Program

Program

(available only in the Croatian language)
 
Obveze polaznika
 
Studenti moraju položiti sve obvezne ispite, kao i tri (3) predmeta odabrana po vlastitom izboru između ponuđenih izbornih predmeta ovoga Studija. Studenti moraju napisati i dva (2) case study iz upisanih kolegija s temom prema dogovoru s predmetnim nastavnikom. Studij se završava izradom i obranom završnog rada. 
Poslijediplomski specijalistički studij "Poslovanje s Europskom unijom" izvodit će se kao dvosemestralni studij. Predmeti prvog semestra su obvezni predmeti Studija. Uvjet za upis u drugi semestar Studija su dva položena ispita. U drugom semestru student izabire tri (3) od deset predloženih predmeta. 
Predavanja će biti prilagođena zaposlenim studentima, a svaki će kolegij biti realiziran koncentriranom nastavom tijekom jednog ili dva vikenda. Iz svakog će kolegija biti organizirana tri ispitna roka tijekom jedne akademske godine. 
Prvi će ispitni rok biti organiziran u pravilu prije početka izvođenja sljedećeg predmeta.

Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Case study I
2
0
0
0
Compulsory
Case study II
2
0
0
0
Compulsory
Poslovanje u uvjetima Unutarnjeg EU tržišta
6
30
0
0
Compulsory
Okviri integracije tržišta roba, usluga, kapitala i rada u uvjetima produbljavanja i širenja integracije; teorija s aspekta poslovnih promjena i konkuretnog prilagođavanja,
Poslovno prilagođavanje u procesu približavanja EU; promjene kod četiriju sloboda,
Poslovno prilagođavanje za poboljšanje konkurentnosti; “trade marks”, poslovna inovativnost, zaštita intelektualnog vlasništva, razvoj novih proizvoda, izazovi za SMSe
Hrvatska – posebnosti poslovnog okruženja; procesi promjena i neophodnog prilagođavanja poduzeća u Hrvatskoj
Poslovni aspekti internih politika EU
6
30
0
0
Compulsory
Politika konkurencije u EU
Industrijska politika u EU
Socijalna politika EU
Politika regionalnog razvoja
Politika zaštite okoliša
Transportna politika
Zajednička agrarna politika (CAP)
Zajednička ribarstvena politika
Položaj i prilagođavanje Hrvatske specifičnostima internih politika EU
Poslovni aspekti vanjskih politika EU
6
30
0
0
Compulsory
Politika vanjskih odnosa EU i uloga EU u svijetu
Trgovinska politika EU
Politika razvojne pomoći i drugi oblici suradnje sa zemljama u razvoju
Ekonomska suradnja EU sa SAD-om, Japanom, Kinom (s aspekta poslovanja)
Politika EU u procesu širenja integracije; povijesni i aktualni procesi te poruke
Posebnosti vanjske trgovine Hrvatske u procesu približavanja EU
Promjene i prilagođavanja pri ulasku Hrvatske u članstvo EU
Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Phone: (051) 355 162
Katja Zajc Kejžar , PhD, Full Professor
Chair: 62 /III
E-mail:
Phone: (051) 355 162
Regionalne integracije
6
30
0
0
Compulsory
Tipovi regionalnih ekonomskih integracija i posljedice za nacionalne ekonomske politike
Razvoj regionalizma nakon Drugog svjetskog rata
Značajke ekonomski i politički najznačajnijih regionalnih ekonomskih integracija
Kvantitativna analiza regionalnih ekonomskih integracija
Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Phone: (051) 355 162
Katja Zajc Kejžar , PhD, Full Professor
Chair: 62 /III
E-mail:
Phone: (051) 355 162
Završni rad
20
0
0
0
Compulsory
Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
EURO – proces implementacije i promjene u poslovnom okruženju
4
20
0
0
Elective
Politička ekonomija monetarne unije: costs and benefits, optimalno valutno područje, kreiranje europskog monetarnog sustava, Delorov izvještaj, Sporazum iz Maastrichta.
Ekonomija monetarne unije: monetarna politika, fiskalna politika, platnobilančna politika, «supply-side» politika.
Europska centralna banka. Euro kao globalna valuta. Budućnost Eura. Kriteriji konvergencije u EMU, Istočno proširenje i Euro. Tečajna politika zemalja pristupnica. Realna i nominalna konvergencija. Optimalna valutna politika novih zemalja pristupnica EU.
Financijske institucije EU, procedure i financijsko tržište
4
20
0
0
Elective
Osvrt na europska financijska tržišta; bankarska vs. tržišta kapitala
Financijske institucije EU: ECB, EIB, EBRD
Stvaranje Jedinstvenog europskog financijskih tržišta. Koje su koristi? Kako bi tržište trebalo izgledati? Razlozi nepostojanja jedinstvenog tržišta...
Principi i prakse na jedinstvenom financijskom tržištu
Pravna pitanja; različit pristup regulativi financijskih usluga
Euro i europska financijska tržišta. Europsko tržište obveznica. Europski bankarski sustav.
Integracija financijskih tržišta: harmonizacija ili ujedinjenje? Uloga centralnih banaka. Bankovna kontrola i nadgledanje.
Zdenko Prohaska , PhD, Full Professor
Chair: 69/III
E-mail: zdenko.prohaska@efri.hr
Phone: (051) 355 128
Harmonizacija zakonodavstva u EU
4
20
0
0
Elective
Upoznavanje institucija EU, Europski Parlament,Vijeće,Komisija uključujući i Europski sud te principa slobodnog kretanja osoba i usluga, roba i kapitala u okviru EU. Utvrđivanje sadržaja odnosa nacionalnog i europskog prava pretpostavlja analizu izvora europskog prava i oblika njegove primjene na nacionalnoj razini.
Pravo društava je najdinamičnije i najsloženije u okviru EU i budući da se kroz dioničko društvo ostvaruje najznačajnije poduzetništvo, posebno se studenti upoznaju sa Statutom europskog dioničkog društva (SE) i regulativom preuzimanja društava. Reforma prava društava u EU sa očekivanim usklađenjem hrvatske regulative. Pravo vrijednosnih papira EU s obzirom na razvoj tržišta vrijednosnih papira i prekograničnih ulaganja zahtjeva posebnu analizu i upoznavanje u svjetlu potrebnog usklađivanja hrvatskog prava. Kao s novom oblasti, zaštitom potrošača, studenti će se upoznati u segementu nužne, nove ili dopune važeće, regulative u Hrvatskoj.
Marketing - specifičnosti uspjeha na tržištu EU
4
20
0
0
Elective
1. Suvremeni značaj marketinga u EU
2. Analiza Međunarodnog marketinga u kojem djeluju rastuća poduzeća
3. Marketinška istraživanja, suvremene metode i informacijski alati u marketingu
4. Značajke i proces izbora tržišta u poduzeću s djelovanjem u EU
5. Razumijevanje i analiza poznavanja lokalnih kupaca, segmentacija i pozicioniranje
6. Strategije razvoja sastavnica marketinškog spleta u marketingu: Adaptacija/standardizacija u EU marketingu
7. Značajke EU tržišta
8. Posebnosti marketinga usluga na tržištu EU
9. Budući izazovi marketinga na tržištu EU
Organizacija poduzeća i strategija uspjeha na unutrašnjem tržištu EU
4
20
0
0
Elective
Pojam i svrha organizacije u tehničkom, pravnom i koordinacijskom smislu.
Kratak pregled suvremenih teorija organizacije (situacijska, transakcijska, agencijska) i implikacije u pogledu zahtjeva i mogućnosti pri oblikovanja organizacija.
Oblikovanje organizacija i upravljanje promjenama - Evolucija ideje organizacije kao poslovnog modela za razvoja i održavanje konkurentskih sposobnosti.
Profitabilnost kao posljedica konkurentnosti nasuprot profitabilnosti zasnovane na dominantnom tržišnom položaju.
Identificiranje koncepcija organizacije poslovanja:
hijerarhijska organizacija nasuprot procesnoj
clusteri nasuprot integriranim kompanijama
strategijski definirani modeli organizacija i njihove prilagodbe - tržišno pozicioniranje i organizacijske implikacije
Osvrt na procese koji su obilježili razvoj hrvatskih gospodarskih subjekata tijekom devedesetih u organizacijskoj perspektivi:
pretvorba, privatizacija i restrukturiranje bivših socijalističkih poduzeća
val malog poduzetništva
inozemna preuzimanja
formiranje grupacija poduzeća
Obilježja konkurencije u EU – zahtjevi i odraz na organizaciju poslovanja
veličina tržišta i nacionalne specifičnosti
zajednički pravni okvir EU
tržišna utakmica - otvorenost tržišta konkurenciji iz EU
transparentnost i socijalna odgovornost
promjene u organizaciji rada i socijalnoj politici EU
Odabrani primjeri nastanka i prilagodbe nacionalno/regionalno specifičnih modela organizacije
Danijela Sokolić , PhD, Associate Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Phone: (051) 355 196
Posebnosti menadžmenta za uspješno poslovanje u poslovnom okruženju EU
4
20
0
0
Elective
1. Analiza međunarodnog poslovnog okruženja. Posebnosti poslovnog okruženja EU.
2. Lokalni, regionalni i globalni čimbenici razvoja međunarodnih tržišta.
3. Posebnosti menadžmenta, marketinga i organizacije poduzeća u međunarodnom okruženju s naglaskom na posebnostima EU.
4. Ofenzivne i kreativne poslovne strategije i politike u uvjetima razvoja EU.
5. Funkcionalni i procesni aspekti višenacionalnog poslovanja poduzeća.
6. Brzorastući načini međunarodnog poslovanja i njihov menadžment.
7. Planiranje i nadzor međunarodnog menadžmenta.
8. Menadžment nabave u uvjetima EU.
9. Etika i njeni izazovi u međunarodnom menadžmentu.
10. Očekivani razvoj vešenacionalnog menadžmenta.
Nataša Rupčić , PhD, Full Professor
Chair: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Phone: (051) 355 146
Poslovanje na unutarnjem energetskom tržištu EU
4
20
Elective
Značaj energetskog sektora za nacionalno gospodarstvo – uloga energije s aspekta ekonomske teorije, međupovezanost energije i gospodarskog rasta, reforme u energetskom sektoru i osnovni razlozi pokretanja reformi,
Energetska politika EU – pojam, obuhvat i razvoj zajedničke energetske politike, ciljevi i prioriteti energetske politke EU,
Energetski sektor EU u uvjetima globalizacije, liberalizacije i deregulacije – učinci liberalizacije i mogućnosti konvergencije prema jednom (jedinstvenom) integriranom tržištu, osnovne karakteristike i pregled tijeka reformi hrvatskog energetskog sektora
Energetska unija – osnovne postavke i očekivanja od europske Energetske unije
Pravni aspekti konkurencije na unutrašnjem tržištu EU
4
20
0
0
Elective
Izvori prava, metode i politike EPK. Liberalna teorija. Realistična teorija, Europska politika PK. Savršena konkurencija. Pristup tržištu i ograničenja. Čl.81 89 Ugovora o EZ.Ograničavajući sporazumi. Dogovorna praksa. Izuzeća. Mjerodavno tržište. Pravilo razumne primjene.
Grupna izuzeća. Vertikalni sporazumi. Ugovori o distribuciji. ČL.82.Ugovora EEZ. Zlouporabe. Vladajući položaj. Imenovana djela. Predatorske cijene. Nedozvoljeni popusti. Vezana kupnja. Javna poduzeća. Deregulacija. Subvencije. Javni monopoli. Koncentracije.
Nadležni organi i pravila postupka.
Pregovaranja u poslovnom okruženju EU
4
20
0
0
Elective
Priroda konflikta na tržištu EU
Priroda pregovaranja
Priprema za pregovore
Pregovori – snaga strategija i taktika
Osobnost
Utjecaj različitosti kultura
Implementacija i ponovno pregovaranje
Agenti u pregovorima
Multilateralni pregovori
Intervencija treće strane: Međunarodna arbitraža
Intervencija treće strane: Međunarodno posredovanje
Heri Bezić , PhD, Full Professor
Chair: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Phone: (051) 355 148
Upravljanje kvalitetom u EU
4
20
0
0
Elective
Međunarodna organizacija za standardizaciju. Norme i normizacija: interne norme, granske norme, nacionalne norme, regionalne norme, međunarodne norme. INCOTERMS, RAFTAD. Niz normi ISO 9001:2000. Troškovi kvalitete. Alati za upravljanje kvalitetom. Instrumenti plaćanja i osiguranja plaćanja u međunarodnom poslovanju. Kultura kvalitete. Kvaliteta i međunarodni poslovi: poslovi redovitog uvoza i izvoza, specifični poslovi. Kvaliteta i konkurentnost. Determinante hrvatske gospodarske suradnje s inozemstvom. Vanjskotrgovinski sustav. Menadžment u međunarodnoj razmjeni. Kontrola kvantitete i kvalitete robe u uvozu i izvozu. Gospodarske usluge. Problematika cijena. Strategije određivanja cijena.
Tonći Lazibat
Chair:
E-mail: tlazibat@efzg.hr
Phone:
Upravljanje projektima u EU
4
10
10
Elective
Strateški dokumenti
Razvoj projektne ideje i postavljanje projektnih ciljeva
Definiranje projektnog tima i dizajniranje organizacijske strukture
Planiranje resursa potrebnih za provedbu projekta
Alati za praćenje izvršenja aktivnosti i vođenje projekta
Upravljanje zadovoljstvom projektnih dionika
Promocija projektnih rezultata i diseminacija informacija (osiguranje vidljivosti I održivosti projekta)
Danijela Sokolić , PhD, Associate Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Phone: (051) 355 196
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Poslovanje u uvjetima Unutarnjeg EU tržišta
6
30
0
0
Compulsory
Okviri integracije tržišta roba, usluga, kapitala i rada u uvjetima produbljavanja i širenja integracije; teorija s aspekta poslovnih promjena i konkuretnog prilagođavanja,
Poslovno prilagođavanje u procesu približavanja EU; promjene kod četiriju sloboda,
Poslovno prilagođavanje za poboljšanje konkurentnosti; “trade marks”, poslovna inovativnost, zaštita intelektualnog vlasništva, razvoj novih proizvoda, izazovi za SMSe
Hrvatska – posebnosti poslovnog okruženja; procesi promjena i neophodnog prilagođavanja poduzeća u Hrvatskoj
Poslovni aspekti internih politika EU
6
30
0
0
Compulsory
Politika konkurencije u EU
Industrijska politika u EU
Socijalna politika EU
Politika regionalnog razvoja
Politika zaštite okoliša
Transportna politika
Zajednička agrarna politika (CAP)
Zajednička ribarstvena politika
Položaj i prilagođavanje Hrvatske specifičnostima internih politika EU
Poslovni aspekti vanjskih politika EU
6
30
0
0
Compulsory
Politika vanjskih odnosa EU i uloga EU u svijetu
Trgovinska politika EU
Politika razvojne pomoći i drugi oblici suradnje sa zemljama u razvoju
Ekonomska suradnja EU sa SAD-om, Japanom, Kinom (s aspekta poslovanja)
Politika EU u procesu širenja integracije; povijesni i aktualni procesi te poruke
Posebnosti vanjske trgovine Hrvatske u procesu približavanja EU
Promjene i prilagođavanja pri ulasku Hrvatske u članstvo EU
Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Phone: (051) 355 162
Katja Zajc Kejžar , PhD, Full Professor
Chair: 62 /III
E-mail:
Phone: (051) 355 162
Regionalne integracije
6
30
0
0
Compulsory
Tipovi regionalnih ekonomskih integracija i posljedice za nacionalne ekonomske politike
Razvoj regionalizma nakon Drugog svjetskog rata
Značajke ekonomski i politički najznačajnijih regionalnih ekonomskih integracija
Kvantitativna analiza regionalnih ekonomskih integracija
Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 62/III
E-mail: alen.host@efri.hr
Phone: (051) 355 162
Katja Zajc Kejžar , PhD, Full Professor
Chair: 62 /III
E-mail:
Phone: (051) 355 162
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Case study I
2
0
0
0
Compulsory
Case study II
2
0
0
0
Compulsory
Završni rad
20
0
0
0
Compulsory
Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
EURO – proces implementacije i promjene u poslovnom okruženju
4
20
0
0
Elective
Politička ekonomija monetarne unije: costs and benefits, optimalno valutno područje, kreiranje europskog monetarnog sustava, Delorov izvještaj, Sporazum iz Maastrichta.
Ekonomija monetarne unije: monetarna politika, fiskalna politika, platnobilančna politika, «supply-side» politika.
Europska centralna banka. Euro kao globalna valuta. Budućnost Eura. Kriteriji konvergencije u EMU, Istočno proširenje i Euro. Tečajna politika zemalja pristupnica. Realna i nominalna konvergencija. Optimalna valutna politika novih zemalja pristupnica EU.
Financijske institucije EU, procedure i financijsko tržište
4
20
0
0
Elective
Osvrt na europska financijska tržišta; bankarska vs. tržišta kapitala
Financijske institucije EU: ECB, EIB, EBRD
Stvaranje Jedinstvenog europskog financijskih tržišta. Koje su koristi? Kako bi tržište trebalo izgledati? Razlozi nepostojanja jedinstvenog tržišta...
Principi i prakse na jedinstvenom financijskom tržištu
Pravna pitanja; različit pristup regulativi financijskih usluga
Euro i europska financijska tržišta. Europsko tržište obveznica. Europski bankarski sustav.
Integracija financijskih tržišta: harmonizacija ili ujedinjenje? Uloga centralnih banaka. Bankovna kontrola i nadgledanje.
Zdenko Prohaska , PhD, Full Professor
Chair: 69/III
E-mail: zdenko.prohaska@efri.hr
Phone: (051) 355 128
Harmonizacija zakonodavstva u EU
4
20
0
0
Elective
Upoznavanje institucija EU, Europski Parlament,Vijeće,Komisija uključujući i Europski sud te principa slobodnog kretanja osoba i usluga, roba i kapitala u okviru EU. Utvrđivanje sadržaja odnosa nacionalnog i europskog prava pretpostavlja analizu izvora europskog prava i oblika njegove primjene na nacionalnoj razini.
Pravo društava je najdinamičnije i najsloženije u okviru EU i budući da se kroz dioničko društvo ostvaruje najznačajnije poduzetništvo, posebno se studenti upoznaju sa Statutom europskog dioničkog društva (SE) i regulativom preuzimanja društava. Reforma prava društava u EU sa očekivanim usklađenjem hrvatske regulative. Pravo vrijednosnih papira EU s obzirom na razvoj tržišta vrijednosnih papira i prekograničnih ulaganja zahtjeva posebnu analizu i upoznavanje u svjetlu potrebnog usklađivanja hrvatskog prava. Kao s novom oblasti, zaštitom potrošača, studenti će se upoznati u segementu nužne, nove ili dopune važeće, regulative u Hrvatskoj.
Marketing - specifičnosti uspjeha na tržištu EU
4
20
0
0
Elective
1. Suvremeni značaj marketinga u EU
2. Analiza Međunarodnog marketinga u kojem djeluju rastuća poduzeća
3. Marketinška istraživanja, suvremene metode i informacijski alati u marketingu
4. Značajke i proces izbora tržišta u poduzeću s djelovanjem u EU
5. Razumijevanje i analiza poznavanja lokalnih kupaca, segmentacija i pozicioniranje
6. Strategije razvoja sastavnica marketinškog spleta u marketingu: Adaptacija/standardizacija u EU marketingu
7. Značajke EU tržišta
8. Posebnosti marketinga usluga na tržištu EU
9. Budući izazovi marketinga na tržištu EU
Organizacija poduzeća i strategija uspjeha na unutrašnjem tržištu EU
4
20
0
0
Elective
Pojam i svrha organizacije u tehničkom, pravnom i koordinacijskom smislu.
Kratak pregled suvremenih teorija organizacije (situacijska, transakcijska, agencijska) i implikacije u pogledu zahtjeva i mogućnosti pri oblikovanja organizacija.
Oblikovanje organizacija i upravljanje promjenama - Evolucija ideje organizacije kao poslovnog modela za razvoja i održavanje konkurentskih sposobnosti.
Profitabilnost kao posljedica konkurentnosti nasuprot profitabilnosti zasnovane na dominantnom tržišnom položaju.
Identificiranje koncepcija organizacije poslovanja:
hijerarhijska organizacija nasuprot procesnoj
clusteri nasuprot integriranim kompanijama
strategijski definirani modeli organizacija i njihove prilagodbe - tržišno pozicioniranje i organizacijske implikacije
Osvrt na procese koji su obilježili razvoj hrvatskih gospodarskih subjekata tijekom devedesetih u organizacijskoj perspektivi:
pretvorba, privatizacija i restrukturiranje bivših socijalističkih poduzeća
val malog poduzetništva
inozemna preuzimanja
formiranje grupacija poduzeća
Obilježja konkurencije u EU – zahtjevi i odraz na organizaciju poslovanja
veličina tržišta i nacionalne specifičnosti
zajednički pravni okvir EU
tržišna utakmica - otvorenost tržišta konkurenciji iz EU
transparentnost i socijalna odgovornost
promjene u organizaciji rada i socijalnoj politici EU
Odabrani primjeri nastanka i prilagodbe nacionalno/regionalno specifičnih modela organizacije
Danijela Sokolić , PhD, Associate Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Phone: (051) 355 196
Posebnosti menadžmenta za uspješno poslovanje u poslovnom okruženju EU
4
20
0
0
Elective
1. Analiza međunarodnog poslovnog okruženja. Posebnosti poslovnog okruženja EU.
2. Lokalni, regionalni i globalni čimbenici razvoja međunarodnih tržišta.
3. Posebnosti menadžmenta, marketinga i organizacije poduzeća u međunarodnom okruženju s naglaskom na posebnostima EU.
4. Ofenzivne i kreativne poslovne strategije i politike u uvjetima razvoja EU.
5. Funkcionalni i procesni aspekti višenacionalnog poslovanja poduzeća.
6. Brzorastući načini međunarodnog poslovanja i njihov menadžment.
7. Planiranje i nadzor međunarodnog menadžmenta.
8. Menadžment nabave u uvjetima EU.
9. Etika i njeni izazovi u međunarodnom menadžmentu.
10. Očekivani razvoj vešenacionalnog menadžmenta.
Nataša Rupčić , PhD, Full Professor
Chair: 65/III
E-mail: natasa.rupcic@efri.hr
Phone: (051) 355 146
Poslovanje na unutarnjem energetskom tržištu EU
4
20
Elective
Značaj energetskog sektora za nacionalno gospodarstvo – uloga energije s aspekta ekonomske teorije, međupovezanost energije i gospodarskog rasta, reforme u energetskom sektoru i osnovni razlozi pokretanja reformi,
Energetska politika EU – pojam, obuhvat i razvoj zajedničke energetske politike, ciljevi i prioriteti energetske politke EU,
Energetski sektor EU u uvjetima globalizacije, liberalizacije i deregulacije – učinci liberalizacije i mogućnosti konvergencije prema jednom (jedinstvenom) integriranom tržištu, osnovne karakteristike i pregled tijeka reformi hrvatskog energetskog sektora
Energetska unija – osnovne postavke i očekivanja od europske Energetske unije
Pravni aspekti konkurencije na unutrašnjem tržištu EU
4
20
0
0
Elective
Izvori prava, metode i politike EPK. Liberalna teorija. Realistična teorija, Europska politika PK. Savršena konkurencija. Pristup tržištu i ograničenja. Čl.81 89 Ugovora o EZ.Ograničavajući sporazumi. Dogovorna praksa. Izuzeća. Mjerodavno tržište. Pravilo razumne primjene.
Grupna izuzeća. Vertikalni sporazumi. Ugovori o distribuciji. ČL.82.Ugovora EEZ. Zlouporabe. Vladajući položaj. Imenovana djela. Predatorske cijene. Nedozvoljeni popusti. Vezana kupnja. Javna poduzeća. Deregulacija. Subvencije. Javni monopoli. Koncentracije.
Nadležni organi i pravila postupka.
Pregovaranja u poslovnom okruženju EU
4
20
0
0
Elective
Priroda konflikta na tržištu EU
Priroda pregovaranja
Priprema za pregovore
Pregovori – snaga strategija i taktika
Osobnost
Utjecaj različitosti kultura
Implementacija i ponovno pregovaranje
Agenti u pregovorima
Multilateralni pregovori
Intervencija treće strane: Međunarodna arbitraža
Intervencija treće strane: Međunarodno posredovanje
Heri Bezić , PhD, Full Professor
Chair: 60/III
E-mail: heri.bezic@efri.hr
Phone: (051) 355 148
Upravljanje kvalitetom u EU
4
20
0
0
Elective
Međunarodna organizacija za standardizaciju. Norme i normizacija: interne norme, granske norme, nacionalne norme, regionalne norme, međunarodne norme. INCOTERMS, RAFTAD. Niz normi ISO 9001:2000. Troškovi kvalitete. Alati za upravljanje kvalitetom. Instrumenti plaćanja i osiguranja plaćanja u međunarodnom poslovanju. Kultura kvalitete. Kvaliteta i međunarodni poslovi: poslovi redovitog uvoza i izvoza, specifični poslovi. Kvaliteta i konkurentnost. Determinante hrvatske gospodarske suradnje s inozemstvom. Vanjskotrgovinski sustav. Menadžment u međunarodnoj razmjeni. Kontrola kvantitete i kvalitete robe u uvozu i izvozu. Gospodarske usluge. Problematika cijena. Strategije određivanja cijena.
Tonći Lazibat
Chair:
E-mail: tlazibat@efzg.hr
Phone:
Upravljanje projektima u EU
4
10
10
Elective
Strateški dokumenti
Razvoj projektne ideje i postavljanje projektnih ciljeva
Definiranje projektnog tima i dizajniranje organizacijske strukture
Planiranje resursa potrebnih za provedbu projekta
Alati za praćenje izvršenja aktivnosti i vođenje projekta
Upravljanje zadovoljstvom projektnih dionika
Promocija projektnih rezultata i diseminacija informacija (osiguranje vidljivosti I održivosti projekta)
Danijela Sokolić , PhD, Associate Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.hr
Phone: (051) 355 196
Undergraduate studies Graduate studies Postgraduate studies Study Programs in English

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree