SMJER - Ekonomija razvoja

Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Diplomski rad
15
0
0
0
Compulsory
Ekonomika javnog sektora
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Cilj je kolegija nadograditi početna znanja studenata o javnom sektoru stečena na kolegiju Javne financije, kao i kolegijima Makroekonomije. Nadogradnja je prije svega teorijskog i metodološkog tipa, sukladno zahtjevima studija Ekonomija.

Sadržaj predmeta
- Uloga javnog sektora u tržišnom gospodarstvu
- Temelji ekonomike blagostanja
- Kriteriji državne intervencije
- Uloga države u financiranju obrazovanja i znanosti
- Infrastruktura i državni infrastrukturni projekti
- Mirovinsko osiguranje
- Zdravstveno osiguranje
- Kolektivne odluke u demokratskim društvima
- Eksternalije
- Programi i analiza javnih rashoda
- Privatizacija
- Analiza poreza
- Oporezivanje potrošnje, rada i kapitala
- Javni sektor na različitim razinama javne vlasti
- Uloga države u upravljanjem krizom
Ekonomika razvoja
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Predmet daje teorijsku i analitičku podlogu za analizu ekonomskog razvoja. Posebna pozornost posvećuje se: 1. sektorskim politikama od posebnog značaja za razvoj ekonomije znanja (obrazovna, znanstvena politika, politika zapošljavanja i radne snage); 2. analizi suvremenih tijekova ekonomske decentralizacije te ulozi regionalnih i lokalnih zajednica u stvaranju pretpostavki za brži razvoj pojedinog područja i čitavog nacionalnog gospodarstva. U predmetu se također daje analitička podloga za istraživanje i oblikovanje pretpostavki održivog razvoja.

Sadržaj predmeta
Sadržaj predmeta obuhvaća sljedeće teme:
- Značaj izučavanja ekonomskog rasta i razvoja i odnos prema drugim znanstvenim disciplinama
- Poimanje rasta i razvoja – povijesni kontekst i suvremeni pristup
- Mjerenje i ocjenjivanje ekonomskog razvoja
- Teorije ekonomskog razvoja 17.-19. stoljeća
- Novije teorije ekonomskog razvoja
- Siromaštvo i njegovo mjerenje
- Uloga države u smanjenju siromaštva
- Ekonomske (Dohodovne) nejednakosti i mjere za njihovo smanjivanje
- Stanovništvo i ekonomski razvoj
- Ljudski kapital i ljudski potencijali kao ključni čimbenici suvremenog razvoja
- Znanje i tehničko tehnološki napredak
- Uloga države u usmjeravanju razvoja (upravljanje razvojem)
- Jačanje uloge civilnog sektora u razvoju
- Ekonomski razvoj i okoliš

Zoran Ježić , PhD, Full Professor
Chair: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 167
Fiskalna politika
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Kolegij je namijenjen studentima koji su unutar predmeta Javne financije svladali teoretske osnove sustava javnih prihoda te sustava javnih rashoda te njihova međudjelovanja na ekonomski rast i razvoj. Cilj je programa studija fiskalne politike upoznati studente sa suvremenim mjerama države u upravljanju javnim prihodima i javnim izdacima za ostvarivanje održivog razvoja i ekonomskog rasta u uvjetima dugoročne stabilnosti, kao i koordinaciju mjera fiskalne i monetarne politike. Dobivena znanja studentima će poslužiti za razumijevanje makroekonomskih učinaka odluka fiskalnih vlasti, za razumijevanje djelovanja institucija fiskalne vlasti kao i razvijanju sustavnog promišljanja u rješavanju aktualnih problema fiskalnih institucija na svim razinama vlasti u zemlji te EU.
Industrijska politika
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je osposobiti studente za razumijevanje procesa industrijalizacije u kontekstu ekonomskog rasta I razvoja. Također je cilj predmeta osposobiti studente za kritičku analizu industrijskog razvoja pojedinih ekonomija i RH s obzirom na primjenu i implementaciju različitih teorijskih modela i empirijskih tipova industrijske politike.

Sadržaj predmeta
- Industrijalizacija I ekonomski razvoj;
- Povijesni aspekt industrijskog razvoja;
- Industrijski razvoj u odabranim zemljama svijeta i Europe;
- Ekonomski razvoj i strukturne promjene;
- Suvremeni činitelji razvoja industrijske strukture;
- Specifičnosti industrijskog razvoja RH;
- Analiza industrijskog razvoja RH s obzirom na gospodarske cikluse;
- Industrijska politika u kontekstu globalnog ekonomskog razvoja;
- Tradicionalni model industrijske politike;
- Suvremeni model industrijske politike;
- Reaktivna i vertikalna industrijska politika;
- Horizontalna industrijska politika;
- Regionalna i lokalna dimenzija industrijske politike;
- Državne potpore kao instrument industrijske politike;
- Industrijska politika EU i RH – recentna strateška opredjeljenja

Makroekonomija EU
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Kolegij ima za cilj razviti sposobnosti studenata u analiziranju makroekonomskog okruženja Europske unije te učinaka fiskalne, monetarne i povezanih politika koje utječu na tržište rada, gospodarski rast i ostale makroekonomske okvire europske integracije. Poseban naglasak stavlja se na međudjelovanje navedenih politika i analizu mehanizama i ekonomskih instrumenata koji se primjenjuju u EU. Nadalje, analiziraju se aktualni trendovi i reformski procesi gospodarskog upravljanja euro-zonom, kao posljedica recesije i dužničke krize u Europi.

Sadržaj predmeta
- Temeljni makroekonomski pojmovi i značaj makroekonomskih politika
- Makroekonomski pregled eurozone i članica EU
- Troškovi i koristi monetarnih unija; Teorija OCA i analiza kriterija
- Međunarodni monetarni sustav i povijest monetarne suradnje u EU
- Stvaranje Ekonomske i monetarne unije
- Monetarna politika u euro-zoni i važnost ECB-a
- Makroekonomska koordinacija u EU
- Poslovni ciklusi i pitanje endogenosti, integracije financijskih tržišta u eurozoni
- Fiskalna politika u monetarnim unijama i razvoj fiskalnog federalizma u EU
- Problematika platne bilance u EU i financijske posljedice deficita tekućeg računa
- Gospodarska integracija, tržišta rada i migracije
- Problem nezaposlenosti i javnog duga u EU
- Stvaranje bankarske unije u EU
- Perspektive ekonomske i političke unije
- Europska recesija i potencijali novih razvojnih strategija

Makroekonomska analiza
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je pružiti studentima napredniju razinu makroekonomske analize kako bi mogli razumjeti, objasniti i kritički sagledati makroekonomske politike u kontekstu različitih makroekonomskih paradigmi. Razumijevajući razlike između makroekonomskih škola i njihov pogled na rješavanje makroekonomskih neravnoteža u kratkom i srednjem roku, studenti će biti u stanju primijeniti suvremene makroekonomske modele u objašnjenju različitih poremećaja u agregatnoj ekonomiji s naglaskom na malu otvorenu ekonomiju. Konačno, cilj je ovog kolegija razviti kompetencije studenata kako bi mogli kritički sagledati različite makroekonomske teme i artikulirati vlastiti stav o aktualnim problemima u nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj ekonomiji.
Sadržaj predmeta
- Razvoj makroekonomskih teorija - pregled suprotstavljenih makroekonomskih škola.
- Neoklasična paradigma – pretpostavke, zaključci i implikacije za vođenje ekonomske politike.
- Keynezijanska ekonomska paradigma – pretpostavke, zaključci i implikacije za vođenje ekonomske politike.
- Nova klasična ekonomija – novi pogled na makroekonomsku ravnotežu i tržište rada.
- Teorije poslovnih ciklusa – od neoklasičnih do keynezijanskih.
- Teorija realnih poslovnih ciklusa (RBC).
- Uloga i ograničenja ekonomske politike – pogled na kratki, srednji i dugi rok.
- Očekivanja i ekonomska politika. Vođenje monetarne politike – Taylorovo pravilo, uloga Centralne banke.
- Analiza aktualne monetarne politike ECB-a i FED-a.
- Vođenje fiskalne politike – državno proračunsko ograničenje, Rikardijanska ekvivalencija.
- Analiza aktualne fiskalne politike u RH
- Vođenje ekonomske politike u maloj otvorenoj ekonomiji: Mundell-Flemingov model – pretpostavke modela i izvođenje IS, LM i BP relacija.
- Usporedba fiskalne politike u uvjetima fluktuirajućeg i fiksnog tečajnog aranžmana.
- Usporedba monetarne politike u uvjetima fluktuirajućeg i fiksnog tečajnog aranžmana.
- Kritike i nadopune Mundell-Flemingovog modela.
Metodologija istraživanja
3
15
15
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Dati osnovna znanja o metodologiji znanstvenog istraživanja i pisanju znanstvenih i stručnih radova te uvesti studente u znanstveno istraživanje.

Sadržaj predmeta
Metodologija kao meta znanosti. Specifičnosti ekonomske znanosti. Ciljevi znanosti: objašnjenje i istina. Što je to znanje? Taksonomija znanosti. Mjesto ekonomije u sustavu znanosti. Formiranje znanstvene teorije i znanstvene spoznaje. Teorije, hipoteze i modeli. Modeli u ekonomiji. Zaključivanje u znanostima: indukcija i dedukcija. Jezik znanstvene teorije: uloga matematike i ekonometrije. Konfirmacija, verifikacija i falsifikacija teorije. Indikatori, faktori i determinante. Teorija koja opisuje, teorija koja objašnjava i teorem dokaza. Deduktivno nomološki (DN), induktivno statistički (IS) i kauzalno mehanički (KM) modeli objašnjenja. Korelacija i kauzalnost: „Post hoc ergo propter hoc“ pogreška. Formiranje (utvrđivanje varijabli) i testiranje hipoteze (opažanje, mjerenje i statistički eksperiment). Deskriptivna i inferencijalna statistika. Osnovne grupe metoda inferencijalne statistike: analiza vremenskih nizova, univarijatna, bivarijatna i multivarijatna statistička analiza te analiza panela. Kritički osvrt na korištene istraživačke metode u konkretnim primjerima znanstvenog istraživanja.
Međunarodne financije
3
15
15
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Nova paradigma rasta na temeljima slobode kretanja kapitala kroz procese liberalizacije kapitalnih tijekova i rastuće financijalizacije kao temeljnih odrednica financijske globalizacije otvara mnogobrojna pitanja u ekonomskoj teoriji i politici dovodeći u pitanje neoliberalnu politiku i neoklasične koncepte mainstream analize. Primjerice, na jednoj strani, slobodno međunarodno kretanje kapitala predstavlja faktor rasta svjetskog dohotka, dok na drugoj strani, može dovesti u pitanje privredni rast pojedine nacionalne ekonomije. U uvjetima globaliziranih međunarodnih financijskih tokova, mala otvorena ekonomija mora računati sa novim saznanjima kako iz domene ekonomskog rasta tako i iz domene međunarodnih financija. Stoga je osnovni cilj kolegija osposobiti studente za kritičko analitičko promišljanje suvremenih fenomena globalnih financija. Kolegij je osmišljen kao kombinacija teorije i empirijskih istraživanja- primjera na tom području.

Sadržaj predmeta
1. ishod učenja:
- međunarodni tokovi kapitala (institucionalni aspekti) i liberalizacija kapitalnog računa
- suvremeni problemi međunarodnog financiranja i gospodarski rast
- analiza kretanja kapitala (Lukasov paradoks, Potreba „home bias“ hipoteza itd.)
2. ishod učenja
- Washington konsenzus: međunarodna ekonomska politika i uloga međunarodnih financijskih institucija - monetarna neovisnost u vrijeme financijske globalizacije (koncepti i učinci: trilema, kvadrilema i dilema)
- realni tečaj i gospodarski rast (kazna „precijenjene valute“- „nizozemska“ bolest i njeno tretiranje)
- intertemporalni model bilance plaćanja: pojam i uravnoteženje
- analiza međunarodne investicijske pozicije zemlje
- koncepti i analiza vanjskog duga zemlje
- rizik zemlje: metode i analiza
- međunarodne rejting agencije: uloga, analiza i nedostaci
3. ishod učenja
- međunarodna financijska tržišta: analitički okvir
- konceptualni pristup financijskim krizama (tipovi)
- analiza modela valutnih i bankovnih kriza
- teorijski pristupi regulacije kapitalnih tijekova
- pristupi regulacije kapitalnih tijekova: kapitalne kontrole i makroprudencijalne mjere

Mikroekonomska analiza
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija Mikroekonomska analiza je ukazati studentima na značaj, ulogu i domete složenog mikroekonomskog instrumentarija u analizi i razumijevanju ponašanja pojedinačnih mikroekonomskih subjekata u stalno promjenjivom tržišnom okruženju. Nadalje, osposobiti studente za analitički te kritički pristup u izboru i primjeni pojedinih mikroekonomskih alata, metoda i modela s ciljem rješavanja složenih mikroekonomskih pitanja i problema. Konačno, pružiti studentima cjelovito razumijevanje klasične mikroekonomske teorije (kako na tržištu parcijalne ravnoteže, tako i na tržištu opće ravnoteže), kao i modernog razvoja suvremene mikroekonomske misli opterećenog brojnim tržišnim nesavršenostima, izazovima i dvojbama.

Sadržaj predmeta
ISHOD UČENJA (1)
- Uvod: Mikroekonomska analiza kao teorijska i analitička nadgradnja Mikroekonomije
- Teorije poduzeća: klasična (Marshall) i alternativne/menadžerske (Baumol, Williamson, Penrose/Marris)
- Tržište outputa: ravnoteža savršene konkurencije na razini grane i Cobweb teorem
- Tržište outputa: ravnoteža monopola u uvjetima regulacije kontrolom cijena i porezima
- Tržište outputa: monopolistička konkurencija i Chamberlinovi modeli ravnoteže skupine/grane
- Tržište outputa: teorija igara i Nashova ravnoteža u analizi oligopola
- Tržište inputa: modeli formiranja cijena kapitalnih dobara
- Tržište inputa: ravnoteža na tržištu rada, kapitala, zemlje
ISHOD UČENJA (2)
- Teorija opće ravnoteže: kružna međuovisnost ekonomskog sustava; Walrasov model simultanih jednadžbi
- Ekonomija blagostanja: filozofija utilitarizma (Mill); stariji (Marshall, Pigou, Pareto) i mlađi zagovornici (Hicks, Lerner, Samuelson)
- Pareto alokacija resursa: Pareto poboljšanje vs. Pareto optimum; teorija 1., 2. i 3. najboljeg alokacijskog rješenja: slobodno tržište vs. državna intervencija; efikasnost vs. pravednost
- Dopune kriterija Pareto efikasnosti u ocjeni društvena blagostanja: Kaldor-Hicksov kriterij kompenzacije; Scitovskyev dvostruki kriterij; Bergsonova funkcija društvenog blagostanja
- Teorija društvenog izbora i Arrowljev teorem nemogućnosti: društveni izbori u uvjetima različitih društvenih uređenja (diktatura vs. demokracija); Arrowljevi uvjeti pravednosti
- Maksimizacija društvena blagostanja: Edgeworthova ugovorna krivulja potrošnje; prostor proizvodnje vs. prostor korisnosti; točka blaženstva
- Tržišne nesavršenosti i mjere korekcije: asimetrična obaviještenost i fenomen obrnute selekcije; nedjeljivost inputa i outputa, ekonomija obujma, eksternalije, javna dobra; uloga države u suvremenim gospodarstvima
Ana Malnar , MEcon, Assistant
Chair: 56 / 3. kat
E-mail: ana.malnar@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 147
Napredna ekonometrija
6
30
0
30
Compulsory
Ciljevi predmeta
Ovladati suvremenim statističkim metodama analize ekonomskih podataka

Sadržaj predmeta
Kolegij obuhvaća sljedeće cjeline:
- Linearni regresijski modeli: pregled, ograničenja i alternative
- Regresijski modeli: metoda razlike u razlikama
- Regresijski modeli: regresija diskontinuiteta
- Generalizirani linearni modeli: Poissonova regresija
- Generalizirani linearni modeli: Analiza višekategorijskijskih varijabli odziva I
- Generalizirani linearni modeli: Analiza višekategorijskijskih varijabli odziva II
- Problem endogenosti i instrumentalne varijable I
- Problem endogenosti i instrumentalne varijable II
- Statički panel modeli I: POLS, FE, RE, BE, FD
- Statički panel modeli II: Poissonov procjenitelj
- Statički panel modeli III: kontrolne dummy varijable
- Statički panel modeli IV: dijagnostički testovi
- Dinamički panel modeli I: modeli s kratkim T i velikim N
- Dinamički panel modeli II: GMM , Anderson-Hsiao i Arellano-Bond procjenitelj
- Dinamički panel modeli III: GMM , Ahn-Schmidt i Blundell-Bond procjenitelj
Politika okoliša
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je cjelovito upoznati studente s ključnim elementima i čimbenicima politike okoliša kao osnovnog regulatora negativnih utjecaja ekonomskih aktivnosti na okoliš. Također, cilj predmeta je osposobiti studente za kritičko prosuđivanje procesa osmišljavanja, kreiranja i vrednovanja integriranih politika okoliša u području javnog i korporativnog upravljanja.

Sadržaj predmeta
- Pojam i evolucija politike okoliša
- Ciljevi politike okoliša;
- Načela politike okoliša;
- Decentralizirani instrumenti politike okoliša;
- Naredbodavno-nadzorni standardi politike okoliša;
- Tržišni instrumenti politike okoliša
- Dobrovoljni sporazumi kao instrumenti politike okoliša;
- Odabrani primjeri integriranog pristupa politici okoliša (npr. gospodarenje otpadom);
- Praćenje i vrednovanje učinkovitosti politike okoliša;
- Financiranje provedbe politike okoliša;
- Međunarodni okvir politike okoliša;
- Obilježja politike okoliša u Republici Hrvatskoj
- Obilježja politike okoliša u EU;
- Elementi politike okoliša na razini poduzeća;
- Pokazatelji okolišnih performansi poslovanja poduzeća.

Regionalna politika
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Studenti će ovladati osnovnim teorijskim znanjima u području regionalne ekonomske politike, te suvremenim pristupima o upravljanju ekonomskim regijama. Nadalje, osposobit će se za kritičku analizu uspješnosti vođenja regionalnih ekonomskih politika.

Sadržaj predmeta
- Uloga regija u ekonomskom razvoju;
- Mogući pristupi regionalizacije;
- Modeli regionalnog rasta;
- Osnove regionalne ekonomske politike
- Mjere i instrumenti regionalne politike;
- Tipovi regionalne politike;
- Podržavajuća infrastruktura regionalnog razvoja;
- Financiranje regionalnog razvoja;
- Regionalna politika Hrvatske
- Regionalni razvoj Hrvatske u suvremenim uvjetima;
- Gospodarske i sociodemografske regionalne karakteristike,
- Ciljevi i načela regionalne politike Hrvatske;
- Institucionalni okvir provedbe regionalne politike u Hrvatskoj;
- Regionalna politika EU
- Razvojne divergencije na prostoru RH
Zoran Ježić , PhD, Full Professor
Chair: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 167
Stručna praksa
15
0
0
0
Compulsory
Ciljevi predmeta

Cilj je stručne prakse omogućiti studentima neposredan uvid u sadržaj poslova na određenom radnom mjestu i/ili odjelu, stjecanje praktičnih spoznaja koje će im omogućiti bolje razumijevanje teorijske nastave te pripremu diplomskog rada kroz iskustvo rada u struci.
Radom na konkretnim zadacima koje mu povjeri mentor u organizaciji u kojoj se izvodi stručna praksa student će uz savladavanje tehničkih aspekta posla razvijati osjećaja profesionalne odgovornosti i etike te se kvalitetnije pripremiti za budući profesionalni rad.
Sudjelovanjem na radionicama u organizaciji Centra za karijere Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci student će nadograditi svoje komunikacijske, poduzetničke i digitalne vještine te kritičko promišljanje.

Sadržaj predmeta

Stručna praska obavlja se u partnerskoj organizaciji i podrazumijeva rad na stručnim zadacima dodijeljenim od strane mentora te upoznavanje s radom poduzeća ili ustanove u kojoj se praksa izvodi.
Suvremene ekonomske teorije
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Kolegij Suvremene ekonomske teorije svojevrsni je nastavak kolegija Povijest ekonomske misli (koji izučava ekonomsku misao od antičkih filozofa do kraja 19. stoljeća). Fokus ovog kolegija je na prikazu geneze razvitka ekonomske teorije od prve polovice 20. stoljeća do danas. Analiziraju se, ocjenjuju i donose zaključci o svim relevantnim ekonomskim paradigmama. Cilj ovog kolegija je osigurati stjecanje sposobnosti studenata za razumijevanje svih suvremenih ekonomski teorija i politika koje iz njih proizlaze. Studenti će steći detaljna znanja o najznačajnijim ekonomskim teorijama 20. stoljeća te će usporediti i istražiti ulogu različitih neoliberalnih i alternativnih suvremenih ekonomskih koncepata u sagledavanju i rješavanju sadašnjeg stanja u globalnoj ekonomiji.

Sadržaj predmeta
1. ishod učenja:
- neoklasična ekonomija
- keynesijanska ekonomija
- neoklasična sinteza
2. ishod učenja
- postkeynesijanizam
- neo-walrasijanska ekonomija
- monetariam
- monetarizam II. tipa (škola/teorija racionalnih očekivanja / nova klasična ekonomija)
3. ishod učenja
- ekonomija ponude
- nova keynesijanska ekonomija
- kritika neoklasične teorije
- alternativni pristup (makro)ekonomiji
4. ishod učenja
- globalizacija i budućnost kapitalizma
- globalizacija i budućnost ekonomske teorije
- budućnost Hrvatske u „bespućima povijesne zbiljnosti“
- neomerkantilizam u međunarodnim (geo)političkim odnosima

Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Analiza globalnih lanaca vrijednosti
3
15
0
15
Elective
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je upoznati studente s konceptom globalnih lanaca vrijednosti i važnosti istih u nacionalnom gospodarstvu. Također, cilj kolegija je osposobiti studente da kvantitativnim metodama analiziraju stupanj integracije, poziciju i kretanje unutar globalnih lanaca vrijednosti. Poseban naglasak stavlja se na duljinu lanca i specifičnosti lanca pojedinih industrija.

Sadržaj predmeta
Kolegij sadrži sljedeće tematske cjeline:
- Fragmentacija proizvodnje, vertikalna specijalizacija
- Nastanak i razvoj globalnih lanaca vrijednosti
- Učinci globalnih lanaca vrijednosti na gospodarsku konkurentnost zemalja
- Integracija zemalja (poduzeća) u globalne/regionalne lance vrijednosti
- Kretanje kroz opskrbni lanac vrijednosti
- Pozicija u lancu - uzlazna (engl. upstream) i silazna (engl. downstream) pozicija u globalnom lancu vrijednosti
- Globalni vs. regionalni lanci vrijednosti
- Specifičnosti regionalnih lanaca vrijednosti
- Duljina lanca – specifičnosti poljoprivredne industrije i industrije hrane i pića
- Duljina lanca – specifičnosti kemijske industrije, industrije motornih vozila, industrije računala i ostale elektronike
- Duljina lanca – specifičnosti industrije financijskih i ostalih usluga
- Hrvatska u globalnim lancima vrijednosti
- Struktura radne snage i globalni lanci vrijednosti
- Nematerijalna imovina u globalnim lancima vrijednosti
- Zaštita intelektualnog vlasništva u globalnim lancima vrijednosti

Ekonomija roda
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je istražiti i razumjeti sličnosti i razlike između muškaraca i žena iz ekonomske perspektive te ispitati, na temelju osnovne ekonomske teorije i empirijske analize, kako razlike u spolovima dovode do različitih ekonomskih ishoda za spolove mjerene u vidu ekonomske aktivnosti, visine dohotka, stope siromaštva, radnog vremena i drugih standarda koje ekonomisti koriste za utvrđivanje ekonomskog blagostanja pojedinca.
Konačni cilj kolegija je zajedno sa studentima razviti sustavnu percepciju kako rodni čimbenici mogu utjecati na ekonomski i demografski razvoj neke zemlje.

Sadržaj predmeta
- Uvod u kolegij: pojam roda i spola, koncept rodne jednakosti, rodna ravnopravnosti;
- Rodne uloge, rodne razlike i trenutne rodne nejednakosti.
- Mjere rodne jednakosti/rodne nejednakosti;
- Rodna jednakost i gospodarski rast i razvoj;
- Obrazovanje i rodna segregacija zanimanja;
- Položaj žena i muškaraca na tržištu rada;
- Teorija i praksa rodne (ne)jednakosti na tržištu rada;
- Neplaćeni rad;
- Raspodjela resursa kućanstva i pregovaračka moć;
- Feminizacija siromaštva;
- Menstrualno siromaštvo;
- Rodni čimbenik demografskih promjena i demografskog razvoja;
- Rodno odgovorne politike na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini;
- Rodno odgovorni proračun;
- Rodna analiza;

Ekonomija znanja
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Steći osnovna znanja o znanju kao čimbeniku i resursu održivog gospodarskog razvoja i reprodukcije. Argumentirano diskutirati o institucijama, tehnologijama i društvenoj regulaciji, koji mogu unaprijediti efikasnost proizvodnje i korištenja znanja u nacionalnoj ekonomiji.

Sadržaj predmeta
- Ekonomija znanja: nastanak, trendovi, implikacije
- Znanje kao ekonomski resurs: Pojam, vrste i karakteristike znanja;
- Teorijsko utemeljenje discipline: neoklasična, institucionalna i neo-šumpeterijanska perspektiva;
- Endogeniziranje tehnološkog progresa u suvremenim teorijama ekonomskog rasta;
- Uloga znanja u suvremenim ekonomskim teorijama firma i poduzetništva: kompetencije i evolutivni aspekt;
- Produkcija i reprodukcija znanja: Kodifikacija znanja i uloga ICT-a;7. Diseminacija i difuzija znanja;
- Nacionalni inovacijski sustavi;
- Prelijevanje znanja (spillover);
- Zajednice znanja (knowledge communities);
- Upravljanje znanjem kao ekonomskim resursom;
- Learning-by-doing;
- Mjerenje učinaka upotrebe znanja;
- Intelektualni kapital - ključni čimbenik razvoja gospodarstva utemeljenog na znanju;
- Intelektualno vlasništvo - obuhvat i zaštita, ekonomske prednosti.
Daria Maravić , MEcon, Assistant
Chair: 67/III
E-mail: daria.maravic@efri.uniri.hr
Phone: 051/ 355 -164
Ekonomika obrazovanja
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Predmet pruža uvod u različite aspekte ekonomike obrazovanja. Primjenjuju se alati ekonomske analize obrazovne politike i rješavanje problema. Cilj predmeta je da studenti savladaju osnovne pojmove iz područja ekonomike obrazovanja s osvrtom na razvoj ljudskih potencijala. U predmetu se analiziraju dva aspekta ekonomike obrazovanja: utjecaj na razvoj društva (makro aspekt) i utjecaj na razvoj ljudskih potencijala u poduzeću (mikro aspekt).

Sadržaj predmeta
Sadržaj predmeta obuhvaća:
- Predmet izučavanja ekonomike obrazovanja
- Povijesni pregled ekonomike obrazovanja
- ljudski kapital i ljudski potencijali
- obrazovanje i ekonomski razvoj
- obrazovanje i znanost
- investicije u obrazovanje
- planiranje obrazovanja
- obrazovne politike
- obrazovanje u poduzeću
- strategijski model obrazovanja u poduzeću
- metode i tehnike obrazovanja u poduzeću
- e-obrazovanje
- primjena e-obrazovanja
- razvoj koncepata programa e-obrazovanja
- metode I tehnike e-obrazovanja
Zoran Ježić , PhD, Full Professor
Chair: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 167
Ekonomika prometa i pomorstva
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Studenti trebaju steći temeljna ekonomska znanja o elementima i procesima proizvodnje prometnih usluga u prometu i pomorstvu te ulozi prometa i pomorstva u gospodarskom rastu i razvoju.

Sadržaj predmeta
Teorijske odrednice transporta i prometa; Prometni sustavi; Vrste transporta i prometa; Prometna infrastruktura, Prometna suprastruktura, Prometna politika; Suvremene transportne tehnologije, Prometni troškovi, Povezanost prometnog sustava s okruženjem, Pomorstvo, Posebnosti pomorskog tržišta, Pomorski transport i globalna ekonomija, Uloga i važnost luka u gospodarskom i prometnom sustavu, Pomorska trgovina, Prometni koridori.
Ekonomika rada
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je usvojiti osnovne teorije koje pomažu u razumijevanju na koji način se donose praktične poslovne odluke koje uključuju rad. Kolegij je usmjeren na proučavanje tržišta rada, institucija tržišta rada (npr. sindikati), javnih politika vezanih uz tržišta rada (npr. imigracija ili minimalna plaća), struktura plaća (npr. nejednakost dohotka) i ekonomija upravljanja ljudskim resursima (npr. poticajne plaće).

Sadržaj predmeta
- Uvod u ekonomiku rada
- Ponuda rada
- Potražnja za radom
- Ravnoteža na tržištu rada
- Čimbenici koji utječu na strukturu i dinamiku tržišta rada
- Uloga obrazovanja i usavršavanja na tržištu rada
- Struktura plaća
- Mobilnost na tržištu rada
- Diskriminacija na tržištu rada
- Regulacija tržišta rada
- Problem nezaposlenosti: razina, strukture i dinamika razvoja.
- Uloga sindikata i kolektivnog pregovaranja
- Utjecaj države na tržište rada kroz zakonodavstvo, regulaciju i politiku zapošljavanja.
- Fleksibilnost tržišta rada
- Europska tržišta rada

Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Ekonomika sporta
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je pružiti studentima razumijevanje primjene ekonomskih teorija, koncepata i empirijskih metoda u području istraživanja ekonomike sporta kao specifične znanstvene discipline. Također, cilj predmeta je objasniti studentima društveno-ekonomsku ulogu i važnost djelatnosti sporta te ih upoznati s ključnim čimbenicima i akterima njegova razvoja.

Sadržaj predmeta
- Osnovne definicije i kategorije u području istraživanja ekonomike sporta;
- Teorijski okvir ekonomike sporta;
- Istraživačke metode u ekonomici sporta;
- izvori i obilježja ponude na tržištu sportskih usluga;
- Izvori i obilježja potražnje na tržištu sportskih usluga;
- Čimbenici razvoja djelatnosti sporta;
- Izvori financiranja sporta;
- Investicije u sportske objekte i infrastrukturu;
- Tržište rada u sportu;
- Društveno-ekonomski učinci djelatnosti sporta;
- Sport u Republici Hrvatskoj;
- Klasifikacija sportskih organizacija;
- Specifičnosti poslovanja sportskih organizacija;
- Faktori konkurentnosti sportskih organizacija;
- Mjerenje uspješnosti poslovanja sportskih organizacija;

Ekonomika turizma
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
- izučavanje ekonomskih i razvojnih aspekata turizma
- povezivanje osnovnih načela ekonomske teorije s ekonomskim procesima koje inicira turizam
- usvajanje konceptualnih znanja za uočavanje različitih utjecaja turizma na gospodarski sustav
- utvrđivanje ekonomskih zakonitosti koje postoje na turističkom tržištu
- mjerenje i analiziranje ekonomskih učinaka turizma
- dijagnosticiranje različitih problema na koje se nailazi na turističkom tržištu te pronalaženje adekvatnih rješenja za utvrđene probleme

Sadržaj predmeta
- ekonomska teorija i ekonomika turizma
- povijesni razvoj turizma
- turistički proizvod
- osnovna obilježja ponude i potražnje na turističkom tržištu
- mjerenje turističke potražnje i njenih obilježja
- predviđanje turističke potražnje i ponašanje turista
- ekonomski učinci turizma
- turistička satelitska bilanca
- koncept multiplikatora, slabosti i ograničenja primjene metode multiplikatora
- turistički razvojni čimbenici
- cost benefit analiza investicija u turizmu
- analiza kapitalnog koeficijenta
- ljudski resursi u turizmu
- značenje prirodnih resursa u razvoju turizma
- ocjena uspješnosti osnovnih elementa turističke ponude

Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 64/III
E-mail: alen.host@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 141
Farmakoekonomika
3
15
0
15
Elective
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je studentima dati uvid u područje farmakoekonomike, njezine osnovne odrednice i alate kojima se koristi. Predmet obrađuje procjene troškovne-učinkovitosti zdravstvene tehnologije koristeći ekonomske evaluacije – od mjerenja i vrednovanja ishoda intervencije, do mjerenja i izračunavanja troškova intervencije i interpretacije rezultata evaluacije.

Sadržaj predmeta
- Zašto farmakoekonomika?
- Politika lijekova, regulatorni okvir i organizacija tržišta lijekova
- Ekonomske evaluacije zdravstvenih tehnologija i ekonomska teorija. Osnove odlučivanja temeljem rezultata ekonomskih evaluacija
- Vrste ekonomskih evaluacija
- Budget impact analiza
- Analiza osjetljivosti i interpretacija rezultata
- Distributivna pravednost u zdravstvu ili kako modificirati odlučivanje temeljeno na troškovnoj-učinkovitosti
- HTA – health technology assessement
- Primjena HTA i ekonomskih evaluacija u odlučivanju u zdravstvu - EU iskustva i primjena u RH
- Mjerenje i procjena direktnih troškova zdravstvenih tehnologija
- Mjerenje i procjena indirektnih troškova zdravstvenih tehnologija
- Mjerenje ishoda u zdravstvu
- Vrednovanje ishoda u zdravstvu
- Ishodi zdravstvenih tehnologija, klinička ispitivanja i stvarna učinkovitost lijekova
- Kako unaprijediti politiku lijekova, regulatorni okvir i organizacija tržišta lijekova u Hrvatskoj i EU?

Globalna sigurnost u poslovanju
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Globalna sigurnost u poslovanju su podučiti studente kako sustavno kategorizirati i elaborirati teme sigurnost, globalna sigurnost, globalna sigurnost u poslovanju i sigurnosne prijetnje te kako diskutirati o primjerima država i tvrtki koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju.

Sadržaj predmeta
- Uvodna razmatranja vezana uz globalnu sigurnost u poslovanju,
- Definiranje i gradiranje osnovnih pojmova: sigurnosti, globalne sigurnosti i globalne sigurnosti u poslovanju
- Sigurnosne prijetnje
- Globalno gospodarstvo
- Sigurnosne prijetnje i internacionalizacija poslovanja
- Društveni identitet kao sigurnosna prijetnja
- Okolišne sigurnosne prijetnje
- Zdravstvene sigurnosne prijetnje
- Prirodne sigurnosne prijetnje
- Iznenadne sigurnosne prijetnje
- Kriminalne sigurnosne prijetnje
- Ostale sigurnosne prijetnje
- Načini za postizanje globalne sigurnosti
- Primjeri država koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju
- Primjeri tvrtki koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju
Davorin Balaž , PhD
Chair: 60/III
E-mail: davorin.balaz@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 148
Industrijska organizacija
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Kolegij Industrijska organizacija omogućit će studentima dublje razumijevanje struktura tržišta, efikasnosti tržišta i interakcija između različitih igrača koji interveniraju na tim tržištima (poduzeća, potrošači, regulator, tijela nadležna za zaštitu tržišnog natjecanja, itd.).

Sadržaj predmeta
1. Uvod u industrijsku organizaciju
2. Suvremene ekonomske teorije poduzeća
3. Značaj strukture tržišta kao čimbenika odabira poslovne strategije i strukture poduzeća
4. Tržišna ponuda i društvena dobrobit (društveni učinci ograničavanja mogućnosti izbora)
5. Oligopoli kao model tržišta; mjerenje koncentracija tržišta
6. Suparništvo u oligopolskim uvjetima; povezano djelovanje
7. Vladajući položaj – pojam i odrednice
8. Ograničenja vladajućeg položaja
9. Doktrine vezane uz javni odgovor na vladajući položaj poduzetnika
10. Vertikalna i horizontalna diferencijacija proizvoda i usluga
11. Cjenovna konkurencija (politika cijena)
12. Prodajni napori (promidžbene aktivnosti)
13. Diferencijacija nabavnih i prodajnih kanala
14. Istraživanje i razvoj kao model diferencijacije; tehnološki zasnovane strategije
15. Zaštićene informacije (poslovna i društvena strana zaštite intelektualnog vlasništva)
Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Institucionalni razvoj i konkurentnost
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Cilj ovog kolegija je pružiti studentima znanja neophodna u proučavanju problematike kvalitete institucija i institucionalnih promjena, važnosti poticajne institucionalne klime za privlačenje investicija, povećanje inovacija i pokretanje privatne poduzetničke aktivnosti što sve u konačnici vodi ka povećanju konkurentnosti na međunarodnom tržištu i poboljšanju ekonomskih rezultata nacionalne ekonomije. Posebna pažnja je usmjerena na identificiranje onih institucionalnih čimbenika koji oblikuju inovativnu poduzetničku aktivnost i na analizu odnosa između institucija, poduzetničke aktivnosti i konkurentnosti na primjeru odabranih država. U konačnici, ovaj kolegij će studentima prikazati kako institucije djeluju u različitim sferama gospodarstva i koje su posljedice kada su one slabe I neefikasne.

Sadržaj predmeta
- Uvod u Institucionalni razvoj i konkurentnost
- Obilježja institucija i institucionalnih promjena
- Analiza pokazatelja institucionalnog razvoja i konkurentnosti
- Institucionalni razvoj i tranzicija – iskustva tzv. novih članica EU
- Institucionalna konvergencija u članicama EU
- Međunarodno integriranje i institucionalni razvoj
- Institucionalne determinante investicija
- Institucije i ekonomska učinkovitost
- Poticajno institucionalno okruženje, inovacije i poduzetništvo
- Odnos između institucija, poduzetničke aktivnosti i ekonomskog rasta i razvoja (na primjeru nerazvijenih država)
- Institucije, poduzetništvo, ekonomski rast i razvoj u razvijenim državama
- Uloga države i vladavine prava u investicijskoj i poslovnoj aktivnosti
- Korupcija - primjer Hrvatske i usporedba s ostalim državama
- Efikasnost javnog i poslovnog sektora kao čimbenici institucionalne kvalitete
- Institucionalna razvijenost i konkurentnost gospodarstva
Kohezija, socijalna politika i EU fondovi
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Pored teoretskog i povijesnog prikaza socijalnih i regionalnih aspekata i politika Europske unije, temeljni ciljevi kolegija obuhvaćaju analizu ekonomskih, financijskih, regulatornih i institucionalnih razlika u Uniji kao i preduvjeta uspješne realizacije kohezijskih ciljeva Europske unije, a posebno radi ostvarivanja ciljeva realne konvergencije i socijalne kohezije unutar Unije. Na taj se način smanjenju ekonomske i socijalne razlike između europskih građana, pojedinih zemalja i regija, a što pospješuje funkcioniranje Unutarnjeg tržišta EU te pridonosi stvaranju jednakih uvjeta života, rada, blagostanja i razvoja.

Sadržaj predmeta
- Ekonomska i socijalna heterogenost Europe i važnost konvergencije unutar EU
- Teorija i europska praksa koncepata Države blagostanja
- Temelji socijalne Europe i europskog socijalnog modela
- Temeljni okviri Europskog tržišta rada i slobodne mobilnosti radnika
- Problem nezaposlenosti i politika zapošljavanja u EU
- Fleksigurnost, europski socijalni dijalog i politika plaća (nadnica)
- Razvojne strategije, 'Održivo blagostanje' i eko-socijalne politike u EU
- Borba protiv siromaštva u EU u uvjetima globalizacije i demografskih izazova u Europi
- Digitalizacija, obrazovanje i vještine, Politika „mladih“ i zdravstvena politika u EU
- Povijesni razvoj i financijski značaj europskih politika regionalnog razvoja, strukturalnih promjena i kohezije
- Kohezijska politika EU - prioriteti i ciljevi regionalnog i socijalnog napretka u Uniji
- Kohezijska politika EU – učinkovitost, apsorpcija, transparentnost i perspektive
- Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF)
- ESIF u financijskom razdoblju 2021.-2027.
- Kohezijska politika Unije i Republika Hrvatska.
Kolegij drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci
3
Elective
Pametni gradovi
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Studenti se trebaju upoznati sa osnovnim pojmovima vezanim za koncept pametnih gradova te u trans-disciplinarnom kontekstu razumjeti ključne značajke primjene teorije i prakse pametnih gradova na unaprjeđenje djelotvornosti i učinkovitosti gradskog života, ali i nacionalnog gospodarstva u cjelini.

Sadržaj predmeta
- Pojam i koncept pametnih gradova
- Teorijski aspekti
- Učinci globalizacije
- Trans-disciplinarna perspektiva
- Dinamika razvoja pametnih gradova
- Tehno-centrični pristup pametnim gradovima
- Društveno-centrični pristup pametnim gradovima
- Društveni kontekst i potrebe pametnog urbanog razvoja
- Značaj planiranja, dizajna i arhitekture
- Upravljanje i participacija
- Pametni projekti
- Digitalizacija i block-chain tehnologije
- Mobilnost
- Financijske inovacije
- Pametni gradovi i projekti u svjetskoj praksi
Regionalne ekonomske integracije
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Kolegij sveobuhvatno proučava teorijske postavke ekonomskih integracija, njihove uzroke, svrhu i temeljne učinke, kao i empirijske primjere različitih oblika ekonomskih integracija. Na taj se način stvaraju uvjeti za usvajanje temeljne metodologije analiziranja i procjene statičkih i dinamičkih učinaka ekonomskih integracija, čimbenika koji utječu na stvaranje određenih integracija te najvažnijih politika koje prate integracijske procese.

Sadržaj predmeta
- Globalizacija, regionalizam i multilateralizam
- Razvoj i specifičnosti osnovne teorije (Viner) ekonomske integracije
- Oblici ekonomskih integracija – motivi, razlike i učinci
- Moderna teorija ekonomske integracije; Meade i teorija drugog najboljeg rješenja
- Slobodna trgovina nasuprot protekcionizmu i položaj ekonomskih integracija
- Efekti ekonomskih integracija u teoriji carinske unije i zone slobodne trgovine: statički učinci; stvaranje trgovine, skretanje trgovine
- Efekti ekonomskih integracija u teoriji carinske unije i zone slobodne trgovine: dinamički efekti ekonomskih integracija
- WTO načela i položaj ekonomskih integracija
- Teoretski vidici europskih integracija: analiza efekta ekonomije obujma i učinci na tržišno natjecanje
- Teoretski vidici europskih integracija: učinci na lokalizaciju proizvodnje, ekonomski rast i siromaštvo
- Teoretski vidici europskih integracija: učinci na migracije i kretanje kapitala
- Razvoj Europske unije i njenih integracijskih okvira i politika
- Ekonomska i monetarna integracija: razvoj i ekonomsko poslovne implikacije
- Procesi regionalne konvergencije i divergencije; integracije zemalja u razvoju
- Hrvatska u odnosu na ekonomske integracije - članstvo u integracijama i EU perspektive.

Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 64/III
E-mail: alen.host@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 141
Teorija odlučivanja
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta

- Razviti sposobnost studenata za analitičko razmišljanje vezano uz probleme odlučivanja ekonomske, financijske ili menadžerske prirode.
- Osposobiti studente za uspješno kombiniranje kvantitativnih metoda sa klasičnim metodama odlučivanja kod donošenja poslovnih odluka u uvjetima rizika i nesigurnosti.
- Upoznavanje studenata sa odgovarajućim softverskim paketima i primjenom na konkretnim problemima.

Sadržaj predmeta

U sklopu kolegija studenti će se upoznati s osnovnim pristupima u okviru normativne, deskriptivne i preskriptivne teorije odlučivanja. Kroz svaki pristup teorije odlučivanja studenti će se detaljnije upoznati s konceptima i metodama koje omogućavaju lakše donošenje odluka.
Tematske cjeline koje će se u sklopu kolegija obraditi su:
1. TEORIJA ODLUČIVANJA
- Osnove teorije odlučivanja
- Definiranje i povijesni razvoj teorija odlučivanja
- Klasifikacija i međuzavisnosti teorija odlučivanja
- Normativne teorije odlučivanja
- Deskriptivne teorije odlučivanja
- Preskriptivne teorije odlučivanja
- Temeljni pojmovi teorije igara
2. MATRIČNE IGRE
- Klasifikacija igara
- Matrične antagonistične igre
- Rješavanje matričnih igara sa sumom nula
- Rješenje igre sa sedlom
- Rješenje i vrijednosti mješovite igre
- Grafičko rješavanje igara
- Rješavanje matričnih igara metodom dominacije
- Igre protiv prirode
3. ODLUČIVANJE U UVJETIMA SIGURNOSTI, NESIGURNOSTI I RIZIKA
- Odlučivanje u uvjetima rizika
- Očekivana novčana vrijednost (EMV)
- Vrijednost perfektne informacije
- Žaljenje-gubitak prilike
4. PSIHOLOŠKI ASPEKTI ODLUČIVANJA
- Osobne vrijednosti i etičko donošenje odluke
- Uloga emocija u donošenju odluka
- Psihološke zamke
5. NEKE METODE ODLUČIVANJA
- Heuristike u odlučivanju i njihova ograničenja
- Osnovno o metodama višekriterijskog i višeatributnog odlučivanja
Ivan Prudky , MEcon, Assistant
Chair: 45/II
E-mail: ivan.prudky@efri.uniri.hr
Phone: 051/ 355 -161
Usporedni porezni sustavi
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Kolegij je namijenjen studentima koji su unutar drugih poreznih kolegija na nižoj razini studija svladali teoretske osnove poreznog sustava i njegova temeljna obilježja u Hrvatskoj. Cilj mu je produbiti znanja iz područja poreznih sustava i politika razvijenih zemalja i zemalja tranzicije, s naglaskom na zemlje EU – postojeće i buduće članice, te kritički sagledati porezni sustav Hrvatske u svjetlu trendova razvoja navedenih poreznih sustava. Studenti se žele osposobiti i za snalaženje na međunarodnom tržištu vezano za porezne sustave, te za funkcioniranje u tijelima javnog sektora koja se bave poreznom problematikom. Za studente koji nemaju adekvatno predznanje iz preddiplomskog studija organizirat će se kratki repetitorij.

Sadržaj predmeta
1.dio. Porezni sustavi u međunarodnoj perspektivi: posebno sustavi razvijenih zemalja (OECD) i (post)tranzicijskih zemalja (pretpostavlja se predznanje kolegija preddiplomskog studija Porezni sustav i politika odnosno Javne financije ili Osnove porezne pismenosti posebno u dijelu koje se odnosi na hrvatski porezni sustav radi mogućnosti usporedbe. Materijali su komparativnog karaktera - nakon iznošenja relevantne porezne tematike daje se usporedna analiza zemalja s obzirom na navedenu temu
- Udio poreza u BDP-u i porezna struktura (OECD/EU, Azija, Afrika, Latinska Amerika, SAD)
- Osnovica izravnog oporezivanja: dohodak ili potrošnja
- Porez na dohodak (oporezivanje dohodaka od rada, oporezivanje dohodaka od kapitala (štednje), flat tax, dualni porez na dohodak)
- Mjere integracije poreza na dohodak i dobit (sustavi poreza na dobit)
- Porez na dobit
- porezna osnovica i stope
- porezni poticaji i strane direktne investicije
- Doprinosi za socijalno osiguranje
- PDV (osnovni elementi, stope, izuzeća, učinci i trendovi) i porez na promet u trgovini na malo
- Akcize
- Porezi na imovinu: na neto bogatstvo i nekretnine
- Porez na nasljedstva i darove
- Ekološki porezi
2.dio: Međunarodno oporezivanje
- Pojam i razlozi nastanka međunarodnog dvostrukog oporezivanja
- Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja (različite mjere/metode s obzirom na razinu odobravanja i tehniku)
- Osnovni elementi OECD-ovog modela ugovora za izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
- Osnove međunarodnog poreznog planiranja
- Hrvatski porezni obveznici i međunarodno oporezivanje

Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Ekonomika razvoja
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Predmet daje teorijsku i analitičku podlogu za analizu ekonomskog razvoja. Posebna pozornost posvećuje se: 1. sektorskim politikama od posebnog značaja za razvoj ekonomije znanja (obrazovna, znanstvena politika, politika zapošljavanja i radne snage); 2. analizi suvremenih tijekova ekonomske decentralizacije te ulozi regionalnih i lokalnih zajednica u stvaranju pretpostavki za brži razvoj pojedinog područja i čitavog nacionalnog gospodarstva. U predmetu se također daje analitička podloga za istraživanje i oblikovanje pretpostavki održivog razvoja.

Sadržaj predmeta
Sadržaj predmeta obuhvaća sljedeće teme:
- Značaj izučavanja ekonomskog rasta i razvoja i odnos prema drugim znanstvenim disciplinama
- Poimanje rasta i razvoja – povijesni kontekst i suvremeni pristup
- Mjerenje i ocjenjivanje ekonomskog razvoja
- Teorije ekonomskog razvoja 17.-19. stoljeća
- Novije teorije ekonomskog razvoja
- Siromaštvo i njegovo mjerenje
- Uloga države u smanjenju siromaštva
- Ekonomske (Dohodovne) nejednakosti i mjere za njihovo smanjivanje
- Stanovništvo i ekonomski razvoj
- Ljudski kapital i ljudski potencijali kao ključni čimbenici suvremenog razvoja
- Znanje i tehničko tehnološki napredak
- Uloga države u usmjeravanju razvoja (upravljanje razvojem)
- Jačanje uloge civilnog sektora u razvoju
- Ekonomski razvoj i okoliš

Zoran Ježić , PhD, Full Professor
Chair: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 167
Makroekonomska analiza
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je pružiti studentima napredniju razinu makroekonomske analize kako bi mogli razumjeti, objasniti i kritički sagledati makroekonomske politike u kontekstu različitih makroekonomskih paradigmi. Razumijevajući razlike između makroekonomskih škola i njihov pogled na rješavanje makroekonomskih neravnoteža u kratkom i srednjem roku, studenti će biti u stanju primijeniti suvremene makroekonomske modele u objašnjenju različitih poremećaja u agregatnoj ekonomiji s naglaskom na malu otvorenu ekonomiju. Konačno, cilj je ovog kolegija razviti kompetencije studenata kako bi mogli kritički sagledati različite makroekonomske teme i artikulirati vlastiti stav o aktualnim problemima u nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj ekonomiji.
Sadržaj predmeta
- Razvoj makroekonomskih teorija - pregled suprotstavljenih makroekonomskih škola.
- Neoklasična paradigma – pretpostavke, zaključci i implikacije za vođenje ekonomske politike.
- Keynezijanska ekonomska paradigma – pretpostavke, zaključci i implikacije za vođenje ekonomske politike.
- Nova klasična ekonomija – novi pogled na makroekonomsku ravnotežu i tržište rada.
- Teorije poslovnih ciklusa – od neoklasičnih do keynezijanskih.
- Teorija realnih poslovnih ciklusa (RBC).
- Uloga i ograničenja ekonomske politike – pogled na kratki, srednji i dugi rok.
- Očekivanja i ekonomska politika. Vođenje monetarne politike – Taylorovo pravilo, uloga Centralne banke.
- Analiza aktualne monetarne politike ECB-a i FED-a.
- Vođenje fiskalne politike – državno proračunsko ograničenje, Rikardijanska ekvivalencija.
- Analiza aktualne fiskalne politike u RH
- Vođenje ekonomske politike u maloj otvorenoj ekonomiji: Mundell-Flemingov model – pretpostavke modela i izvođenje IS, LM i BP relacija.
- Usporedba fiskalne politike u uvjetima fluktuirajućeg i fiksnog tečajnog aranžmana.
- Usporedba monetarne politike u uvjetima fluktuirajućeg i fiksnog tečajnog aranžmana.
- Kritike i nadopune Mundell-Flemingovog modela.
Mikroekonomska analiza
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija Mikroekonomska analiza je ukazati studentima na značaj, ulogu i domete složenog mikroekonomskog instrumentarija u analizi i razumijevanju ponašanja pojedinačnih mikroekonomskih subjekata u stalno promjenjivom tržišnom okruženju. Nadalje, osposobiti studente za analitički te kritički pristup u izboru i primjeni pojedinih mikroekonomskih alata, metoda i modela s ciljem rješavanja složenih mikroekonomskih pitanja i problema. Konačno, pružiti studentima cjelovito razumijevanje klasične mikroekonomske teorije (kako na tržištu parcijalne ravnoteže, tako i na tržištu opće ravnoteže), kao i modernog razvoja suvremene mikroekonomske misli opterećenog brojnim tržišnim nesavršenostima, izazovima i dvojbama.

Sadržaj predmeta
ISHOD UČENJA (1)
- Uvod: Mikroekonomska analiza kao teorijska i analitička nadgradnja Mikroekonomije
- Teorije poduzeća: klasična (Marshall) i alternativne/menadžerske (Baumol, Williamson, Penrose/Marris)
- Tržište outputa: ravnoteža savršene konkurencije na razini grane i Cobweb teorem
- Tržište outputa: ravnoteža monopola u uvjetima regulacije kontrolom cijena i porezima
- Tržište outputa: monopolistička konkurencija i Chamberlinovi modeli ravnoteže skupine/grane
- Tržište outputa: teorija igara i Nashova ravnoteža u analizi oligopola
- Tržište inputa: modeli formiranja cijena kapitalnih dobara
- Tržište inputa: ravnoteža na tržištu rada, kapitala, zemlje
ISHOD UČENJA (2)
- Teorija opće ravnoteže: kružna međuovisnost ekonomskog sustava; Walrasov model simultanih jednadžbi
- Ekonomija blagostanja: filozofija utilitarizma (Mill); stariji (Marshall, Pigou, Pareto) i mlađi zagovornici (Hicks, Lerner, Samuelson)
- Pareto alokacija resursa: Pareto poboljšanje vs. Pareto optimum; teorija 1., 2. i 3. najboljeg alokacijskog rješenja: slobodno tržište vs. državna intervencija; efikasnost vs. pravednost
- Dopune kriterija Pareto efikasnosti u ocjeni društvena blagostanja: Kaldor-Hicksov kriterij kompenzacije; Scitovskyev dvostruki kriterij; Bergsonova funkcija društvenog blagostanja
- Teorija društvenog izbora i Arrowljev teorem nemogućnosti: društveni izbori u uvjetima različitih društvenih uređenja (diktatura vs. demokracija); Arrowljevi uvjeti pravednosti
- Maksimizacija društvena blagostanja: Edgeworthova ugovorna krivulja potrošnje; prostor proizvodnje vs. prostor korisnosti; točka blaženstva
- Tržišne nesavršenosti i mjere korekcije: asimetrična obaviještenost i fenomen obrnute selekcije; nedjeljivost inputa i outputa, ekonomija obujma, eksternalije, javna dobra; uloga države u suvremenim gospodarstvima
Ana Malnar , MEcon, Assistant
Chair: 56 / 3. kat
E-mail: ana.malnar@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 147
Napredna ekonometrija
6
30
0
30
Compulsory
Ciljevi predmeta
Ovladati suvremenim statističkim metodama analize ekonomskih podataka

Sadržaj predmeta
Kolegij obuhvaća sljedeće cjeline:
- Linearni regresijski modeli: pregled, ograničenja i alternative
- Regresijski modeli: metoda razlike u razlikama
- Regresijski modeli: regresija diskontinuiteta
- Generalizirani linearni modeli: Poissonova regresija
- Generalizirani linearni modeli: Analiza višekategorijskijskih varijabli odziva I
- Generalizirani linearni modeli: Analiza višekategorijskijskih varijabli odziva II
- Problem endogenosti i instrumentalne varijable I
- Problem endogenosti i instrumentalne varijable II
- Statički panel modeli I: POLS, FE, RE, BE, FD
- Statički panel modeli II: Poissonov procjenitelj
- Statički panel modeli III: kontrolne dummy varijable
- Statički panel modeli IV: dijagnostički testovi
- Dinamički panel modeli I: modeli s kratkim T i velikim N
- Dinamički panel modeli II: GMM , Anderson-Hsiao i Arellano-Bond procjenitelj
- Dinamički panel modeli III: GMM , Ahn-Schmidt i Blundell-Bond procjenitelj
Suvremene ekonomske teorije
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Kolegij Suvremene ekonomske teorije svojevrsni je nastavak kolegija Povijest ekonomske misli (koji izučava ekonomsku misao od antičkih filozofa do kraja 19. stoljeća). Fokus ovog kolegija je na prikazu geneze razvitka ekonomske teorije od prve polovice 20. stoljeća do danas. Analiziraju se, ocjenjuju i donose zaključci o svim relevantnim ekonomskim paradigmama. Cilj ovog kolegija je osigurati stjecanje sposobnosti studenata za razumijevanje svih suvremenih ekonomski teorija i politika koje iz njih proizlaze. Studenti će steći detaljna znanja o najznačajnijim ekonomskim teorijama 20. stoljeća te će usporediti i istražiti ulogu različitih neoliberalnih i alternativnih suvremenih ekonomskih koncepata u sagledavanju i rješavanju sadašnjeg stanja u globalnoj ekonomiji.

Sadržaj predmeta
1. ishod učenja:
- neoklasična ekonomija
- keynesijanska ekonomija
- neoklasična sinteza
2. ishod učenja
- postkeynesijanizam
- neo-walrasijanska ekonomija
- monetariam
- monetarizam II. tipa (škola/teorija racionalnih očekivanja / nova klasična ekonomija)
3. ishod učenja
- ekonomija ponude
- nova keynesijanska ekonomija
- kritika neoklasične teorije
- alternativni pristup (makro)ekonomiji
4. ishod učenja
- globalizacija i budućnost kapitalizma
- globalizacija i budućnost ekonomske teorije
- budućnost Hrvatske u „bespućima povijesne zbiljnosti“
- neomerkantilizam u međunarodnim (geo)političkim odnosima

Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Ekonomika javnog sektora
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Cilj je kolegija nadograditi početna znanja studenata o javnom sektoru stečena na kolegiju Javne financije, kao i kolegijima Makroekonomije. Nadogradnja je prije svega teorijskog i metodološkog tipa, sukladno zahtjevima studija Ekonomija.

Sadržaj predmeta
- Uloga javnog sektora u tržišnom gospodarstvu
- Temelji ekonomike blagostanja
- Kriteriji državne intervencije
- Uloga države u financiranju obrazovanja i znanosti
- Infrastruktura i državni infrastrukturni projekti
- Mirovinsko osiguranje
- Zdravstveno osiguranje
- Kolektivne odluke u demokratskim društvima
- Eksternalije
- Programi i analiza javnih rashoda
- Privatizacija
- Analiza poreza
- Oporezivanje potrošnje, rada i kapitala
- Javni sektor na različitim razinama javne vlasti
- Uloga države u upravljanjem krizom
Fiskalna politika
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Kolegij je namijenjen studentima koji su unutar predmeta Javne financije svladali teoretske osnove sustava javnih prihoda te sustava javnih rashoda te njihova međudjelovanja na ekonomski rast i razvoj. Cilj je programa studija fiskalne politike upoznati studente sa suvremenim mjerama države u upravljanju javnim prihodima i javnim izdacima za ostvarivanje održivog razvoja i ekonomskog rasta u uvjetima dugoročne stabilnosti, kao i koordinaciju mjera fiskalne i monetarne politike. Dobivena znanja studentima će poslužiti za razumijevanje makroekonomskih učinaka odluka fiskalnih vlasti, za razumijevanje djelovanja institucija fiskalne vlasti kao i razvijanju sustavnog promišljanja u rješavanju aktualnih problema fiskalnih institucija na svim razinama vlasti u zemlji te EU.
Metodologija istraživanja
3
15
15
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Dati osnovna znanja o metodologiji znanstvenog istraživanja i pisanju znanstvenih i stručnih radova te uvesti studente u znanstveno istraživanje.

Sadržaj predmeta
Metodologija kao meta znanosti. Specifičnosti ekonomske znanosti. Ciljevi znanosti: objašnjenje i istina. Što je to znanje? Taksonomija znanosti. Mjesto ekonomije u sustavu znanosti. Formiranje znanstvene teorije i znanstvene spoznaje. Teorije, hipoteze i modeli. Modeli u ekonomiji. Zaključivanje u znanostima: indukcija i dedukcija. Jezik znanstvene teorije: uloga matematike i ekonometrije. Konfirmacija, verifikacija i falsifikacija teorije. Indikatori, faktori i determinante. Teorija koja opisuje, teorija koja objašnjava i teorem dokaza. Deduktivno nomološki (DN), induktivno statistički (IS) i kauzalno mehanički (KM) modeli objašnjenja. Korelacija i kauzalnost: „Post hoc ergo propter hoc“ pogreška. Formiranje (utvrđivanje varijabli) i testiranje hipoteze (opažanje, mjerenje i statistički eksperiment). Deskriptivna i inferencijalna statistika. Osnovne grupe metoda inferencijalne statistike: analiza vremenskih nizova, univarijatna, bivarijatna i multivarijatna statistička analiza te analiza panela. Kritički osvrt na korištene istraživačke metode u konkretnim primjerima znanstvenog istraživanja.
Regionalna politika
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Studenti će ovladati osnovnim teorijskim znanjima u području regionalne ekonomske politike, te suvremenim pristupima o upravljanju ekonomskim regijama. Nadalje, osposobit će se za kritičku analizu uspješnosti vođenja regionalnih ekonomskih politika.

Sadržaj predmeta
- Uloga regija u ekonomskom razvoju;
- Mogući pristupi regionalizacije;
- Modeli regionalnog rasta;
- Osnove regionalne ekonomske politike
- Mjere i instrumenti regionalne politike;
- Tipovi regionalne politike;
- Podržavajuća infrastruktura regionalnog razvoja;
- Financiranje regionalnog razvoja;
- Regionalna politika Hrvatske
- Regionalni razvoj Hrvatske u suvremenim uvjetima;
- Gospodarske i sociodemografske regionalne karakteristike,
- Ciljevi i načela regionalne politike Hrvatske;
- Institucionalni okvir provedbe regionalne politike u Hrvatskoj;
- Regionalna politika EU
- Razvojne divergencije na prostoru RH
Zoran Ježić , PhD, Full Professor
Chair: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 167
Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Ekonomija znanja
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Steći osnovna znanja o znanju kao čimbeniku i resursu održivog gospodarskog razvoja i reprodukcije. Argumentirano diskutirati o institucijama, tehnologijama i društvenoj regulaciji, koji mogu unaprijediti efikasnost proizvodnje i korištenja znanja u nacionalnoj ekonomiji.

Sadržaj predmeta
- Ekonomija znanja: nastanak, trendovi, implikacije
- Znanje kao ekonomski resurs: Pojam, vrste i karakteristike znanja;
- Teorijsko utemeljenje discipline: neoklasična, institucionalna i neo-šumpeterijanska perspektiva;
- Endogeniziranje tehnološkog progresa u suvremenim teorijama ekonomskog rasta;
- Uloga znanja u suvremenim ekonomskim teorijama firma i poduzetništva: kompetencije i evolutivni aspekt;
- Produkcija i reprodukcija znanja: Kodifikacija znanja i uloga ICT-a;7. Diseminacija i difuzija znanja;
- Nacionalni inovacijski sustavi;
- Prelijevanje znanja (spillover);
- Zajednice znanja (knowledge communities);
- Upravljanje znanjem kao ekonomskim resursom;
- Learning-by-doing;
- Mjerenje učinaka upotrebe znanja;
- Intelektualni kapital - ključni čimbenik razvoja gospodarstva utemeljenog na znanju;
- Intelektualno vlasništvo - obuhvat i zaštita, ekonomske prednosti.
Daria Maravić , MEcon, Assistant
Chair: 67/III
E-mail: daria.maravic@efri.uniri.hr
Phone: 051/ 355 -164
Globalna sigurnost u poslovanju
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Globalna sigurnost u poslovanju su podučiti studente kako sustavno kategorizirati i elaborirati teme sigurnost, globalna sigurnost, globalna sigurnost u poslovanju i sigurnosne prijetnje te kako diskutirati o primjerima država i tvrtki koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju.

Sadržaj predmeta
- Uvodna razmatranja vezana uz globalnu sigurnost u poslovanju,
- Definiranje i gradiranje osnovnih pojmova: sigurnosti, globalne sigurnosti i globalne sigurnosti u poslovanju
- Sigurnosne prijetnje
- Globalno gospodarstvo
- Sigurnosne prijetnje i internacionalizacija poslovanja
- Društveni identitet kao sigurnosna prijetnja
- Okolišne sigurnosne prijetnje
- Zdravstvene sigurnosne prijetnje
- Prirodne sigurnosne prijetnje
- Iznenadne sigurnosne prijetnje
- Kriminalne sigurnosne prijetnje
- Ostale sigurnosne prijetnje
- Načini za postizanje globalne sigurnosti
- Primjeri država koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju
- Primjeri tvrtki koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju
Davorin Balaž , PhD
Chair: 60/III
E-mail: davorin.balaz@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 148
Institucionalni razvoj i konkurentnost
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Cilj ovog kolegija je pružiti studentima znanja neophodna u proučavanju problematike kvalitete institucija i institucionalnih promjena, važnosti poticajne institucionalne klime za privlačenje investicija, povećanje inovacija i pokretanje privatne poduzetničke aktivnosti što sve u konačnici vodi ka povećanju konkurentnosti na međunarodnom tržištu i poboljšanju ekonomskih rezultata nacionalne ekonomije. Posebna pažnja je usmjerena na identificiranje onih institucionalnih čimbenika koji oblikuju inovativnu poduzetničku aktivnost i na analizu odnosa između institucija, poduzetničke aktivnosti i konkurentnosti na primjeru odabranih država. U konačnici, ovaj kolegij će studentima prikazati kako institucije djeluju u različitim sferama gospodarstva i koje su posljedice kada su one slabe I neefikasne.

Sadržaj predmeta
- Uvod u Institucionalni razvoj i konkurentnost
- Obilježja institucija i institucionalnih promjena
- Analiza pokazatelja institucionalnog razvoja i konkurentnosti
- Institucionalni razvoj i tranzicija – iskustva tzv. novih članica EU
- Institucionalna konvergencija u članicama EU
- Međunarodno integriranje i institucionalni razvoj
- Institucionalne determinante investicija
- Institucije i ekonomska učinkovitost
- Poticajno institucionalno okruženje, inovacije i poduzetništvo
- Odnos između institucija, poduzetničke aktivnosti i ekonomskog rasta i razvoja (na primjeru nerazvijenih država)
- Institucije, poduzetništvo, ekonomski rast i razvoj u razvijenim državama
- Uloga države i vladavine prava u investicijskoj i poslovnoj aktivnosti
- Korupcija - primjer Hrvatske i usporedba s ostalim državama
- Efikasnost javnog i poslovnog sektora kao čimbenici institucionalne kvalitete
- Institucionalna razvijenost i konkurentnost gospodarstva
Kohezija, socijalna politika i EU fondovi
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Pored teoretskog i povijesnog prikaza socijalnih i regionalnih aspekata i politika Europske unije, temeljni ciljevi kolegija obuhvaćaju analizu ekonomskih, financijskih, regulatornih i institucionalnih razlika u Uniji kao i preduvjeta uspješne realizacije kohezijskih ciljeva Europske unije, a posebno radi ostvarivanja ciljeva realne konvergencije i socijalne kohezije unutar Unije. Na taj se način smanjenju ekonomske i socijalne razlike između europskih građana, pojedinih zemalja i regija, a što pospješuje funkcioniranje Unutarnjeg tržišta EU te pridonosi stvaranju jednakih uvjeta života, rada, blagostanja i razvoja.

Sadržaj predmeta
- Ekonomska i socijalna heterogenost Europe i važnost konvergencije unutar EU
- Teorija i europska praksa koncepata Države blagostanja
- Temelji socijalne Europe i europskog socijalnog modela
- Temeljni okviri Europskog tržišta rada i slobodne mobilnosti radnika
- Problem nezaposlenosti i politika zapošljavanja u EU
- Fleksigurnost, europski socijalni dijalog i politika plaća (nadnica)
- Razvojne strategije, 'Održivo blagostanje' i eko-socijalne politike u EU
- Borba protiv siromaštva u EU u uvjetima globalizacije i demografskih izazova u Europi
- Digitalizacija, obrazovanje i vještine, Politika „mladih“ i zdravstvena politika u EU
- Povijesni razvoj i financijski značaj europskih politika regionalnog razvoja, strukturalnih promjena i kohezije
- Kohezijska politika EU - prioriteti i ciljevi regionalnog i socijalnog napretka u Uniji
- Kohezijska politika EU – učinkovitost, apsorpcija, transparentnost i perspektive
- Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF)
- ESIF u financijskom razdoblju 2021.-2027.
- Kohezijska politika Unije i Republika Hrvatska.
Kolegij drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci
3
Elective
Pametni gradovi
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Studenti se trebaju upoznati sa osnovnim pojmovima vezanim za koncept pametnih gradova te u trans-disciplinarnom kontekstu razumjeti ključne značajke primjene teorije i prakse pametnih gradova na unaprjeđenje djelotvornosti i učinkovitosti gradskog života, ali i nacionalnog gospodarstva u cjelini.

Sadržaj predmeta
- Pojam i koncept pametnih gradova
- Teorijski aspekti
- Učinci globalizacije
- Trans-disciplinarna perspektiva
- Dinamika razvoja pametnih gradova
- Tehno-centrični pristup pametnim gradovima
- Društveno-centrični pristup pametnim gradovima
- Društveni kontekst i potrebe pametnog urbanog razvoja
- Značaj planiranja, dizajna i arhitekture
- Upravljanje i participacija
- Pametni projekti
- Digitalizacija i block-chain tehnologije
- Mobilnost
- Financijske inovacije
- Pametni gradovi i projekti u svjetskoj praksi
Teorija odlučivanja
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta

- Razviti sposobnost studenata za analitičko razmišljanje vezano uz probleme odlučivanja ekonomske, financijske ili menadžerske prirode.
- Osposobiti studente za uspješno kombiniranje kvantitativnih metoda sa klasičnim metodama odlučivanja kod donošenja poslovnih odluka u uvjetima rizika i nesigurnosti.
- Upoznavanje studenata sa odgovarajućim softverskim paketima i primjenom na konkretnim problemima.

Sadržaj predmeta

U sklopu kolegija studenti će se upoznati s osnovnim pristupima u okviru normativne, deskriptivne i preskriptivne teorije odlučivanja. Kroz svaki pristup teorije odlučivanja studenti će se detaljnije upoznati s konceptima i metodama koje omogućavaju lakše donošenje odluka.
Tematske cjeline koje će se u sklopu kolegija obraditi su:
1. TEORIJA ODLUČIVANJA
- Osnove teorije odlučivanja
- Definiranje i povijesni razvoj teorija odlučivanja
- Klasifikacija i međuzavisnosti teorija odlučivanja
- Normativne teorije odlučivanja
- Deskriptivne teorije odlučivanja
- Preskriptivne teorije odlučivanja
- Temeljni pojmovi teorije igara
2. MATRIČNE IGRE
- Klasifikacija igara
- Matrične antagonistične igre
- Rješavanje matričnih igara sa sumom nula
- Rješenje igre sa sedlom
- Rješenje i vrijednosti mješovite igre
- Grafičko rješavanje igara
- Rješavanje matričnih igara metodom dominacije
- Igre protiv prirode
3. ODLUČIVANJE U UVJETIMA SIGURNOSTI, NESIGURNOSTI I RIZIKA
- Odlučivanje u uvjetima rizika
- Očekivana novčana vrijednost (EMV)
- Vrijednost perfektne informacije
- Žaljenje-gubitak prilike
4. PSIHOLOŠKI ASPEKTI ODLUČIVANJA
- Osobne vrijednosti i etičko donošenje odluke
- Uloga emocija u donošenju odluka
- Psihološke zamke
5. NEKE METODE ODLUČIVANJA
- Heuristike u odlučivanju i njihova ograničenja
- Osnovno o metodama višekriterijskog i višeatributnog odlučivanja
Ivan Prudky , MEcon, Assistant
Chair: 45/II
E-mail: ivan.prudky@efri.uniri.hr
Phone: 051/ 355 -161
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Industrijska politika
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je osposobiti studente za razumijevanje procesa industrijalizacije u kontekstu ekonomskog rasta I razvoja. Također je cilj predmeta osposobiti studente za kritičku analizu industrijskog razvoja pojedinih ekonomija i RH s obzirom na primjenu i implementaciju različitih teorijskih modela i empirijskih tipova industrijske politike.

Sadržaj predmeta
- Industrijalizacija I ekonomski razvoj;
- Povijesni aspekt industrijskog razvoja;
- Industrijski razvoj u odabranim zemljama svijeta i Europe;
- Ekonomski razvoj i strukturne promjene;
- Suvremeni činitelji razvoja industrijske strukture;
- Specifičnosti industrijskog razvoja RH;
- Analiza industrijskog razvoja RH s obzirom na gospodarske cikluse;
- Industrijska politika u kontekstu globalnog ekonomskog razvoja;
- Tradicionalni model industrijske politike;
- Suvremeni model industrijske politike;
- Reaktivna i vertikalna industrijska politika;
- Horizontalna industrijska politika;
- Regionalna i lokalna dimenzija industrijske politike;
- Državne potpore kao instrument industrijske politike;
- Industrijska politika EU i RH – recentna strateška opredjeljenja

Makroekonomija EU
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Kolegij ima za cilj razviti sposobnosti studenata u analiziranju makroekonomskog okruženja Europske unije te učinaka fiskalne, monetarne i povezanih politika koje utječu na tržište rada, gospodarski rast i ostale makroekonomske okvire europske integracije. Poseban naglasak stavlja se na međudjelovanje navedenih politika i analizu mehanizama i ekonomskih instrumenata koji se primjenjuju u EU. Nadalje, analiziraju se aktualni trendovi i reformski procesi gospodarskog upravljanja euro-zonom, kao posljedica recesije i dužničke krize u Europi.

Sadržaj predmeta
- Temeljni makroekonomski pojmovi i značaj makroekonomskih politika
- Makroekonomski pregled eurozone i članica EU
- Troškovi i koristi monetarnih unija; Teorija OCA i analiza kriterija
- Međunarodni monetarni sustav i povijest monetarne suradnje u EU
- Stvaranje Ekonomske i monetarne unije
- Monetarna politika u euro-zoni i važnost ECB-a
- Makroekonomska koordinacija u EU
- Poslovni ciklusi i pitanje endogenosti, integracije financijskih tržišta u eurozoni
- Fiskalna politika u monetarnim unijama i razvoj fiskalnog federalizma u EU
- Problematika platne bilance u EU i financijske posljedice deficita tekućeg računa
- Gospodarska integracija, tržišta rada i migracije
- Problem nezaposlenosti i javnog duga u EU
- Stvaranje bankarske unije u EU
- Perspektive ekonomske i političke unije
- Europska recesija i potencijali novih razvojnih strategija

Međunarodne financije
3
15
15
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Nova paradigma rasta na temeljima slobode kretanja kapitala kroz procese liberalizacije kapitalnih tijekova i rastuće financijalizacije kao temeljnih odrednica financijske globalizacije otvara mnogobrojna pitanja u ekonomskoj teoriji i politici dovodeći u pitanje neoliberalnu politiku i neoklasične koncepte mainstream analize. Primjerice, na jednoj strani, slobodno međunarodno kretanje kapitala predstavlja faktor rasta svjetskog dohotka, dok na drugoj strani, može dovesti u pitanje privredni rast pojedine nacionalne ekonomije. U uvjetima globaliziranih međunarodnih financijskih tokova, mala otvorena ekonomija mora računati sa novim saznanjima kako iz domene ekonomskog rasta tako i iz domene međunarodnih financija. Stoga je osnovni cilj kolegija osposobiti studente za kritičko analitičko promišljanje suvremenih fenomena globalnih financija. Kolegij je osmišljen kao kombinacija teorije i empirijskih istraživanja- primjera na tom području.

Sadržaj predmeta
1. ishod učenja:
- međunarodni tokovi kapitala (institucionalni aspekti) i liberalizacija kapitalnog računa
- suvremeni problemi međunarodnog financiranja i gospodarski rast
- analiza kretanja kapitala (Lukasov paradoks, Potreba „home bias“ hipoteza itd.)
2. ishod učenja
- Washington konsenzus: međunarodna ekonomska politika i uloga međunarodnih financijskih institucija - monetarna neovisnost u vrijeme financijske globalizacije (koncepti i učinci: trilema, kvadrilema i dilema)
- realni tečaj i gospodarski rast (kazna „precijenjene valute“- „nizozemska“ bolest i njeno tretiranje)
- intertemporalni model bilance plaćanja: pojam i uravnoteženje
- analiza međunarodne investicijske pozicije zemlje
- koncepti i analiza vanjskog duga zemlje
- rizik zemlje: metode i analiza
- međunarodne rejting agencije: uloga, analiza i nedostaci
3. ishod učenja
- međunarodna financijska tržišta: analitički okvir
- konceptualni pristup financijskim krizama (tipovi)
- analiza modela valutnih i bankovnih kriza
- teorijski pristupi regulacije kapitalnih tijekova
- pristupi regulacije kapitalnih tijekova: kapitalne kontrole i makroprudencijalne mjere

Politika okoliša
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je cjelovito upoznati studente s ključnim elementima i čimbenicima politike okoliša kao osnovnog regulatora negativnih utjecaja ekonomskih aktivnosti na okoliš. Također, cilj predmeta je osposobiti studente za kritičko prosuđivanje procesa osmišljavanja, kreiranja i vrednovanja integriranih politika okoliša u području javnog i korporativnog upravljanja.

Sadržaj predmeta
- Pojam i evolucija politike okoliša
- Ciljevi politike okoliša;
- Načela politike okoliša;
- Decentralizirani instrumenti politike okoliša;
- Naredbodavno-nadzorni standardi politike okoliša;
- Tržišni instrumenti politike okoliša
- Dobrovoljni sporazumi kao instrumenti politike okoliša;
- Odabrani primjeri integriranog pristupa politici okoliša (npr. gospodarenje otpadom);
- Praćenje i vrednovanje učinkovitosti politike okoliša;
- Financiranje provedbe politike okoliša;
- Međunarodni okvir politike okoliša;
- Obilježja politike okoliša u Republici Hrvatskoj
- Obilježja politike okoliša u EU;
- Elementi politike okoliša na razini poduzeća;
- Pokazatelji okolišnih performansi poslovanja poduzeća.

Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Analiza globalnih lanaca vrijednosti
3
15
0
15
Elective
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je upoznati studente s konceptom globalnih lanaca vrijednosti i važnosti istih u nacionalnom gospodarstvu. Također, cilj kolegija je osposobiti studente da kvantitativnim metodama analiziraju stupanj integracije, poziciju i kretanje unutar globalnih lanaca vrijednosti. Poseban naglasak stavlja se na duljinu lanca i specifičnosti lanca pojedinih industrija.

Sadržaj predmeta
Kolegij sadrži sljedeće tematske cjeline:
- Fragmentacija proizvodnje, vertikalna specijalizacija
- Nastanak i razvoj globalnih lanaca vrijednosti
- Učinci globalnih lanaca vrijednosti na gospodarsku konkurentnost zemalja
- Integracija zemalja (poduzeća) u globalne/regionalne lance vrijednosti
- Kretanje kroz opskrbni lanac vrijednosti
- Pozicija u lancu - uzlazna (engl. upstream) i silazna (engl. downstream) pozicija u globalnom lancu vrijednosti
- Globalni vs. regionalni lanci vrijednosti
- Specifičnosti regionalnih lanaca vrijednosti
- Duljina lanca – specifičnosti poljoprivredne industrije i industrije hrane i pića
- Duljina lanca – specifičnosti kemijske industrije, industrije motornih vozila, industrije računala i ostale elektronike
- Duljina lanca – specifičnosti industrije financijskih i ostalih usluga
- Hrvatska u globalnim lancima vrijednosti
- Struktura radne snage i globalni lanci vrijednosti
- Nematerijalna imovina u globalnim lancima vrijednosti
- Zaštita intelektualnog vlasništva u globalnim lancima vrijednosti

Ekonomija roda
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je istražiti i razumjeti sličnosti i razlike između muškaraca i žena iz ekonomske perspektive te ispitati, na temelju osnovne ekonomske teorije i empirijske analize, kako razlike u spolovima dovode do različitih ekonomskih ishoda za spolove mjerene u vidu ekonomske aktivnosti, visine dohotka, stope siromaštva, radnog vremena i drugih standarda koje ekonomisti koriste za utvrđivanje ekonomskog blagostanja pojedinca.
Konačni cilj kolegija je zajedno sa studentima razviti sustavnu percepciju kako rodni čimbenici mogu utjecati na ekonomski i demografski razvoj neke zemlje.

Sadržaj predmeta
- Uvod u kolegij: pojam roda i spola, koncept rodne jednakosti, rodna ravnopravnosti;
- Rodne uloge, rodne razlike i trenutne rodne nejednakosti.
- Mjere rodne jednakosti/rodne nejednakosti;
- Rodna jednakost i gospodarski rast i razvoj;
- Obrazovanje i rodna segregacija zanimanja;
- Položaj žena i muškaraca na tržištu rada;
- Teorija i praksa rodne (ne)jednakosti na tržištu rada;
- Neplaćeni rad;
- Raspodjela resursa kućanstva i pregovaračka moć;
- Feminizacija siromaštva;
- Menstrualno siromaštvo;
- Rodni čimbenik demografskih promjena i demografskog razvoja;
- Rodno odgovorne politike na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini;
- Rodno odgovorni proračun;
- Rodna analiza;

Ekonomika obrazovanja
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Predmet pruža uvod u različite aspekte ekonomike obrazovanja. Primjenjuju se alati ekonomske analize obrazovne politike i rješavanje problema. Cilj predmeta je da studenti savladaju osnovne pojmove iz područja ekonomike obrazovanja s osvrtom na razvoj ljudskih potencijala. U predmetu se analiziraju dva aspekta ekonomike obrazovanja: utjecaj na razvoj društva (makro aspekt) i utjecaj na razvoj ljudskih potencijala u poduzeću (mikro aspekt).

Sadržaj predmeta
Sadržaj predmeta obuhvaća:
- Predmet izučavanja ekonomike obrazovanja
- Povijesni pregled ekonomike obrazovanja
- ljudski kapital i ljudski potencijali
- obrazovanje i ekonomski razvoj
- obrazovanje i znanost
- investicije u obrazovanje
- planiranje obrazovanja
- obrazovne politike
- obrazovanje u poduzeću
- strategijski model obrazovanja u poduzeću
- metode i tehnike obrazovanja u poduzeću
- e-obrazovanje
- primjena e-obrazovanja
- razvoj koncepata programa e-obrazovanja
- metode I tehnike e-obrazovanja
Zoran Ježić , PhD, Full Professor
Chair: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 167
Ekonomika prometa i pomorstva
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Studenti trebaju steći temeljna ekonomska znanja o elementima i procesima proizvodnje prometnih usluga u prometu i pomorstvu te ulozi prometa i pomorstva u gospodarskom rastu i razvoju.

Sadržaj predmeta
Teorijske odrednice transporta i prometa; Prometni sustavi; Vrste transporta i prometa; Prometna infrastruktura, Prometna suprastruktura, Prometna politika; Suvremene transportne tehnologije, Prometni troškovi, Povezanost prometnog sustava s okruženjem, Pomorstvo, Posebnosti pomorskog tržišta, Pomorski transport i globalna ekonomija, Uloga i važnost luka u gospodarskom i prometnom sustavu, Pomorska trgovina, Prometni koridori.
Ekonomika rada
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je usvojiti osnovne teorije koje pomažu u razumijevanju na koji način se donose praktične poslovne odluke koje uključuju rad. Kolegij je usmjeren na proučavanje tržišta rada, institucija tržišta rada (npr. sindikati), javnih politika vezanih uz tržišta rada (npr. imigracija ili minimalna plaća), struktura plaća (npr. nejednakost dohotka) i ekonomija upravljanja ljudskim resursima (npr. poticajne plaće).

Sadržaj predmeta
- Uvod u ekonomiku rada
- Ponuda rada
- Potražnja za radom
- Ravnoteža na tržištu rada
- Čimbenici koji utječu na strukturu i dinamiku tržišta rada
- Uloga obrazovanja i usavršavanja na tržištu rada
- Struktura plaća
- Mobilnost na tržištu rada
- Diskriminacija na tržištu rada
- Regulacija tržišta rada
- Problem nezaposlenosti: razina, strukture i dinamika razvoja.
- Uloga sindikata i kolektivnog pregovaranja
- Utjecaj države na tržište rada kroz zakonodavstvo, regulaciju i politiku zapošljavanja.
- Fleksibilnost tržišta rada
- Europska tržišta rada

Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Ekonomika sporta
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je pružiti studentima razumijevanje primjene ekonomskih teorija, koncepata i empirijskih metoda u području istraživanja ekonomike sporta kao specifične znanstvene discipline. Također, cilj predmeta je objasniti studentima društveno-ekonomsku ulogu i važnost djelatnosti sporta te ih upoznati s ključnim čimbenicima i akterima njegova razvoja.

Sadržaj predmeta
- Osnovne definicije i kategorije u području istraživanja ekonomike sporta;
- Teorijski okvir ekonomike sporta;
- Istraživačke metode u ekonomici sporta;
- izvori i obilježja ponude na tržištu sportskih usluga;
- Izvori i obilježja potražnje na tržištu sportskih usluga;
- Čimbenici razvoja djelatnosti sporta;
- Izvori financiranja sporta;
- Investicije u sportske objekte i infrastrukturu;
- Tržište rada u sportu;
- Društveno-ekonomski učinci djelatnosti sporta;
- Sport u Republici Hrvatskoj;
- Klasifikacija sportskih organizacija;
- Specifičnosti poslovanja sportskih organizacija;
- Faktori konkurentnosti sportskih organizacija;
- Mjerenje uspješnosti poslovanja sportskih organizacija;

Ekonomika turizma
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
- izučavanje ekonomskih i razvojnih aspekata turizma
- povezivanje osnovnih načela ekonomske teorije s ekonomskim procesima koje inicira turizam
- usvajanje konceptualnih znanja za uočavanje različitih utjecaja turizma na gospodarski sustav
- utvrđivanje ekonomskih zakonitosti koje postoje na turističkom tržištu
- mjerenje i analiziranje ekonomskih učinaka turizma
- dijagnosticiranje različitih problema na koje se nailazi na turističkom tržištu te pronalaženje adekvatnih rješenja za utvrđene probleme

Sadržaj predmeta
- ekonomska teorija i ekonomika turizma
- povijesni razvoj turizma
- turistički proizvod
- osnovna obilježja ponude i potražnje na turističkom tržištu
- mjerenje turističke potražnje i njenih obilježja
- predviđanje turističke potražnje i ponašanje turista
- ekonomski učinci turizma
- turistička satelitska bilanca
- koncept multiplikatora, slabosti i ograničenja primjene metode multiplikatora
- turistički razvojni čimbenici
- cost benefit analiza investicija u turizmu
- analiza kapitalnog koeficijenta
- ljudski resursi u turizmu
- značenje prirodnih resursa u razvoju turizma
- ocjena uspješnosti osnovnih elementa turističke ponude

Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 64/III
E-mail: alen.host@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 141
Farmakoekonomika
3
15
0
15
Elective
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je studentima dati uvid u područje farmakoekonomike, njezine osnovne odrednice i alate kojima se koristi. Predmet obrađuje procjene troškovne-učinkovitosti zdravstvene tehnologije koristeći ekonomske evaluacije – od mjerenja i vrednovanja ishoda intervencije, do mjerenja i izračunavanja troškova intervencije i interpretacije rezultata evaluacije.

Sadržaj predmeta
- Zašto farmakoekonomika?
- Politika lijekova, regulatorni okvir i organizacija tržišta lijekova
- Ekonomske evaluacije zdravstvenih tehnologija i ekonomska teorija. Osnove odlučivanja temeljem rezultata ekonomskih evaluacija
- Vrste ekonomskih evaluacija
- Budget impact analiza
- Analiza osjetljivosti i interpretacija rezultata
- Distributivna pravednost u zdravstvu ili kako modificirati odlučivanje temeljeno na troškovnoj-učinkovitosti
- HTA – health technology assessement
- Primjena HTA i ekonomskih evaluacija u odlučivanju u zdravstvu - EU iskustva i primjena u RH
- Mjerenje i procjena direktnih troškova zdravstvenih tehnologija
- Mjerenje i procjena indirektnih troškova zdravstvenih tehnologija
- Mjerenje ishoda u zdravstvu
- Vrednovanje ishoda u zdravstvu
- Ishodi zdravstvenih tehnologija, klinička ispitivanja i stvarna učinkovitost lijekova
- Kako unaprijediti politiku lijekova, regulatorni okvir i organizacija tržišta lijekova u Hrvatskoj i EU?

Industrijska organizacija
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Kolegij Industrijska organizacija omogućit će studentima dublje razumijevanje struktura tržišta, efikasnosti tržišta i interakcija između različitih igrača koji interveniraju na tim tržištima (poduzeća, potrošači, regulator, tijela nadležna za zaštitu tržišnog natjecanja, itd.).

Sadržaj predmeta
1. Uvod u industrijsku organizaciju
2. Suvremene ekonomske teorije poduzeća
3. Značaj strukture tržišta kao čimbenika odabira poslovne strategije i strukture poduzeća
4. Tržišna ponuda i društvena dobrobit (društveni učinci ograničavanja mogućnosti izbora)
5. Oligopoli kao model tržišta; mjerenje koncentracija tržišta
6. Suparništvo u oligopolskim uvjetima; povezano djelovanje
7. Vladajući položaj – pojam i odrednice
8. Ograničenja vladajućeg položaja
9. Doktrine vezane uz javni odgovor na vladajući položaj poduzetnika
10. Vertikalna i horizontalna diferencijacija proizvoda i usluga
11. Cjenovna konkurencija (politika cijena)
12. Prodajni napori (promidžbene aktivnosti)
13. Diferencijacija nabavnih i prodajnih kanala
14. Istraživanje i razvoj kao model diferencijacije; tehnološki zasnovane strategije
15. Zaštićene informacije (poslovna i društvena strana zaštite intelektualnog vlasništva)
Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Regionalne ekonomske integracije
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Kolegij sveobuhvatno proučava teorijske postavke ekonomskih integracija, njihove uzroke, svrhu i temeljne učinke, kao i empirijske primjere različitih oblika ekonomskih integracija. Na taj se način stvaraju uvjeti za usvajanje temeljne metodologije analiziranja i procjene statičkih i dinamičkih učinaka ekonomskih integracija, čimbenika koji utječu na stvaranje određenih integracija te najvažnijih politika koje prate integracijske procese.

Sadržaj predmeta
- Globalizacija, regionalizam i multilateralizam
- Razvoj i specifičnosti osnovne teorije (Viner) ekonomske integracije
- Oblici ekonomskih integracija – motivi, razlike i učinci
- Moderna teorija ekonomske integracije; Meade i teorija drugog najboljeg rješenja
- Slobodna trgovina nasuprot protekcionizmu i položaj ekonomskih integracija
- Efekti ekonomskih integracija u teoriji carinske unije i zone slobodne trgovine: statički učinci; stvaranje trgovine, skretanje trgovine
- Efekti ekonomskih integracija u teoriji carinske unije i zone slobodne trgovine: dinamički efekti ekonomskih integracija
- WTO načela i položaj ekonomskih integracija
- Teoretski vidici europskih integracija: analiza efekta ekonomije obujma i učinci na tržišno natjecanje
- Teoretski vidici europskih integracija: učinci na lokalizaciju proizvodnje, ekonomski rast i siromaštvo
- Teoretski vidici europskih integracija: učinci na migracije i kretanje kapitala
- Razvoj Europske unije i njenih integracijskih okvira i politika
- Ekonomska i monetarna integracija: razvoj i ekonomsko poslovne implikacije
- Procesi regionalne konvergencije i divergencije; integracije zemalja u razvoju
- Hrvatska u odnosu na ekonomske integracije - članstvo u integracijama i EU perspektive.

Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 64/III
E-mail: alen.host@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 141
Usporedni porezni sustavi
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Kolegij je namijenjen studentima koji su unutar drugih poreznih kolegija na nižoj razini studija svladali teoretske osnove poreznog sustava i njegova temeljna obilježja u Hrvatskoj. Cilj mu je produbiti znanja iz područja poreznih sustava i politika razvijenih zemalja i zemalja tranzicije, s naglaskom na zemlje EU – postojeće i buduće članice, te kritički sagledati porezni sustav Hrvatske u svjetlu trendova razvoja navedenih poreznih sustava. Studenti se žele osposobiti i za snalaženje na međunarodnom tržištu vezano za porezne sustave, te za funkcioniranje u tijelima javnog sektora koja se bave poreznom problematikom. Za studente koji nemaju adekvatno predznanje iz preddiplomskog studija organizirat će se kratki repetitorij.

Sadržaj predmeta
1.dio. Porezni sustavi u međunarodnoj perspektivi: posebno sustavi razvijenih zemalja (OECD) i (post)tranzicijskih zemalja (pretpostavlja se predznanje kolegija preddiplomskog studija Porezni sustav i politika odnosno Javne financije ili Osnove porezne pismenosti posebno u dijelu koje se odnosi na hrvatski porezni sustav radi mogućnosti usporedbe. Materijali su komparativnog karaktera - nakon iznošenja relevantne porezne tematike daje se usporedna analiza zemalja s obzirom na navedenu temu
- Udio poreza u BDP-u i porezna struktura (OECD/EU, Azija, Afrika, Latinska Amerika, SAD)
- Osnovica izravnog oporezivanja: dohodak ili potrošnja
- Porez na dohodak (oporezivanje dohodaka od rada, oporezivanje dohodaka od kapitala (štednje), flat tax, dualni porez na dohodak)
- Mjere integracije poreza na dohodak i dobit (sustavi poreza na dobit)
- Porez na dobit
- porezna osnovica i stope
- porezni poticaji i strane direktne investicije
- Doprinosi za socijalno osiguranje
- PDV (osnovni elementi, stope, izuzeća, učinci i trendovi) i porez na promet u trgovini na malo
- Akcize
- Porezi na imovinu: na neto bogatstvo i nekretnine
- Porez na nasljedstva i darove
- Ekološki porezi
2.dio: Međunarodno oporezivanje
- Pojam i razlozi nastanka međunarodnog dvostrukog oporezivanja
- Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja (različite mjere/metode s obzirom na razinu odobravanja i tehniku)
- Osnovni elementi OECD-ovog modela ugovora za izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
- Osnove međunarodnog poreznog planiranja
- Hrvatski porezni obveznici i međunarodno oporezivanje

Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Diplomski rad
15
0
0
0
Compulsory
Stručna praksa
15
0
0
0
Compulsory
Ciljevi predmeta

Cilj je stručne prakse omogućiti studentima neposredan uvid u sadržaj poslova na određenom radnom mjestu i/ili odjelu, stjecanje praktičnih spoznaja koje će im omogućiti bolje razumijevanje teorijske nastave te pripremu diplomskog rada kroz iskustvo rada u struci.
Radom na konkretnim zadacima koje mu povjeri mentor u organizaciji u kojoj se izvodi stručna praksa student će uz savladavanje tehničkih aspekta posla razvijati osjećaja profesionalne odgovornosti i etike te se kvalitetnije pripremiti za budući profesionalni rad.
Sudjelovanjem na radionicama u organizaciji Centra za karijere Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci student će nadograditi svoje komunikacijske, poduzetničke i digitalne vještine te kritičko promišljanje.

Sadržaj predmeta

Stručna praska obavlja se u partnerskoj organizaciji i podrazumijeva rad na stručnim zadacima dodijeljenim od strane mentora te upoznavanje s radom poduzeća ili ustanove u kojoj se praksa izvodi.
Undergraduate studies Graduate studies Postgraduate studies Study Programs in English

Calendar

This website uses cookies to provide a better user experience and functionality. Find out more