SMJER - Financije - ONLINE studij

Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Analitika velikih podataka
6
30
0
30
Compulsory
Ciljevi predmeta
Digitalizacija poslovanja i proliferacija društvenih medija pridonose stvaranju velikih podataka. Cilj kolegija je upoznati studente s konceptom velikih podataka, otkrivanjem skrivenih informacija različitim metodama prediktivne analitike te prikazati primjere primjene analitike velikih podataka u praksi.

Sadržaj predmeta
Koncept analitike velikih podataka. Karakteristike velikih podataka. Primjeri analitike velikih podataka u praksi. Pretprocesiranje podataka. Uvod u rudarenje podataka. Učenje pod nadzorom i učenje bez nadzora. Stabla odlučivanja za klasifikaciju. Stabla odučivanja za regresiju. Rudarenje asocijacijskih pravila. Rudarenje klastera. Raspoređivanje modela (deployment). Kombiniranje modela (ensemble). Uvod u rudarenje teksta. Odabarane metode rudarenja teksta. Odabrane metode dohvaćanja mrežnih stranica.

Ana Štambuk , PhD, Full Professor
Chair: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Phone: ana.stambuk@efri.uniri.hr
Diplomski rad
15
0
0
0
Compulsory
Financijski menadžment
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Stjecanje naprednih teorijskih i praktičnih znanja iz područja financijskih koncepata i financijskog upravljanja poduzećem.

Sadržaj predmeta
- Funkcije financijskog menadžmenta i organizacija financijske funkcije u poduzeću. Poslovni događaji i odnos između ekonomskih i financijskih kategorija.
-Napredni aspekti kvantifikacije vremenske vrijednosti novca (primjena excela u financijskom menadžmentu).
- Suvremeni pristup budžetiranju kapitala (primjena excela u financijskom menadžmentu).
- Vrednovanje dužničkih financijskih instrumenata – teoremi o obveznicama. Međuodnos modela novčanih tokova i vrijednosti, prinosa na ulaganje i troškova financiranja (primjena excela u financijskom menadžmentu).
- Vrednovanje vlasničkih financijskih instrumenata zasnovano na tržišnim multiplikatorima. Usporedba tržišnih modela vrednovanja.
- Uže i šire financijsko okruženje – financijski odnosi poduzeća sa subjektima iz financijskog okruženja.
- Prošireni Du-Pont i financijsko planiranje.
- Rizik portfolia ukupne financijske imovine – 3. i 4. postavka teorije portfolia (primjena excela u financijskom menadžmentu).
- Kombinirano djelovanje polužja i stupanj financijske poluge.
- Indiferencija strukture izvora financiranja. EBIT/EPS analiza.
- Problemi financiranja MSP u Hrvatskoj – problemi procjene troškova kapitala.
- Suvremene teorije o strukturi kapitala.
- Suvremene dividendne teorije.
- Vrednovanje poduzeća – Međunarodni standardi procjene vrijednosti - metode zasnovane na imovini
- Vrednovanje poduzeća – metode zasnovane na profitnoj snazi i kombinirane metode
Investicijska analiza
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je pružiti studentima proširivanje i stjecanje znanja o vrijednosnim papirima na financijskom tržištu, s naglaskom na vrijednosne papire tržišta kapitala. Posebno će se obrađivati izvedeni vrijednosni papiri. Najveći naglasak kolegija odnosi se na pružanje znanja o metodama analize vrijednosnih papira: dionica, obveznica i izvedenica.

Sadržaj predmeta
- Uvod u investicijsku analizu
- Vrijednosni papiri: pojam i podjela vrijednosnih papira (dužnički i vlasnički vrijednosni papiri).
- Teorija efikasnosti tržišta
- Kratkoročni vrijednosni papiri: blagajnički zapisi, certifikati o depozitu, komercijalni zapisi, bankovni akcepti…
- Dugoročni vrijednosni papiri: obveznice i dionice
- Izvedeni vrijednosni papiri: obveznice s varijabilnom kamatnom stopom, nul-kupon obveznice, obveznice na dvojnu valutu, obveznice zamjenjive u dionice, obveznice s varantom
- Izvedeni vrijednosni papiri: Opcije, swap poslovi, terminski poslovi (futures)
- Metode analize obveznica: Teorije krivulje stope prihoda
- Strategije upravljanja obveznicama
- Metode analize dionica: Fundamentalna analiza
- Metode analize dionica: Tehnička analiza
- Modeli analize dionica: Moderna portfolio teorija, Single-index model
- Modeli analize dionica: CAPM, Multi-index model, APT
- Metode analize izvedenih vrijednosnih papira: call opcija i put opcija, Black/Scholes model
- Rizici ulaganja u vrijednosne papire: rizik od promjene kamatnih stopa, rizik nepodmirenja obveze, rizik od promjene kupovne moći, tržišni rizik, valutni rizik, državni rizik, ostali faktori rizika

Kontroling
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je temeljem dobivenih osnovnih znanja o kontrolingu kao analitičko planskoj i informativnoj funkciji u poduzeću koja podupire poslovno odlučivanje, omogućiti studentima razumijevanje i primjenu njegova sadržaja. Cilj je osposobiti studente da korištenjem instrumenata operativnog i strateškog kontrolinga samostalno analiziraju i ocjenjuju učinkovitost izvršenja planova i poslovnu uspješnost poduzeća, te poremećaje u poslovanju i njihov mogući utjecaj na izvršavanje planova i ciljeva poduzeća.

Sadržaj predmeta

Digitalno i održivo poslovanje i uloga kontrolinga: razumijevanje ciljeva i načina upravljanja poduzeća, pojam, značaj i uloga kontrolinga u upravljanju, razvoj kontrolinga, načela, njemački i američki pristup.
Područja kontrolinga i osnovni zadaci kontrolera: planiranje, kontrola, analiza, informiranje. Odnos kontrolinga i ostalih funkcija u poduzeću.
Strateški i operativni kontroling. Instrumenti strateškog i operativnog kontrolinga: Instrumenti za ocjenu strateške pozicije poduzeća, Instrumenti operativnog kontrolinga,
Tradicionalni i suvremeni način mjerenja uspješnosti, BSC, benchmarking, Ostali modeli mjerenja rezultata poslovanja i uspješnosti, Ocjena boniteta.
Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje
6
30
0
30
Compulsory
Ciljevi predmeta

Kroz aplikacije na konkretne ekonomske sustave studenti će upoznati mogućnosti primjene izabranih analitičkih metoda i modeliranja kao osnovu za optimalno i efikasno odlučivanje u poslovanju.

Sadržaj predmeta

Modeliranje u poslovnom odlučivanju: Model – analitički, deterministički, stohastički, simulacijski. Modeliranje i optimizacija poslovnih odluka.
Analitičke metode. Determinističke – linearno programiranje. Problem linearnog programiranja i njegov dual. Standardni problem maksimuma i minimuma. Osnovni teoremi linearnog programiranja. Kanonski i opći problem linearnog programiranja. Grafička metoda rješavanja problema linearnog programiranja. Linearno programiranje u programskim alatima. Analiza osjetljivosti rješenja. Mogućnosti i ograničenja primjene linearnog programiranja na praktičnim problemima.
Analiza omeđivanja podataka. Osnovni modeli CCR i BCC. Analiza prozora.
Stohastičke – ekonometrijski model: osnovni pojmovi. Model jednostavne linearne regresije. Ocjenjivanje modela. Metoda najmanjih kvadrata. RFU, RFP. Testiranje statističke značajnosti regresijskih parametara. Testiranje statističke značajnosti regresijskog modela. Model višestruke regresije. Transformacija nelinearnih regresijskih modela. Primjena regresijskih modela. Prognoza regresijskim modelima, analiza. Narušavanje pretpostavki modela - multikolinearnost, heteroskedastičnost i autokorelacijske pogreške.
Ivan Prudky , MEcon, Assistant
Chair: 45/II
E-mail: ivan.prudky@efri.uniri.hr
Phone: 051/ 355 -161
Metodologija istraživanja
3
15
15
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Steći temeljna znanja o metodologiji i tehnologiji znanstvenoga istraživanja te vještini o znanstvenom istraživanju i pisanju znanstvenih i stručnih pisanih djela.

Sadržaj predmeta
Metodologija kao meta znanosti. Specifičnosti ekonomske znanosti. Ciljevi znanosti: objašnjenje i istina. Što je to znanje? Taksonomija znanosti. Mjesto ekonomije u sustavu znanosti. Formiranje znanstvene teorije i znanstvene spoznaje. Teorije, hipoteze i modeli. Modeli u ekonomiji. Zaključivanje u znanostima: indukcija i dedukcija. Jezik znanstvene teorije: uloga matematike i ekonometrije. Konfirmacija, verifikacija i falsifikacija teorije. Indikatori, faktori i determinante. Teorija koja opisuje, teorija koja objašnjava i teorem dokaza. Deduktivno nomološki (DN), induktivno statistički (IS) i kauzalno mehanički (KM) modeli objašnjenja. Korelacija i kauzalnost: „Post hoc ergo propter hoc“ pogreška. Formiranje (utvrđivanje varijabli) i testiranje hipoteze (opažanje, mjerenje i statistički eksperiment). Deskriptivna i inferencijalna statistika. Osnovne grupe metoda inferencijalne statistike: analiza vremenskih nizova, univarijatna, bivarijatna i multivarijatna statistička analiza te analiza panela. Kritički osvrt na korištene istraživačke metode u konkretnim primjerima znanstvenog istraživanja.
Međunarodno računovodstvo
6
30
30
0
Compulsory
1. Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Međunarodno računovodstvo jesu:
- upoznati studente s različitim računovodstvenim regulativama u svjetskoj praksi te nužnosti njihove konvergencije i harmonizacije.
- upoznati studente s posebnostima računovodstva i financijskog izvještavanja međunarodnih korporacija;
- obučiti studente sastavljanju konsolidiranih financijskih izvještaja povezanih poduzeća - rezidenata različitih zemalja;
- upoznati studente s računovodstvenim sustavima odabranih država.

4. Sadržaj predmeta
- Pojam i uloga međunarodnog računovodstva,
- Međunarodno poslovanje kao imperativ harmonizacije računovodstvenih sustava
- Standardizacija i konvergencija računovodstvenih i statističkih izvještajnih sustava (ESA, GFS, SNA)
- Međunarodni vs. nacionalni standardi financijskog izvještavanja (MSFI/MRS, US GAAP, EU Direktive, HSFI),
- Međunarodne organizacije - kreatori računovodstvenih standarda,
- Računovodstvo međunarodnih transakcija, tečajne razlike i izvještajna valuta,
- Računovodstveno izvještavanje međunarodnih korporacija,
- Računovodstvo stjecanja udjela u nerezidentnim poduzećima,
- Računovodstvo međunarodnih zajedničkih poduhvata ,
- Međunarodne poslovne kombinacije, goodwill i nekontrolirajući udjel,
- Konsolidacija financijskih izvještaja – svrha, metode i tehnike,
- Konsolidirana bilanca,
- Konsolidirani izvještaj o dobiti ili gubitku,
- Transferne cijene i oporezivanje dobiti
- Računovodstveni sustavi odabranih zemalja

Porezni menadžment
3
15
15
0
Compulsory

Ciljevi predmeta

Ciljevi predmeta su proučavanje teorijskog i praktičnog okvira prvenstveno hrvatskog poreznog sustava u kontekstu oporezivanja poduzeća, metoda računovodstvenog i poreznog planiranja, te stjecanja znanja i kompetencija za procjenu i optimizaciju poreznog opterećenja poduzeća raznim oblicima poreza. Ciljevi uključuju i razvijanje sposobnosti studenata u korištenju stečenih teorijskih i praktičnih znanja prilikom procjene i izračunavanja poreznih obveza raznih oblika poreza koja poduzeća plaćaju u svom poslovanju.


Sadržaj predmeta

- Porez na dobit u RH: osnovica, stope, obveznici
- Poremećaji poreza na dobit
- Olakšice i poticaji u sustavu poreza na dobit
- Prijava poreza na dobit (PD obrazac)
- Privremene i stalne razlike, računovodstvena evidentiranja
- Porez na dohodak od samostalne djelatnosti u RH: oporezivanje obrtnika i slobodnih zanimanja
- Prijava poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrazac DOH)
- Oporezivanje plaća u RH: složenije situacije (godišnja izravnanje poreza na dohodak: rad kod dva poslodavca, neisplata plaća…)
- Oporezivanje drugih dohodaka u RH
- Porez po odbitku u RH
- PDV u RH: razlike obračuna kod obveznika poreza na dobit i obveznika poreza na dohodak
- Posebni porezi i trošarine u RH: izračuni pojedinačnih trošarina
- Trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza
- Porezno savjetništvo u RH
- Neporezna davanja poduzetnika u RH
Poslovna politika banaka
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Kolegij izučava politiku prikupljanja i pribavljanja izvora sredstava, politiku plasmana i upravljanje bankom.
Cilj kolegija je upoznati studente s politikom upravljanja izvorima i plasmanima banke, optimizacije bančinog portfelja, kao i metodama upravljanja bankovnim rizicima (kreditni, kamatni, rizik likvidnosti, operativni rizik itd.)

Sadržaj predmeta
- Pojam, načela i zadaci poslovne politike banaka
- Determinante poslovne politike
- Ocjena boniteta i kreditne sposobnosti klijenata banke
- Financijske inovacije (proizvodi i procesi)
- Upravljanje rizicima
- Kreditni rizik i adekvatnost kapitala.
- Klasifikacija plasmana u rizicne skupine
- Formiranje optimalnog portfelja
- Mjerenje kamatnog rizika
- Modeli mjerenja kreditnog rizika
- Prosjecno vrijeme vezivanja (Duration).
- Jaz prosjecnog vremena vezivanja imovine i obveza (Gap)
- Forward (terminski) ugovori.
- Futures ugovori, Opcije.
- Caps, Floors i Collars, Swapovi

Računovodstvo troškova
6
30
15
15
Compulsory
Ciljevi predmeta
• Upoznavanje studenata s troškovnim konceptima i vrstama troškovima po statičkim, dinamičkim i upravljačkim kriterijima klasifikacije i pripadajućim upravljačkim alatima te internim obračunom poslovanja kao osnovom praćenja i razumijevanja internih procesa u poduzeću
• Osposobljavanje studenata za organiziranjem i vođenjem faza internog obračuna, upoznavanje sa standardizacijom troškova i primjenom najvažnijih suvremenih pristupa u upravljanju troškovima kao i ostalih aspekta primjene troškovnog koncepta u poslovanju poduzeća različitih djelatnosti – od javnog sektora do glavnih gospodarskih područja.

Sadržaj predmeta
1. Teorijski pojmovi troškovnog računovodstva. Vrste i svojstva troškova po statičkim, dinamičkim i upravljačkim kriterijima klasifikacije.
2. Indirektni troškovi. Razdvajanje fiksne i varijabilne komponente troškova.
3. Break Even Point (BEP) analiza i senzitivna analiza točke pokrića.
4. Analiza multiproduktnog asortimana. Granica sigurnosti i strukturiranje multiproduktnog asortimana.
5. Interni obračun u poduzeću. Obračunski postupci i vrednovanje u računovodstvu inputa poslovnog procesa.
6. Računovodstvo proizvodnje. Vrednovanje internih učinaka i sekundarnih troškova. Unutar-kompanijske kalkulacije.
7. Tradicionalne metode kalkuliranja troškova u industrijskoj proizvodnji
8. Suvremeni pristupi upravljanja troškovima i metode kalkuliranja troškova – Acvtivity Based Costing, Target Costing,
9. Standardiziranje troškova i analiza varijance
10. Obračunski sustavi po nepotpunim troškovima u računovodstvu prodaje – direct costing metoda, metoda standardne granične cijene, metoda graničnih planskih troškova, metode obračuna s više stupnjeva doprinosa pokrića
11. Kalkuliranje minimalnih prodajnih cijena prema troškovnom konceptu – u postojećem asortimanu i pri širenju asortimana.
12. Kalkuliranje minimalnih prodajnih cijena prema troškovnom konceptu u uslužnim djelatnostima. Transferne cijene.
13. Benefit – cost analiza u procjeni prihvatljivosti ulaganja u javnom sektoru
14. Linearno programiranje u upravljanju troškovima
15. Specifičnosti planiranja i obračuna troškova u pojedinim djelatnostima – građevinarstvu, prerađivačkoj industriji, prijevozu, poljoprivredi, turističkim uslugama

Stručna praksa
15
0
0
0
Compulsory
Ciljevi predmeta

Cilj je stručne prakse omogućiti studentima neposredan uvid u sadržaj poslova na određenom radnom mjestu i/ili odjelu, stjecanje praktičnih spoznaja koje će im omogućiti bolje razumijevanje teorijske nastave te pripremu diplomskog rada kroz iskustvo rada u struci.
Radom na konkretnim zadacima koje mu povjeri mentor u organizaciji u kojoj se izvodi stručna praksa student će uz savladavanje tehničkih aspekta posla razvijati osjećaja profesionalne odgovornosti i etike te se kvalitetnije pripremiti za budući profesionalni rad.
Sudjelovanjem na radionicama u organizaciji Centra za karijere Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci student će nadograditi svoje komunikacijske, poduzetničke i digitalne vještine te kritičko promišljanje.

Sadržaj predmeta

Stručna praska obavlja se u partnerskoj organizaciji i podrazumijeva rad na stručnim zadacima dodijeljenim od strane mentora te upoznavanje s radom poduzeća ili ustanove u kojoj se praksa izvodi.
Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Aktuaristika u osiguranju
3
15
0
15
Elective
Ciljevi predmeta
Upoznati studente sa specifičnostima osiguranja života i kapitala

Sadržaj predmeta
Kolegij sadržajno pokriva elementarne pojmove i koncepte iz aktuaristike kao što je ovladavanje osnovama vjerojatnosti koje su potrebne za izračunavanja vjerojatnosti smrtnosti i doživljenja te kombiniranja iste s osnovama financijske matematike kao osnove za izračunavanje premija. Upoznavanje s korištenjem i čitanjem tablica smrtnosti kako bi se iste moglo koristiti u izračunavanju premija osiguranja u slučaju doživljenja, smrti te mješovitog osiguranja kao i u izračunima premijske rezerve.
Teme koje će se u okviru kolegija obrađivati su sljedeće:
- Osnove složenog dekurzivnog i anticipativnog ukamaćivanja;
- Osnove vjerojatnosti i Zakon velikih brojeva;
- Račun vjerojatnosti i ljudski život
- Tablice smrtnosti;
- Vjerojatnost smrti i doživljenja;
- Vjerojatno trajanje života;
- Srednje trajanje života;
- Teorijska funkcija tablica smrtnosti
- Komutativni brojevi;
- Osiguranje osobne rente
- Doživotna osobna renta
- Temporarna osobna renta
- Ispogodišnja I kontinuirana osobna renta
- Osiguranje za slučaj smrti
- Doživotno osiguranje za slučaj smrti
- Temporarno osiguranje za slučaj smrti
- Mješovito osiguranje
- Periodične premije
- Godišnja premija za pojedine vrste osiguranja života
- Bruto premija
- Matematička rezerva (premijske rezerve);
- Prospektivni obračun matematičke rezerve;
- Retrospektivni obračun matematičke rezerve
Financijsko restrukturiranje i poslovne kombinacije
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
- Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja o oblicima i strategijama financijskog restrukturiranja i vrednovanja najvažnijih poslovnih kombinacija te usvajanje potrebnih znanja za argumentiranje procjene poslovnih poteškoća i stečajnih razloga
- Kroz predavanja, vježbe i seminare osposobiti studente za analiziranje i rješavanje problema restrukturiranja preko mehanizma tržišta kapitala, financijske analize akvizicije te za vrednovanje učinaka različitih tehnika financijskog restrukturiranja

Sadržaj predmeta
- Restrukturiranje i financijsko restrukturiranje – oblici i vrste dodatnog financiranja i financijska analiza poslovanja
- Propadanje poduzeća - stečajni razlozi i program financijskog restrukturiranja
- Interni i eksterni rast – kvantifikacija održivog rasta
- Strategije restrukturiranja preko tržišta korporacijske kontrole
- M&A - vrednovanje akvizicije –cijena akvizicije - postakvizicijska cijena dionica, novčano preuzimanje i preuzimanje razmjenom dionica
- Financijska analiza akvizicije – ex ante i ex post – akvizicijski učinci na zarade po dionici
- Financijska analiza akvizicije - akvizicijski učinci na odnos cijene i zarada po dionici
- Tehnike financijskog restrukturiranja preko mehanizma tržišta kapitala – refundiranje obveznica, refundiranje preferencijalnih dionica, konverzija
- LBO transakcije
- LR transakcije
- Otkup vlastitih dionica
- ESOP i LESOP
- Motivi, efekti i tehnike dezinvestiranja
- Izbor transakcija dezinvestiranja – sell-of, spin-off, split-off, split-up, MBO, ECO
- Upravljanje procesom dezinvestiranja

Forenzično računovodstvo i poslovne prijevare
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Upoznavanje studenata s primjenom metoda forenzičnog računovodstva s ciljem prepoznavanja i otkrivanja poslovnih manipulacija i prijevara, a u skladu s računovodstvenim standardima i zakonskom regulativom.

Sadržaj predmeta
- Pojam, razvoj i značenje forenzičnog računovodstva
- Povijest poslovne prijevare, poslovna forenzika i računovodstveni skandali
- Razlozi razvoja forenzičnog računovodstva, ciljevi i zadaci forenzičnog računovodstva,
- Forenzični računovođa, forenzična revizija
- Pojam, elementi i vrste poslovne prijevare
- Pravna regulativa u borbi protiv poslovnih prijevara - prijevara u kaznenom zakonu RH,
- Institucije i organizacije koje se bore protiv korupcije i prijevare
- Procjena rizika prijevare (trokut/dijamant prevare)
- Signali upozorenja na potencijalne poslovne prijevare (crvene zastave)
- Kreativno računovodstvo i njegov utjecaj na financijske izvještaje
- Manipulacije financijskim izvještajima – manipulacije prihodima
- Manipulacije financijskim izvještajima - manipulacije troškovima i rashodima
- Manipulacije financijskim izvještajima - skrivanje obveza,
- Manipulacije financijskim izvještajima - krađa gotovine,…
- Metode i tehnike otkrivanja poslovnih prijevara u forenzičkim istragama - Analitički postupci i tehnike u forenzičnom računovodstvu,
- Metode i tehnike otkrivanja poslovnih prijevara u forenzičkim istragama Data mining, Bendfordov zakon, Computer Assisted Auditing Tools- CAATs, Relative Size Factor test – RSF test)
- Analiza studija slučaja iz poslovne prakse (najpoznatiji slučajevi lažiranja u financijskim izvještajima, primjena Ponzijeve sheme u slučajevima prijevare ulagača, prijevare u financijskim institucijama, pronevjere novca od strane zaposlenika i rukovoditelja,…)
Međunarodna financijska tržišta
3
15
15
0
Elective
- Uvod u međunarodna financijska tržišta
- Pojam, funkcije i vrste financijskih tržišta: primarna, sekundarna, tercijarna, kvartarna tržišta; kratkoročna i dugoročna tržišta; tržišta dužničkog i vlasničkog kapitala; burze i izvanburzovna tržišta
- Efikasnost tržišta vrijednosnih papira
- Devizna tržišta: osnovne funkcije i operacije na deviznom tržištu
- Financijski instrumenti: dionice i obveznice
- Financijske inovacije


- Međunarodna financijska tržišta: sudionici i struktura međunarodnih tržišta
- Tržište euronovca, eurodepoziti, eurobanke
- Offshore poslovanje i financijski centri
- Međunarodno tržište kapitala: tržište euroobveznica, eurokredita, inozemnih obveznica
- Institucije međunarodnog financijskog sustava: MMF, Svjetska banka, Europska investicijska banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Razvojna banka Vijeća Europe
- Suvremeni procesi u financijskim sustavima: procesi financijske globalizacije, deregulacije, sekuritizacije i konglomerizacije
- Financijske krize
- Međunarodna tržišta kapitala (Euronext, NASDAQ, Londonska burza, Pariška burza, Tokijska burza)
- Nacionalna financijska tržišta: tržišta kapitala u post-tranzicijskim, tržište kapitala u Republici Hrvatskoj
Međunarodne financije
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Nova paradigma rasta na temeljima slobode kretanja kapitala kroz procese liberalizacije kapitalnih tijekova i rastuće financijalizacije kao temeljnih odrednica financijske globalizacije otvara mnogobrojna pitanja u ekonomskoj teoriji i politici dovodeći u pitanje neoliberalnu politiku i neoklasične koncepte mainstream analize. Primjerice, na jednoj strani, slobodno međunarodno kretanje kapitala predstavlja faktor rasta svjetskog dohotka, dok na drugoj strani, može dovesti u pitanje privredni rast pojedine nacionalne ekonomije. U uvjetima globaliziranih međunarodnih financijskih tokova, mala otvorena ekonomija mora računati sa novim saznanjima kako iz domene ekonomskog rasta tako i iz domene međunarodnih financija. Stoga je osnovni cilj kolegija osposobiti studente za kritičko analitičko promišljanje suvremenih fenomena globalnih financija. Kolegij je osmišljen kao kombinacija teorije i empirijskih istraživanja- primjera na tom području.

Sadržaj predmeta
1. ishod učenja:
- međunarodni tokovi kapitala (institucionalni aspekti) i liberalizacija kapitalnog računa
- suvremeni problemi međunarodnog financiranja i gospodarski rast
- analiza kretanja kapitala (Lukasov paradoks, Potreba „home bias“ hipoteza itd.)
2. ishod učenja
- Washington konsenzus: međunarodna ekonomska politika i uloga međunarodnih financijskih institucija - monetarna neovisnost u vrijeme financijske globalizacije (koncepti i učinci: trilema, kvadrilema i dilema)
- realni tečaj i gospodarski rast (kazna „precijenjene valute“- „nizozemska“ bolest i njeno tretiranje)
- intertemporalni model bilance plaćanja: pojam i uravnoteženje
- analiza međunarodne investicijske pozicije zemlje
- koncepti i analiza vanjskog duga zemlje
- rizik zemlje: metode i analiza
- međunarodne rejting agencije: uloga, analiza i nedostaci
3. ishod učenja
- međunarodna financijska tržišta: analitički okvir
- konceptualni pristup financijskim krizama (tipovi)
- analiza modela valutnih i bankovnih kriza
- teorijski pristupi regulacije kapitalnih tijekova
- pristupi regulacije kapitalnih tijekova: kapitalne kontrole i makroprudencijalne mjere

Monetarna analiza
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Cilj izučavanja monetarne analize je suodnos monetarnog i realnog sektora gospodarstva. Impostirajući se između monetarne teorije i politike, monetarna analiza objašnjava i analizira kanale i mehanizme promjene monetarne ponude i potražnje za te kretanja kamatnjaka, inflacije, cijena imovine, tečaja te ostalih varijabli. U tom cilju, monetarna analiza pruža metodološki okvir izučavanja monetarno-financijskih institucija, njihovih bilanci, monetarnih agregata i tijekova. Cilj izučavanja monetarne analize kao nastavne discipline je metodološki osposobiti studente za istraživanje spomenutog.

Sadržaj predmeta
1. ishod učenja:
- uvod: Monetarni i financijski sustav (institucije i financijskih tokovi, značaj monetarne analize )
- strategije monetarne politike i dizajniranje centralne banke
- analiza bilance središnje banke i poslovnih banaka- konsolidirana bilanca banaka
- ponuda novca i mjerenje novca (monetarni agregati): monetarni agregati u praksi odabranih zemalja – primjeri i zadaci
2. ishod učenja:
- mehanizam promjene novčane ponude
- analiza instrumenata promjene monetarne ponude, teorijski koncepti monetarne ponude
- multiplikator novca: endogeno i egzogeno kreiranje novca
- analiza instrumenata monetarne politike: primjer HNB
- monetarna potražnja (teorije potražnje za novcem, analiza determinanti monetarne potražnje- portfolio i ostali pristupi, ekonomska očekivanja- modeli)
- modeli potražnje za novcem: primjeri
- mikroekonomski i makroekonomski aspekti upravljanja likvidnošću
- likvidnost bankarskog sustava - indikatori likvidnosti banaka – primjeri prema metodologiji HNB-a (zadaci)
3. ishod učenja:
- transmisijski mehanizam monetarne politike (analiza kanala)
- transmisijski mehanizam monetarne politike u RH i eurozoni
- analiza učinaka monetarne ponude i potražnje na realno gospodarstvo
Porezna politika EU
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je produbiti znanja iz oporezivanja što se tiče porezne politike EU i to u odnosu na postojeće (stare i nove), kao i buduće članice. Poseban će se naglasak staviti na poreznu harmonizaciju i koordinacija u EU.

Sadržaj predmeta
- Porezno opterećenje i porezna struktura EU
- Klasična porezna struktura EU
- Alternativna porezna struktura EU
- Harmonizacija neizravnih poreza –PDV: osnovica i stope
- Harmonizacija neizravnih poreza – PDV: isporuke i stjecanja na jedinstvenom tržištu
- Harmonizacija neizravnih poreza – PDV: posebni postupci oporezivanja
- Harmonizacija neizravnih poreza – trošarine na energente i ekološki porezi
- Harmonizacija neizravnih poreza – trošarine na duhanske i alkoholne proizvode
- Harmonizacija neizravnih poreza – porez na financijske transakcije
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza - oporezivanje kompanija: štetna porezna konkurencija i kodeks oporezivanja poduzeća
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza - oporezivanje kompanija: supranacionalne direktive na području međunarodnog oporezivanja i arbitražna konvencija
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza – oporezivanje kompanija: Buduća zajednička osnovica poreza na dobit
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza - oporezivanje stanovništva
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza – ostali porezi
- Administrativna suradnja među zemljama članicama i učinak na porezne obveznike
Poslovni engleski jezik za financije
3
20
10
0
Elective
Ciljevi predmeta
Postizanje napredne jezične kompetencije u služenju različitim stručnim tekstovima iz područja računovodstva i financija. Usvajanje stručne terminologije i proširivanje vokabulara, posebice iz područja financija i računovodstva. Tehnika dekodiranja stručnog teksta na primjeru autentičnog materijala. Ovladavanje akademskom razinom obrade i izlaganja sadržaja, te razvijanje ostalih jezičnih vještina potrebnih u poslovnom sektoru.

Sadržaj predmeta
- Obrada i usvajanje temeljnih pojmova i jezičnih kompetencija unutar sljedećih tematskih cjelina:
- Računovodstvo i financije u vrijeme globalizacije
- Računovostvene politike i standardi
- Računovodstvena načela i pretpostavke
- Izvještavnje
- Godišnji finacijski izvještaji
- Poslovanje poduzeća
- Vrednovanje imovine (deprecijacija i amortizacija)
- Finacijske institucije
- Vrste banaka
- Investicije
- Start-up kapital
- Vrste dionica
- Vrste obveznica
- Izvedenice
- Trgovanje opcijama
- Upravljanje rizicima
- Investicijski kreditni rating
- Insloventnost
- Revizija
- Vrste revizijskog mišljenja
Računovodstvo proračuna i neprofitnih organizacija
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je osposobiti studente za samostalno procesuiranje računovodstvenih podataka o općim i specifičnim poslovnim događajima u poslovanju proračunskih subjekata i neprofitnih organizacija, što podrazumijeva razumijevanje suštine računovodstvenih koncepata za priznavanje elemenata financijskih izvještaja (prihoda, rashoda, imovine, izvora i obveza) te primjenu relevantnih nacionalnih i međunarodnih klasifikacija.
Također, cilj je osposobiti studente za razumijevanje i samostalno generiranje računovodstvenih informacija te njihovu prezentaciju u formi eksternih i internih financijskih izvještaja o financijskom položaju i poslovnoj uspješnosti proračunskih subjekata i neprofitnih organizacija. Ispunjenjem navedenih ciljeva studenti će biti osposobljeni za primjenu usvojenih znanja na konkretnim računovodstvenim poslovima za kojima postoji potražnja na tržištu rada.

Sadržaj predmeta
- Institucionalni i funkcionalni obuhvat javnog sektora, a posebice opće države;
- Sustav proračuna i osnove financijskog računovodstvenog informacijskog sustava proračuna;
- Državno računovodstvo – računovodstveni koncepti i proračunske klasifikacije;
- Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor;
- Zakonski okvir i posebnosti računovodstva proračuna u Republici Hrvatskoj;
- Organizacija računovodstva: poslovne knjige i evidencije, računski plan proračuna;
- Primjena računskog plana i knjiženje tipičnih poslovnih događaja proračunskih subjekata;
- Utvrđivanje financijskog rezultata poslovanja proračunskih subjekata;
- Financijski izvještaji u sustavu proračuna – račun prihoda i rashoda, bilanca, izvještaj o promjenama vrijednosti imovine i obveza;
- Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračuna;
- Izvještaj o izvršenju proračuna;
- Neprofitne organizacije u gospodarskom okruženju – financijski, porezni i računovodstveni aspekti,
- Sustav računovodstva privatnih neprofitnih organizacija (NGO),
- Primjena računskog plana i knjiženje tipičnih poslovnih događaja neprofitnih organizacija,
- Sustav financijskog izvještavanja privatnih neprofitnih organizacija (NGO),

Revizija
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je kroz predavanja i seminare osigurati studentima razumijevanje uloge i značaja revizije u suvremenom okruženju korporativnog upravljanja. Cilj je objasniti razlike među vrstama revizije i kroz metodološke postupke ukazati na složenost i specifičnost pojedinih postupaka temeljem koji se donosi mišljenje ili zaključci o vjerodostojnosti podataka i informacija o poslovanju poslovnih subjekata.

Sadržaj predmeta

Ishod 1:
- Uloga, svrha i ciljevi revizije u okruženju digitalizacije i održivosti,
- kratak povijesni razvoj, vrste revizije- eksterna, interna, državna.
- Revizija kao profesija: revizijski standardi,
- Kodeks profesionalne etike, institucionalni okvir,
- odgovornost u reviziji, revizijski ciljevi
Ishod 2:
- Metodologija revizije financijskih izvještaja: planiranje revizijskog postupka,
- Značajnost u reviziji i rizici,
- Procjena sustava internih kontrola. I upravljanje rizicima
- Dokazi, vrste testova, metoda uzorka, analitički postupci,radni papiri.
- Revizijski izvještaj i vrste mišljenja
Ishod 3:
- Uvid i povezane usluge s revizijom.
- Due diligence,
- Interna revizija organizacijsko ustrojstvo, zadaci i standardi
- Metodološki postupci i način izvještavanja
- Državna revizija
Stečajni i predstečajni postupak
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Stečajni i predstečajni postupak jesu:
- upoznati studente sa ekonomsko-financijskim pretpostavkama nastupanja stečajnih uvjeta u poduzeću,
- Upoznati studente s pravnom regulativom i postupkom otvaranja, provođenja i okončanja stečaja,
- Upoznati studente s likvidacijom i preoblikovanjem poduzeća kao mogućim ishodima stečajnog postupka,
- Upoznati studente s pravnom regulativom i mogućnostima, procesom i učincima provođenja predstečajnog postupka,
- upoznati studente s računovodstvom stečaja a poslovima ekonomista unutar stečajnog i predstečajnog postupka.
- Upoznati studente s pretpostavkama i procesom likvidacije ustanova i drugih pravnih oblika poslovnih subjekata

Sadržaj predmeta
- Uvod – stečaj i likvidacija kao nepovoljni epilog poslovanja poduzetnika,
- Zakonska regulativa za otvaranja i provođenje stečaja,
- Okolnosti i postupak provođenja stečajnog postupka,
- Tijela stečajnog postupka,
- Stečajni upravitelj – preduvjeti rada i ovlaštenja,
- Računovodstvo poduzeća u stečaju,
- Financijsko poslovanje poduzeća u stečaju,
- Zakonska regulativa za pokretanje i provođenje predstečajnog postupka,
- Provođenje predstečajnog postupka,
- Računovodstveni aspekti predstečajne nagodbe,
- Ekonomski i pravni položaj vjerovnika u stečajnom i predstečajnom postupku,
- Likvidacija poduzeća kao ishod stečajnog postupka,
- Porezni aspekti provođenja stečaja i likvidacije,
- Financijsko izvještavanje u stečajnom i predstečajnom postupku.
- Prestanak i likvidacija ustanova i neprofitnih organizacija
Teorija odlučivanja
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta

- Razviti sposobnost studenata za analitičko razmišljanje vezano uz probleme odlučivanja ekonomske, financijske ili menadžerske prirode.
- Osposobiti studente za uspješno kombiniranje kvantitativnih metoda sa klasičnim metodama odlučivanja kod donošenja poslovnih odluka u uvjetima rizika i nesigurnosti.
- Upoznavanje studenata sa odgovarajućim softverskim paketima i primjenom na konkretnim problemima.

Sadržaj predmeta

U sklopu kolegija studenti će se upoznati s osnovnim pristupima u okviru normativne, deskriptivne i preskriptivne teorije odlučivanja. Kroz svaki pristup teorije odlučivanja studenti će se detaljnije upoznati s konceptima i metodama koje omogućavaju lakše donošenje odluka.
Tematske cjeline koje će se u sklopu kolegija obraditi su:
1. TEORIJA ODLUČIVANJA
- Osnove teorije odlučivanja
- Definiranje i povijesni razvoj teorija odlučivanja
- Klasifikacija i međuzavisnosti teorija odlučivanja
- Normativne teorije odlučivanja
- Deskriptivne teorije odlučivanja
- Preskriptivne teorije odlučivanja
- Temeljni pojmovi teorije igara
2. MATRIČNE IGRE
- Klasifikacija igara
- Matrične antagonistične igre
- Rješavanje matričnih igara sa sumom nula
- Rješenje igre sa sedlom
- Rješenje i vrijednosti mješovite igre
- Grafičko rješavanje igara
- Rješavanje matričnih igara metodom dominacije
- Igre protiv prirode
3. ODLUČIVANJE U UVJETIMA SIGURNOSTI, NESIGURNOSTI I RIZIKA
- Odlučivanje u uvjetima rizika
- Očekivana novčana vrijednost (EMV)
- Vrijednost perfektne informacije
- Žaljenje-gubitak prilike
4. PSIHOLOŠKI ASPEKTI ODLUČIVANJA
- Osobne vrijednosti i etičko donošenje odluke
- Uloga emocija u donošenju odluka
- Psihološke zamke
5. NEKE METODE ODLUČIVANJA
- Heuristike u odlučivanju i njihova ograničenja
- Osnovno o metodama višekriterijskog i višeatributnog odlučivanja
Ivan Prudky , MEcon, Assistant
Chair: 45/II
E-mail: ivan.prudky@efri.uniri.hr
Phone: 051/ 355 -161
Usporedni porezni sustavi
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Kolegij je namijenjen studentima koji su unutar drugih poreznih kolegija na nižoj razini studija svladali teoretske osnove poreznog sustava i njegova temeljna obilježja u Hrvatskoj. Cilj mu je produbiti znanja iz područja poreznih sustava i politika razvijenih zemalja i zemalja tranzicije, s naglaskom na zemlje EU – postojeće i buduće članice, te kritički sagledati porezni sustav Hrvatske u svjetlu trendova razvoja navedenih poreznih sustava. Studenti se žele osposobiti i za snalaženje na međunarodnom tržištu vezano za porezne sustave, te za funkcioniranje u tijelima javnog sektora koja se bave poreznom problematikom. Za studente koji nemaju adekvatno predznanje iz preddiplomskog studija organizirat će se kratki repetitorij.

Sadržaj predmeta
1.dio. Porezni sustavi u međunarodnoj perspektivi: posebno sustavi razvijenih zemalja (OECD) i (post)tranzicijskih zemalja (pretpostavlja se predznanje kolegija preddiplomskog studija Porezni sustav i politika odnosno Javne financije ili Osnove porezne pismenosti posebno u dijelu koje se odnosi na hrvatski porezni sustav radi mogućnosti usporedbe. Materijali su komparativnog karaktera - nakon iznošenja relevantne porezne tematike daje se usporedna analiza zemalja s obzirom na navedenu temu
- Udio poreza u BDP-u i porezna struktura (OECD/EU, Azija, Afrika, Latinska Amerika, SAD)
- Osnovica izravnog oporezivanja: dohodak ili potrošnja
- Porez na dohodak (oporezivanje dohodaka od rada, oporezivanje dohodaka od kapitala (štednje), flat tax, dualni porez na dohodak)
- Mjere integracije poreza na dohodak i dobit (sustavi poreza na dobit)
- Porez na dobit
- porezna osnovica i stope
- porezni poticaji i strane direktne investicije
- Doprinosi za socijalno osiguranje
- PDV (osnovni elementi, stope, izuzeća, učinci i trendovi) i porez na promet u trgovini na malo
- Akcize
- Porezi na imovinu: na neto bogatstvo i nekretnine
- Porez na nasljedstva i darove
- Ekološki porezi
2.dio: Međunarodno oporezivanje
- Pojam i razlozi nastanka međunarodnog dvostrukog oporezivanja
- Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja (različite mjere/metode s obzirom na razinu odobravanja i tehniku)
- Osnovni elementi OECD-ovog modela ugovora za izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
- Osnove međunarodnog poreznog planiranja
- Hrvatski porezni obveznici i međunarodno oporezivanje
Vrednovanje poduzeća
3
15
0
15
Elective
Ciljevi predmeta
Upoznati studente s temeljnim pojmovima vezanim za vrednovanje poduzeća, načine vrednovanja poduzeća, te ulogu vrednovanja poduzeća u upravljanju poduzećem.

Sadržaj predmeta
UVOD U VREDNOVANJE PODUZEĆA. Metodološke osnove procjene ekonomske vrijednosti i koncepti vrednovanja poduzeća. Obuhvat vrednovanja poduzeća. Pristup i izbor pristupa vrednovanju poduzeća. Temeljni činitelji vrijednosti poduzeća: što poduzeće posjeduje, što poduzeće zarađuje i što čini poduzeće jedinstvenim. STATIČKE METODE VREDNOVANJA PODUZEĆA (zasnovane na imovini). Povijesni trošak. Neto nadoknadiva vrijednost. Raskomadana vrijednost. Zamjenska vrijednost. DINAMIČKE METODE VREDNOVANJA PODUZEĆA (zasnovane na zaradi). Metode diskontiranog toka dividendi. Gordonov model. Metoda toka zarade. Metode tržišne kapitalizacije. Sadašnja vrijednost očekivanih budućih neto novčanih tokova. PRIMJERENA DISKONTNA STOPA: oportunitetni trošak kapitala i vremenska preferencija novca. Prosječni ponderirani trošak kapitala. Kritika prosječnog ponderiranog troška kapitala. Vrednovanje nematerijalne imovine. Vrednovanje obveza. Utjecaj vremenskih razgraničenja. SASTAVNICE NETO NOVČANOG TOKA: poslovne aktivnosti, investicijske aktivnosti, financijske aktivnosti. Slobodni novčani tok. Izrada izvještaja o novčanim tokovima pomoću izvještaja o financijskom položaju i izvještaja o dobiti. Kombinirana procjena vrijednosti poduzeća. Tobinov Q. Integrativne metode vrednovanja poduzeća. Stuttgartska metoda. KOMPLEKSNO VREDNOVANJE PODUZEĆA: vrednovanje poduzeća prema međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. UPOTREBA FINANCISJKIH POKAZATELJA U VREDNOVANJU PODUZEĆA. Pokazatelji upotrebe financijske poluge. Pokazatelji likvidnosti. Pokazatelji aktivnosti. Pokazatelji investiranja. Pokazatelji financijske uspješnosti: neto sadašnja vrijednost, interna stopa povrata, indeks profitabilnosti, odnos koristi i troškova. VREDNOVANJE POSLOVNIH KOMBINACIJA I ZAJEDNIČKIH PODUHVATA. Izračun optimalnog udjela u zajedničkim poduhvatima. Odlučivanje o zajedničkim poduhvatima. MEĐUOVISNOST RIZIKA I PROFITABILNOSTI. Integracija vrednovanja rizičnih poduhvata u vrijednost poduzeća. Realne opcije u vrednovanju poduzeća. ULOGA VREDNOVANJA PODUZEĆA U UPRAVLJANJU PODUZEĆEM. Korištenje vrijednosti poduzeća u svrhu motiviranja i poticanja menadžera i radnika: od dioničkih opcija do dizajna kompleksnog mehanizma poticaja.
Elective course 2:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Analiza vremenskih nizova
3
15
0
15
Elective 2
Kratak pregled tema iz statistike i ekonometrije. Osnovni pojmovi i primjeri vremenskih nizova. Stacionarnost.
Trend i sezonalnost. Korelacija u vremenskim nizovima. AR(p), MA(q,) i ARMA(p,q) procesi. Odabir modela. Prognoziranje stacionarnim vremenskim nizovima. Nestacionarni vremenski nizovi. Test postojanja jediničnog korijena. ARIMA proces. Box – Jenkinsov pristup odabiru modela. Volatilnost u vremenskim nizovima. Vektorski modeli vremenskih nizova. Kointegriranost u vektorskim modelima.
B2B marketing i prodaja
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Transfer znanja o tržišno orijentiranom poslovanju na poslovnom tržištu.

Sadržaj predmeta
Osobitosti poslovnog tržišta. Segmentacija i izbor ciljnog poslovnog tržišta. Istraživanje poslovnog tržišta i predviđanje potražnje. Istraživanje karakteristika sudionika na poslovnom tržištu. Predviđanje prodaje. Izgradnja partnerskih odnosa s sudionicima na poslovnom tržištu. Obrada ponašanja poslovnih kupaca (analiza snaga iz okruženja, organizacijskih snaga, snaga kupovnog centra i osobnih karakteristika). Analiza ponašanja poslovnih kupaca . Oblikovanje i isporuka vrijednosti na poslovnome tržištu. Razvoj novih odnosa na poslovnom tržištu i konceptualizacija odnosa i suradnje na poslovnom tržištu. Upravljanje odnosima s kupcima (CRM). Upravljanje odnosima s dobavljačima (SCM). Strategija prodaje. Prodajni process. Etična prodajna komunikacija.

Digitalni kanali poslovne komunikacije
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta

Transformacija tradicionalnih oblika organizacije u digitalne podrazumijeva upotrebu novih tehnologija, osobnih računala, društvenih mreža, mobilnih uređaja, raznih aplikacija, agilnog poslovanja, analize velikih baza podataka (engl. big data analysis) i drugih digitalnih oblika za poslovnu komunikaciju. Opisani oblici komunikacije podrazumijevaju da organizacija ima razvijeni elektronički oblik komuniciranja i da su njezini zaposlenici educirani za takav oblik komuniciranja. Glavni cilj ovog predmeta je usvajanje znanja o važnosti, značaju i vrstama digitalnih kanala komunikacije i prepoznavanje razlika u odnosu na tradicionalne oblike komunikacije. Kroz praktični dio ovog predmeta studenti će samostalno kreirati sadržaje digitalne komunikacije (Canva, Infografika, Piktochart), kreirati sadržaje za poslovanje na mreži (Wordpress, Google site..) izraditi online prisutnost poboljšati rangiranje na tražilicama (ključne riječi, društveni mediji - Facebook, Instagram..)e-mail marketinga (izrada promotivnih materijala u Mailchimpu), videozapisa, oglašavanja na prikazivačkoj mreži, koristiti web analitiku, optimizaciju online marketinga te koristit e-trgovinu.

Sadržaj predmeta
- Pojam poslovnog komuniciranja
- Značaj poslovnog komuniciranja
- Komunikacijski proces i načini digitalni kanali komuniciranja
- Digitalni kanali verbalne komunikacije
- Digitalni kanali neverbalne komunikacije
- Primjena digitalnih tehnologija za komunikacijske vještine: slušanje, govorenje, pisanje
- Sastanci, rasprave, savjetovanja, pregovori u digitalnom okruženju
- Predstavljanje i javno nastupanje primjenom digitalnih tehnologija
- Poslovni razgovor i poslovna korespondencija u digitalnim kanalima poslovne komunikacije
- Sastanci, rasprave, savjetovanja, pregovori primjenom digitalnih tehnologija
- Predstavljanje i javno nastupanje u digitalnom svijetu
- Interno komuniciranje primjenom digitalne tehnologije
- Međukulturalno komuniciranje i digitalni kanali komunicije
- Poslovni bonton u digitalnom svijetu
- Digitalni kanali poslovne komunikacije u budućnosti

Ana Babić , PhD, Assistant Professor
Chair: 46/II
E-mail: ana.babic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 152
Društveno odgovorno poslovanje
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Upoznati studente sa naprednim pojmovima koncepta društveno odgovornog poslovanja, primjene njegovih modela u poduzećima, udrugama i organizacijama sa ciljem osiguranja dugoročne održivosti vitalnih aspekata poslovanja

Sadržaj predmeta
- Razvoj i teorijske osnove društvene odgovornosti poduzeća (Corporate Social Responsibility).
- Društvena održivost i etika u poslovanju.
- Koncept trostrukog poslovnog rezultata (Triple Bottom Line – TBL).
- Stakeholderski pristup.
- Upravljanje dionicima.
- Socijalno poduzetništvo.
- Integracija financijskih, okolišnih i društvenih aspekata poslovnog rezultata.
- Važnost izvještavanja o društvenoj odgovornosti.
- Modeli izvještavanja o integriranom poslovnom rezultatu.
- Izvori podataka o integriranom učinku poduzeća.
- Odnos između financijskih rezultata i nefinancijskih rizika poslovanja.
- Aspekti održive dodane vrijednosti (Sustainable Value Added – SVA).
- Analiza održive dodane vrijednosti.
- Raspodjela održive vrijednosti na dionike.
- Upravljačka paradigma integriranog vrednovanja poduzeća.
Ekonomija roda
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je istražiti i razumjeti sličnosti i razlike između muškaraca i žena iz ekonomske perspektive te ispitati, na temelju osnovne ekonomske teorije i empirijske analize, kako razlike u spolovima dovode do različitih ekonomskih ishoda za spolove mjerene u vidu ekonomske aktivnosti, visine dohotka, stope siromaštva, radnog vremena i drugih standarda koje ekonomisti koriste za utvrđivanje ekonomskog blagostanja pojedinca.
Konačni cilj kolegija je zajedno sa studentima razviti sustavnu percepciju kako rodni čimbenici mogu utjecati na ekonomski i demografski razvoj neke zemlje.

Sadržaj predmeta
- Uvod u kolegij: pojam roda i spola, koncept rodne jednakosti, rodna ravnopravnosti;
- Rodne uloge, rodne razlike i trenutne rodne nejednakosti.
- Mjere rodne jednakosti/rodne nejednakosti;
- Rodna jednakost i gospodarski rast i razvoj;
- Obrazovanje i rodna segregacija zanimanja;
- Položaj žena i muškaraca na tržištu rada;
- Teorija i praksa rodne (ne)jednakosti na tržištu rada;
- Neplaćeni rad;
- Raspodjela resursa kućanstva i pregovaračka moć;
- Feminizacija siromaštva;
- Menstrualno siromaštvo;
- Rodni čimbenik demografskih promjena i demografskog razvoja;
- Rodno odgovorne politike na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini;
- Rodno odgovorni proračun;
- Rodna analiza;

Ekonomika mediteranskih kultura
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Temeljni cilj kolegija je analizirati stratešku važnost poljoprivrede i integrativne učinke poljoprivrede i ostalih gospodarskih grana Mediterana na uspostavu dugoročno održivog gospodarstva.

Sadržaj predmeta
Teoretski pristup ekonomici poljoprivrede; Povijesni pregled organizacije poljoprivrednog sektora; Specifičnosti poljoprivrednog sektora i poljoprivredne proizvodnje; Osnovna obilježja razvoja pojedinih mediteranskih kultura; Analiza kretanja poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj; Uloga poljoprivrednog sektora u hrvatskom i EU gospodarstvu; Poljoprivredne politike i razvoj (održivost) ruralnih područja u EU („CAP policy“, „Rural development“); Agrarna politika; Utjecaj mediteranskih poljoprivrednih kultura na razvoj ruralnog područja, turizam i prerađivačku industriju; Regionalni razvoj poljoprivrede; Ekonomske mjere agrarne politike; Planiranje, organizacija, rizici i neizvjesnost poljoprivrednog poduzeća; Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj; Ekonomika proizvodnih faktora u poljoprivredi: zemlja, rad, kapital i optimalna razina proizvodnje (troškovi i kalkulacije u poljoprivredi); Važnost inovacija i implementacija novih tehnologija u poljoprivredi; Produktivnost i efikasnost proizvodnog procesa u poljoprivredi.

Ekonomika prometa i pomorstva
3
15
15
0
Elective 2
Teorijske odrednice transporta i prometa; Prometni sustavi; Vrste transporta i prometa; Prometna infrastruktura, Prometna suprastruktura, Prometna politika; Suvremene transportne tehnologije, Prometni troškovi, Povezanost prometnog sustava s okruženjem, Pomorstvo, Posebnosti pomorskog tržišta, Pomorski transport i globalna ekonomija, Uloga i važnost luka u gospodarskom i prometnom sustavu, Pomorska trgovina, Prometni koridori.
Ekonomika rada
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je usvojiti osnovne teorije koje pomažu u razumijevanju na koji način se donose praktične poslovne odluke koje uključuju rad. Kolegij je usmjeren na proučavanje tržišta rada, institucija tržišta rada (npr. sindikati), javnih politika vezanih uz tržišta rada (npr. imigracija ili minimalna plaća), struktura plaća (npr. nejednakost dohotka) i ekonomija upravljanja ljudskim resursima (npr. poticajne plaće).

Sadržaj predmeta
- Uvod u ekonomiku rada
- Ponuda rada
- Potražnja za radom
- Ravnoteža na tržištu rada
- Čimbenici koji utječu na strukturu i dinamiku tržišta rada
- Uloga obrazovanja i usavršavanja na tržištu rada
- Struktura plaća
- Mobilnost na tržištu rada
- Diskriminacija na tržištu rada
- Regulacija tržišta rada
- Problem nezaposlenosti: razina, strukture i dinamika razvoja.
- Uloga sindikata i kolektivnog pregovaranja
- Utjecaj države na tržište rada kroz zakonodavstvo, regulaciju i politiku zapošljavanja.
- Fleksibilnost tržišta rada
- Europska tržišta rada

Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Ekonomika sporta
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je pružiti studentima razumijevanje primjene ekonomskih teorija, koncepata i empirijskih metoda u području istraživanja ekonomike sporta kao specifične znanstvene discipline. Također, cilj predmeta je objasniti studentima društveno-ekonomsku ulogu i važnost djelatnosti sporta te ih upoznati s ključnim čimbenicima i akterima njegova razvoja.

Sadržaj predmeta
- Osnovne definicije i kategorije u području istraživanja ekonomike sporta;
- Teorijski okvir ekonomike sporta;
- Istraživačke metode u ekonomici sporta;
- izvori i obilježja ponude na tržištu sportskih usluga;
- Izvori i obilježja potražnje na tržištu sportskih usluga;
- Čimbenici razvoja djelatnosti sporta;
- Izvori financiranja sporta;
- Investicije u sportske objekte i infrastrukturu;
- Tržište rada u sportu;
- Društveno-ekonomski učinci djelatnosti sporta;
- Sport u Republici Hrvatskoj;
- Klasifikacija sportskih organizacija;
- Specifičnosti poslovanja sportskih organizacija;
- Faktori konkurentnosti sportskih organizacija;
- Mjerenje uspješnosti poslovanja sportskih organizacija;

Ekonomika turizma
3
15
15
0
Elective 2
- ekonomska teorija i ekonomika turizma
- povijesni razvoj turizma
- turistički proizvod
- osnovna obilježja ponude i potražnje na turističkom tržištu
- mjerenje turističke potražnje i njenih obilježja
- predviđanje turističke potražnje i ponašanje turista
- ekonomski učinci turizma
- turistička satelitska bilanca
- koncept multiplikatora, slabosti i ograničenja primjene metode multiplikatora
- turistički razvojni čimbenici
- cost benefit analiza investicija u turizmu
- analiza kapitalnog koeficijenta
- ljudski resursi u turizmu
- značenje prirodnih resursa u razvoju turizma
- ocjena uspješnosti osnovnih elementa turističke ponude
Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 64/III
E-mail: alen.host@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 141
Elektroničko poslovanje
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Ciljevi ovog kolegija vezani su uz svladavanje metoda i tehnika elektroničkog poslovanja te na spremnost studenata da se na svojem budućem radnom mjestu suoče s izazovima digitalne ekonomije. Ovaj ih kolegij priprema za suočavanje s najnovijim metodama elektroničkog poslovanja u bliskoj budućnosti i čini ih konkurentnijima i samopouzdanijima u obavljanju budućeg posla. Još tijekom studija studenti su otvoreniji prema modernijem shvaćanju ekonomije te uloge suvremene informatičke tehnologije u njoj.

Sadržaj predmeta
- Uvod u e-poslovanje. Što je Internet? Značaj Interneta kao medija.
- World Wide Web. Način rada. Pretraživanje Weba. Publiciranje na Webu.
- Vrste e-poslovanja. Poslovni modeli na Webu. Vrste elektroničkog poslovanja. Vrste poslovnih modela.
- Vrednovanje poslovnih modela. Poslovni modeli i poslovni procesi.
- Prednosti i nedostaci e-poslovanja. Pretpostavke razvoja e-poslovanja
- Problemi sigurnosti e-poslovanja. Sigurnosne tehnologije. Elektronički sustavi plaćanja. Sigurnost mreže. Digitalni potpis.
- E-marketing. E-marketing i upravljanje odnosima sa kupcima. Digitalna isporuka dobara i usluga. Potpora odlučivanju korisnika.
- E-tržišta. Elektronička tržišta u širem smislu. Elektronička tržišta u užem smislu. Elektroničke dražbe. Vrste dražbi. Oblici, obilježja, prednosti i nedostaci elektroničkih dražbi. Primjeri elektroničkih dražbi.
- M-poslovanje. Poslovanje u pokretu. Vrste mobilnih komunikacija. Arhitektura mobilne mreže. Modeli poslovanja u pokretu. Mobilno tržište: pretpostavke, razvoj i trendovi. Uloga društvenih mreža u elektroničkom poslovanju.
- Elektronička razmjena podataka
- Problemi privatnosti korisnika. Privatnost na Internetu, intelektualno vlasništvo i etika na Webu. Zaštita privatnosti. Državni propisi. Patentni zakoni i poslovne tajne.
- Digitalna ekonomija i informacijsko društvo. Internet i ekonomija znanja. Informacijsko društvo - vizija i stvarnost.
- Izrada interaktivnih digitalnih sadržaja za nove medije
- Društvene mreže u poslovanju
- Industrija 4.0 i njen utjecaj na poslovanje

Farmakoekonomika
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je studentima dati uvid u područje farmakoekonomike, njezine osnovne odrednice i alate kojima se koristi. Predmet obrađuje procjene troškovne-učinkovitosti zdravstvene tehnologije koristeći ekonomske evaluacije – od mjerenja i vrednovanja ishoda intervencije, do mjerenja i izračunavanja troškova intervencije i interpretacije rezultata evaluacije.

Sadržaj predmeta
- Zašto farmakoekonomika?
- Politika lijekova, regulatorni okvir i organizacija tržišta lijekova
- Ekonomske evaluacije zdravstvenih tehnologija i ekonomska teorija. Osnove odlučivanja temeljem rezultata ekonomskih evaluacija
- Vrste ekonomskih evaluacija
- Budget impact analiza
- Analiza osjetljivosti i interpretacija rezultata
- Distributivna pravednost u zdravstvu ili kako modificirati odlučivanje temeljeno na troškovnoj-učinkovitosti
- HTA – health technology assessement
- Primjena HTA i ekonomskih evaluacija u odlučivanju u zdravstvu - EU iskustva i primjena u RH
- Mjerenje i procjena direktnih troškova zdravstvenih tehnologija
- Mjerenje i procjena indirektnih troškova zdravstvenih tehnologija
- Mjerenje ishoda u zdravstvu
- Vrednovanje ishoda u zdravstvu
- Ishodi zdravstvenih tehnologija, klinička ispitivanja i stvarna učinkovitost lijekova
- Kako unaprijediti politiku lijekova, regulatorni okvir i organizacija tržišta lijekova u Hrvatskoj i EU?

Globalna sigurnost u poslovanju
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Globalna sigurnost u poslovanju su podučiti studente kako sustavno kategorizirati i elaborirati teme sigurnost, globalna sigurnost, globalna sigurnost u poslovanju i sigurnosne prijetnje te kako diskutirati o primjerima država i tvrtki koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju.

Sadržaj predmeta
- Uvodna razmatranja vezana uz globalnu sigurnost u poslovanju,
- Definiranje i gradiranje osnovnih pojmova: sigurnosti, globalne sigurnosti i globalne sigurnosti u poslovanju
- Sigurnosne prijetnje
- Globalno gospodarstvo
- Sigurnosne prijetnje i internacionalizacija poslovanja
- Društveni identitet kao sigurnosna prijetnja
- Okolišne sigurnosne prijetnje
- Zdravstvene sigurnosne prijetnje
- Prirodne sigurnosne prijetnje
- Iznenadne sigurnosne prijetnje
- Kriminalne sigurnosne prijetnje
- Ostale sigurnosne prijetnje
- Načini za postizanje globalne sigurnosti
- Primjeri država koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju
- Primjeri tvrtki koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju

Davorin Balaž , PhD
Chair: 60/III
E-mail: davorin.balaz@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 148
Industrijska organizacija
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Kolegij Industrijska organizacija omogućit će studentima dublje razumijevanje struktura tržišta, efikasnosti tržišta i interakcija između različitih igrača koji interveniraju na tim tržištima (poduzeća, potrošači, regulator, tijela nadležna za zaštitu tržišnog natjecanja, itd.).

Sadržaj predmeta
- Uvod u industrijsku organizaciju
- Suvremene ekonomske teorije poduzeća
- Značaj strukture tržišta kao čimbenika odabira poslovne strategije i strukture poduzeća
- Tržišna ponuda i društvena dobrobit (društveni učinci ograničavanja mogućnosti izbora)
- Oligopoli kao model tržišta; mjerenje koncentracija tržišta
- Suparništvo u oligopolskim uvjetima; povezano djelovanje
- Vladajući položaj – pojam i odrednice
- Ograničenja vladajućeg položaja
- Doktrine vezane uz javni odgovor na vladajući položaj poduzetnika
- Vertikalna i horizontalna diferencijacija proizvoda i usluga
- Cjenovna konkurencija (politika cijena)
- Prodajni napori (promidžbene aktivnosti)
- Diferencijacija nabavnih i prodajnih kanala
- Istraživanje i razvoj kao model diferencijacije; tehnološki zasnovane strategije
- Zaštićene informacije (poslovna i društvena strana zaštite intelektualnog vlasništva)

Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Informacijski sustavi za potporu odlučivanju
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je upoznati studente s mogućnostima i funkcioniranjem informacijskog sustava u funkciji potpore odlučivanju i u skladu s tim razmotriti, objasniti i primijeniti metode i koncepte uporabe informacijskog sustava u poslovnom odlučivanju.i računalno podržanim modelima upravljanja i odlučivanja.

Sadržaj predmeta
- Informacijski sustavi i odlučivanje.
- Definicija, struktura, međuodnos i povezivanje informacijskih sustava i odlučivanja.
- Poslovno odlučivanje.
- Faze procesa odlučivanja i potpora informacijskih sustava.
- Metode, koncepti i primjeri uporabe informacijskih sustava za potporu odlučivanju
- Vrste informacijskih sustava u poslovnom odlučivanju. Inteligentni i međuorganizacijski informacijski sustavi.
- Analitičko modeliranje i oblikovanje aplikativnih modela odlučivanja.
- Uporaba i povezivanje formula, funkcija i alata u analitičkom modeliranju.
- Računalni alat Solver i matematičko programiranje u sučelju proračunske tablice Excel
- Računalni alat Solver kao razvojni alat u oblikovanju i rješavanju poslovnih modela odlučivanja.
- Računalni alat Solver i binarno programiranje u oblikovanju dimenzijskog modela pridruživanja
- Model pridruživanja u rješavanju problema izbora projekata
- Studije slučajeva (Case Study). Primjena sustava za potporu odlučivanju u analizi problema, modeliranju i generiranju riješenja.
- Visual Basic za aplikacije (VBA) u modeliranju i programiranju rješavanja problema odlučivanja
- Tematske rasprave u diskusijskim skupinama
Inovacije i međunarodna konkurentnost
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
- objasniti ključne čimbenike inovativnosti i konkurentnosti;
- opisati ulogu inovacija u povećavanju međunarodne konkurentnosti poduzeća i gospodarstva;
- prepoznati povezanost tehnološkog i gospodarskog razvoja i ulogu inovacija u povećavanju međunarodne konkurentnosti poduzeća i gospodarstva;
- usporediti učinke i faktore privlačenja inozemnih direktnih ulaganja;
- povezati inovativnost multinacionalnih poduzeća s podizanjem međunarodne konkurentnosti;
učinkovito upravljati, artikulirati i implementirati koncept inovacija i inovativnih procesa u poslovanju poduzeća na domaćem i inozemnom tržištu;
- prepoznati važnost inovativnosti u proizvodima, poslovnim procesima u svrhu podizanja produktivnosti i konkurentnosti poduzeća i gospodarstva;
- analizirati odnos globalizacije, inovativnosti te domaće i međunarodne konkurentnosti;
- identificirati načine i važnost različitih oblika zaštite intelektualnog vlasništva
- Interpretirati različite oblike intelektualnog vlasništva poput patentiranja, zaštite žiga i industrijskog dizajna, oznake zemljopisnog podrijetla i izvornosti, topografije poluvodičkih proizvoda
- usporediti procedure i objasniti oblike intelektualnog vlasništva na mikro i makro razini.
- opisati istraživačko razvojne procese i njihov utjecaj na inovativnost i konkurentnost

Sadržaj predmeta
- Teorijski fundamenti inovativnosti i konkurentnosti
- Sustav intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj, EU i inozemstvu
- Registracija oblika intelektualnog vlasništva u domaćem i međunarodnom okruženju.
- Industrijsko vlasništvo kao oblik intelektualnog vlasništva (patent, žig, industrijski dizajn, topografija poluvodičkih proizvoda, oznake izvornosti i zemljopisnog podrijetla)
- Autorska i srodna prava kao oblik intelektualnog vlasništva
- Nastanak, razvoj i utjecaj inovacija na domaću i međunarodnu konkurentnost poduzeća i gospodarstva
- Istraživanje i razvoj (R&D) kao preduvjet nastanka inovativnih aktivnosti poduzeća
- Strategija inovacija i konkurentnost poduzeća
- Sistematizacija i upravljanje procesom inovacija
- Međunarodni trgovinski sustavi, mehanizmi i konkurentnost
- Gospodarski ciklusi i međunarodna konkurentnost poduzeća
- Inozemna direktna ulaganja u transferu tehnologije
- Inozemna direktna ulaganja i međunarodna konkurentnost
- Konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu i inovativnost multinacionalnih poduzeća
- Inovacije i R&D - međunarodna kretanja, visina R&D ulaganja s obzirom na različite kriterije, sektorska analiza u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
Davorin Balaž , PhD
Chair: 60/III
E-mail: davorin.balaz@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 148
Institucionalni razvoj i konkurentnost
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj ovog kolegija je pružiti studentima znanja neophodna u proučavanju problematike kvalitete institucija i institucionalnih promjena, važnosti poticajne institucionalne klime za privlačenje investicija, povećanje inovacija i pokretanje privatne poduzetničke aktivnosti što sve u konačnici vodi ka povećanju konkurentnosti na međunarodnom tržištu i poboljšanju ekonomskih rezultata nacionalne ekonomije. Posebna pažnja je usmjerena na identificiranje onih institucionalnih čimbenika koji oblikuju inovativnu poduzetničku aktivnost i na analizu odnosa između institucija, poduzetničke aktivnosti i konkurentnosti na primjeru odabranih država. U konačnici, ovaj kolegij će studentima prikazati kako institucije djeluju u različitim sferama gospodarstva i koje su posljedice kada su one slabe i neefikasne.

Sadržaj predmeta
- Uvod u Institucionalni razvoj i konkurentnost
- Obilježja institucija i institucionalnih promjena
- Analiza pokazatelja institucionalnog razvoja i konkurentnosti
- Institucionalni razvoj i tranzicija – iskustva tzv. novih članica EU
- Institucionalna konvergencija u članicama EU
- Međunarodno integriranje i institucionalni razvoj
- Institucionalne determinante investicija
- Institucije i ekonomska učinkovitost
- Poticajno institucionalno okruženje, inovacije i poduzetništvo
- Odnos između institucija, poduzetničke aktivnosti i ekonomskog rasta i razvoja (na primjeru nerazvijenih država)
- Institucije, poduzetništvo, ekonomski rast i razvoj u razvijenim državama
- Uloga države i vladavine prava u investicijskoj i poslovnoj aktivnosti
- Korupcija - primjer Hrvatske i usporedba s ostalim državama
- Efikasnost javnog i poslovnog sektora kao čimbenici institucionalne kvalitete
- 15. Institucionalna razvijenost i konkurentnost gospodarstva

Integrirani poslovni procesi
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj je studentima prikazati i naučiti ih primijeniti najnovija postignuća u informacijskim rješenjima koja razvija SAP (SAP S/4HANA ) kako bi sa stečenim znanjem mogli iskoristiti svoj puni potencijal na način da optimiziraju poslovne procese i tako budu konkurentni na tržištu rada.
Cilj je prikazati tokove dokumentacije i evidentiranje pojedinih transakcija od procesa upita i nabave materijala, preko proizvodnje i prodaje do računovodstvenog evidentiranja. Pretpostavka razumijevanja SAP-.a je poznavanje ekonomike poslovanja te analize pojedinih procesa. Softverskim rješenjima SAP-a omogućava se baza podataka od važnosti za praćenje cjelokupnog poslovnog procesa, a koji se koriste za potrebe analiziranja i izvještavanja o rezultatima poslovanja poduzeća.

Sadržaj predmeta
- Uvod u SAP S / 4HANA, “Global Bike” sveučilišni koncept, SAP FIORI i SAP GUI
- Predavanja, slučaj iz prakse i vježbe prema sljedećim cjelinama:
- Upravljanje materijalom: organizacijske jedinice i osnovni podaci,
- Planiranje proizvodnje: Organizacijske jedinice, osnovni podaci,
- Proces proizvodnje: Planiranje prodaje, Raspored glavnih proizvoda, Planiranje potrebnog materijala, Narudžba
- Izvršenje proizvodnog procesa,
- Prodaja i distribucija: Organizacijske jedinice, Osnovni podaci, Proces narudžbe
- Financijsko računovodstvo: Organization structure, Master Data record, Processes, Reporting
- Menadžersko računovodstvo/Kontroling: organizacijska struktura, Osnovni podaci, Postupci i izvještavanje

Kolegij drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci
3
Elective 2
Kolegij drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci
3
Elective 2
Lokalne financije
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Studenti se trebaju upoznati sa pojmovima vezanim za funkcioniranje i financiranje nižih razina javnih vlasti, prvenstveno lokalnih jedinica (gradova i općina) javne vlasti. U tu svrhu moraju se upoznati sa tehnikom izrade i stavkama lokalnih proračuna, vrstama prihoda lokalnih jedinica kao i načinima financiranja lokalnih javnih rashoda. Radi ostvarivanja tih ciljeva studenti moraju steći i znanja o fiskalnoj decentralizaciji i problemima fiskalne nejednakosti jedinica lokalne samouprave.

Sadržaj predmeta
- Fiskalna decentralizacija: trendovi, prednosti, nedostaci
- Tehnike izrade proračuna i vrste proračuna lokalnih jedinica vlasti
- Proračunski proces lokalnih jedinica
- Pojam i temeljna obilježja fiskalnog federalizma
- Hrvatski sustav fiskalnog federalizma i usporedba sa ostalim državama članicama EU
- Ovlasti i odgovornosti lokalnih jedinica javne vlasti
- Komunalno gospodarstvo u RH
- Prihodi lokalnih jedinica javne vlasti
- Lokalni (vlastiti) i zajednički porezi
- Neporezni prihodi lokalnih jedinica javne vlasti
- Fiskalne nejednakosti i neravnoteže lokalnih jedinica
- Decentralizirane funkcije i njihovo financiranje
- Financiranje lokalnih jedinica – dug i zaduživanje
- Financiranje lokalnih jedinica – alternativni modeli financiranja
- Upravljanje imovinom lokalnih jedinica

Međunarodno trgovačko pravo
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Stjecanje znanja o specifičnim institutima međunarodnih trgovačkih ugovora, posebice ugovora o kupoprodaji robe. Uz to se obrađuju i obveznopravni elementi trgovačkog ugovora o kupoprodaji. Pri tome se stavlja naglasak na međunarodne pravne izvore koji se primjenjuju u konkretnom slučaju, kao i odnos tih međunarodnih pravnih izvora prema nacionalnom pravu. Obrađuje se i razvoj prava Europske Unije i njegov utjecaj na razvoj trgovačkog ugovora o kupoprodaji. Cilj je studentu pružiti cjelokupnu sliku jedne međunarodne trgovačke transakcije u čijem se središtu nalazi međunarodni ugovor o kupoprodaji.

Sadržaj predmeta
Predmet se sastoji od 4 glavne cjeline:
- Izvori međunarodnog trgovačkog prava ili lex mercatoria,
1. Međunarodno trgovačko pravo ili lex mercatoria; 2. Izvori međunarodnog trgovačkog prava, 3. Organizacije koje imaju važnu ulogu u stvaranju / harmonizaciji međunarodnog trgovačkog prava; 4. Pojam i značenje tzv. lex mercatorie, 5. UNIDROIT Načela međunarodnih trgovačkih ugovora;
- Utjecaj prava Europske unije na razvoj trgovačkog ugovora o kupoprodaji
1. Načela europskog ugovornog prava (PECL); 2. Izvori prava EU koji utječu na trgovački ugovor o kupoprodaji
- Sklapanje ugovora o kupoprodaji
1. Pregovori prema međunarodnim i domaćim izvorima prava; 2. Primjena općih uvjeta poslovanja; 3. Battle of forms; 4. Ponuda i protuponuda; 5. Opozive i neopozive ponude za sklapanje ugovora; 6. Predugovorna odgovornost
- Razrada Konvencije UN o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. – Bečke konvencije
1. Primjena Bečke konvencije; 2. Interpretacija BK; 3. Interpretacija volje stranaka prema BK; 4. Sklapanje ugovora prema BK; 5. Bitna povreda ugovora prema BK; 6. Raskid ugovora prema BK; 7. Predaja robe prema BK; 8. Materijalni nedostaci robe prema BK; 9. Prava kupca u slučaju povrede ugovora od prodavatelja; 10. Prava prodavatelja u slučaju povrede ugovora od kupca; 11. Prijelaz rizika nad robom; 12. Naknada štete; 13. Viša sila i nemogućnost ispunjenja ugovora.

Pametni gradovi
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Studenti se trebaju upoznati sa osnovnim pojmovima vezanim za koncept pametnih gradova te u trans-disciplinarnom kontekstu razumjeti ključne značajke primjene teorije i prakse pametnih gradova na unaprjeđenje djelotvornosti i učinkovitosti gradskog života, ali i nacionalnog gospodarstva u cjelini.

Sadržaj predmeta
- Pojam i koncept pametnih gradova
- Teorijski aspekti
- Učinci globalizacije
- Trans-disciplinarna perspektiva
- Dinamika razvoja pametnih gradova
- Tehno-centrični pristup pametnim gradovima
- Društveno-centrični pristup pametnim gradovima
- Društveni kontekst i potrebe pametnog urbanog razvoja
- Značaj planiranja, dizajna i arhitekture
- Upravljanje i participacija
- Pametni projekti
- Digitalizacija i block-chain tehnologije
- Mobilnost
- Financijske inovacije
- Pametni gradovi i projekti u svjetskoj praksi

Porezna politika EU
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je produbiti znanja iz oporezivanja što se tiče porezne politike EU i to u odnosu na postojeće (stare i nove), kao i buduće članice. Poseban će se naglasak staviti na poreznu harmonizaciju i koordinacija u EU.

Sadržaj predmeta
- Porezno opterećenje i porezna struktura EU
- Klasična porezna struktura EU
- Alternativna porezna struktura EU
- Harmonizacija neizravnih poreza –PDV: osnovica i stope
- Harmonizacija neizravnih poreza – PDV: isporuke i stjecanja na jedinstvenom tržištu
- Harmonizacija neizravnih poreza – PDV: posebni postupci oporezivanja
- Harmonizacija neizravnih poreza – trošarine na energente i ekološki porezi
- Harmonizacija neizravnih poreza – trošarine na duhanske i alkoholne proizvode
- Harmonizacija neizravnih poreza – porez na financijske transakcije
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza - oporezivanje kompanija: štetna porezna konkurencija i kodeks oporezivanja poduzeća
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza - oporezivanje kompanija: supranacionalne direktive na području međunarodnog oporezivanja i arbitražna konvencija
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza – oporezivanje kompanija: Buduća zajednička osnovica poreza na dobit
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza - oporezivanje stanovništva
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza – ostali porezi
- Administrativna suradnja među zemljama članicama i učinak na porezne obveznike

Poslovne politike EU i Unutarnje tržište
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Kolegij promiče dublje razumijevanje načela funkcioniranja i upravljanja Europskom unijom te razumijevanje teorijskih aspekata analize procesa integracije i praktičnog funkcioniranja zajedničkih mikroekonomskih politika, a sve u funkciji boljeg razumijevanja Unutarnjeg europskog tržišta, njegovih temeljnih sloboda i učinaka pratećih politika koje stvaraju uvjete za ostvarivanje zajedničkih interesa i ciljeva u području slobodnog poslovanja na tržištu Europske unije.

Sadržaj predmeta
- Povijesni i institucionalni okviri EU-a
- Specifičnosti donošenja odluka u području zajedničkih politika EU
- Sustav financiranja EU-a
- Mikroekonomska analiza europskih integracija
- Preferencijalna liberalizacija i vanjsko-trgovinski položaj EU-a
- Unutarnje europsko tržište i temeljni koncepti ekonomskih politika u EU
- Evolucija tržišne integracije i „temeljnih sloboda“ u EU
- Europsko tržište usluga i slobodan poslovni nastan
- Specifičnosti financijske integracije u EU
- Zajednička poljoprivredna politika u EU – CAP
- Učinci lokacije, ekonomska geografija i regionalna politika
- Politika tržišnog natjecanja i državnih potpora u EU; zaštita potrošača u EU
- Harmonizacija oporezivanja u EU
- Europska industrija, tehnološki razvoj i inovacije
- Europska transportna, energetska i ribarstvena politika.

Poslovni aspekti sustava za upravljanje bazama podataka
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Poslovni aspekti sustava za upravljanje bazama podataka su podučiti studente kako elaborirati teoriju vezanu uz poslovne aspekte sustava za upravljanje bazama podataka, dijelove sustava za upravljanje bazama podataka primjenjujući modele sustava za upravljanje bazama podataka te kako koristiti Oracle-ov sustav za upravljanje bazama podataka pri razvijanju rješenja za poslovanje.

Sadržaj predmeta
- Uvodna razmatranja vezana uz poslovne aspekte sustava za upravljanje bazama podataka
- Teorija vezana uz poslovne aspekte sustava za upravljanje bazama podataka
- Primjeri tvrtki koje koriste poslovne aspekte sustava za upravljanje bazama podataka
- Teorija napredne normalizacije podataka i tablica te teorija modela sustava za upravljanje bazama podataka
- Odabrana etička pitanja vezana uz poslovne aspekte sustava za upravljanje bazama podataka
- Buduće tendencije napretka sustava za upravljanje bazama podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri konceptualizaciji podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri modeliranju podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri definiranju zahtjeva za baze podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri translatiranju iz dijagrama u baze podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri kreiranju objekata baze podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri uspostavljanju veza među podatcima
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri naprednoj normalizaciji podataka i tablica
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri korištenju SQL-a
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri stvaranju grafičkih korisničkih sučelja za baze podataka

Poslovni i menadžerski informacijski sustavi
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Poslovni i menadžerski informacijski sustavi su podučiti studente sveobuhvatnu i suvremenu teoriju vezanu uz poslovne i menadžerske informacijske sustave te etička pitanja vezana uz poslovne i menadžerske informacijske sustave te kako koristiti Microsoft Excel-ova i/ili Oracle-ova i/ili Odoo-ova i/ili srodna poslovna rješenja pri modeliranju i/ili rješavaju primjera poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava

Sadržaj predmeta
- Uvodna razmatranja vezana uz poslovne i menadžerske informacijske sustave
- Značajke poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Pozicije poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava te analitičkih i upravljačkih obrada unutar organizacije
- Međuodnos poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava te poslovnih procesa
- Postulati razvoja poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Modaliteti organiziranja poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Načini elektroničkog povezivanja poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Pitanja kvalitete te sigurnosti poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Odabrana etička pitanja vezana poslovne i menadžerske informacijske sustave
- Buduće tendencije napretka poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Primjeri modeliranja problema linearnog programiranja u poslovnim i menadžerskim informacijskim sustavima u Microsoft Excelu
- Elementi poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava u Microsoft Excel i/ili Oracle i/ili Odoo i/ili srodnim poslovnim rješenjima
- Primjeri poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava u Microsoft Excel i/ili Oracle i/ili Odoo i/ili srodnim poslovnim rješenjima u menadžmentu i/ili u međunarodnom poslovanju
- Primjeri poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava u Microsoft Excel i/ili Oracle i/ili Odoo i/ili srodnim poslovnim rješenjima u poduzetništvu i/ili u marketingu
- Primjeri poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava u Microsoft Excel i/ili Oracle i/ili Odoo i/ili srodnim poslovnim rješenjima u financijama

Regionalne ekonomske integracije
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Kolegij sveobuhvatno proučava teorijske postavke ekonomskih integracija, njihove uzroke, svrhu i temeljne učinke, kao i empirijske primjere različitih oblika ekonomskih integracija. Na taj se način stvaraju uvjeti za usvajanje temeljne metodologije analiziranja i procjene statičkih i dinamičkih učinaka ekonomskih integracija, čimbenika koji utječu na stvaranje određenih integracija te najvažnijih politika koje prate integracijske procese.

Sadržaj predmeta
- Globalizacija, regionalizam i multilateralizam
- Razvoj i specifičnosti osnovne teorije (Viner) ekonomske integracije
- Oblici ekonomskih integracija – motivi, razlike i učinci
- Moderna teorija ekonomske integracije; Meade i teorija drugog najboljeg rješenja
- Slobodna trgovina nasuprot protekcionizmu i položaj ekonomskih integracija
- Efekti ekonomskih integracija u teoriji carinske unije i zone slobodne trgovine: statički učinci; stvaranje trgovine, skretanje trgovine
- Efekti ekonomskih integracija u teoriji carinske unije i zone slobodne trgovine: dinamički efekti ekonomskih integracija
- WTO načela i položaj ekonomskih integracija
- Teoretski vidici europskih integracija: analiza efekta ekonomije obujma i učinci na tržišno natjecanje
- Teoretski vidici europskih integracija: učinci na lokalizaciju proizvodnje, ekonomski rast i siromaštvo
- Teoretski vidici europskih integracija: učinci na migracije i kretanje kapitala
- Razvoj Europske unije i njenih integracijskih okvira i politika
- Ekonomska i monetarna integracija: razvoj i ekonomsko poslovne implikacije
- Procesi regionalne konvergencije i divergencije; integracije zemalja u razvoju
- Hrvatska u odnosu na ekonomske integracije - članstvo u integracijama i EU perspektive.

Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 64/III
E-mail: alen.host@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 141
Statističke metode za poslovno odlučivanje
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Proširiti i produbiti znanje statističkih metoda. Kolegij potiče primjenu statističkih tehnika kao potporu donošenju odluka i rješavanju problema u poslovnom procesu. Dio kolegija je odnosi se na rješavanje problema iz prakse.

Sadržaj predmeta
Uvod u statističke metode kao potpora odlučivanju. Odabrana programska potpora za statističku analizu: Microsoft Excel, Statistica, STATA ili sl. Odabrane metode parametrijske statistike. Testiranje pretpostavki modela. Mogućnosti rada s narušenim pretpostavkama. Post-hoc analiza. Uvod u neparametrijsku statistiku. Odabrane metode neparametrijske statistike. Uvod u kontrolu kvalitete. Odabrane metode statističke kontrole kvalitete. Implikacije statističke kontrole kvalitete za menadžere. Uvod u statističku analizu odlučivanja. Osnovni elementi analize odlučivanja. Uvjeti odlučivanja. Odabrane metode statističke analize odlučivanja.

Ana Štambuk , PhD, Full Professor
Chair: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Phone: ana.stambuk@efri.uniri.hr
Ema Kelin , Senior Assistant
Chair: 88/IV
E-mail: ema.kelin@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 168
Tržišta energenata
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj ovog kolegija je pružiti studentima znanje i razumijevanje aktualnih i strukturnih promjena na tržištima energenata te regulatorni okvir reformi koje mijenjaju uvjete poslovanja u energetici, kako bi bili u stanju razumjeti specifičnosti energetskih tržišta. Razumijevanje trendova u energetici nužno je za kritičko sagledavanje poslovnih modela koji će osigurati konkurentnost u uvjetima brzih tehnoloških, organizacijskih i financijskih promjena.

Sadržaj predmeta
- Tržište nafte – analiza tržišta (ponuda, potražnja, cijene) u kratkom i dugom roku, rezerve, kraj ere nafte?
- Tržište ugljena – analiza tržišta (ponuda, potražnja, cijene) u EU i globalno, rastuća uloga ugljena u zemljama u razvoju
- Tržište prirodnog plina – analiza tržišta prirodnog plina (ponuda, potražnja, cijene), plin kao tranzicijsko gorivo, plin u sinergiji s vodikom
- Tržište LNG-a – ponuda, potražnja, cijene
- Tržište obnovljivih izvora – analiza tržišta, sustavi poticaja
- Tržište električne energije – analiza tržišta (cijene, modeli tržišta)
- Vodik kao energent – promjena energetske paradigme
- Četiri paketa energetskih zakona i reforme
- Uloga i ciljevi regulatorne energetske agencije
- Restrukturiranje u energetskom sektoru i razdvajanje energetskih djelatnosti
- Privatizacija – modeli i iskustva
- Rezultati reformi u energetskom sektoru – analiza izabranih zemalja
- Tržišta energenata u RH
- Energetska strategija do 2030. s pogledom na 2050. – što nas očekuje?
- Energetsko siromaštvo – situacija u RH i EU, zakonska regulativa

Upravljanje institucionalnim investitorima
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s karakteristikama, poslovanjem, tržišnom pozicijom i razlozima ekspanzije institucionalnih investitora (investicijskih fondova, mirovinskih fondova, osiguravajućih društava, investicijskih banaka, financijskih posrednika). Razumijevanje poslovanja institucionalnih investitora od velike je važnosti za za donošenje financijskih odluka za poduzetnike, menadžere i pojedinačne investitore.

Sadržaj predmeta
- Suvremeni financijski sustavi i uloga financijskih posrednika: transakcijski troškovi, problemi asimetrije informacija.
- Bankocentrični vs tržišnocentrični financijski sustavi.
- Struktura financijskih institucija: ekonomska funkcija i vrste (depozitne institucije, institucije ugovorne štednje, investicijski posrednici, institucije nadzora i kontrole), konkurencija, tržišni trendovi
- Investitori na financijskim tržištima: individualni i institucionalni investitori, različitost ciljeva i strategija ulaganja.
- Institucionalni investitori: vrste, razlozi ekspanzije, prednosti i nedostaci, odnos agent – principal.
- Investicijski fondovi: pojam, otvoreni i zatvoreni investicijski fondovi, NAV vrijednost.
- Vrste investicijskih fondova: UCITS, AIF, ETF, hedge fondovi, indeksni fondovi, fondovi rizičnog kapitala, nekretninski fondovi.
- Strategije ulaganja i alokacija imovine fonda, troškovi i naknade kod ulaganja u investicijske fondove.
- Mirovinski fondovi: privatni mirovinski sustavi (strukovni mirovinski programi, osobni mirovinski programi), javni mirovinski sustavi (PAYG sustav, sustavi kapitalizirane štednje, skandinavski pristup), mirovinske reforme, mirovinski fondovi s definiranim naknadama, mirovinski fondovi definiranih doprinosa.
- Strategije ulaganja mirovinskih fondova (aktivna vs. pasivna, poslovanje mirovinskih fondova).
- Društva za osiguranje: pojam osiguranja, vrste osiguranja, sudionici tržišta osiguranja, važnost životnog osiguranja za razvoj financijskih tržišta, strategije ulaganja.
- Struktura ulaganja institucionalnih investitora, politika plasmana i rizici.
- Investicijsko bankarstvo: anglo-saksonski bankarski sustav i europski bankarski sustav, poslovi investicijskog banakarstva (savjetodavni, distributivni i potpisnički poslovi, M&A poslovi)
- Institucionalni investitori na europskom i hrvatskom financijskom tržištu.
- Strateške opcije razvoja institucionalnih investitora: analiza dugoročne isplativosti ulaganja (odnos dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, životnog osiguranja i investicijskih fondova).

Upravljanje karijerom
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Osnovni cilj kolegija je pružiti studentima podršku u razvoju dubljeg razumijevanja teorija i istraživanja u području upravljanja karijerom i ukazati na važnost takvog znanja za učinkovito upravljanje vlastitom karijerom. Dubinsko razumijevanje različitih mogućnosti i perspektiva u upravljanju karijerom studente će osnažiti u nastojanju da postanu uspješni zaposlenici i / ili vođe, kao i da identificiraju dugoročne ciljeve u karijeri.

Sadržaj predmeta
- Uvod u upravljanje karijerom
- Suvremene teorije razvoja karijere
- Koncepti bezgranične i protejske karijere
- Nove tehnologije i budućnost poslova
- Utjecaj ekonomskih trendova na oblikovanje potražnje
- Zapošljivost, fleksigurnost i koncept cjeloživotnog učenja
- Mobilnost radne snage
- Čimbenici koji određuju očekivanja poslodavaca
- Modeli razvoja karijere
- Kompetencije i kompetencijski okviri
- Transverzalne vještine
- Osobnost i uspjeh u karijeri
- Ravnoteža privatnog i profesionalnog života
- Upravljanje promjenama i karijerni šokovi
- Upravljanje karijerom u međunarodnom okruženju

Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Veliki podaci i poslovna inteligencija
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Najvažnija funkcija sustava poslovne inteligencije je mogućnost izrade poslovnih izvještaja koji pridonose učinkovitom procesu donošenja odluka u poslovanju uz primjenu alata za analizu i prezentaciju multidimenzionalnih podataka. Poslovni izvještaji su integralni dio upravljanja kompanijom, i menadžeri ih koriste kako bi pratili progres, tj. napredak zadanih poslovnih ciljeva, kontrolirali rashode i povećavali prihode u organizaciji, predvidjeli poslovne trendove i time doprinijeli daljnjem razvoju poslovanja. Poslovno izvještavanje vrlo je značajno za sve segmente poslovanja, stoga, glavni cilj ovog predmeta je upoznati studente sa osnovnim pojmovima velikih podataka i poslovne inteligencije te praktičnom primjenom u vidu dizajniranja i pripreme velikih podataka, a zatim i praktičnom izradom izvještaja primjenom alata za poslovno izvještavanje kao što su Power Query, Power Pivot, Power BI Desktop i Visual Basic u Excelu.

Sadržaj predmeta
- Pojmovi, definicije i koncepti velikih podataka i poslovne inteligencije
- Temeljne značajke velikih podataka: volumen, brzina, vjerodostojnost, raznolikost, vrijednost, promjenjivost, vizualizacija, nestalnost te povezivanje strukturiranih i nestrukturiranih podataka
- Arhitektura sustava poslovne inteligencije
- Model velikih podataka i vrste poslovnog izvještavanja
- Aspekti međuodnosa velikih podataka i poslovne inteligencije (Vennov dijagram)
- Metode oblikovanja i razvoja relacijske baze podataka u Accesu
- Relacijske baze podataka i dimenzijske baze podataka.
- Razmjena podataka između baze podataka Accesas i proračunske tablice Excel
- Složene funkcije u analizi podataka.
- Računalni alati u analitičkoj obradi podataka.
- Binarno programiranje i modeli pridružživanja
- Dimenzijske tablice i grafikoni
- Baze podataka i skladišta podataka.
- Business intelegence alati za poslovno izvještavanje (Power Query, Power Pivot, Power BI Desktop)
- Visual Basic za aplikacije (VBA) u analizi podataka u Excelu

Ana Babić , PhD, Assistant Professor
Chair: 46/II
E-mail: ana.babic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 152
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje
6
30
0
30
Compulsory
Ciljevi predmeta

Kroz aplikacije na konkretne ekonomske sustave studenti će upoznati mogućnosti primjene izabranih analitičkih metoda i modeliranja kao osnovu za optimalno i efikasno odlučivanje u poslovanju.

Sadržaj predmeta

Modeliranje u poslovnom odlučivanju: Model – analitički, deterministički, stohastički, simulacijski. Modeliranje i optimizacija poslovnih odluka.
Analitičke metode. Determinističke – linearno programiranje. Problem linearnog programiranja i njegov dual. Standardni problem maksimuma i minimuma. Osnovni teoremi linearnog programiranja. Kanonski i opći problem linearnog programiranja. Grafička metoda rješavanja problema linearnog programiranja. Linearno programiranje u programskim alatima. Analiza osjetljivosti rješenja. Mogućnosti i ograničenja primjene linearnog programiranja na praktičnim problemima.
Analiza omeđivanja podataka. Osnovni modeli CCR i BCC. Analiza prozora.
Stohastičke – ekonometrijski model: osnovni pojmovi. Model jednostavne linearne regresije. Ocjenjivanje modela. Metoda najmanjih kvadrata. RFU, RFP. Testiranje statističke značajnosti regresijskih parametara. Testiranje statističke značajnosti regresijskog modela. Model višestruke regresije. Transformacija nelinearnih regresijskih modela. Primjena regresijskih modela. Prognoza regresijskim modelima, analiza. Narušavanje pretpostavki modela - multikolinearnost, heteroskedastičnost i autokorelacijske pogreške.
Ivan Prudky , MEcon, Assistant
Chair: 45/II
E-mail: ivan.prudky@efri.uniri.hr
Phone: 051/ 355 -161
Međunarodno računovodstvo
6
30
30
0
Compulsory
1. Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Međunarodno računovodstvo jesu:
- upoznati studente s različitim računovodstvenim regulativama u svjetskoj praksi te nužnosti njihove konvergencije i harmonizacije.
- upoznati studente s posebnostima računovodstva i financijskog izvještavanja međunarodnih korporacija;
- obučiti studente sastavljanju konsolidiranih financijskih izvještaja povezanih poduzeća - rezidenata različitih zemalja;
- upoznati studente s računovodstvenim sustavima odabranih država.

4. Sadržaj predmeta
- Pojam i uloga međunarodnog računovodstva,
- Međunarodno poslovanje kao imperativ harmonizacije računovodstvenih sustava
- Standardizacija i konvergencija računovodstvenih i statističkih izvještajnih sustava (ESA, GFS, SNA)
- Međunarodni vs. nacionalni standardi financijskog izvještavanja (MSFI/MRS, US GAAP, EU Direktive, HSFI),
- Međunarodne organizacije - kreatori računovodstvenih standarda,
- Računovodstvo međunarodnih transakcija, tečajne razlike i izvještajna valuta,
- Računovodstveno izvještavanje međunarodnih korporacija,
- Računovodstvo stjecanja udjela u nerezidentnim poduzećima,
- Računovodstvo međunarodnih zajedničkih poduhvata ,
- Međunarodne poslovne kombinacije, goodwill i nekontrolirajući udjel,
- Konsolidacija financijskih izvještaja – svrha, metode i tehnike,
- Konsolidirana bilanca,
- Konsolidirani izvještaj o dobiti ili gubitku,
- Transferne cijene i oporezivanje dobiti
- Računovodstveni sustavi odabranih zemalja

Računovodstvo troškova
6
30
15
15
Compulsory
Ciljevi predmeta
• Upoznavanje studenata s troškovnim konceptima i vrstama troškovima po statičkim, dinamičkim i upravljačkim kriterijima klasifikacije i pripadajućim upravljačkim alatima te internim obračunom poslovanja kao osnovom praćenja i razumijevanja internih procesa u poduzeću
• Osposobljavanje studenata za organiziranjem i vođenjem faza internog obračuna, upoznavanje sa standardizacijom troškova i primjenom najvažnijih suvremenih pristupa u upravljanju troškovima kao i ostalih aspekta primjene troškovnog koncepta u poslovanju poduzeća različitih djelatnosti – od javnog sektora do glavnih gospodarskih područja.

Sadržaj predmeta
1. Teorijski pojmovi troškovnog računovodstva. Vrste i svojstva troškova po statičkim, dinamičkim i upravljačkim kriterijima klasifikacije.
2. Indirektni troškovi. Razdvajanje fiksne i varijabilne komponente troškova.
3. Break Even Point (BEP) analiza i senzitivna analiza točke pokrića.
4. Analiza multiproduktnog asortimana. Granica sigurnosti i strukturiranje multiproduktnog asortimana.
5. Interni obračun u poduzeću. Obračunski postupci i vrednovanje u računovodstvu inputa poslovnog procesa.
6. Računovodstvo proizvodnje. Vrednovanje internih učinaka i sekundarnih troškova. Unutar-kompanijske kalkulacije.
7. Tradicionalne metode kalkuliranja troškova u industrijskoj proizvodnji
8. Suvremeni pristupi upravljanja troškovima i metode kalkuliranja troškova – Acvtivity Based Costing, Target Costing,
9. Standardiziranje troškova i analiza varijance
10. Obračunski sustavi po nepotpunim troškovima u računovodstvu prodaje – direct costing metoda, metoda standardne granične cijene, metoda graničnih planskih troškova, metode obračuna s više stupnjeva doprinosa pokrića
11. Kalkuliranje minimalnih prodajnih cijena prema troškovnom konceptu – u postojećem asortimanu i pri širenju asortimana.
12. Kalkuliranje minimalnih prodajnih cijena prema troškovnom konceptu u uslužnim djelatnostima. Transferne cijene.
13. Benefit – cost analiza u procjeni prihvatljivosti ulaganja u javnom sektoru
14. Linearno programiranje u upravljanju troškovima
15. Specifičnosti planiranja i obračuna troškova u pojedinim djelatnostima – građevinarstvu, prerađivačkoj industriji, prijevozu, poljoprivredi, turističkim uslugama

Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Međunarodna financijska tržišta
3
15
15
0
Elective
- Uvod u međunarodna financijska tržišta
- Pojam, funkcije i vrste financijskih tržišta: primarna, sekundarna, tercijarna, kvartarna tržišta; kratkoročna i dugoročna tržišta; tržišta dužničkog i vlasničkog kapitala; burze i izvanburzovna tržišta
- Efikasnost tržišta vrijednosnih papira
- Devizna tržišta: osnovne funkcije i operacije na deviznom tržištu
- Financijski instrumenti: dionice i obveznice
- Financijske inovacije


- Međunarodna financijska tržišta: sudionici i struktura međunarodnih tržišta
- Tržište euronovca, eurodepoziti, eurobanke
- Offshore poslovanje i financijski centri
- Međunarodno tržište kapitala: tržište euroobveznica, eurokredita, inozemnih obveznica
- Institucije međunarodnog financijskog sustava: MMF, Svjetska banka, Europska investicijska banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Razvojna banka Vijeća Europe
- Suvremeni procesi u financijskim sustavima: procesi financijske globalizacije, deregulacije, sekuritizacije i konglomerizacije
- Financijske krize
- Međunarodna tržišta kapitala (Euronext, NASDAQ, Londonska burza, Pariška burza, Tokijska burza)
- Nacionalna financijska tržišta: tržišta kapitala u post-tranzicijskim, tržište kapitala u Republici Hrvatskoj
Računovodstvo proračuna i neprofitnih organizacija
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je osposobiti studente za samostalno procesuiranje računovodstvenih podataka o općim i specifičnim poslovnim događajima u poslovanju proračunskih subjekata i neprofitnih organizacija, što podrazumijeva razumijevanje suštine računovodstvenih koncepata za priznavanje elemenata financijskih izvještaja (prihoda, rashoda, imovine, izvora i obveza) te primjenu relevantnih nacionalnih i međunarodnih klasifikacija.
Također, cilj je osposobiti studente za razumijevanje i samostalno generiranje računovodstvenih informacija te njihovu prezentaciju u formi eksternih i internih financijskih izvještaja o financijskom položaju i poslovnoj uspješnosti proračunskih subjekata i neprofitnih organizacija. Ispunjenjem navedenih ciljeva studenti će biti osposobljeni za primjenu usvojenih znanja na konkretnim računovodstvenim poslovima za kojima postoji potražnja na tržištu rada.

Sadržaj predmeta
- Institucionalni i funkcionalni obuhvat javnog sektora, a posebice opće države;
- Sustav proračuna i osnove financijskog računovodstvenog informacijskog sustava proračuna;
- Državno računovodstvo – računovodstveni koncepti i proračunske klasifikacije;
- Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor;
- Zakonski okvir i posebnosti računovodstva proračuna u Republici Hrvatskoj;
- Organizacija računovodstva: poslovne knjige i evidencije, računski plan proračuna;
- Primjena računskog plana i knjiženje tipičnih poslovnih događaja proračunskih subjekata;
- Utvrđivanje financijskog rezultata poslovanja proračunskih subjekata;
- Financijski izvještaji u sustavu proračuna – račun prihoda i rashoda, bilanca, izvještaj o promjenama vrijednosti imovine i obveza;
- Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračuna;
- Izvještaj o izvršenju proračuna;
- Neprofitne organizacije u gospodarskom okruženju – financijski, porezni i računovodstveni aspekti,
- Sustav računovodstva privatnih neprofitnih organizacija (NGO),
- Primjena računskog plana i knjiženje tipičnih poslovnih događaja neprofitnih organizacija,
- Sustav financijskog izvještavanja privatnih neprofitnih organizacija (NGO),

Usporedni porezni sustavi
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Kolegij je namijenjen studentima koji su unutar drugih poreznih kolegija na nižoj razini studija svladali teoretske osnove poreznog sustava i njegova temeljna obilježja u Hrvatskoj. Cilj mu je produbiti znanja iz područja poreznih sustava i politika razvijenih zemalja i zemalja tranzicije, s naglaskom na zemlje EU – postojeće i buduće članice, te kritički sagledati porezni sustav Hrvatske u svjetlu trendova razvoja navedenih poreznih sustava. Studenti se žele osposobiti i za snalaženje na međunarodnom tržištu vezano za porezne sustave, te za funkcioniranje u tijelima javnog sektora koja se bave poreznom problematikom. Za studente koji nemaju adekvatno predznanje iz preddiplomskog studija organizirat će se kratki repetitorij.

Sadržaj predmeta
1.dio. Porezni sustavi u međunarodnoj perspektivi: posebno sustavi razvijenih zemalja (OECD) i (post)tranzicijskih zemalja (pretpostavlja se predznanje kolegija preddiplomskog studija Porezni sustav i politika odnosno Javne financije ili Osnove porezne pismenosti posebno u dijelu koje se odnosi na hrvatski porezni sustav radi mogućnosti usporedbe. Materijali su komparativnog karaktera - nakon iznošenja relevantne porezne tematike daje se usporedna analiza zemalja s obzirom na navedenu temu
- Udio poreza u BDP-u i porezna struktura (OECD/EU, Azija, Afrika, Latinska Amerika, SAD)
- Osnovica izravnog oporezivanja: dohodak ili potrošnja
- Porez na dohodak (oporezivanje dohodaka od rada, oporezivanje dohodaka od kapitala (štednje), flat tax, dualni porez na dohodak)
- Mjere integracije poreza na dohodak i dobit (sustavi poreza na dobit)
- Porez na dobit
- porezna osnovica i stope
- porezni poticaji i strane direktne investicije
- Doprinosi za socijalno osiguranje
- PDV (osnovni elementi, stope, izuzeća, učinci i trendovi) i porez na promet u trgovini na malo
- Akcize
- Porezi na imovinu: na neto bogatstvo i nekretnine
- Porez na nasljedstva i darove
- Ekološki porezi
2.dio: Međunarodno oporezivanje
- Pojam i razlozi nastanka međunarodnog dvostrukog oporezivanja
- Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja (različite mjere/metode s obzirom na razinu odobravanja i tehniku)
- Osnovni elementi OECD-ovog modela ugovora za izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
- Osnove međunarodnog poreznog planiranja
- Hrvatski porezni obveznici i međunarodno oporezivanje
Vrednovanje poduzeća
3
15
0
15
Elective
Ciljevi predmeta
Upoznati studente s temeljnim pojmovima vezanim za vrednovanje poduzeća, načine vrednovanja poduzeća, te ulogu vrednovanja poduzeća u upravljanju poduzećem.

Sadržaj predmeta
UVOD U VREDNOVANJE PODUZEĆA. Metodološke osnove procjene ekonomske vrijednosti i koncepti vrednovanja poduzeća. Obuhvat vrednovanja poduzeća. Pristup i izbor pristupa vrednovanju poduzeća. Temeljni činitelji vrijednosti poduzeća: što poduzeće posjeduje, što poduzeće zarađuje i što čini poduzeće jedinstvenim. STATIČKE METODE VREDNOVANJA PODUZEĆA (zasnovane na imovini). Povijesni trošak. Neto nadoknadiva vrijednost. Raskomadana vrijednost. Zamjenska vrijednost. DINAMIČKE METODE VREDNOVANJA PODUZEĆA (zasnovane na zaradi). Metode diskontiranog toka dividendi. Gordonov model. Metoda toka zarade. Metode tržišne kapitalizacije. Sadašnja vrijednost očekivanih budućih neto novčanih tokova. PRIMJERENA DISKONTNA STOPA: oportunitetni trošak kapitala i vremenska preferencija novca. Prosječni ponderirani trošak kapitala. Kritika prosječnog ponderiranog troška kapitala. Vrednovanje nematerijalne imovine. Vrednovanje obveza. Utjecaj vremenskih razgraničenja. SASTAVNICE NETO NOVČANOG TOKA: poslovne aktivnosti, investicijske aktivnosti, financijske aktivnosti. Slobodni novčani tok. Izrada izvještaja o novčanim tokovima pomoću izvještaja o financijskom položaju i izvještaja o dobiti. Kombinirana procjena vrijednosti poduzeća. Tobinov Q. Integrativne metode vrednovanja poduzeća. Stuttgartska metoda. KOMPLEKSNO VREDNOVANJE PODUZEĆA: vrednovanje poduzeća prema međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. UPOTREBA FINANCISJKIH POKAZATELJA U VREDNOVANJU PODUZEĆA. Pokazatelji upotrebe financijske poluge. Pokazatelji likvidnosti. Pokazatelji aktivnosti. Pokazatelji investiranja. Pokazatelji financijske uspješnosti: neto sadašnja vrijednost, interna stopa povrata, indeks profitabilnosti, odnos koristi i troškova. VREDNOVANJE POSLOVNIH KOMBINACIJA I ZAJEDNIČKIH PODUHVATA. Izračun optimalnog udjela u zajedničkim poduhvatima. Odlučivanje o zajedničkim poduhvatima. MEĐUOVISNOST RIZIKA I PROFITABILNOSTI. Integracija vrednovanja rizičnih poduhvata u vrijednost poduzeća. Realne opcije u vrednovanju poduzeća. ULOGA VREDNOVANJA PODUZEĆA U UPRAVLJANJU PODUZEĆEM. Korištenje vrijednosti poduzeća u svrhu motiviranja i poticanja menadžera i radnika: od dioničkih opcija do dizajna kompleksnog mehanizma poticaja.
Elective course 2:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Digitalni kanali poslovne komunikacije
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta

Transformacija tradicionalnih oblika organizacije u digitalne podrazumijeva upotrebu novih tehnologija, osobnih računala, društvenih mreža, mobilnih uređaja, raznih aplikacija, agilnog poslovanja, analize velikih baza podataka (engl. big data analysis) i drugih digitalnih oblika za poslovnu komunikaciju. Opisani oblici komunikacije podrazumijevaju da organizacija ima razvijeni elektronički oblik komuniciranja i da su njezini zaposlenici educirani za takav oblik komuniciranja. Glavni cilj ovog predmeta je usvajanje znanja o važnosti, značaju i vrstama digitalnih kanala komunikacije i prepoznavanje razlika u odnosu na tradicionalne oblike komunikacije. Kroz praktični dio ovog predmeta studenti će samostalno kreirati sadržaje digitalne komunikacije (Canva, Infografika, Piktochart), kreirati sadržaje za poslovanje na mreži (Wordpress, Google site..) izraditi online prisutnost poboljšati rangiranje na tražilicama (ključne riječi, društveni mediji - Facebook, Instagram..)e-mail marketinga (izrada promotivnih materijala u Mailchimpu), videozapisa, oglašavanja na prikazivačkoj mreži, koristiti web analitiku, optimizaciju online marketinga te koristit e-trgovinu.

Sadržaj predmeta
- Pojam poslovnog komuniciranja
- Značaj poslovnog komuniciranja
- Komunikacijski proces i načini digitalni kanali komuniciranja
- Digitalni kanali verbalne komunikacije
- Digitalni kanali neverbalne komunikacije
- Primjena digitalnih tehnologija za komunikacijske vještine: slušanje, govorenje, pisanje
- Sastanci, rasprave, savjetovanja, pregovori u digitalnom okruženju
- Predstavljanje i javno nastupanje primjenom digitalnih tehnologija
- Poslovni razgovor i poslovna korespondencija u digitalnim kanalima poslovne komunikacije
- Sastanci, rasprave, savjetovanja, pregovori primjenom digitalnih tehnologija
- Predstavljanje i javno nastupanje u digitalnom svijetu
- Interno komuniciranje primjenom digitalne tehnologije
- Međukulturalno komuniciranje i digitalni kanali komunicije
- Poslovni bonton u digitalnom svijetu
- Digitalni kanali poslovne komunikacije u budućnosti

Ana Babić , PhD, Assistant Professor
Chair: 46/II
E-mail: ana.babic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 152
Lokalne financije
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Studenti se trebaju upoznati sa pojmovima vezanim za funkcioniranje i financiranje nižih razina javnih vlasti, prvenstveno lokalnih jedinica (gradova i općina) javne vlasti. U tu svrhu moraju se upoznati sa tehnikom izrade i stavkama lokalnih proračuna, vrstama prihoda lokalnih jedinica kao i načinima financiranja lokalnih javnih rashoda. Radi ostvarivanja tih ciljeva studenti moraju steći i znanja o fiskalnoj decentralizaciji i problemima fiskalne nejednakosti jedinica lokalne samouprave.

Sadržaj predmeta
- Fiskalna decentralizacija: trendovi, prednosti, nedostaci
- Tehnike izrade proračuna i vrste proračuna lokalnih jedinica vlasti
- Proračunski proces lokalnih jedinica
- Pojam i temeljna obilježja fiskalnog federalizma
- Hrvatski sustav fiskalnog federalizma i usporedba sa ostalim državama članicama EU
- Ovlasti i odgovornosti lokalnih jedinica javne vlasti
- Komunalno gospodarstvo u RH
- Prihodi lokalnih jedinica javne vlasti
- Lokalni (vlastiti) i zajednički porezi
- Neporezni prihodi lokalnih jedinica javne vlasti
- Fiskalne nejednakosti i neravnoteže lokalnih jedinica
- Decentralizirane funkcije i njihovo financiranje
- Financiranje lokalnih jedinica – dug i zaduživanje
- Financiranje lokalnih jedinica – alternativni modeli financiranja
- Upravljanje imovinom lokalnih jedinica

Pametni gradovi
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Studenti se trebaju upoznati sa osnovnim pojmovima vezanim za koncept pametnih gradova te u trans-disciplinarnom kontekstu razumjeti ključne značajke primjene teorije i prakse pametnih gradova na unaprjeđenje djelotvornosti i učinkovitosti gradskog života, ali i nacionalnog gospodarstva u cjelini.

Sadržaj predmeta
- Pojam i koncept pametnih gradova
- Teorijski aspekti
- Učinci globalizacije
- Trans-disciplinarna perspektiva
- Dinamika razvoja pametnih gradova
- Tehno-centrični pristup pametnim gradovima
- Društveno-centrični pristup pametnim gradovima
- Društveni kontekst i potrebe pametnog urbanog razvoja
- Značaj planiranja, dizajna i arhitekture
- Upravljanje i participacija
- Pametni projekti
- Digitalizacija i block-chain tehnologije
- Mobilnost
- Financijske inovacije
- Pametni gradovi i projekti u svjetskoj praksi

Poslovne politike EU i Unutarnje tržište
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Kolegij promiče dublje razumijevanje načela funkcioniranja i upravljanja Europskom unijom te razumijevanje teorijskih aspekata analize procesa integracije i praktičnog funkcioniranja zajedničkih mikroekonomskih politika, a sve u funkciji boljeg razumijevanja Unutarnjeg europskog tržišta, njegovih temeljnih sloboda i učinaka pratećih politika koje stvaraju uvjete za ostvarivanje zajedničkih interesa i ciljeva u području slobodnog poslovanja na tržištu Europske unije.

Sadržaj predmeta
- Povijesni i institucionalni okviri EU-a
- Specifičnosti donošenja odluka u području zajedničkih politika EU
- Sustav financiranja EU-a
- Mikroekonomska analiza europskih integracija
- Preferencijalna liberalizacija i vanjsko-trgovinski položaj EU-a
- Unutarnje europsko tržište i temeljni koncepti ekonomskih politika u EU
- Evolucija tržišne integracije i „temeljnih sloboda“ u EU
- Europsko tržište usluga i slobodan poslovni nastan
- Specifičnosti financijske integracije u EU
- Zajednička poljoprivredna politika u EU – CAP
- Učinci lokacije, ekonomska geografija i regionalna politika
- Politika tržišnog natjecanja i državnih potpora u EU; zaštita potrošača u EU
- Harmonizacija oporezivanja u EU
- Europska industrija, tehnološki razvoj i inovacije
- Europska transportna, energetska i ribarstvena politika.

Poslovni aspekti sustava za upravljanje bazama podataka
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Poslovni aspekti sustava za upravljanje bazama podataka su podučiti studente kako elaborirati teoriju vezanu uz poslovne aspekte sustava za upravljanje bazama podataka, dijelove sustava za upravljanje bazama podataka primjenjujući modele sustava za upravljanje bazama podataka te kako koristiti Oracle-ov sustav za upravljanje bazama podataka pri razvijanju rješenja za poslovanje.

Sadržaj predmeta
- Uvodna razmatranja vezana uz poslovne aspekte sustava za upravljanje bazama podataka
- Teorija vezana uz poslovne aspekte sustava za upravljanje bazama podataka
- Primjeri tvrtki koje koriste poslovne aspekte sustava za upravljanje bazama podataka
- Teorija napredne normalizacije podataka i tablica te teorija modela sustava za upravljanje bazama podataka
- Odabrana etička pitanja vezana uz poslovne aspekte sustava za upravljanje bazama podataka
- Buduće tendencije napretka sustava za upravljanje bazama podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri konceptualizaciji podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri modeliranju podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri definiranju zahtjeva za baze podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri translatiranju iz dijagrama u baze podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri kreiranju objekata baze podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri uspostavljanju veza među podatcima
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri naprednoj normalizaciji podataka i tablica
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri korištenju SQL-a
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri stvaranju grafičkih korisničkih sučelja za baze podataka

Tržišta energenata
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj ovog kolegija je pružiti studentima znanje i razumijevanje aktualnih i strukturnih promjena na tržištima energenata te regulatorni okvir reformi koje mijenjaju uvjete poslovanja u energetici, kako bi bili u stanju razumjeti specifičnosti energetskih tržišta. Razumijevanje trendova u energetici nužno je za kritičko sagledavanje poslovnih modela koji će osigurati konkurentnost u uvjetima brzih tehnoloških, organizacijskih i financijskih promjena.

Sadržaj predmeta
- Tržište nafte – analiza tržišta (ponuda, potražnja, cijene) u kratkom i dugom roku, rezerve, kraj ere nafte?
- Tržište ugljena – analiza tržišta (ponuda, potražnja, cijene) u EU i globalno, rastuća uloga ugljena u zemljama u razvoju
- Tržište prirodnog plina – analiza tržišta prirodnog plina (ponuda, potražnja, cijene), plin kao tranzicijsko gorivo, plin u sinergiji s vodikom
- Tržište LNG-a – ponuda, potražnja, cijene
- Tržište obnovljivih izvora – analiza tržišta, sustavi poticaja
- Tržište električne energije – analiza tržišta (cijene, modeli tržišta)
- Vodik kao energent – promjena energetske paradigme
- Četiri paketa energetskih zakona i reforme
- Uloga i ciljevi regulatorne energetske agencije
- Restrukturiranje u energetskom sektoru i razdvajanje energetskih djelatnosti
- Privatizacija – modeli i iskustva
- Rezultati reformi u energetskom sektoru – analiza izabranih zemalja
- Tržišta energenata u RH
- Energetska strategija do 2030. s pogledom na 2050. – što nas očekuje?
- Energetsko siromaštvo – situacija u RH i EU, zakonska regulativa

Upravljanje institucionalnim investitorima
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s karakteristikama, poslovanjem, tržišnom pozicijom i razlozima ekspanzije institucionalnih investitora (investicijskih fondova, mirovinskih fondova, osiguravajućih društava, investicijskih banaka, financijskih posrednika). Razumijevanje poslovanja institucionalnih investitora od velike je važnosti za za donošenje financijskih odluka za poduzetnike, menadžere i pojedinačne investitore.

Sadržaj predmeta
- Suvremeni financijski sustavi i uloga financijskih posrednika: transakcijski troškovi, problemi asimetrije informacija.
- Bankocentrični vs tržišnocentrični financijski sustavi.
- Struktura financijskih institucija: ekonomska funkcija i vrste (depozitne institucije, institucije ugovorne štednje, investicijski posrednici, institucije nadzora i kontrole), konkurencija, tržišni trendovi
- Investitori na financijskim tržištima: individualni i institucionalni investitori, različitost ciljeva i strategija ulaganja.
- Institucionalni investitori: vrste, razlozi ekspanzije, prednosti i nedostaci, odnos agent – principal.
- Investicijski fondovi: pojam, otvoreni i zatvoreni investicijski fondovi, NAV vrijednost.
- Vrste investicijskih fondova: UCITS, AIF, ETF, hedge fondovi, indeksni fondovi, fondovi rizičnog kapitala, nekretninski fondovi.
- Strategije ulaganja i alokacija imovine fonda, troškovi i naknade kod ulaganja u investicijske fondove.
- Mirovinski fondovi: privatni mirovinski sustavi (strukovni mirovinski programi, osobni mirovinski programi), javni mirovinski sustavi (PAYG sustav, sustavi kapitalizirane štednje, skandinavski pristup), mirovinske reforme, mirovinski fondovi s definiranim naknadama, mirovinski fondovi definiranih doprinosa.
- Strategije ulaganja mirovinskih fondova (aktivna vs. pasivna, poslovanje mirovinskih fondova).
- Društva za osiguranje: pojam osiguranja, vrste osiguranja, sudionici tržišta osiguranja, važnost životnog osiguranja za razvoj financijskih tržišta, strategije ulaganja.
- Struktura ulaganja institucionalnih investitora, politika plasmana i rizici.
- Investicijsko bankarstvo: anglo-saksonski bankarski sustav i europski bankarski sustav, poslovi investicijskog banakarstva (savjetodavni, distributivni i potpisnički poslovi, M&A poslovi)
- Institucionalni investitori na europskom i hrvatskom financijskom tržištu.
- Strateške opcije razvoja institucionalnih investitora: analiza dugoročne isplativosti ulaganja (odnos dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, životnog osiguranja i investicijskih fondova).

Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Investicijska analiza
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je pružiti studentima proširivanje i stjecanje znanja o vrijednosnim papirima na financijskom tržištu, s naglaskom na vrijednosne papire tržišta kapitala. Posebno će se obrađivati izvedeni vrijednosni papiri. Najveći naglasak kolegija odnosi se na pružanje znanja o metodama analize vrijednosnih papira: dionica, obveznica i izvedenica.

Sadržaj predmeta
- Uvod u investicijsku analizu
- Vrijednosni papiri: pojam i podjela vrijednosnih papira (dužnički i vlasnički vrijednosni papiri).
- Teorija efikasnosti tržišta
- Kratkoročni vrijednosni papiri: blagajnički zapisi, certifikati o depozitu, komercijalni zapisi, bankovni akcepti…
- Dugoročni vrijednosni papiri: obveznice i dionice
- Izvedeni vrijednosni papiri: obveznice s varijabilnom kamatnom stopom, nul-kupon obveznice, obveznice na dvojnu valutu, obveznice zamjenjive u dionice, obveznice s varantom
- Izvedeni vrijednosni papiri: Opcije, swap poslovi, terminski poslovi (futures)
- Metode analize obveznica: Teorije krivulje stope prihoda
- Strategije upravljanja obveznicama
- Metode analize dionica: Fundamentalna analiza
- Metode analize dionica: Tehnička analiza
- Modeli analize dionica: Moderna portfolio teorija, Single-index model
- Modeli analize dionica: CAPM, Multi-index model, APT
- Metode analize izvedenih vrijednosnih papira: call opcija i put opcija, Black/Scholes model
- Rizici ulaganja u vrijednosne papire: rizik od promjene kamatnih stopa, rizik nepodmirenja obveze, rizik od promjene kupovne moći, tržišni rizik, valutni rizik, državni rizik, ostali faktori rizika

Metodologija istraživanja
3
15
15
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Steći temeljna znanja o metodologiji i tehnologiji znanstvenoga istraživanja te vještini o znanstvenom istraživanju i pisanju znanstvenih i stručnih pisanih djela.

Sadržaj predmeta
Metodologija kao meta znanosti. Specifičnosti ekonomske znanosti. Ciljevi znanosti: objašnjenje i istina. Što je to znanje? Taksonomija znanosti. Mjesto ekonomije u sustavu znanosti. Formiranje znanstvene teorije i znanstvene spoznaje. Teorije, hipoteze i modeli. Modeli u ekonomiji. Zaključivanje u znanostima: indukcija i dedukcija. Jezik znanstvene teorije: uloga matematike i ekonometrije. Konfirmacija, verifikacija i falsifikacija teorije. Indikatori, faktori i determinante. Teorija koja opisuje, teorija koja objašnjava i teorem dokaza. Deduktivno nomološki (DN), induktivno statistički (IS) i kauzalno mehanički (KM) modeli objašnjenja. Korelacija i kauzalnost: „Post hoc ergo propter hoc“ pogreška. Formiranje (utvrđivanje varijabli) i testiranje hipoteze (opažanje, mjerenje i statistički eksperiment). Deskriptivna i inferencijalna statistika. Osnovne grupe metoda inferencijalne statistike: analiza vremenskih nizova, univarijatna, bivarijatna i multivarijatna statistička analiza te analiza panela. Kritički osvrt na korištene istraživačke metode u konkretnim primjerima znanstvenog istraživanja.
Porezni menadžment
3
15
15
0
Compulsory

Ciljevi predmeta

Ciljevi predmeta su proučavanje teorijskog i praktičnog okvira prvenstveno hrvatskog poreznog sustava u kontekstu oporezivanja poduzeća, metoda računovodstvenog i poreznog planiranja, te stjecanja znanja i kompetencija za procjenu i optimizaciju poreznog opterećenja poduzeća raznim oblicima poreza. Ciljevi uključuju i razvijanje sposobnosti studenata u korištenju stečenih teorijskih i praktičnih znanja prilikom procjene i izračunavanja poreznih obveza raznih oblika poreza koja poduzeća plaćaju u svom poslovanju.


Sadržaj predmeta

- Porez na dobit u RH: osnovica, stope, obveznici
- Poremećaji poreza na dobit
- Olakšice i poticaji u sustavu poreza na dobit
- Prijava poreza na dobit (PD obrazac)
- Privremene i stalne razlike, računovodstvena evidentiranja
- Porez na dohodak od samostalne djelatnosti u RH: oporezivanje obrtnika i slobodnih zanimanja
- Prijava poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrazac DOH)
- Oporezivanje plaća u RH: složenije situacije (godišnja izravnanje poreza na dohodak: rad kod dva poslodavca, neisplata plaća…)
- Oporezivanje drugih dohodaka u RH
- Porez po odbitku u RH
- PDV u RH: razlike obračuna kod obveznika poreza na dobit i obveznika poreza na dohodak
- Posebni porezi i trošarine u RH: izračuni pojedinačnih trošarina
- Trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza
- Porezno savjetništvo u RH
- Neporezna davanja poduzetnika u RH
Poslovna politika banaka
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Kolegij izučava politiku prikupljanja i pribavljanja izvora sredstava, politiku plasmana i upravljanje bankom.
Cilj kolegija je upoznati studente s politikom upravljanja izvorima i plasmanima banke, optimizacije bančinog portfelja, kao i metodama upravljanja bankovnim rizicima (kreditni, kamatni, rizik likvidnosti, operativni rizik itd.)

Sadržaj predmeta
- Pojam, načela i zadaci poslovne politike banaka
- Determinante poslovne politike
- Ocjena boniteta i kreditne sposobnosti klijenata banke
- Financijske inovacije (proizvodi i procesi)
- Upravljanje rizicima
- Kreditni rizik i adekvatnost kapitala.
- Klasifikacija plasmana u rizicne skupine
- Formiranje optimalnog portfelja
- Mjerenje kamatnog rizika
- Modeli mjerenja kreditnog rizika
- Prosjecno vrijeme vezivanja (Duration).
- Jaz prosjecnog vremena vezivanja imovine i obveza (Gap)
- Forward (terminski) ugovori.
- Futures ugovori, Opcije.
- Caps, Floors i Collars, Swapovi

Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Forenzično računovodstvo i poslovne prijevare
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Upoznavanje studenata s primjenom metoda forenzičnog računovodstva s ciljem prepoznavanja i otkrivanja poslovnih manipulacija i prijevara, a u skladu s računovodstvenim standardima i zakonskom regulativom.

Sadržaj predmeta
- Pojam, razvoj i značenje forenzičnog računovodstva
- Povijest poslovne prijevare, poslovna forenzika i računovodstveni skandali
- Razlozi razvoja forenzičnog računovodstva, ciljevi i zadaci forenzičnog računovodstva,
- Forenzični računovođa, forenzična revizija
- Pojam, elementi i vrste poslovne prijevare
- Pravna regulativa u borbi protiv poslovnih prijevara - prijevara u kaznenom zakonu RH,
- Institucije i organizacije koje se bore protiv korupcije i prijevare
- Procjena rizika prijevare (trokut/dijamant prevare)
- Signali upozorenja na potencijalne poslovne prijevare (crvene zastave)
- Kreativno računovodstvo i njegov utjecaj na financijske izvještaje
- Manipulacije financijskim izvještajima – manipulacije prihodima
- Manipulacije financijskim izvještajima - manipulacije troškovima i rashodima
- Manipulacije financijskim izvještajima - skrivanje obveza,
- Manipulacije financijskim izvještajima - krađa gotovine,…
- Metode i tehnike otkrivanja poslovnih prijevara u forenzičkim istragama - Analitički postupci i tehnike u forenzičnom računovodstvu,
- Metode i tehnike otkrivanja poslovnih prijevara u forenzičkim istragama Data mining, Bendfordov zakon, Computer Assisted Auditing Tools- CAATs, Relative Size Factor test – RSF test)
- Analiza studija slučaja iz poslovne prakse (najpoznatiji slučajevi lažiranja u financijskim izvještajima, primjena Ponzijeve sheme u slučajevima prijevare ulagača, prijevare u financijskim institucijama, pronevjere novca od strane zaposlenika i rukovoditelja,…)
Monetarna analiza
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Cilj izučavanja monetarne analize je suodnos monetarnog i realnog sektora gospodarstva. Impostirajući se između monetarne teorije i politike, monetarna analiza objašnjava i analizira kanale i mehanizme promjene monetarne ponude i potražnje za te kretanja kamatnjaka, inflacije, cijena imovine, tečaja te ostalih varijabli. U tom cilju, monetarna analiza pruža metodološki okvir izučavanja monetarno-financijskih institucija, njihovih bilanci, monetarnih agregata i tijekova. Cilj izučavanja monetarne analize kao nastavne discipline je metodološki osposobiti studente za istraživanje spomenutog.

Sadržaj predmeta
1. ishod učenja:
- uvod: Monetarni i financijski sustav (institucije i financijskih tokovi, značaj monetarne analize )
- strategije monetarne politike i dizajniranje centralne banke
- analiza bilance središnje banke i poslovnih banaka- konsolidirana bilanca banaka
- ponuda novca i mjerenje novca (monetarni agregati): monetarni agregati u praksi odabranih zemalja – primjeri i zadaci
2. ishod učenja:
- mehanizam promjene novčane ponude
- analiza instrumenata promjene monetarne ponude, teorijski koncepti monetarne ponude
- multiplikator novca: endogeno i egzogeno kreiranje novca
- analiza instrumenata monetarne politike: primjer HNB
- monetarna potražnja (teorije potražnje za novcem, analiza determinanti monetarne potražnje- portfolio i ostali pristupi, ekonomska očekivanja- modeli)
- modeli potražnje za novcem: primjeri
- mikroekonomski i makroekonomski aspekti upravljanja likvidnošću
- likvidnost bankarskog sustava - indikatori likvidnosti banaka – primjeri prema metodologiji HNB-a (zadaci)
3. ishod učenja:
- transmisijski mehanizam monetarne politike (analiza kanala)
- transmisijski mehanizam monetarne politike u RH i eurozoni
- analiza učinaka monetarne ponude i potražnje na realno gospodarstvo
Poslovni engleski jezik za financije
3
20
10
0
Elective
Ciljevi predmeta
Postizanje napredne jezične kompetencije u služenju različitim stručnim tekstovima iz područja računovodstva i financija. Usvajanje stručne terminologije i proširivanje vokabulara, posebice iz područja financija i računovodstva. Tehnika dekodiranja stručnog teksta na primjeru autentičnog materijala. Ovladavanje akademskom razinom obrade i izlaganja sadržaja, te razvijanje ostalih jezičnih vještina potrebnih u poslovnom sektoru.

Sadržaj predmeta
- Obrada i usvajanje temeljnih pojmova i jezičnih kompetencija unutar sljedećih tematskih cjelina:
- Računovodstvo i financije u vrijeme globalizacije
- Računovostvene politike i standardi
- Računovodstvena načela i pretpostavke
- Izvještavnje
- Godišnji finacijski izvještaji
- Poslovanje poduzeća
- Vrednovanje imovine (deprecijacija i amortizacija)
- Finacijske institucije
- Vrste banaka
- Investicije
- Start-up kapital
- Vrste dionica
- Vrste obveznica
- Izvedenice
- Trgovanje opcijama
- Upravljanje rizicima
- Investicijski kreditni rating
- Insloventnost
- Revizija
- Vrste revizijskog mišljenja
Revizija
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je kroz predavanja i seminare osigurati studentima razumijevanje uloge i značaja revizije u suvremenom okruženju korporativnog upravljanja. Cilj je objasniti razlike među vrstama revizije i kroz metodološke postupke ukazati na složenost i specifičnost pojedinih postupaka temeljem koji se donosi mišljenje ili zaključci o vjerodostojnosti podataka i informacija o poslovanju poslovnih subjekata.

Sadržaj predmeta

Ishod 1:
- Uloga, svrha i ciljevi revizije u okruženju digitalizacije i održivosti,
- kratak povijesni razvoj, vrste revizije- eksterna, interna, državna.
- Revizija kao profesija: revizijski standardi,
- Kodeks profesionalne etike, institucionalni okvir,
- odgovornost u reviziji, revizijski ciljevi
Ishod 2:
- Metodologija revizije financijskih izvještaja: planiranje revizijskog postupka,
- Značajnost u reviziji i rizici,
- Procjena sustava internih kontrola. I upravljanje rizicima
- Dokazi, vrste testova, metoda uzorka, analitički postupci,radni papiri.
- Revizijski izvještaj i vrste mišljenja
Ishod 3:
- Uvid i povezane usluge s revizijom.
- Due diligence,
- Interna revizija organizacijsko ustrojstvo, zadaci i standardi
- Metodološki postupci i način izvještavanja
- Državna revizija
Stečajni i predstečajni postupak
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Stečajni i predstečajni postupak jesu:
- upoznati studente sa ekonomsko-financijskim pretpostavkama nastupanja stečajnih uvjeta u poduzeću,
- Upoznati studente s pravnom regulativom i postupkom otvaranja, provođenja i okončanja stečaja,
- Upoznati studente s likvidacijom i preoblikovanjem poduzeća kao mogućim ishodima stečajnog postupka,
- Upoznati studente s pravnom regulativom i mogućnostima, procesom i učincima provođenja predstečajnog postupka,
- upoznati studente s računovodstvom stečaja a poslovima ekonomista unutar stečajnog i predstečajnog postupka.
- Upoznati studente s pretpostavkama i procesom likvidacije ustanova i drugih pravnih oblika poslovnih subjekata

Sadržaj predmeta
- Uvod – stečaj i likvidacija kao nepovoljni epilog poslovanja poduzetnika,
- Zakonska regulativa za otvaranja i provođenje stečaja,
- Okolnosti i postupak provođenja stečajnog postupka,
- Tijela stečajnog postupka,
- Stečajni upravitelj – preduvjeti rada i ovlaštenja,
- Računovodstvo poduzeća u stečaju,
- Financijsko poslovanje poduzeća u stečaju,
- Zakonska regulativa za pokretanje i provođenje predstečajnog postupka,
- Provođenje predstečajnog postupka,
- Računovodstveni aspekti predstečajne nagodbe,
- Ekonomski i pravni položaj vjerovnika u stečajnom i predstečajnom postupku,
- Likvidacija poduzeća kao ishod stečajnog postupka,
- Porezni aspekti provođenja stečaja i likvidacije,
- Financijsko izvještavanje u stečajnom i predstečajnom postupku.
- Prestanak i likvidacija ustanova i neprofitnih organizacija
Teorija odlučivanja
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta

- Razviti sposobnost studenata za analitičko razmišljanje vezano uz probleme odlučivanja ekonomske, financijske ili menadžerske prirode.
- Osposobiti studente za uspješno kombiniranje kvantitativnih metoda sa klasičnim metodama odlučivanja kod donošenja poslovnih odluka u uvjetima rizika i nesigurnosti.
- Upoznavanje studenata sa odgovarajućim softverskim paketima i primjenom na konkretnim problemima.

Sadržaj predmeta

U sklopu kolegija studenti će se upoznati s osnovnim pristupima u okviru normativne, deskriptivne i preskriptivne teorije odlučivanja. Kroz svaki pristup teorije odlučivanja studenti će se detaljnije upoznati s konceptima i metodama koje omogućavaju lakše donošenje odluka.
Tematske cjeline koje će se u sklopu kolegija obraditi su:
1. TEORIJA ODLUČIVANJA
- Osnove teorije odlučivanja
- Definiranje i povijesni razvoj teorija odlučivanja
- Klasifikacija i međuzavisnosti teorija odlučivanja
- Normativne teorije odlučivanja
- Deskriptivne teorije odlučivanja
- Preskriptivne teorije odlučivanja
- Temeljni pojmovi teorije igara
2. MATRIČNE IGRE
- Klasifikacija igara
- Matrične antagonistične igre
- Rješavanje matričnih igara sa sumom nula
- Rješenje igre sa sedlom
- Rješenje i vrijednosti mješovite igre
- Grafičko rješavanje igara
- Rješavanje matričnih igara metodom dominacije
- Igre protiv prirode
3. ODLUČIVANJE U UVJETIMA SIGURNOSTI, NESIGURNOSTI I RIZIKA
- Odlučivanje u uvjetima rizika
- Očekivana novčana vrijednost (EMV)
- Vrijednost perfektne informacije
- Žaljenje-gubitak prilike
4. PSIHOLOŠKI ASPEKTI ODLUČIVANJA
- Osobne vrijednosti i etičko donošenje odluke
- Uloga emocija u donošenju odluka
- Psihološke zamke
5. NEKE METODE ODLUČIVANJA
- Heuristike u odlučivanju i njihova ograničenja
- Osnovno o metodama višekriterijskog i višeatributnog odlučivanja
Ivan Prudky , MEcon, Assistant
Chair: 45/II
E-mail: ivan.prudky@efri.uniri.hr
Phone: 051/ 355 -161
Elective course 2:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
B2B marketing i prodaja
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Transfer znanja o tržišno orijentiranom poslovanju na poslovnom tržištu.

Sadržaj predmeta
Osobitosti poslovnog tržišta. Segmentacija i izbor ciljnog poslovnog tržišta. Istraživanje poslovnog tržišta i predviđanje potražnje. Istraživanje karakteristika sudionika na poslovnom tržištu. Predviđanje prodaje. Izgradnja partnerskih odnosa s sudionicima na poslovnom tržištu. Obrada ponašanja poslovnih kupaca (analiza snaga iz okruženja, organizacijskih snaga, snaga kupovnog centra i osobnih karakteristika). Analiza ponašanja poslovnih kupaca . Oblikovanje i isporuka vrijednosti na poslovnome tržištu. Razvoj novih odnosa na poslovnom tržištu i konceptualizacija odnosa i suradnje na poslovnom tržištu. Upravljanje odnosima s kupcima (CRM). Upravljanje odnosima s dobavljačima (SCM). Strategija prodaje. Prodajni process. Etična prodajna komunikacija.

Ekonomika mediteranskih kultura
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Temeljni cilj kolegija je analizirati stratešku važnost poljoprivrede i integrativne učinke poljoprivrede i ostalih gospodarskih grana Mediterana na uspostavu dugoročno održivog gospodarstva.

Sadržaj predmeta
Teoretski pristup ekonomici poljoprivrede; Povijesni pregled organizacije poljoprivrednog sektora; Specifičnosti poljoprivrednog sektora i poljoprivredne proizvodnje; Osnovna obilježja razvoja pojedinih mediteranskih kultura; Analiza kretanja poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj; Uloga poljoprivrednog sektora u hrvatskom i EU gospodarstvu; Poljoprivredne politike i razvoj (održivost) ruralnih područja u EU („CAP policy“, „Rural development“); Agrarna politika; Utjecaj mediteranskih poljoprivrednih kultura na razvoj ruralnog područja, turizam i prerađivačku industriju; Regionalni razvoj poljoprivrede; Ekonomske mjere agrarne politike; Planiranje, organizacija, rizici i neizvjesnost poljoprivrednog poduzeća; Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj; Ekonomika proizvodnih faktora u poljoprivredi: zemlja, rad, kapital i optimalna razina proizvodnje (troškovi i kalkulacije u poljoprivredi); Važnost inovacija i implementacija novih tehnologija u poljoprivredi; Produktivnost i efikasnost proizvodnog procesa u poljoprivredi.

Globalna sigurnost u poslovanju
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Globalna sigurnost u poslovanju su podučiti studente kako sustavno kategorizirati i elaborirati teme sigurnost, globalna sigurnost, globalna sigurnost u poslovanju i sigurnosne prijetnje te kako diskutirati o primjerima država i tvrtki koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju.

Sadržaj predmeta
- Uvodna razmatranja vezana uz globalnu sigurnost u poslovanju,
- Definiranje i gradiranje osnovnih pojmova: sigurnosti, globalne sigurnosti i globalne sigurnosti u poslovanju
- Sigurnosne prijetnje
- Globalno gospodarstvo
- Sigurnosne prijetnje i internacionalizacija poslovanja
- Društveni identitet kao sigurnosna prijetnja
- Okolišne sigurnosne prijetnje
- Zdravstvene sigurnosne prijetnje
- Prirodne sigurnosne prijetnje
- Iznenadne sigurnosne prijetnje
- Kriminalne sigurnosne prijetnje
- Ostale sigurnosne prijetnje
- Načini za postizanje globalne sigurnosti
- Primjeri država koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju
- Primjeri tvrtki koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju

Davorin Balaž , PhD
Chair: 60/III
E-mail: davorin.balaz@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 148
Institucionalni razvoj i konkurentnost
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj ovog kolegija je pružiti studentima znanja neophodna u proučavanju problematike kvalitete institucija i institucionalnih promjena, važnosti poticajne institucionalne klime za privlačenje investicija, povećanje inovacija i pokretanje privatne poduzetničke aktivnosti što sve u konačnici vodi ka povećanju konkurentnosti na međunarodnom tržištu i poboljšanju ekonomskih rezultata nacionalne ekonomije. Posebna pažnja je usmjerena na identificiranje onih institucionalnih čimbenika koji oblikuju inovativnu poduzetničku aktivnost i na analizu odnosa između institucija, poduzetničke aktivnosti i konkurentnosti na primjeru odabranih država. U konačnici, ovaj kolegij će studentima prikazati kako institucije djeluju u različitim sferama gospodarstva i koje su posljedice kada su one slabe i neefikasne.

Sadržaj predmeta
- Uvod u Institucionalni razvoj i konkurentnost
- Obilježja institucija i institucionalnih promjena
- Analiza pokazatelja institucionalnog razvoja i konkurentnosti
- Institucionalni razvoj i tranzicija – iskustva tzv. novih članica EU
- Institucionalna konvergencija u članicama EU
- Međunarodno integriranje i institucionalni razvoj
- Institucionalne determinante investicija
- Institucije i ekonomska učinkovitost
- Poticajno institucionalno okruženje, inovacije i poduzetništvo
- Odnos između institucija, poduzetničke aktivnosti i ekonomskog rasta i razvoja (na primjeru nerazvijenih država)
- Institucije, poduzetništvo, ekonomski rast i razvoj u razvijenim državama
- Uloga države i vladavine prava u investicijskoj i poslovnoj aktivnosti
- Korupcija - primjer Hrvatske i usporedba s ostalim državama
- Efikasnost javnog i poslovnog sektora kao čimbenici institucionalne kvalitete
- 15. Institucionalna razvijenost i konkurentnost gospodarstva

Kolegij drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci
3
Elective 2
Poslovni i menadžerski informacijski sustavi
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Poslovni i menadžerski informacijski sustavi su podučiti studente sveobuhvatnu i suvremenu teoriju vezanu uz poslovne i menadžerske informacijske sustave te etička pitanja vezana uz poslovne i menadžerske informacijske sustave te kako koristiti Microsoft Excel-ova i/ili Oracle-ova i/ili Odoo-ova i/ili srodna poslovna rješenja pri modeliranju i/ili rješavaju primjera poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava

Sadržaj predmeta
- Uvodna razmatranja vezana uz poslovne i menadžerske informacijske sustave
- Značajke poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Pozicije poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava te analitičkih i upravljačkih obrada unutar organizacije
- Međuodnos poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava te poslovnih procesa
- Postulati razvoja poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Modaliteti organiziranja poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Načini elektroničkog povezivanja poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Pitanja kvalitete te sigurnosti poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Odabrana etička pitanja vezana poslovne i menadžerske informacijske sustave
- Buduće tendencije napretka poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Primjeri modeliranja problema linearnog programiranja u poslovnim i menadžerskim informacijskim sustavima u Microsoft Excelu
- Elementi poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava u Microsoft Excel i/ili Oracle i/ili Odoo i/ili srodnim poslovnim rješenjima
- Primjeri poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava u Microsoft Excel i/ili Oracle i/ili Odoo i/ili srodnim poslovnim rješenjima u menadžmentu i/ili u međunarodnom poslovanju
- Primjeri poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava u Microsoft Excel i/ili Oracle i/ili Odoo i/ili srodnim poslovnim rješenjima u poduzetništvu i/ili u marketingu
- Primjeri poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava u Microsoft Excel i/ili Oracle i/ili Odoo i/ili srodnim poslovnim rješenjima u financijama

Statističke metode za poslovno odlučivanje
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Proširiti i produbiti znanje statističkih metoda. Kolegij potiče primjenu statističkih tehnika kao potporu donošenju odluka i rješavanju problema u poslovnom procesu. Dio kolegija je odnosi se na rješavanje problema iz prakse.

Sadržaj predmeta
Uvod u statističke metode kao potpora odlučivanju. Odabrana programska potpora za statističku analizu: Microsoft Excel, Statistica, STATA ili sl. Odabrane metode parametrijske statistike. Testiranje pretpostavki modela. Mogućnosti rada s narušenim pretpostavkama. Post-hoc analiza. Uvod u neparametrijsku statistiku. Odabrane metode neparametrijske statistike. Uvod u kontrolu kvalitete. Odabrane metode statističke kontrole kvalitete. Implikacije statističke kontrole kvalitete za menadžere. Uvod u statističku analizu odlučivanja. Osnovni elementi analize odlučivanja. Uvjeti odlučivanja. Odabrane metode statističke analize odlučivanja.

Ana Štambuk , PhD, Full Professor
Chair: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Phone: ana.stambuk@efri.uniri.hr
Ema Kelin , Senior Assistant
Chair: 88/IV
E-mail: ema.kelin@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 168
Upravljanje karijerom
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Osnovni cilj kolegija je pružiti studentima podršku u razvoju dubljeg razumijevanja teorija i istraživanja u području upravljanja karijerom i ukazati na važnost takvog znanja za učinkovito upravljanje vlastitom karijerom. Dubinsko razumijevanje različitih mogućnosti i perspektiva u upravljanju karijerom studente će osnažiti u nastojanju da postanu uspješni zaposlenici i / ili vođe, kao i da identificiraju dugoročne ciljeve u karijeri.

Sadržaj predmeta
- Uvod u upravljanje karijerom
- Suvremene teorije razvoja karijere
- Koncepti bezgranične i protejske karijere
- Nove tehnologije i budućnost poslova
- Utjecaj ekonomskih trendova na oblikovanje potražnje
- Zapošljivost, fleksigurnost i koncept cjeloživotnog učenja
- Mobilnost radne snage
- Čimbenici koji određuju očekivanja poslodavaca
- Modeli razvoja karijere
- Kompetencije i kompetencijski okviri
- Transverzalne vještine
- Osobnost i uspjeh u karijeri
- Ravnoteža privatnog i profesionalnog života
- Upravljanje promjenama i karijerni šokovi
- Upravljanje karijerom u međunarodnom okruženju

Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Veliki podaci i poslovna inteligencija
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Najvažnija funkcija sustava poslovne inteligencije je mogućnost izrade poslovnih izvještaja koji pridonose učinkovitom procesu donošenja odluka u poslovanju uz primjenu alata za analizu i prezentaciju multidimenzionalnih podataka. Poslovni izvještaji su integralni dio upravljanja kompanijom, i menadžeri ih koriste kako bi pratili progres, tj. napredak zadanih poslovnih ciljeva, kontrolirali rashode i povećavali prihode u organizaciji, predvidjeli poslovne trendove i time doprinijeli daljnjem razvoju poslovanja. Poslovno izvještavanje vrlo je značajno za sve segmente poslovanja, stoga, glavni cilj ovog predmeta je upoznati studente sa osnovnim pojmovima velikih podataka i poslovne inteligencije te praktičnom primjenom u vidu dizajniranja i pripreme velikih podataka, a zatim i praktičnom izradom izvještaja primjenom alata za poslovno izvještavanje kao što su Power Query, Power Pivot, Power BI Desktop i Visual Basic u Excelu.

Sadržaj predmeta
- Pojmovi, definicije i koncepti velikih podataka i poslovne inteligencije
- Temeljne značajke velikih podataka: volumen, brzina, vjerodostojnost, raznolikost, vrijednost, promjenjivost, vizualizacija, nestalnost te povezivanje strukturiranih i nestrukturiranih podataka
- Arhitektura sustava poslovne inteligencije
- Model velikih podataka i vrste poslovnog izvještavanja
- Aspekti međuodnosa velikih podataka i poslovne inteligencije (Vennov dijagram)
- Metode oblikovanja i razvoja relacijske baze podataka u Accesu
- Relacijske baze podataka i dimenzijske baze podataka.
- Razmjena podataka između baze podataka Accesas i proračunske tablice Excel
- Složene funkcije u analizi podataka.
- Računalni alati u analitičkoj obradi podataka.
- Binarno programiranje i modeli pridružživanja
- Dimenzijske tablice i grafikoni
- Baze podataka i skladišta podataka.
- Business intelegence alati za poslovno izvještavanje (Power Query, Power Pivot, Power BI Desktop)
- Visual Basic za aplikacije (VBA) u analizi podataka u Excelu

Ana Babić , PhD, Assistant Professor
Chair: 46/II
E-mail: ana.babic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 152
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Analitika velikih podataka
6
30
0
30
Compulsory
Ciljevi predmeta
Digitalizacija poslovanja i proliferacija društvenih medija pridonose stvaranju velikih podataka. Cilj kolegija je upoznati studente s konceptom velikih podataka, otkrivanjem skrivenih informacija različitim metodama prediktivne analitike te prikazati primjere primjene analitike velikih podataka u praksi.

Sadržaj predmeta
Koncept analitike velikih podataka. Karakteristike velikih podataka. Primjeri analitike velikih podataka u praksi. Pretprocesiranje podataka. Uvod u rudarenje podataka. Učenje pod nadzorom i učenje bez nadzora. Stabla odlučivanja za klasifikaciju. Stabla odučivanja za regresiju. Rudarenje asocijacijskih pravila. Rudarenje klastera. Raspoređivanje modela (deployment). Kombiniranje modela (ensemble). Uvod u rudarenje teksta. Odabarane metode rudarenja teksta. Odabrane metode dohvaćanja mrežnih stranica.

Ana Štambuk , PhD, Full Professor
Chair: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Phone: ana.stambuk@efri.uniri.hr
Financijski menadžment
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Stjecanje naprednih teorijskih i praktičnih znanja iz područja financijskih koncepata i financijskog upravljanja poduzećem.

Sadržaj predmeta
- Funkcije financijskog menadžmenta i organizacija financijske funkcije u poduzeću. Poslovni događaji i odnos između ekonomskih i financijskih kategorija.
-Napredni aspekti kvantifikacije vremenske vrijednosti novca (primjena excela u financijskom menadžmentu).
- Suvremeni pristup budžetiranju kapitala (primjena excela u financijskom menadžmentu).
- Vrednovanje dužničkih financijskih instrumenata – teoremi o obveznicama. Međuodnos modela novčanih tokova i vrijednosti, prinosa na ulaganje i troškova financiranja (primjena excela u financijskom menadžmentu).
- Vrednovanje vlasničkih financijskih instrumenata zasnovano na tržišnim multiplikatorima. Usporedba tržišnih modela vrednovanja.
- Uže i šire financijsko okruženje – financijski odnosi poduzeća sa subjektima iz financijskog okruženja.
- Prošireni Du-Pont i financijsko planiranje.
- Rizik portfolia ukupne financijske imovine – 3. i 4. postavka teorije portfolia (primjena excela u financijskom menadžmentu).
- Kombinirano djelovanje polužja i stupanj financijske poluge.
- Indiferencija strukture izvora financiranja. EBIT/EPS analiza.
- Problemi financiranja MSP u Hrvatskoj – problemi procjene troškova kapitala.
- Suvremene teorije o strukturi kapitala.
- Suvremene dividendne teorije.
- Vrednovanje poduzeća – Međunarodni standardi procjene vrijednosti - metode zasnovane na imovini
- Vrednovanje poduzeća – metode zasnovane na profitnoj snazi i kombinirane metode
Kontroling
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je temeljem dobivenih osnovnih znanja o kontrolingu kao analitičko planskoj i informativnoj funkciji u poduzeću koja podupire poslovno odlučivanje, omogućiti studentima razumijevanje i primjenu njegova sadržaja. Cilj je osposobiti studente da korištenjem instrumenata operativnog i strateškog kontrolinga samostalno analiziraju i ocjenjuju učinkovitost izvršenja planova i poslovnu uspješnost poduzeća, te poremećaje u poslovanju i njihov mogući utjecaj na izvršavanje planova i ciljeva poduzeća.

Sadržaj predmeta

Digitalno i održivo poslovanje i uloga kontrolinga: razumijevanje ciljeva i načina upravljanja poduzeća, pojam, značaj i uloga kontrolinga u upravljanju, razvoj kontrolinga, načela, njemački i američki pristup.
Područja kontrolinga i osnovni zadaci kontrolera: planiranje, kontrola, analiza, informiranje. Odnos kontrolinga i ostalih funkcija u poduzeću.
Strateški i operativni kontroling. Instrumenti strateškog i operativnog kontrolinga: Instrumenti za ocjenu strateške pozicije poduzeća, Instrumenti operativnog kontrolinga,
Tradicionalni i suvremeni način mjerenja uspješnosti, BSC, benchmarking, Ostali modeli mjerenja rezultata poslovanja i uspješnosti, Ocjena boniteta.
Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Aktuaristika u osiguranju
3
15
0
15
Elective
Ciljevi predmeta
Upoznati studente sa specifičnostima osiguranja života i kapitala

Sadržaj predmeta
Kolegij sadržajno pokriva elementarne pojmove i koncepte iz aktuaristike kao što je ovladavanje osnovama vjerojatnosti koje su potrebne za izračunavanja vjerojatnosti smrtnosti i doživljenja te kombiniranja iste s osnovama financijske matematike kao osnove za izračunavanje premija. Upoznavanje s korištenjem i čitanjem tablica smrtnosti kako bi se iste moglo koristiti u izračunavanju premija osiguranja u slučaju doživljenja, smrti te mješovitog osiguranja kao i u izračunima premijske rezerve.
Teme koje će se u okviru kolegija obrađivati su sljedeće:
- Osnove složenog dekurzivnog i anticipativnog ukamaćivanja;
- Osnove vjerojatnosti i Zakon velikih brojeva;
- Račun vjerojatnosti i ljudski život
- Tablice smrtnosti;
- Vjerojatnost smrti i doživljenja;
- Vjerojatno trajanje života;
- Srednje trajanje života;
- Teorijska funkcija tablica smrtnosti
- Komutativni brojevi;
- Osiguranje osobne rente
- Doživotna osobna renta
- Temporarna osobna renta
- Ispogodišnja I kontinuirana osobna renta
- Osiguranje za slučaj smrti
- Doživotno osiguranje za slučaj smrti
- Temporarno osiguranje za slučaj smrti
- Mješovito osiguranje
- Periodične premije
- Godišnja premija za pojedine vrste osiguranja života
- Bruto premija
- Matematička rezerva (premijske rezerve);
- Prospektivni obračun matematičke rezerve;
- Retrospektivni obračun matematičke rezerve
Financijsko restrukturiranje i poslovne kombinacije
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
- Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja o oblicima i strategijama financijskog restrukturiranja i vrednovanja najvažnijih poslovnih kombinacija te usvajanje potrebnih znanja za argumentiranje procjene poslovnih poteškoća i stečajnih razloga
- Kroz predavanja, vježbe i seminare osposobiti studente za analiziranje i rješavanje problema restrukturiranja preko mehanizma tržišta kapitala, financijske analize akvizicije te za vrednovanje učinaka različitih tehnika financijskog restrukturiranja

Sadržaj predmeta
- Restrukturiranje i financijsko restrukturiranje – oblici i vrste dodatnog financiranja i financijska analiza poslovanja
- Propadanje poduzeća - stečajni razlozi i program financijskog restrukturiranja
- Interni i eksterni rast – kvantifikacija održivog rasta
- Strategije restrukturiranja preko tržišta korporacijske kontrole
- M&A - vrednovanje akvizicije –cijena akvizicije - postakvizicijska cijena dionica, novčano preuzimanje i preuzimanje razmjenom dionica
- Financijska analiza akvizicije – ex ante i ex post – akvizicijski učinci na zarade po dionici
- Financijska analiza akvizicije - akvizicijski učinci na odnos cijene i zarada po dionici
- Tehnike financijskog restrukturiranja preko mehanizma tržišta kapitala – refundiranje obveznica, refundiranje preferencijalnih dionica, konverzija
- LBO transakcije
- LR transakcije
- Otkup vlastitih dionica
- ESOP i LESOP
- Motivi, efekti i tehnike dezinvestiranja
- Izbor transakcija dezinvestiranja – sell-of, spin-off, split-off, split-up, MBO, ECO
- Upravljanje procesom dezinvestiranja

Međunarodne financije
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Nova paradigma rasta na temeljima slobode kretanja kapitala kroz procese liberalizacije kapitalnih tijekova i rastuće financijalizacije kao temeljnih odrednica financijske globalizacije otvara mnogobrojna pitanja u ekonomskoj teoriji i politici dovodeći u pitanje neoliberalnu politiku i neoklasične koncepte mainstream analize. Primjerice, na jednoj strani, slobodno međunarodno kretanje kapitala predstavlja faktor rasta svjetskog dohotka, dok na drugoj strani, može dovesti u pitanje privredni rast pojedine nacionalne ekonomije. U uvjetima globaliziranih međunarodnih financijskih tokova, mala otvorena ekonomija mora računati sa novim saznanjima kako iz domene ekonomskog rasta tako i iz domene međunarodnih financija. Stoga je osnovni cilj kolegija osposobiti studente za kritičko analitičko promišljanje suvremenih fenomena globalnih financija. Kolegij je osmišljen kao kombinacija teorije i empirijskih istraživanja- primjera na tom području.

Sadržaj predmeta
1. ishod učenja:
- međunarodni tokovi kapitala (institucionalni aspekti) i liberalizacija kapitalnog računa
- suvremeni problemi međunarodnog financiranja i gospodarski rast
- analiza kretanja kapitala (Lukasov paradoks, Potreba „home bias“ hipoteza itd.)
2. ishod učenja
- Washington konsenzus: međunarodna ekonomska politika i uloga međunarodnih financijskih institucija - monetarna neovisnost u vrijeme financijske globalizacije (koncepti i učinci: trilema, kvadrilema i dilema)
- realni tečaj i gospodarski rast (kazna „precijenjene valute“- „nizozemska“ bolest i njeno tretiranje)
- intertemporalni model bilance plaćanja: pojam i uravnoteženje
- analiza međunarodne investicijske pozicije zemlje
- koncepti i analiza vanjskog duga zemlje
- rizik zemlje: metode i analiza
- međunarodne rejting agencije: uloga, analiza i nedostaci
3. ishod učenja
- međunarodna financijska tržišta: analitički okvir
- konceptualni pristup financijskim krizama (tipovi)
- analiza modela valutnih i bankovnih kriza
- teorijski pristupi regulacije kapitalnih tijekova
- pristupi regulacije kapitalnih tijekova: kapitalne kontrole i makroprudencijalne mjere

Porezna politika EU
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je produbiti znanja iz oporezivanja što se tiče porezne politike EU i to u odnosu na postojeće (stare i nove), kao i buduće članice. Poseban će se naglasak staviti na poreznu harmonizaciju i koordinacija u EU.

Sadržaj predmeta
- Porezno opterećenje i porezna struktura EU
- Klasična porezna struktura EU
- Alternativna porezna struktura EU
- Harmonizacija neizravnih poreza –PDV: osnovica i stope
- Harmonizacija neizravnih poreza – PDV: isporuke i stjecanja na jedinstvenom tržištu
- Harmonizacija neizravnih poreza – PDV: posebni postupci oporezivanja
- Harmonizacija neizravnih poreza – trošarine na energente i ekološki porezi
- Harmonizacija neizravnih poreza – trošarine na duhanske i alkoholne proizvode
- Harmonizacija neizravnih poreza – porez na financijske transakcije
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza - oporezivanje kompanija: štetna porezna konkurencija i kodeks oporezivanja poduzeća
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza - oporezivanje kompanija: supranacionalne direktive na području međunarodnog oporezivanja i arbitražna konvencija
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza – oporezivanje kompanija: Buduća zajednička osnovica poreza na dobit
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza - oporezivanje stanovništva
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza – ostali porezi
- Administrativna suradnja među zemljama članicama i učinak na porezne obveznike
Elective course 2:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Analiza vremenskih nizova
3
15
0
15
Elective 2
Kratak pregled tema iz statistike i ekonometrije. Osnovni pojmovi i primjeri vremenskih nizova. Stacionarnost.
Trend i sezonalnost. Korelacija u vremenskim nizovima. AR(p), MA(q,) i ARMA(p,q) procesi. Odabir modela. Prognoziranje stacionarnim vremenskim nizovima. Nestacionarni vremenski nizovi. Test postojanja jediničnog korijena. ARIMA proces. Box – Jenkinsov pristup odabiru modela. Volatilnost u vremenskim nizovima. Vektorski modeli vremenskih nizova. Kointegriranost u vektorskim modelima.
Društveno odgovorno poslovanje
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Upoznati studente sa naprednim pojmovima koncepta društveno odgovornog poslovanja, primjene njegovih modela u poduzećima, udrugama i organizacijama sa ciljem osiguranja dugoročne održivosti vitalnih aspekata poslovanja

Sadržaj predmeta
- Razvoj i teorijske osnove društvene odgovornosti poduzeća (Corporate Social Responsibility).
- Društvena održivost i etika u poslovanju.
- Koncept trostrukog poslovnog rezultata (Triple Bottom Line – TBL).
- Stakeholderski pristup.
- Upravljanje dionicima.
- Socijalno poduzetništvo.
- Integracija financijskih, okolišnih i društvenih aspekata poslovnog rezultata.
- Važnost izvještavanja o društvenoj odgovornosti.
- Modeli izvještavanja o integriranom poslovnom rezultatu.
- Izvori podataka o integriranom učinku poduzeća.
- Odnos između financijskih rezultata i nefinancijskih rizika poslovanja.
- Aspekti održive dodane vrijednosti (Sustainable Value Added – SVA).
- Analiza održive dodane vrijednosti.
- Raspodjela održive vrijednosti na dionike.
- Upravljačka paradigma integriranog vrednovanja poduzeća.
Ekonomija roda
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je istražiti i razumjeti sličnosti i razlike između muškaraca i žena iz ekonomske perspektive te ispitati, na temelju osnovne ekonomske teorije i empirijske analize, kako razlike u spolovima dovode do različitih ekonomskih ishoda za spolove mjerene u vidu ekonomske aktivnosti, visine dohotka, stope siromaštva, radnog vremena i drugih standarda koje ekonomisti koriste za utvrđivanje ekonomskog blagostanja pojedinca.
Konačni cilj kolegija je zajedno sa studentima razviti sustavnu percepciju kako rodni čimbenici mogu utjecati na ekonomski i demografski razvoj neke zemlje.

Sadržaj predmeta
- Uvod u kolegij: pojam roda i spola, koncept rodne jednakosti, rodna ravnopravnosti;
- Rodne uloge, rodne razlike i trenutne rodne nejednakosti.
- Mjere rodne jednakosti/rodne nejednakosti;
- Rodna jednakost i gospodarski rast i razvoj;
- Obrazovanje i rodna segregacija zanimanja;
- Položaj žena i muškaraca na tržištu rada;
- Teorija i praksa rodne (ne)jednakosti na tržištu rada;
- Neplaćeni rad;
- Raspodjela resursa kućanstva i pregovaračka moć;
- Feminizacija siromaštva;
- Menstrualno siromaštvo;
- Rodni čimbenik demografskih promjena i demografskog razvoja;
- Rodno odgovorne politike na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini;
- Rodno odgovorni proračun;
- Rodna analiza;

Ekonomika prometa i pomorstva
3
15
15
0
Elective 2
Teorijske odrednice transporta i prometa; Prometni sustavi; Vrste transporta i prometa; Prometna infrastruktura, Prometna suprastruktura, Prometna politika; Suvremene transportne tehnologije, Prometni troškovi, Povezanost prometnog sustava s okruženjem, Pomorstvo, Posebnosti pomorskog tržišta, Pomorski transport i globalna ekonomija, Uloga i važnost luka u gospodarskom i prometnom sustavu, Pomorska trgovina, Prometni koridori.
Ekonomika rada
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je usvojiti osnovne teorije koje pomažu u razumijevanju na koji način se donose praktične poslovne odluke koje uključuju rad. Kolegij je usmjeren na proučavanje tržišta rada, institucija tržišta rada (npr. sindikati), javnih politika vezanih uz tržišta rada (npr. imigracija ili minimalna plaća), struktura plaća (npr. nejednakost dohotka) i ekonomija upravljanja ljudskim resursima (npr. poticajne plaće).

Sadržaj predmeta
- Uvod u ekonomiku rada
- Ponuda rada
- Potražnja za radom
- Ravnoteža na tržištu rada
- Čimbenici koji utječu na strukturu i dinamiku tržišta rada
- Uloga obrazovanja i usavršavanja na tržištu rada
- Struktura plaća
- Mobilnost na tržištu rada
- Diskriminacija na tržištu rada
- Regulacija tržišta rada
- Problem nezaposlenosti: razina, strukture i dinamika razvoja.
- Uloga sindikata i kolektivnog pregovaranja
- Utjecaj države na tržište rada kroz zakonodavstvo, regulaciju i politiku zapošljavanja.
- Fleksibilnost tržišta rada
- Europska tržišta rada

Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Ekonomika sporta
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je pružiti studentima razumijevanje primjene ekonomskih teorija, koncepata i empirijskih metoda u području istraživanja ekonomike sporta kao specifične znanstvene discipline. Također, cilj predmeta je objasniti studentima društveno-ekonomsku ulogu i važnost djelatnosti sporta te ih upoznati s ključnim čimbenicima i akterima njegova razvoja.

Sadržaj predmeta
- Osnovne definicije i kategorije u području istraživanja ekonomike sporta;
- Teorijski okvir ekonomike sporta;
- Istraživačke metode u ekonomici sporta;
- izvori i obilježja ponude na tržištu sportskih usluga;
- Izvori i obilježja potražnje na tržištu sportskih usluga;
- Čimbenici razvoja djelatnosti sporta;
- Izvori financiranja sporta;
- Investicije u sportske objekte i infrastrukturu;
- Tržište rada u sportu;
- Društveno-ekonomski učinci djelatnosti sporta;
- Sport u Republici Hrvatskoj;
- Klasifikacija sportskih organizacija;
- Specifičnosti poslovanja sportskih organizacija;
- Faktori konkurentnosti sportskih organizacija;
- Mjerenje uspješnosti poslovanja sportskih organizacija;

Ekonomika turizma
3
15
15
0
Elective 2
- ekonomska teorija i ekonomika turizma
- povijesni razvoj turizma
- turistički proizvod
- osnovna obilježja ponude i potražnje na turističkom tržištu
- mjerenje turističke potražnje i njenih obilježja
- predviđanje turističke potražnje i ponašanje turista
- ekonomski učinci turizma
- turistička satelitska bilanca
- koncept multiplikatora, slabosti i ograničenja primjene metode multiplikatora
- turistički razvojni čimbenici
- cost benefit analiza investicija u turizmu
- analiza kapitalnog koeficijenta
- ljudski resursi u turizmu
- značenje prirodnih resursa u razvoju turizma
- ocjena uspješnosti osnovnih elementa turističke ponude
Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 64/III
E-mail: alen.host@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 141
Elektroničko poslovanje
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Ciljevi ovog kolegija vezani su uz svladavanje metoda i tehnika elektroničkog poslovanja te na spremnost studenata da se na svojem budućem radnom mjestu suoče s izazovima digitalne ekonomije. Ovaj ih kolegij priprema za suočavanje s najnovijim metodama elektroničkog poslovanja u bliskoj budućnosti i čini ih konkurentnijima i samopouzdanijima u obavljanju budućeg posla. Još tijekom studija studenti su otvoreniji prema modernijem shvaćanju ekonomije te uloge suvremene informatičke tehnologije u njoj.

Sadržaj predmeta
- Uvod u e-poslovanje. Što je Internet? Značaj Interneta kao medija.
- World Wide Web. Način rada. Pretraživanje Weba. Publiciranje na Webu.
- Vrste e-poslovanja. Poslovni modeli na Webu. Vrste elektroničkog poslovanja. Vrste poslovnih modela.
- Vrednovanje poslovnih modela. Poslovni modeli i poslovni procesi.
- Prednosti i nedostaci e-poslovanja. Pretpostavke razvoja e-poslovanja
- Problemi sigurnosti e-poslovanja. Sigurnosne tehnologije. Elektronički sustavi plaćanja. Sigurnost mreže. Digitalni potpis.
- E-marketing. E-marketing i upravljanje odnosima sa kupcima. Digitalna isporuka dobara i usluga. Potpora odlučivanju korisnika.
- E-tržišta. Elektronička tržišta u širem smislu. Elektronička tržišta u užem smislu. Elektroničke dražbe. Vrste dražbi. Oblici, obilježja, prednosti i nedostaci elektroničkih dražbi. Primjeri elektroničkih dražbi.
- M-poslovanje. Poslovanje u pokretu. Vrste mobilnih komunikacija. Arhitektura mobilne mreže. Modeli poslovanja u pokretu. Mobilno tržište: pretpostavke, razvoj i trendovi. Uloga društvenih mreža u elektroničkom poslovanju.
- Elektronička razmjena podataka
- Problemi privatnosti korisnika. Privatnost na Internetu, intelektualno vlasništvo i etika na Webu. Zaštita privatnosti. Državni propisi. Patentni zakoni i poslovne tajne.
- Digitalna ekonomija i informacijsko društvo. Internet i ekonomija znanja. Informacijsko društvo - vizija i stvarnost.
- Izrada interaktivnih digitalnih sadržaja za nove medije
- Društvene mreže u poslovanju
- Industrija 4.0 i njen utjecaj na poslovanje

Farmakoekonomika
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je studentima dati uvid u područje farmakoekonomike, njezine osnovne odrednice i alate kojima se koristi. Predmet obrađuje procjene troškovne-učinkovitosti zdravstvene tehnologije koristeći ekonomske evaluacije – od mjerenja i vrednovanja ishoda intervencije, do mjerenja i izračunavanja troškova intervencije i interpretacije rezultata evaluacije.

Sadržaj predmeta
- Zašto farmakoekonomika?
- Politika lijekova, regulatorni okvir i organizacija tržišta lijekova
- Ekonomske evaluacije zdravstvenih tehnologija i ekonomska teorija. Osnove odlučivanja temeljem rezultata ekonomskih evaluacija
- Vrste ekonomskih evaluacija
- Budget impact analiza
- Analiza osjetljivosti i interpretacija rezultata
- Distributivna pravednost u zdravstvu ili kako modificirati odlučivanje temeljeno na troškovnoj-učinkovitosti
- HTA – health technology assessement
- Primjena HTA i ekonomskih evaluacija u odlučivanju u zdravstvu - EU iskustva i primjena u RH
- Mjerenje i procjena direktnih troškova zdravstvenih tehnologija
- Mjerenje i procjena indirektnih troškova zdravstvenih tehnologija
- Mjerenje ishoda u zdravstvu
- Vrednovanje ishoda u zdravstvu
- Ishodi zdravstvenih tehnologija, klinička ispitivanja i stvarna učinkovitost lijekova
- Kako unaprijediti politiku lijekova, regulatorni okvir i organizacija tržišta lijekova u Hrvatskoj i EU?

Industrijska organizacija
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Kolegij Industrijska organizacija omogućit će studentima dublje razumijevanje struktura tržišta, efikasnosti tržišta i interakcija između različitih igrača koji interveniraju na tim tržištima (poduzeća, potrošači, regulator, tijela nadležna za zaštitu tržišnog natjecanja, itd.).

Sadržaj predmeta
- Uvod u industrijsku organizaciju
- Suvremene ekonomske teorije poduzeća
- Značaj strukture tržišta kao čimbenika odabira poslovne strategije i strukture poduzeća
- Tržišna ponuda i društvena dobrobit (društveni učinci ograničavanja mogućnosti izbora)
- Oligopoli kao model tržišta; mjerenje koncentracija tržišta
- Suparništvo u oligopolskim uvjetima; povezano djelovanje
- Vladajući položaj – pojam i odrednice
- Ograničenja vladajućeg položaja
- Doktrine vezane uz javni odgovor na vladajući položaj poduzetnika
- Vertikalna i horizontalna diferencijacija proizvoda i usluga
- Cjenovna konkurencija (politika cijena)
- Prodajni napori (promidžbene aktivnosti)
- Diferencijacija nabavnih i prodajnih kanala
- Istraživanje i razvoj kao model diferencijacije; tehnološki zasnovane strategije
- Zaštićene informacije (poslovna i društvena strana zaštite intelektualnog vlasništva)

Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Informacijski sustavi za potporu odlučivanju
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je upoznati studente s mogućnostima i funkcioniranjem informacijskog sustava u funkciji potpore odlučivanju i u skladu s tim razmotriti, objasniti i primijeniti metode i koncepte uporabe informacijskog sustava u poslovnom odlučivanju.i računalno podržanim modelima upravljanja i odlučivanja.

Sadržaj predmeta
- Informacijski sustavi i odlučivanje.
- Definicija, struktura, međuodnos i povezivanje informacijskih sustava i odlučivanja.
- Poslovno odlučivanje.
- Faze procesa odlučivanja i potpora informacijskih sustava.
- Metode, koncepti i primjeri uporabe informacijskih sustava za potporu odlučivanju
- Vrste informacijskih sustava u poslovnom odlučivanju. Inteligentni i međuorganizacijski informacijski sustavi.
- Analitičko modeliranje i oblikovanje aplikativnih modela odlučivanja.
- Uporaba i povezivanje formula, funkcija i alata u analitičkom modeliranju.
- Računalni alat Solver i matematičko programiranje u sučelju proračunske tablice Excel
- Računalni alat Solver kao razvojni alat u oblikovanju i rješavanju poslovnih modela odlučivanja.
- Računalni alat Solver i binarno programiranje u oblikovanju dimenzijskog modela pridruživanja
- Model pridruživanja u rješavanju problema izbora projekata
- Studije slučajeva (Case Study). Primjena sustava za potporu odlučivanju u analizi problema, modeliranju i generiranju riješenja.
- Visual Basic za aplikacije (VBA) u modeliranju i programiranju rješavanja problema odlučivanja
- Tematske rasprave u diskusijskim skupinama
Integrirani poslovni procesi
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj je studentima prikazati i naučiti ih primijeniti najnovija postignuća u informacijskim rješenjima koja razvija SAP (SAP S/4HANA ) kako bi sa stečenim znanjem mogli iskoristiti svoj puni potencijal na način da optimiziraju poslovne procese i tako budu konkurentni na tržištu rada.
Cilj je prikazati tokove dokumentacije i evidentiranje pojedinih transakcija od procesa upita i nabave materijala, preko proizvodnje i prodaje do računovodstvenog evidentiranja. Pretpostavka razumijevanja SAP-.a je poznavanje ekonomike poslovanja te analize pojedinih procesa. Softverskim rješenjima SAP-a omogućava se baza podataka od važnosti za praćenje cjelokupnog poslovnog procesa, a koji se koriste za potrebe analiziranja i izvještavanja o rezultatima poslovanja poduzeća.

Sadržaj predmeta
- Uvod u SAP S / 4HANA, “Global Bike” sveučilišni koncept, SAP FIORI i SAP GUI
- Predavanja, slučaj iz prakse i vježbe prema sljedećim cjelinama:
- Upravljanje materijalom: organizacijske jedinice i osnovni podaci,
- Planiranje proizvodnje: Organizacijske jedinice, osnovni podaci,
- Proces proizvodnje: Planiranje prodaje, Raspored glavnih proizvoda, Planiranje potrebnog materijala, Narudžba
- Izvršenje proizvodnog procesa,
- Prodaja i distribucija: Organizacijske jedinice, Osnovni podaci, Proces narudžbe
- Financijsko računovodstvo: Organization structure, Master Data record, Processes, Reporting
- Menadžersko računovodstvo/Kontroling: organizacijska struktura, Osnovni podaci, Postupci i izvještavanje

Kolegij drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci
3
Elective 2
Međunarodno trgovačko pravo
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Stjecanje znanja o specifičnim institutima međunarodnih trgovačkih ugovora, posebice ugovora o kupoprodaji robe. Uz to se obrađuju i obveznopravni elementi trgovačkog ugovora o kupoprodaji. Pri tome se stavlja naglasak na međunarodne pravne izvore koji se primjenjuju u konkretnom slučaju, kao i odnos tih međunarodnih pravnih izvora prema nacionalnom pravu. Obrađuje se i razvoj prava Europske Unije i njegov utjecaj na razvoj trgovačkog ugovora o kupoprodaji. Cilj je studentu pružiti cjelokupnu sliku jedne međunarodne trgovačke transakcije u čijem se središtu nalazi međunarodni ugovor o kupoprodaji.

Sadržaj predmeta
Predmet se sastoji od 4 glavne cjeline:
- Izvori međunarodnog trgovačkog prava ili lex mercatoria,
1. Međunarodno trgovačko pravo ili lex mercatoria; 2. Izvori međunarodnog trgovačkog prava, 3. Organizacije koje imaju važnu ulogu u stvaranju / harmonizaciji međunarodnog trgovačkog prava; 4. Pojam i značenje tzv. lex mercatorie, 5. UNIDROIT Načela međunarodnih trgovačkih ugovora;
- Utjecaj prava Europske unije na razvoj trgovačkog ugovora o kupoprodaji
1. Načela europskog ugovornog prava (PECL); 2. Izvori prava EU koji utječu na trgovački ugovor o kupoprodaji
- Sklapanje ugovora o kupoprodaji
1. Pregovori prema međunarodnim i domaćim izvorima prava; 2. Primjena općih uvjeta poslovanja; 3. Battle of forms; 4. Ponuda i protuponuda; 5. Opozive i neopozive ponude za sklapanje ugovora; 6. Predugovorna odgovornost
- Razrada Konvencije UN o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. – Bečke konvencije
1. Primjena Bečke konvencije; 2. Interpretacija BK; 3. Interpretacija volje stranaka prema BK; 4. Sklapanje ugovora prema BK; 5. Bitna povreda ugovora prema BK; 6. Raskid ugovora prema BK; 7. Predaja robe prema BK; 8. Materijalni nedostaci robe prema BK; 9. Prava kupca u slučaju povrede ugovora od prodavatelja; 10. Prava prodavatelja u slučaju povrede ugovora od kupca; 11. Prijelaz rizika nad robom; 12. Naknada štete; 13. Viša sila i nemogućnost ispunjenja ugovora.

Porezna politika EU
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je produbiti znanja iz oporezivanja što se tiče porezne politike EU i to u odnosu na postojeće (stare i nove), kao i buduće članice. Poseban će se naglasak staviti na poreznu harmonizaciju i koordinacija u EU.

Sadržaj predmeta
- Porezno opterećenje i porezna struktura EU
- Klasična porezna struktura EU
- Alternativna porezna struktura EU
- Harmonizacija neizravnih poreza –PDV: osnovica i stope
- Harmonizacija neizravnih poreza – PDV: isporuke i stjecanja na jedinstvenom tržištu
- Harmonizacija neizravnih poreza – PDV: posebni postupci oporezivanja
- Harmonizacija neizravnih poreza – trošarine na energente i ekološki porezi
- Harmonizacija neizravnih poreza – trošarine na duhanske i alkoholne proizvode
- Harmonizacija neizravnih poreza – porez na financijske transakcije
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza - oporezivanje kompanija: štetna porezna konkurencija i kodeks oporezivanja poduzeća
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza - oporezivanje kompanija: supranacionalne direktive na području međunarodnog oporezivanja i arbitražna konvencija
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza – oporezivanje kompanija: Buduća zajednička osnovica poreza na dobit
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza - oporezivanje stanovništva
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza – ostali porezi
- Administrativna suradnja među zemljama članicama i učinak na porezne obveznike

Regionalne ekonomske integracije
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Kolegij sveobuhvatno proučava teorijske postavke ekonomskih integracija, njihove uzroke, svrhu i temeljne učinke, kao i empirijske primjere različitih oblika ekonomskih integracija. Na taj se način stvaraju uvjeti za usvajanje temeljne metodologije analiziranja i procjene statičkih i dinamičkih učinaka ekonomskih integracija, čimbenika koji utječu na stvaranje određenih integracija te najvažnijih politika koje prate integracijske procese.

Sadržaj predmeta
- Globalizacija, regionalizam i multilateralizam
- Razvoj i specifičnosti osnovne teorije (Viner) ekonomske integracije
- Oblici ekonomskih integracija – motivi, razlike i učinci
- Moderna teorija ekonomske integracije; Meade i teorija drugog najboljeg rješenja
- Slobodna trgovina nasuprot protekcionizmu i položaj ekonomskih integracija
- Efekti ekonomskih integracija u teoriji carinske unije i zone slobodne trgovine: statički učinci; stvaranje trgovine, skretanje trgovine
- Efekti ekonomskih integracija u teoriji carinske unije i zone slobodne trgovine: dinamički efekti ekonomskih integracija
- WTO načela i položaj ekonomskih integracija
- Teoretski vidici europskih integracija: analiza efekta ekonomije obujma i učinci na tržišno natjecanje
- Teoretski vidici europskih integracija: učinci na lokalizaciju proizvodnje, ekonomski rast i siromaštvo
- Teoretski vidici europskih integracija: učinci na migracije i kretanje kapitala
- Razvoj Europske unije i njenih integracijskih okvira i politika
- Ekonomska i monetarna integracija: razvoj i ekonomsko poslovne implikacije
- Procesi regionalne konvergencije i divergencije; integracije zemalja u razvoju
- Hrvatska u odnosu na ekonomske integracije - članstvo u integracijama i EU perspektive.

Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 64/III
E-mail: alen.host@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 141
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Diplomski rad
15
0
0
0
Compulsory
Stručna praksa
15
0
0
0
Compulsory
Ciljevi predmeta

Cilj je stručne prakse omogućiti studentima neposredan uvid u sadržaj poslova na određenom radnom mjestu i/ili odjelu, stjecanje praktičnih spoznaja koje će im omogućiti bolje razumijevanje teorijske nastave te pripremu diplomskog rada kroz iskustvo rada u struci.
Radom na konkretnim zadacima koje mu povjeri mentor u organizaciji u kojoj se izvodi stručna praksa student će uz savladavanje tehničkih aspekta posla razvijati osjećaja profesionalne odgovornosti i etike te se kvalitetnije pripremiti za budući profesionalni rad.
Sudjelovanjem na radionicama u organizaciji Centra za karijere Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci student će nadograditi svoje komunikacijske, poduzetničke i digitalne vještine te kritičko promišljanje.

Sadržaj predmeta

Stručna praska obavlja se u partnerskoj organizaciji i podrazumijeva rad na stručnim zadacima dodijeljenim od strane mentora te upoznavanje s radom poduzeća ili ustanove u kojoj se praksa izvodi.
Undergraduate studies Graduate studies Postgraduate studies Study Programs in English

Calendar

This website uses cookies to provide a better user experience and functionality. Find out more