SMJER - Menadžment

Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Diplomski rad
15
0
0
0
Compulsory
Kontroling
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je temeljem dobivenih osnovnih znanja o kontrolingu kao analitičko planskoj i informativnoj funkciji u poduzeću koja podupire poslovno odlučivanje, omogućiti studentima razumijevanje i primjenu njegova sadržaja. Cilj je osposobiti studente da korištenjem instrumenata operativnog i strateškog kontrolinga samostalno analiziraju i ocjenjuju učinkovitost izvršenja planova i poslovnu uspješnost poduzeća, te poremećaje u poslovanju i njihov mogući utjecaj na izvršavanje planova i ciljeva poduzeća.

Sadržaj predmeta

Digitalno i održivo poslovanje i uloga kontrolinga: razumijevanje ciljeva i načina upravljanja poduzeća, pojam, značaj i uloga kontrolinga u upravljanju, razvoj kontrolinga, načela, njemački i američki pristup.
Područja kontrolinga i osnovni zadaci kontrolera: planiranje, kontrola, analiza, informiranje. Odnos kontrolinga i ostalih funkcija u poduzeću.
Strateški i operativni kontroling. Instrumenti strateškog i operativnog kontrolinga: Instrumenti za ocjenu strateške pozicije poduzeća, Instrumenti operativnog kontrolinga,
Tradicionalni i suvremeni način mjerenja uspješnosti, BSC, benchmarking, Ostali modeli mjerenja rezultata poslovanja i uspješnosti, Ocjena boniteta.
Korporativno upravljanje
6
30
30
0
Compulsory

Ciljevi predmeta

Upravljanje složenim organizacijama predstavlja niz politika, procesa i običaja kojima se institucija usmjerava. Korporativno upravljanje utječe na prava i odnose između interesnih skupina. Ovaj kolegij analizira aspekte korporativnog upravljanja iz različitih perspektiva te se usredotočuje na procjenu učinkovitosti i izvršavanja upravljačkih mehanizama.

Sadržaj predmeta

- KONCEPCIJE, SUSTAVI I TEORIJE KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
- Uvod u korporativno upravljanje
- Razvoj složenih organizacijskih oblika i korporativno upravljanje
- Institucije korporativnog upravljanja
- Teorijska polazišta korporativnog upravljanja
- KONTEKST I VANJSKI MEHANIZMI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
- Međunarodni kontekst korporativnog upravljanja
- Kodeksi i načela korporativnog upravljanja
- Zakonodavni i regulatorni okvir korporativnog upravljanja u Republici Hrvatskoj
- Regulacija tržišta kapitala i korporativno upravljanje u Hrvatskoj
- Tržište za korporativnu kontrolu
- Povezana poduzeća
- Sukob interesa
- INTERNI MEHANIZMI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
- Organi upravljanja
- Modeli nagrađivanja vrhovnog menadžmenta
- Informacijska podloga u odlučivanju i korporativno izvještavanje
- Etika i korporativno upravljanje

Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje
6
30
0
30
Compulsory
Ciljevi predmeta

Kroz aplikacije na konkretne ekonomske sustave studenti će upoznati mogućnosti primjene izabranih analitičkih metoda i modeliranja kao osnovu za optimalno i efikasno odlučivanje u poslovanju.

Sadržaj predmeta

Modeliranje u poslovnom odlučivanju: Model – analitički, deterministički, stohastički, simulacijski. Modeliranje i optimizacija poslovnih odluka.
Analitičke metode. Determinističke – linearno programiranje. Problem linearnog programiranja i njegov dual. Standardni problem maksimuma i minimuma. Osnovni teoremi linearnog programiranja. Kanonski i opći problem linearnog programiranja. Grafička metoda rješavanja problema linearnog programiranja. Linearno programiranje u programskim alatima. Analiza osjetljivosti rješenja. Mogućnosti i ograničenja primjene linearnog programiranja na praktičnim problemima.
Analiza omeđivanja podataka. Osnovni modeli CCR i BCC. Analiza prozora.
Stohastičke – ekonometrijski model: osnovni pojmovi. Model jednostavne linearne regresije. Ocjenjivanje modela. Metoda najmanjih kvadrata. RFU, RFP. Testiranje statističke značajnosti regresijskih parametara. Testiranje statističke značajnosti regresijskog modela. Model višestruke regresije. Transformacija nelinearnih regresijskih modela. Primjena regresijskih modela. Prognoza regresijskim modelima, analiza. Narušavanje pretpostavki modela - multikolinearnost, heteroskedastičnost i autokorelacijske pogreške.
Ivan Prudky , MEcon, Assistant
Chair: 45/II
E-mail: ivan.prudky@efri.uniri.hr
Phone: 051/ 355 -161
Menadžment opskrbnog lanca
6
30
30
0
Compulsory
Program sadrži ove tematske jedinice:
- kontekstualni pristup razvoju menadžmenta opskrbnog lanca,
- logistički menadžment – upravljanje opskrbnim lancima,
- opskrbni lanci – fokus modeliranja uspješnosti poslovanja,
- razvojni fokusi - dimenzije logističkog menadžmenta,
- holistički pristup dinamičkoj optimalizaciji poslovanja poduzeća,
- implementacija logističkog koncepta menadžmenta,
- koncept upravljanja logističkim lancima – poslovanjem poduzeća,
- logističko modeliranje uspješnosti poslovanja poduzeća,
- menadžment opskrbnog lanca – razvoj kooperativne kompetitivnosti suvremenih poslovnih sustava,
- strategija i ciljevi menadžmenta opskrbnog lanca,
- dizajniranje opskrbnog lanca – strateškog saveza,
- odnos s kupcima i dobavljačima u opskrbnom lancu,
- implementiranje informacijskog sustava menadžmenta opskrbnog lanca,
- mjerenje uspješnosti opskrbnog lanca i
- etika u menadžmentu opskrbnog lanca.
Metodologija istraživanja
3
15
15
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Steći temeljna znanja o metodologiji i tehnologiji znanstvenoga istraživanja te vještini o znanstvenom istraživanju i pisanju znanstvenih i stručnih pisanih djela.

Sadržaj predmeta
Metodologija kao meta znanosti. Specifičnosti ekonomske znanosti. Ciljevi znanosti: objašnjenje i istina. Što je to znanje? Taksonomija znanosti. Mjesto ekonomije u sustavu znanosti. Formiranje znanstvene teorije i znanstvene spoznaje. Teorije, hipoteze i modeli. Modeli u ekonomiji. Zaključivanje u znanostima: indukcija i dedukcija. Jezik znanstvene teorije: uloga matematike i ekonometrije. Konfirmacija, verifikacija i falsifikacija teorije. Indikatori, faktori i determinante. Teorija koja opisuje, teorija koja objašnjava i teorem dokaza. Deduktivno nomološki (DN), induktivno statistički (IS) i kauzalno mehanički (KM) modeli objašnjenja. Korelacija i kauzalnost: „Post hoc ergo propter hoc“ pogreška. Formiranje (utvrđivanje varijabli) i testiranje hipoteze (opažanje, mjerenje i statistički eksperiment). Deskriptivna i inferencijalna statistika. Osnovne grupe metoda inferencijalne statistike: analiza vremenskih nizova, univarijatna, bivarijatna i multivarijatna statistička analiza te analiza panela. Kritički osvrt na korištene istraživačke metode u konkretnim primjerima znanstvenog istraživanja.
Projektni menadžment
6
30
15
15
Compulsory
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta su osposobiti studente za razumijevanje razvojnih mogućnosti projektnog upravljanja te stjecanje kompetencija i vještina apliciranja metodologije upravljanja projektima.

Sadržaj predmeta
Program sadrži ove tematske jedinice:
- projekti i projektno orijentirano poslovanje,
- životni ciklus projekta,
- koncept projektnog menadžmenta,
- kontekst projektnog menadžmenta,
- strategija razvoja projektnog upravljanja,
- dizajniranje organizacije za projektno upravljanje,
- organizacija i razvoj sustava projektnog menadžmenta;
- iniciranje i aktiviranje realizacije projekata,
- planiranje i organizacija logistike projektne realizacije,
- evaluiranje i zaključivanje realizacije projekata,
- upravljanje projektnom integracijom,
- upravljanje projektnom organizacijom,
- upravljanje realizacijom sustava primarnih projektnih ciljeva,
- projektna upravljačka kontrola i upravljanje projektnim promjenama i
- perspektive razvoja projektnog menadžmenta.
Stručna praksa
15
0
0
0
Compulsory
Ciljevi predmeta

Cilj je stručne prakse omogućiti studentima neposredan uvid u sadržaj poslova na određenom radnom mjestu i/ili odjelu, stjecanje praktičnih spoznaja koje će im omogućiti bolje razumijevanje teorijske nastave te pripremu diplomskog rada kroz iskustvo rada u struci.
Radom na konkretnim zadacima koje mu povjeri mentor u organizaciji u kojoj se izvodi stručna praksa student će uz savladavanje tehničkih aspekta posla razvijati osjećaja profesionalne odgovornosti i etike te se kvalitetnije pripremiti za budući profesionalni rad.
Sudjelovanjem na radionicama u organizaciji Centra za karijere Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci student će nadograditi svoje komunikacijske, poduzetničke i digitalne vještine te kritičko promišljanje.

Sadržaj predmeta

Stručna praska obavlja se u partnerskoj organizaciji i podrazumijeva rad na stručnim zadacima dodijeljenim od strane mentora te upoznavanje s radom poduzeća ili ustanove u kojoj se praksa izvodi.
Teorija organizacije
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Osposobiti studente za sagledavanje problematike funkcioniranja organizacije u kontekstu suvremenih ekonomskih (institucionalnih) teorija organizacije.

Sadržaj predmeta
- Teorija poduzeća kao znanstvena i nastavna disciplina
- Teorija organizacije u kontekstu ekonomske i sociološke (biheviorističke) teorije.
- SCP model i Harwardska škola.
- Ekonomska struktura poduzeća. Oblici rasta poduzeća; pravci rasta poduzeća.
- Tehnološka teorija poduzeća i njena ograničenja.
- Teorija transakcijskih troškova. Coase-ova teorija vertikalnog rasta poduzeća.
- Williamsonov model. Elementi specifičnosti transakcija - specifični resursi (razlozi internalizacije transakcija). Ex-ante i ex-post troškovi. Zaštita transakcija i institucionalna okolina.
- Nepotpuni ugovori. Poduzeće kao nadomjestak za ugovorna ograničenja.
- Dvostrani monopol. Troškovi promjene partnera.
- Ekonomska uloga hijerarhija u različitim teorijama poduzeća.
- Vlasničke teorije poduzeća. Vlasništvo kao mehanizam alokacije kontrole.
- Sadržaj vlasničkih prava. Ograničenja vlasničkih prava.
- Menadžerski problem u korporativnom upravljanje
- Agencijska teorija. Agencijski troškovi. Vlasnička struktura i ponašanje menadžera-agenta.
- Razvoj modela organizacije poduzeća u hrvatskom gospodarskom prostoru.
Upravljačka ekonomika
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je ukazati na međusobnu interakciju brojnih entiteta i čimbenika internog i eksternog okruženja sa svrhom da se studentima, kao budućim menadžerima, pruži suvremena teorijska i praktična podloga za donošenje upravljačkih odluka koje su često suboptimalnoga karaktera, kako bi se jačala poslovna efikasnost i efektivnost.

Sadržaj predmeta
ODREDNICE UPRAVLJANJA SUVREMENIM POSLOVANJEM (značajke poslovanja suvremenih poduzeća, upravljanje kompleksnošću suvremenog poslovanja, model sustavske kontrole); UPRAVLJAČKI ASPEKTI SUVREMENOG POSLOVANJA (Razlog i ciljevi poslovanja poduzeća, upravljačka ekonomika u funkciji poslovnog odlučivanja, modeli ponašanja poduzeća; analiza interesno-utjecajnih skupina; priroda i teorije profita); OPTIMALIZACIJA PROCESA STVARANJA VRIJEDNOSTI (tehnička i ekonomska proizvodna efikasnost, izvori znanja o tehnološkim mogućnostima, analiza proizvodne funkcije, optimalna kombinacija čimbenika procesa stvaranja vrijednosti, uloga menadžera u procesu stvaranja vrijednosti, utjecaj razvoja tehnologije na proces stvaranja vrijednost)i; UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA SUVREMENOG POSLOVANJA (troškovni koncepti u poslovnom odlučivanju, analiza troškovnih funkcija u kratkom i dugom roku, analiza krivulje učenja, analiza rentabilnosti i poslovna poluga, troškovni aspekt suvremenog poslovanja); UPRAVLJANJE ČIMBENICIMA PROCESA STVARANJA VRIJEDNOSTI (transakcijski troškovi u procesu nabave, metode nabavljanja proizvodnih čimbenika, značajke ugovornih odnosa, vertikalna integracija poduzeća, upravljanje ljudskim kapitalom u procesu stvaranja vrijednosti); ZNAČAJKE INDUSTRIJE I TRŽIŠNOG NATJECANJA (elementi analize tržišne strukture, veličina poduzeća i mjere distribucije njihove veličine, specifičnosti poslovanja poduzeća s obzirom na značajke tržišta, prepreke ulasku i izlasku poduzeća iz industrije, tržišna moć poduzeća, međudjelovanje čimbenika industrijske strukture, ponašanja poduzeća i rezultata poslovanja); PRIMJENA TEORIJE IGARA NA OLIGOPOLISTIČKOM TRŽIŠTU (simultane jednokratne igre i primjena u menadžerskom odlučivanju, igre koje se beskonačno ponavljaju i primjena, igre koje traju određeno vrijeme i primjena, iterirane sekvencijalne igre i primjena); EKONOMIKA INFORMACIJA (odlučivanje u uvjetima nepotpunih informacija, odlučivanje o ulaganju u uvjetima neizvjesnosti i rizika, asimetrija informacija u tržišnom djelovanju, aukcije – trgovanje u uvjetima asimetrije informacija); EKONOMIKA INFORMACIJSKOG SEKTORA (mreže i mrežni učinci, problem izbora standarda, troškovi zamjene i zaključavanje, profitabilnost poduzeća u informacijskom sektoru, implikacije djelovanja informacijskog sektora na društveno blagostanje).
Upravljanje kvalitetom
6
30
30
0
Compulsory
- Pojam kvalitete. Povijesni razvoj sustava upravljanja kvalitetom.
- Različiti pristupi definiranju kvalitete. Transcedentalno tumačenje kvalitete. Strateško upravljanje kvalitetom. Kvaliteta proizvoda, usluga i procesa. Unutrašnji i vanjski glas kvalitete. Garvinove dimenzije kvalitete.
- Spirala kvalitete. PDCA.
- Pregled alata i metoda za praćenje i unapređenje sustava upravljanja kvalitetom.
- Modeli poslovne izvrsnosti: Malcom Baldrige National Quality Award, European Quality Award.
- Sustavi upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 (zahtjevi i načela), ISO 14001:2015, ISO 45001 i dr.
- HACCP,Kosher i Halal.
- Integrirani menadžment sustavi.
- Klasični doprinos kvaliteti: W. Edwards Deming. Philip Crosby. Armand Feigenbaum. Kaoro Ishikawa. Joseph M. Juran. Genichi Taguchi.
- Razvijanje kulture kvalitete.
- Troškovi (ne)kvalitete i koristi kvalitete.
- Implementacija sustava kvalitete. Proces certifikacije poduzeća. Vrste audita: audit prve, druge i treće strane. Pozitivni i negativni utjecaji uvođenja sustava upravljanja kvalitetom.
- Lean pristup, Six Sigma, Hoshin Kanri, metoda 20 ključeva.
- Kvaliteta i Hrvatska
- Uloga kvalitete u sklopu Industrija 4.0
Lara Jelenc , PhD, Full Professor
Chair: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 131
Vodstvo
3
15
15
0
Compulsory
Ciljevi

Studenti stječu uvid u suvremene teorije vodstva i istraživačku metodologiju kako bi mogli razumjeti njihov nastanak te tako oblikovati kritički stav prema pojedinim tumačenjima ishodišta uspjeha vođa.
Ujedno, studenti razvijaju samospoznaju te se upućuju na promišljanje o tome kako koristiti i razvijati vlastite sposobnosti u ophođenju s drugim članovima organizacije.

Sadržaj predmeta

- Uvod u područje organizacijskog ponašanja. Definiranje vodstva.
- Pristup temeljen na osobinama
- Pristup temeljen na vještinama
- Pristup temeljen na stilu
- Situacijski pristup
- Teorija usklađenog vodstva
- Teorija put do cilja
- Teorija razmjene između vođe i člana
- Transakcijsko vodstvo
- Transformacijsko vodstvo
- Timsko vodstvo
- Psihodinamski pristup
- Etika vodstva
- Žene u vodstvu
- Odnos kulture i vodstva

Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Ekonomika obrazovanja
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Predmet pruža uvod u različite aspekte ekonomike obrazovanja. Primjenjuju se alati ekonomske analize obrazovne politike i rješavanje problema. Cilj predmeta je da studenti savladaju osnovne pojmove iz područja ekonomike obrazovanja s osvrtom na razvoj ljudskih potencijala. U predmetu se analiziraju dva aspekta ekonomike obrazovanja: utjecaj na razvoj društva (makro aspekt) i utjecaj na razvoj ljudskih potencijala u poduzeću (mikro aspekt).

Sadržaj predmeta
Sadržaj predmeta obuhvaća:
- Predmet izučavanja ekonomike obrazovanja
- Povijesni pregled ekonomike obrazovanja
- ljudski kapital I ljudski potencijali
- obrazovanje I ekonomski razvoj
- obrazovanje I znanost
- investicije u obrazovanje
- planiranje obrazovanja
- obrazovne politike
- obrazovanje u poduzeću
- strategijski model obrazovanja u poduzeću
- metode I tehnike obrazovanja u poduzeću
- e-obrazovanje
- primjena e-obrazovanja
- razvoj koncepata programa e-obrazovanja
- metode I tehnike e-obrazovanja

Zoran Ježić , PhD, Full Professor
Chair: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 167
Ekonomika racionalnog djelovanja
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Stjecanje temeljnih znanja o različitim aspektima teorije racionalnog odlučivanja te razvijanje vještine analitičkog i kritičkog mišljenja. Poticanje kreativne upotrebe stečenih znanja i sposobnosti u interdisciplinarnom pristupu.

Sadržaj predmeta
- Važnost izbora i struktura odlučivanja
- Vrste racionalnosti i pojam instrumentalne racionalnosti
- Logika preferencija, problem tranzitivnosti i funkcija korisnosti
- Donošenje odluka i problemi u razumijevanju vjerojatnosti
- Kondicionalna vjerojatnost i Bayesovo učenje
- Model subjektivno očekivane korisnosti
- Heuristike i pristranosti u odlučivanju
- Normativni modeli donošenja odluka u konfliktnim (kompetitivnim) situacijama
- Strategije donošenja odluka i ravnotežne točke u teoriji igre
- Granice racionalnosti
- Javni izbor, interesne skupine i paradoksi glasanja
- Kolektivno djelovanje i agregiranje preferencija
- Preskriptivni pristup distributivnom pregovaranju
- Mehanizmi aukcija i razrješavanja sukoba interesa kod distribucije zajedničkog vlasništva
- Institucionalni pristup tumačenju ekonomskih i društvenih odnosa
Javni menadžment
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta

Uputiti studente u posebnosti menadžmenta u javnom sektoru, osobito institucionalno-povijesni okvir unutar kojeg evoluiraju suvremeni menadžerski pristupi upravi.

Sadržaj predmeta

- Uvod u javni menadžment – usporedna obilježja privatnog i javnog sektora
- Povijesni okvir – propitivanje uloge javnih vlasti na prijelazu stoljeća
- Razvoj upravne teorije (upravno-pravni, tehno-menadžerski, bihevioralni, institucionalni pristup)
- Značaj institucionalnog nasljeđa u oblikovanju suvremenog ustroja javne uprave: kontinentalno-europski (pravna država), anglo-saksonski (javni interes); posebne inačice: skandinavski model, istočno-europski model
- Političko-upravne klasifikacije sustava uprave: konzervativni, socijalno-demokratski, liberalni; federalni, unitarni-centralizirani, unitarni-decentralizirani
- Uloga autoriteta i kontrole; obilježja birokratskog ustroja organizacije
- Ishodišta i principi novog javnog menadžmenta – NPM (profesionalizacija, efikasnost, transparentnost)
- Reforme ustroja javnih službi
- Reforme sustava javnih službenika i namještenika
- Reforme upravno-poslovnih procesa (procesna i projektna organizacija)
- Reforme u financijskom upravljanju
- Ekonomsko-poslovne reforme (privatizacija, PJP, postupci javne nabave)
- Teritorijalne reforme javne uprave (teritorijalni preustroj; decentralizacija/federalizacija)
- Regulatorne agencije – pojam, uloga i načela djelovanja
- Savjetničke usluge u javnom menadžmentu
Kompenzacijski menadžment
3
15
15
0
Elective

Ciljevi predmeta

Kolegij će obrađuje niz aspekata povezanih s aktivnostima, oblikovanjem, implementiranjem i održavanjem poticajnog sustava nagrađivanja zaposlenika za njihov rad i odanost poduzeću. Obuhvaća različite aspekte upravljanja nagrađivanjem, problematiku vrednovanja poslova, način utvrđivanja stimulativne plaće, naknada i povlastica, problematiku menadžerskog nagrađivanja, kolektivnog pregovaranja te pravne aspekte određivanja i obračuna plaća i nagrada.

Sadržaj predmeta

- Razvoj discipline kompenzacijski menadžment
- Nagrađivanje (poticaji) u ekonomskoj teoriji
- Nagrađivanje u organizacijskom kontekstu - psihosocijalni okvir istraživanja organizacijskog ponašanja
- Upravljanje pomoću poticaja na razini javnih politika – regulacija tržišnog ponašanja
- Polazišta za operacionalizaciju teorija – temeljna obilježja suvremenog institucionalnog okvira
- Oblici nagrada – implikacije na ponašanje i ekonomiku poduzeća
- Oblikovanje poslova/zadataka
- Vrednovanje poslova/zadataka
- Sustavi ocjenjivanja zaposlenika
- Sustavi nagrađivanja
- Oblikovanje kompenzacijske strategije i politika
- Menadžerske kompenzacije
- Ugovori o radu
- Kolektivno pregovaranje
- Novi trendovi u upravljanju kompenzacijama
Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Menadžersko računovodstvo
3
15
0
15
Elective
• Pojam, obilježja i razvoj menadžerskog računovodstva.
• Utjecaj okruženja na upravljačko računovodstvo
• Ponašanje troškova: analiza ponašanja troškova, klasifikacija troškova i aktivnosti menadžera.
• CVP (Volume-Cost-Profit) analiza.
• Kratkoročno odlučivanje i računovodstvene informacije.
• Budžet, standardi i ljudsko ponašanje. Financijsko budžetiranje.
• Budžet kapitala: značaj, vrste i tehnike donošenja odluka o budžetu kapitala, složene odluke o budžetu kapitala.
• Računovodstvo u funkciji centara odgovornosti.
• Standardni troškovi i budžetiranje.
• Kvantitativne metode u menadžerskom računovodstvu.
• Posebnosti menadžerskog računovodstva u javnom i neproftnom sektoru
Menadžment zdravstvenih organizacija
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je osposobiti studente za razumijevanje koncepata upravljanja u privatnim i javnim zdravstvenim organizacijama, fokusirajući se na specifičnosti poslovnog odlučivanja unutar sustava zdravstva.

Sadržaj predmeta

- Specifične odrednice ponude i potražnje za zdravstvenim uslugama.
- Različiti pristupi financiranja zdravstvenih usluga.
- Zakonitosti rasta zdravstvenih troškova: utjecaj demografije, teret kroničnih oboljenja, razvoj medicinske tehnologije, kompleksnost upravljanja resursima.
- Temeljni koncepti upravljanja u organizacijama javnog zdravstva.
- Temeljni koncepti upravljanja u organizacijama privatnog zdravstva.
- Uloga menadžmenta u efikasnom pružanju zdravstvenih usluga.
- Strateško planiranje i kontinuirano unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga.
- Organiziranje i umrežavanje različitih pružatelja zdravstvenih usluga.
- Upravljanje ljudskim potencijalima i metode motivacije u zdravstvu.
- Vrednovanje ishoda u pružanju zdravstvenih usluga.
- Profesionalna etika u pružanju zdravstvenih usluga.
- Uloga ICT-a i digitalno zdravstvo.
- Utjecaj eksternog okruženja: zdravstvene politike i reforme u zdravstvu.
- Poduzetničke inicijative u zdravstvu.
Međunarodna financijska tržišta
3
15
15
0
Elective
- Uvod u međunarodna financijska tržišta
- Pojam, funkcije i vrste financijskih tržišta: primarna, sekundarna, tercijarna, kvartarna tržišta; kratkoročna i dugoročna tržišta; tržišta dužničkog i vlasničkog kapitala; burze i izvanburzovna tržišta
- Efikasnost tržišta vrijednosnih papira
- Devizna tržišta: osnovne funkcije i operacije na deviznom tržištu
- Financijski instrumenti: dionice i obveznice
- Financijske inovacije


- Međunarodna financijska tržišta: sudionici i struktura međunarodnih tržišta
- Tržište euronovca, eurodepoziti, eurobanke
- Offshore poslovanje i financijski centri
- Međunarodno tržište kapitala: tržište euroobveznica, eurokredita, inozemnih obveznica
- Institucije međunarodnog financijskog sustava: MMF, Svjetska banka, Europska investicijska banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Razvojna banka Vijeća Europe
- Suvremeni procesi u financijskim sustavima: procesi financijske globalizacije, deregulacije, sekuritizacije i konglomerizacije
- Financijske krize
- Međunarodna tržišta kapitala (Euronext, NASDAQ, Londonska burza, Pariška burza, Tokijska burza)
- Nacionalna financijska tržišta: tržišta kapitala u post-tranzicijskim, tržište kapitala u Republici Hrvatskoj
Oblikovanje strategije
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa različitim načinima oblikovanja strategije.

Sadržaj predmeta

Razumijevanje strategije, te razloga i ciljeva za oblikovanje strategije. Oblikovanje strategije pri osnutku poduzeća. Periodično preoblikovanje strategije. Iznenadno preoblikovanje strategije. Sudionici u oblikovanju strategije. Konzultantski angažman pri oblikovanju strategije. Oblikovanje strategije od zgora prema dole i odozdola prema gore. Oblikovanje strategije u različitim tipovima organizacija. Varijable koje utječu na odabir načina oblikovanja strategije. Strateško promišljanje. Metodologije oblikovanja strategije; planski pristup, izranjajući pristup, strategija na A4, strategija u akciji. Stilovi oblikovanja strategije. Usmjerenost na proces i na sadržaj strategije.
Proces oblikovanja strategije; analiza trenutne poslovnog okruženja, konkurentnosti, strateške orijentiranosti organizacije, resursi, ciljevi, vrijeme, struktura, rezultati, i praćenje uspješnosti oblikovanja strategije. Oblikovanje strategije kao preduvjet uspješne implementacije strategije.
Lara Jelenc , PhD, Full Professor
Chair: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 131
Organizacijsko ponašanje
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je detaljnije razraditi sociološku problematiku organizacijskog ponašanja kako bi studente pripremili za samostalno kompleksno sagledavanje organizacijskih problema u uvjetima promjenjive okoline i poduzimanje napora za razvojem istovremeno fleksibilnih i pouzdanih (efikasnih) organizacijskih sustava.


Sadržaj predmeta
- Razvoj Organizacijskog ponašanja kao znanstvene i nastavne discipline
- Elementi organizacijskog ponašanja; istraživačka metodologija
- Osnove ponašanja pojedinca; izvori individualnih razlika
- Teorije osobnosti
- Individualno odlučivanje – ograničenja percepcije
- Teorije motivacije
- Osjećaji i raspoloženja; stavovi i vrijednosti - utjecaj na ponašanje
- Osnove grupnog ponašanja; formalne i neformalne skupine; razumijevanje grupnih interakcija.
- Timski rad; grupno odlučivanje
- Komuniciranje u organizacijskom kontekstu; prepreke u komunikaciji
- Političko ponašanje u organizaciji; etika političkog ponašanja u organizacijski
- Sukobi u organizaciji; pregovaranje
- Organizacijska kultura kao mehanizam djelovanja na ponašanje. Elementi organizacijske kulture. Razvoj i održavanje organizacijske kulture.
- Organizacijska dinamika i razvoj organizacije.
- Upravljanje promjenama i upravljanje stresom
Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Porezni menadžment
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta

Ciljevi predmeta su proučavanje teorijskog i praktičnog okvira prvenstveno hrvatskog poreznog sustava u kontekstu oporezivanja poduzeća, metoda računovodstvenog i poreznog planiranja, te stjecanja znanja i kompetencija za procjenu i optimizaciju poreznog opterećenja poduzeća raznim oblicima poreza. Ciljevi uključuju i razvijanje sposobnosti studenata u korištenju stečenih teorijskih i praktičnih znanja prilikom procjene i izračunavanja poreznih obveza raznih oblika poreza koja poduzeća plaćaju u svom poslovanju.


Sadržaj predmeta

- Porez na dobit u RH: osnovica, stope, obveznici
- Poremećaji poreza na dobit
- Olakšice i poticaji u sustavu poreza na dobit
- Prijava poreza na dobit (PD obrazac)
- Privremene i stalne razlike, računovodstvena evidentiranja
- Porez na dohodak od samostalne djelatnosti u RH: oporezivanje obrtnika i slobodnih zanimanja
- Prijava poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrazac DOH)
- Oporezivanje plaća u RH: složenije situacije (godišnja izravnanje poreza na dohodak: rad kod dva poslodavca, neisplata plaća…)
- Oporezivanje drugih dohodaka u RH
- Porez po odbitku u RH
- PDV u RH: razlike obračuna kod obveznika poreza na dobit i obveznika poreza na dohodak
- Posebni porezi i trošarine u RH: izračuni pojedinačnih trošarina
- Trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza
- Porezno savjetništvo u RH
- Neporezna davanja poduzetnika u RH
Poslovno spajanje i preuzimanje
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Upoznati studente dominantnim načinom međunarodnog širenja poduzeća i često korištenim načinom poslovnog i financijskog restrukturiranja poduzeća. Objasniti motive, izazove i zamke vlasničkog povezivanje i njegovih alternativnih oblika.

Sadržaj predmeta
- Pojmovna određenja i teorijska tumačenja poslovnih spajanja u organizacijskoj teoriji
- Vlasničke integracije i ekonomski kontekst (valovi integracija)
- Motivi i razlozi pojave vlasničkih integracija
- Spajanja i preuzimanja kao vid operativnog i financijskog restrukturiranja
- Valuacija transakcije
- Tržišna regulacija i procesi vlasničkih integracija
- Strategije preuzimanja i strategije obrane od neprijateljskih preuzimanja
- Financijski instrumenti poslovnih preuzimanja
- Faze procesa preuzimanja i provođenje Due Dilligence-a
- Integracija i koordinacija sustava nakon preuzimanja
- Uspješnost vlasničkih integracija u kreiranju vrijednosti
- Alternativni oblici rasta: Zajednička ulaganja, strateške alijanse i manjinska ulaganja
- Alternativni oblici rasta: licence i franšize
- Preuzimanja i spajanja kod malih i srednjih poduzeća
- Pregled i analiza vlasničkih integracija u Republici Hrvatskoj
Revizija
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je kroz predavanja i seminare osigurati studentima razumijevanje uloge i značaja revizije u suvremenom okruženju korporativnog upravljanja. Cilj je objasniti razlike među vrstama revizije i kroz metodološke postupke ukazati na složenost i specifičnost pojedinih postupaka temeljem koji se donosi mišljenje ili zaključci o vjerodostojnosti podataka i informacija o poslovanju poslovnih subjekata.

Sadržaj predmeta

Ishod 1:
- Uloga, svrha i ciljevi revizije u okruženju digitalizacije i održivosti,
- kratak povijesni razvoj, vrste revizije- eksterna, interna, državna.
- Revizija kao profesija: revizijski standardi,
- Kodeks profesionalne etike, institucionalni okvir,
- odgovornost u reviziji, revizijski ciljevi
Ishod 2:
- Metodologija revizije financijskih izvještaja: planiranje revizijskog postupka,
- Značajnost u reviziji i rizici,
- Procjena sustava internih kontrola. I upravljanje rizicima
- Dokazi, vrste testova, metoda uzorka, analitički postupci,radni papiri.
- Revizijski izvještaj i vrste mišljenja
Ishod 3:
- Uvid i povezane usluge s revizijom.
- Due diligence,
- Interna revizija organizacijsko ustrojstvo, zadaci i standardi
- Metodološki postupci i način izvještavanja
- Državna revizija
Teorija odlučivanja
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta

- Razviti sposobnost studenata za analitičko razmišljanje vezano uz probleme odlučivanja ekonomske, financijske ili menadžerske prirode.
- Osposobiti studente za uspješno kombiniranje kvantitativnih metoda sa klasičnim metodama odlučivanja kod donošenja poslovnih odluka u uvjetima rizika i nesigurnosti.
- Upoznavanje studenata sa odgovarajućim softverskim paketima i primjenom na konkretnim problemima.

Sadržaj predmeta

U sklopu kolegija studenti će se upoznati s osnovnim pristupima u okviru normativne, deskriptivne i preskriptivne teorije odlučivanja. Kroz svaki pristup teorije odlučivanja studenti će se detaljnije upoznati s konceptima i metodama koje omogućavaju lakše donošenje odluka.
Tematske cjeline koje će se u sklopu kolegija obraditi su:
1. TEORIJA ODLUČIVANJA
- Osnove teorije odlučivanja
- Definiranje i povijesni razvoj teorija odlučivanja
- Klasifikacija i međuzavisnosti teorija odlučivanja
- Normativne teorije odlučivanja
- Deskriptivne teorije odlučivanja
- Preskriptivne teorije odlučivanja
- Temeljni pojmovi teorije igara
2. MATRIČNE IGRE
- Klasifikacija igara
- Matrične antagonistične igre
- Rješavanje matričnih igara sa sumom nula
- Rješenje igre sa sedlom
- Rješenje i vrijednosti mješovite igre
- Grafičko rješavanje igara
- Rješavanje matričnih igara metodom dominacije
- Igre protiv prirode
3. ODLUČIVANJE U UVJETIMA SIGURNOSTI, NESIGURNOSTI I RIZIKA
- Odlučivanje u uvjetima rizika
- Očekivana novčana vrijednost (EMV)
- Vrijednost perfektne informacije
- Žaljenje-gubitak prilike
4. PSIHOLOŠKI ASPEKTI ODLUČIVANJA
- Osobne vrijednosti i etičko donošenje odluke
- Uloga emocija u donošenju odluka
- Psihološke zamke
5. NEKE METODE ODLUČIVANJA
- Heuristike u odlučivanju i njihova ograničenja
- Osnovno o metodama višekriterijskog i višeatributnog odlučivanja
Ivan Prudky , MEcon, Assistant
Chair: 45/II
E-mail: ivan.prudky@efri.uniri.hr
Phone: 051/ 355 -161
Upravljanje poslovnim procesima
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa načinima praćenja, intervencija i unapređenja poslovnih procesa.

Sadržaj predmeta

- Definiranje poslovnih procesa.
- Povijest BPM-a (Business Process Management).
- Poveznica upravljanja poslovnim procesima sa strategijom i kvalitetom.
- Analiza, dizajn i ključne karakteristike poslovnih procesa.
- Razine promatranja - perspektive proslovnih procesa (organizacijska, tehnološka, menadžerska).
- Procesi i podprocesi.
- Standardi i alati za dizajn i prikaz poslovnih procesa.
- Dokumentiranje, praćenje i statistička obrada.
- Tehnološka potpora za praćenje poslovnih procesa.
- Automatizacija.
- Metode unapređenja.
- Intervencije u poslovnim procesima: menadžment promjene, reinženjerstvo poslovnih procesa.
- “As-Is” i “To-Be”
- Metode i alati u lean menadžmentu
- Mjerenje učinkovitosti unapređenja poslovnih procesa.
Lara Jelenc , PhD, Full Professor
Chair: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 131
Elective course 2:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Analiza vremenskih nizova
3
15
0
15
Elective 2
Kratak pregled tema iz statistike i ekonometrije. Osnovni pojmovi i primjeri vremenskih nizova. Stacionarnost.
Trend i sezonalnost. Korelacija u vremenskim nizovima. AR(p), MA(q,) i ARMA(p,q) procesi. Odabir modela. Prognoziranje stacionarnim vremenskim nizovima. Nestacionarni vremenski nizovi. Test postojanja jediničnog korijena. ARIMA proces. Box – Jenkinsov pristup odabiru modela. Volatilnost u vremenskim nizovima. Vektorski modeli vremenskih nizova. Kointegriranost u vektorskim modelima.
B2B marketing i prodaja
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Transfer znanja o tržišno orijentiranom poslovanju na poslovnom tržištu.

Sadržaj predmeta
Osobitosti poslovnog tržišta. Segmentacija i izbor ciljnog poslovnog tržišta. Istraživanje poslovnog tržišta i predviđanje potražnje. Istraživanje karakteristika sudionika na poslovnom tržištu. Predviđanje prodaje. Izgradnja partnerskih odnosa s sudionicima na poslovnom tržištu. Obrada ponašanja poslovnih kupaca (analiza snaga iz okruženja, organizacijskih snaga, snaga kupovnog centra i osobnih karakteristika). Analiza ponašanja poslovnih kupaca . Oblikovanje i isporuka vrijednosti na poslovnome tržištu. Razvoj novih odnosa na poslovnom tržištu i konceptualizacija odnosa i suradnje na poslovnom tržištu. Upravljanje odnosima s kupcima (CRM). Upravljanje odnosima s dobavljačima (SCM). Strategija prodaje. Prodajni process. Etična prodajna komunikacija.

Digitalni kanali poslovne komunikacije
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta

Transformacija tradicionalnih oblika organizacije u digitalne podrazumijeva upotrebu novih tehnologija, osobnih računala, društvenih mreža, mobilnih uređaja, raznih aplikacija, agilnog poslovanja, analize velikih baza podataka (engl. big data analysis) i drugih digitalnih oblika za poslovnu komunikaciju. Opisani oblici komunikacije podrazumijevaju da organizacija ima razvijeni elektronički oblik komuniciranja i da su njezini zaposlenici educirani za takav oblik komuniciranja. Glavni cilj ovog predmeta je usvajanje znanja o važnosti, značaju i vrstama digitalnih kanala komunikacije i prepoznavanje razlika u odnosu na tradicionalne oblike komunikacije. Kroz praktični dio ovog predmeta studenti će samostalno kreirati sadržaje digitalne komunikacije (Canva, Infografika, Piktochart), kreirati sadržaje za poslovanje na mreži (Wordpress, Google site..) izraditi online prisutnost poboljšati rangiranje na tražilicama (ključne riječi, društveni mediji - Facebook, Instagram..)e-mail marketinga (izrada promotivnih materijala u Mailchimpu), videozapisa, oglašavanja na prikazivačkoj mreži, koristiti web analitiku, optimizaciju online marketinga te koristit e-trgovinu.

Sadržaj predmeta
- Pojam poslovnog komuniciranja
- Značaj poslovnog komuniciranja
- Komunikacijski proces i načini digitalni kanali komuniciranja
- Digitalni kanali verbalne komunikacije
- Digitalni kanali neverbalne komunikacije
- Primjena digitalnih tehnologija za komunikacijske vještine: slušanje, govorenje, pisanje
- Sastanci, rasprave, savjetovanja, pregovori u digitalnom okruženju
- Predstavljanje i javno nastupanje primjenom digitalnih tehnologija
- Poslovni razgovor i poslovna korespondencija u digitalnim kanalima poslovne komunikacije
- Sastanci, rasprave, savjetovanja, pregovori primjenom digitalnih tehnologija
- Predstavljanje i javno nastupanje u digitalnom svijetu
- Interno komuniciranje primjenom digitalne tehnologije
- Međukulturalno komuniciranje i digitalni kanali komunicije
- Poslovni bonton u digitalnom svijetu
- Digitalni kanali poslovne komunikacije u budućnosti

Ana Babić , PhD, Assistant Professor
Chair: 46/II
E-mail: ana.babic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 152
Društveno odgovorno poslovanje
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Upoznati studente sa naprednim pojmovima koncepta društveno odgovornog poslovanja, primjene njegovih modela u poduzećima, udrugama i organizacijama sa ciljem osiguranja dugoročne održivosti vitalnih aspekata poslovanja

Sadržaj predmeta
- Razvoj i teorijske osnove društvene odgovornosti poduzeća (Corporate Social Responsibility).
- Društvena održivost i etika u poslovanju.
- Koncept trostrukog poslovnog rezultata (Triple Bottom Line – TBL).
- Stakeholderski pristup.
- Upravljanje dionicima.
- Socijalno poduzetništvo.
- Integracija financijskih, okolišnih i društvenih aspekata poslovnog rezultata.
- Važnost izvještavanja o društvenoj odgovornosti.
- Modeli izvještavanja o integriranom poslovnom rezultatu.
- Izvori podataka o integriranom učinku poduzeća.
- Odnos između financijskih rezultata i nefinancijskih rizika poslovanja.
- Aspekti održive dodane vrijednosti (Sustainable Value Added – SVA).
- Analiza održive dodane vrijednosti.
- Raspodjela održive vrijednosti na dionike.
- Upravljačka paradigma integriranog vrednovanja poduzeća.
Ekonomija roda
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je istražiti i razumjeti sličnosti i razlike između muškaraca i žena iz ekonomske perspektive te ispitati, na temelju osnovne ekonomske teorije i empirijske analize, kako razlike u spolovima dovode do različitih ekonomskih ishoda za spolove mjerene u vidu ekonomske aktivnosti, visine dohotka, stope siromaštva, radnog vremena i drugih standarda koje ekonomisti koriste za utvrđivanje ekonomskog blagostanja pojedinca.
Konačni cilj kolegija je zajedno sa studentima razviti sustavnu percepciju kako rodni čimbenici mogu utjecati na ekonomski i demografski razvoj neke zemlje.

Sadržaj predmeta
- Uvod u kolegij: pojam roda i spola, koncept rodne jednakosti, rodna ravnopravnosti;
- Rodne uloge, rodne razlike i trenutne rodne nejednakosti.
- Mjere rodne jednakosti/rodne nejednakosti;
- Rodna jednakost i gospodarski rast i razvoj;
- Obrazovanje i rodna segregacija zanimanja;
- Položaj žena i muškaraca na tržištu rada;
- Teorija i praksa rodne (ne)jednakosti na tržištu rada;
- Neplaćeni rad;
- Raspodjela resursa kućanstva i pregovaračka moć;
- Feminizacija siromaštva;
- Menstrualno siromaštvo;
- Rodni čimbenik demografskih promjena i demografskog razvoja;
- Rodno odgovorne politike na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini;
- Rodno odgovorni proračun;
- Rodna analiza;

Ekonomika mediteranskih kultura
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Temeljni cilj kolegija je analizirati stratešku važnost poljoprivrede i integrativne učinke poljoprivrede i ostalih gospodarskih grana Mediterana na uspostavu dugoročno održivog gospodarstva.

Sadržaj predmeta
Teoretski pristup ekonomici poljoprivrede; Povijesni pregled organizacije poljoprivrednog sektora; Specifičnosti poljoprivrednog sektora i poljoprivredne proizvodnje; Osnovna obilježja razvoja pojedinih mediteranskih kultura; Analiza kretanja poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj; Uloga poljoprivrednog sektora u hrvatskom i EU gospodarstvu; Poljoprivredne politike i razvoj (održivost) ruralnih područja u EU („CAP policy“, „Rural development“); Agrarna politika; Utjecaj mediteranskih poljoprivrednih kultura na razvoj ruralnog područja, turizam i prerađivačku industriju; Regionalni razvoj poljoprivrede; Ekonomske mjere agrarne politike; Planiranje, organizacija, rizici i neizvjesnost poljoprivrednog poduzeća; Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj; Ekonomika proizvodnih faktora u poljoprivredi: zemlja, rad, kapital i optimalna razina proizvodnje (troškovi i kalkulacije u poljoprivredi); Važnost inovacija i implementacija novih tehnologija u poljoprivredi; Produktivnost i efikasnost proizvodnog procesa u poljoprivredi.

Ekonomika prometa i pomorstva
3
15
15
0
Elective 2
Teorijske odrednice transporta i prometa; Prometni sustavi; Vrste transporta i prometa; Prometna infrastruktura, Prometna suprastruktura, Prometna politika; Suvremene transportne tehnologije, Prometni troškovi, Povezanost prometnog sustava s okruženjem, Pomorstvo, Posebnosti pomorskog tržišta, Pomorski transport i globalna ekonomija, Uloga i važnost luka u gospodarskom i prometnom sustavu, Pomorska trgovina, Prometni koridori.
Ekonomika rada
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je usvojiti osnovne teorije koje pomažu u razumijevanju na koji način se donose praktične poslovne odluke koje uključuju rad. Kolegij je usmjeren na proučavanje tržišta rada, institucija tržišta rada (npr. sindikati), javnih politika vezanih uz tržišta rada (npr. imigracija ili minimalna plaća), struktura plaća (npr. nejednakost dohotka) i ekonomija upravljanja ljudskim resursima (npr. poticajne plaće).

Sadržaj predmeta
- Uvod u ekonomiku rada
- Ponuda rada
- Potražnja za radom
- Ravnoteža na tržištu rada
- Čimbenici koji utječu na strukturu i dinamiku tržišta rada
- Uloga obrazovanja i usavršavanja na tržištu rada
- Struktura plaća
- Mobilnost na tržištu rada
- Diskriminacija na tržištu rada
- Regulacija tržišta rada
- Problem nezaposlenosti: razina, strukture i dinamika razvoja.
- Uloga sindikata i kolektivnog pregovaranja
- Utjecaj države na tržište rada kroz zakonodavstvo, regulaciju i politiku zapošljavanja.
- Fleksibilnost tržišta rada
- Europska tržišta rada

Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Ekonomika sporta
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je pružiti studentima razumijevanje primjene ekonomskih teorija, koncepata i empirijskih metoda u području istraživanja ekonomike sporta kao specifične znanstvene discipline. Također, cilj predmeta je objasniti studentima društveno-ekonomsku ulogu i važnost djelatnosti sporta te ih upoznati s ključnim čimbenicima i akterima njegova razvoja.

Sadržaj predmeta
- Osnovne definicije i kategorije u području istraživanja ekonomike sporta;
- Teorijski okvir ekonomike sporta;
- Istraživačke metode u ekonomici sporta;
- izvori i obilježja ponude na tržištu sportskih usluga;
- Izvori i obilježja potražnje na tržištu sportskih usluga;
- Čimbenici razvoja djelatnosti sporta;
- Izvori financiranja sporta;
- Investicije u sportske objekte i infrastrukturu;
- Tržište rada u sportu;
- Društveno-ekonomski učinci djelatnosti sporta;
- Sport u Republici Hrvatskoj;
- Klasifikacija sportskih organizacija;
- Specifičnosti poslovanja sportskih organizacija;
- Faktori konkurentnosti sportskih organizacija;
- Mjerenje uspješnosti poslovanja sportskih organizacija;

Ekonomika turizma
3
15
15
0
Elective 2
- ekonomska teorija i ekonomika turizma
- povijesni razvoj turizma
- turistički proizvod
- osnovna obilježja ponude i potražnje na turističkom tržištu
- mjerenje turističke potražnje i njenih obilježja
- predviđanje turističke potražnje i ponašanje turista
- ekonomski učinci turizma
- turistička satelitska bilanca
- koncept multiplikatora, slabosti i ograničenja primjene metode multiplikatora
- turistički razvojni čimbenici
- cost benefit analiza investicija u turizmu
- analiza kapitalnog koeficijenta
- ljudski resursi u turizmu
- značenje prirodnih resursa u razvoju turizma
- ocjena uspješnosti osnovnih elementa turističke ponude
Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 64/III
E-mail: alen.host@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 141
Elektroničko poslovanje
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Ciljevi ovog kolegija vezani su uz svladavanje metoda i tehnika elektroničkog poslovanja te na spremnost studenata da se na svojem budućem radnom mjestu suoče s izazovima digitalne ekonomije. Ovaj ih kolegij priprema za suočavanje s najnovijim metodama elektroničkog poslovanja u bliskoj budućnosti i čini ih konkurentnijima i samopouzdanijima u obavljanju budućeg posla. Još tijekom studija studenti su otvoreniji prema modernijem shvaćanju ekonomije te uloge suvremene informatičke tehnologije u njoj.

Sadržaj predmeta
- Uvod u e-poslovanje. Što je Internet? Značaj Interneta kao medija.
- World Wide Web. Način rada. Pretraživanje Weba. Publiciranje na Webu.
- Vrste e-poslovanja. Poslovni modeli na Webu. Vrste elektroničkog poslovanja. Vrste poslovnih modela.
- Vrednovanje poslovnih modela. Poslovni modeli i poslovni procesi.
- Prednosti i nedostaci e-poslovanja. Pretpostavke razvoja e-poslovanja
- Problemi sigurnosti e-poslovanja. Sigurnosne tehnologije. Elektronički sustavi plaćanja. Sigurnost mreže. Digitalni potpis.
- E-marketing. E-marketing i upravljanje odnosima sa kupcima. Digitalna isporuka dobara i usluga. Potpora odlučivanju korisnika.
- E-tržišta. Elektronička tržišta u širem smislu. Elektronička tržišta u užem smislu. Elektroničke dražbe. Vrste dražbi. Oblici, obilježja, prednosti i nedostaci elektroničkih dražbi. Primjeri elektroničkih dražbi.
- M-poslovanje. Poslovanje u pokretu. Vrste mobilnih komunikacija. Arhitektura mobilne mreže. Modeli poslovanja u pokretu. Mobilno tržište: pretpostavke, razvoj i trendovi. Uloga društvenih mreža u elektroničkom poslovanju.
- Elektronička razmjena podataka
- Problemi privatnosti korisnika. Privatnost na Internetu, intelektualno vlasništvo i etika na Webu. Zaštita privatnosti. Državni propisi. Patentni zakoni i poslovne tajne.
- Digitalna ekonomija i informacijsko društvo. Internet i ekonomija znanja. Informacijsko društvo - vizija i stvarnost.
- Izrada interaktivnih digitalnih sadržaja za nove medije
- Društvene mreže u poslovanju
- Industrija 4.0 i njen utjecaj na poslovanje

Farmakoekonomika
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je studentima dati uvid u područje farmakoekonomike, njezine osnovne odrednice i alate kojima se koristi. Predmet obrađuje procjene troškovne-učinkovitosti zdravstvene tehnologije koristeći ekonomske evaluacije – od mjerenja i vrednovanja ishoda intervencije, do mjerenja i izračunavanja troškova intervencije i interpretacije rezultata evaluacije.

Sadržaj predmeta
- Zašto farmakoekonomika?
- Politika lijekova, regulatorni okvir i organizacija tržišta lijekova
- Ekonomske evaluacije zdravstvenih tehnologija i ekonomska teorija. Osnove odlučivanja temeljem rezultata ekonomskih evaluacija
- Vrste ekonomskih evaluacija
- Budget impact analiza
- Analiza osjetljivosti i interpretacija rezultata
- Distributivna pravednost u zdravstvu ili kako modificirati odlučivanje temeljeno na troškovnoj-učinkovitosti
- HTA – health technology assessement
- Primjena HTA i ekonomskih evaluacija u odlučivanju u zdravstvu - EU iskustva i primjena u RH
- Mjerenje i procjena direktnih troškova zdravstvenih tehnologija
- Mjerenje i procjena indirektnih troškova zdravstvenih tehnologija
- Mjerenje ishoda u zdravstvu
- Vrednovanje ishoda u zdravstvu
- Ishodi zdravstvenih tehnologija, klinička ispitivanja i stvarna učinkovitost lijekova
- Kako unaprijediti politiku lijekova, regulatorni okvir i organizacija tržišta lijekova u Hrvatskoj i EU?

Globalna sigurnost u poslovanju
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Globalna sigurnost u poslovanju su podučiti studente kako sustavno kategorizirati i elaborirati teme sigurnost, globalna sigurnost, globalna sigurnost u poslovanju i sigurnosne prijetnje te kako diskutirati o primjerima država i tvrtki koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju.

Sadržaj predmeta
- Uvodna razmatranja vezana uz globalnu sigurnost u poslovanju,
- Definiranje i gradiranje osnovnih pojmova: sigurnosti, globalne sigurnosti i globalne sigurnosti u poslovanju
- Sigurnosne prijetnje
- Globalno gospodarstvo
- Sigurnosne prijetnje i internacionalizacija poslovanja
- Društveni identitet kao sigurnosna prijetnja
- Okolišne sigurnosne prijetnje
- Zdravstvene sigurnosne prijetnje
- Prirodne sigurnosne prijetnje
- Iznenadne sigurnosne prijetnje
- Kriminalne sigurnosne prijetnje
- Ostale sigurnosne prijetnje
- Načini za postizanje globalne sigurnosti
- Primjeri država koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju
- Primjeri tvrtki koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju

Davorin Balaž , PhD
Chair: 60/III
E-mail: davorin.balaz@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 148
Industrijska organizacija
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Kolegij Industrijska organizacija omogućit će studentima dublje razumijevanje struktura tržišta, efikasnosti tržišta i interakcija između različitih igrača koji interveniraju na tim tržištima (poduzeća, potrošači, regulator, tijela nadležna za zaštitu tržišnog natjecanja, itd.).

Sadržaj predmeta
- Uvod u industrijsku organizaciju
- Suvremene ekonomske teorije poduzeća
- Značaj strukture tržišta kao čimbenika odabira poslovne strategije i strukture poduzeća
- Tržišna ponuda i društvena dobrobit (društveni učinci ograničavanja mogućnosti izbora)
- Oligopoli kao model tržišta; mjerenje koncentracija tržišta
- Suparništvo u oligopolskim uvjetima; povezano djelovanje
- Vladajući položaj – pojam i odrednice
- Ograničenja vladajućeg položaja
- Doktrine vezane uz javni odgovor na vladajući položaj poduzetnika
- Vertikalna i horizontalna diferencijacija proizvoda i usluga
- Cjenovna konkurencija (politika cijena)
- Prodajni napori (promidžbene aktivnosti)
- Diferencijacija nabavnih i prodajnih kanala
- Istraživanje i razvoj kao model diferencijacije; tehnološki zasnovane strategije
- Zaštićene informacije (poslovna i društvena strana zaštite intelektualnog vlasništva)

Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Informacijski sustavi za potporu odlučivanju
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je upoznati studente s mogućnostima i funkcioniranjem informacijskog sustava u funkciji potpore odlučivanju i u skladu s tim razmotriti, objasniti i primijeniti metode i koncepte uporabe informacijskog sustava u poslovnom odlučivanju.i računalno podržanim modelima upravljanja i odlučivanja.

Sadržaj predmeta
- Informacijski sustavi i odlučivanje.
- Definicija, struktura, međuodnos i povezivanje informacijskih sustava i odlučivanja.
- Poslovno odlučivanje.
- Faze procesa odlučivanja i potpora informacijskih sustava.
- Metode, koncepti i primjeri uporabe informacijskih sustava za potporu odlučivanju
- Vrste informacijskih sustava u poslovnom odlučivanju. Inteligentni i međuorganizacijski informacijski sustavi.
- Analitičko modeliranje i oblikovanje aplikativnih modela odlučivanja.
- Uporaba i povezivanje formula, funkcija i alata u analitičkom modeliranju.
- Računalni alat Solver i matematičko programiranje u sučelju proračunske tablice Excel
- Računalni alat Solver kao razvojni alat u oblikovanju i rješavanju poslovnih modela odlučivanja.
- Računalni alat Solver i binarno programiranje u oblikovanju dimenzijskog modela pridruživanja
- Model pridruživanja u rješavanju problema izbora projekata
- Studije slučajeva (Case Study). Primjena sustava za potporu odlučivanju u analizi problema, modeliranju i generiranju riješenja.
- Visual Basic za aplikacije (VBA) u modeliranju i programiranju rješavanja problema odlučivanja
- Tematske rasprave u diskusijskim skupinama
Institucionalni razvoj i konkurentnost
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj ovog kolegija je pružiti studentima znanja neophodna u proučavanju problematike kvalitete institucija i institucionalnih promjena, važnosti poticajne institucionalne klime za privlačenje investicija, povećanje inovacija i pokretanje privatne poduzetničke aktivnosti što sve u konačnici vodi ka povećanju konkurentnosti na međunarodnom tržištu i poboljšanju ekonomskih rezultata nacionalne ekonomije. Posebna pažnja je usmjerena na identificiranje onih institucionalnih čimbenika koji oblikuju inovativnu poduzetničku aktivnost i na analizu odnosa između institucija, poduzetničke aktivnosti i konkurentnosti na primjeru odabranih država. U konačnici, ovaj kolegij će studentima prikazati kako institucije djeluju u različitim sferama gospodarstva i koje su posljedice kada su one slabe i neefikasne.

Sadržaj predmeta
- Uvod u Institucionalni razvoj i konkurentnost
- Obilježja institucija i institucionalnih promjena
- Analiza pokazatelja institucionalnog razvoja i konkurentnosti
- Institucionalni razvoj i tranzicija – iskustva tzv. novih članica EU
- Institucionalna konvergencija u članicama EU
- Međunarodno integriranje i institucionalni razvoj
- Institucionalne determinante investicija
- Institucije i ekonomska učinkovitost
- Poticajno institucionalno okruženje, inovacije i poduzetništvo
- Odnos između institucija, poduzetničke aktivnosti i ekonomskog rasta i razvoja (na primjeru nerazvijenih država)
- Institucije, poduzetništvo, ekonomski rast i razvoj u razvijenim državama
- Uloga države i vladavine prava u investicijskoj i poslovnoj aktivnosti
- Korupcija - primjer Hrvatske i usporedba s ostalim državama
- Efikasnost javnog i poslovnog sektora kao čimbenici institucionalne kvalitete
- 15. Institucionalna razvijenost i konkurentnost gospodarstva

Integrirani poslovni procesi
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj je studentima prikazati i naučiti ih primijeniti najnovija postignuća u informacijskim rješenjima koja razvija SAP (SAP S/4HANA ) kako bi sa stečenim znanjem mogli iskoristiti svoj puni potencijal na način da optimiziraju poslovne procese i tako budu konkurentni na tržištu rada.
Cilj je prikazati tokove dokumentacije i evidentiranje pojedinih transakcija od procesa upita i nabave materijala, preko proizvodnje i prodaje do računovodstvenog evidentiranja. Pretpostavka razumijevanja SAP-.a je poznavanje ekonomike poslovanja te analize pojedinih procesa. Softverskim rješenjima SAP-a omogućava se baza podataka od važnosti za praćenje cjelokupnog poslovnog procesa, a koji se koriste za potrebe analiziranja i izvještavanja o rezultatima poslovanja poduzeća.

Sadržaj predmeta
- Uvod u SAP S / 4HANA, “Global Bike” sveučilišni koncept, SAP FIORI i SAP GUI
- Predavanja, slučaj iz prakse i vježbe prema sljedećim cjelinama:
- Upravljanje materijalom: organizacijske jedinice i osnovni podaci,
- Planiranje proizvodnje: Organizacijske jedinice, osnovni podaci,
- Proces proizvodnje: Planiranje prodaje, Raspored glavnih proizvoda, Planiranje potrebnog materijala, Narudžba
- Izvršenje proizvodnog procesa,
- Prodaja i distribucija: Organizacijske jedinice, Osnovni podaci, Proces narudžbe
- Financijsko računovodstvo: Organization structure, Master Data record, Processes, Reporting
- Menadžersko računovodstvo/Kontroling: organizacijska struktura, Osnovni podaci, Postupci i izvještavanje

Kolegij drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci
3
Elective 2
Kolegij drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci
3
Elective 2
Lokalne financije
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Studenti se trebaju upoznati sa pojmovima vezanim za funkcioniranje i financiranje nižih razina javnih vlasti, prvenstveno lokalnih jedinica (gradova i općina) javne vlasti. U tu svrhu moraju se upoznati sa tehnikom izrade i stavkama lokalnih proračuna, vrstama prihoda lokalnih jedinica kao i načinima financiranja lokalnih javnih rashoda. Radi ostvarivanja tih ciljeva studenti moraju steći i znanja o fiskalnoj decentralizaciji i problemima fiskalne nejednakosti jedinica lokalne samouprave.

Sadržaj predmeta
- Fiskalna decentralizacija: trendovi, prednosti, nedostaci
- Tehnike izrade proračuna i vrste proračuna lokalnih jedinica vlasti
- Proračunski proces lokalnih jedinica
- Pojam i temeljna obilježja fiskalnog federalizma
- Hrvatski sustav fiskalnog federalizma i usporedba sa ostalim državama članicama EU
- Ovlasti i odgovornosti lokalnih jedinica javne vlasti
- Komunalno gospodarstvo u RH
- Prihodi lokalnih jedinica javne vlasti
- Lokalni (vlastiti) i zajednički porezi
- Neporezni prihodi lokalnih jedinica javne vlasti
- Fiskalne nejednakosti i neravnoteže lokalnih jedinica
- Decentralizirane funkcije i njihovo financiranje
- Financiranje lokalnih jedinica – dug i zaduživanje
- Financiranje lokalnih jedinica – alternativni modeli financiranja
- Upravljanje imovinom lokalnih jedinica

Međunarodno trgovačko pravo
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Stjecanje znanja o specifičnim institutima međunarodnih trgovačkih ugovora, posebice ugovora o kupoprodaji robe. Uz to se obrađuju i obveznopravni elementi trgovačkog ugovora o kupoprodaji. Pri tome se stavlja naglasak na međunarodne pravne izvore koji se primjenjuju u konkretnom slučaju, kao i odnos tih međunarodnih pravnih izvora prema nacionalnom pravu. Obrađuje se i razvoj prava Europske Unije i njegov utjecaj na razvoj trgovačkog ugovora o kupoprodaji. Cilj je studentu pružiti cjelokupnu sliku jedne međunarodne trgovačke transakcije u čijem se središtu nalazi međunarodni ugovor o kupoprodaji.

Sadržaj predmeta
Predmet se sastoji od 4 glavne cjeline:
- Izvori međunarodnog trgovačkog prava ili lex mercatoria,
1. Međunarodno trgovačko pravo ili lex mercatoria; 2. Izvori međunarodnog trgovačkog prava, 3. Organizacije koje imaju važnu ulogu u stvaranju / harmonizaciji međunarodnog trgovačkog prava; 4. Pojam i značenje tzv. lex mercatorie, 5. UNIDROIT Načela međunarodnih trgovačkih ugovora;
- Utjecaj prava Europske unije na razvoj trgovačkog ugovora o kupoprodaji
1. Načela europskog ugovornog prava (PECL); 2. Izvori prava EU koji utječu na trgovački ugovor o kupoprodaji
- Sklapanje ugovora o kupoprodaji
1. Pregovori prema međunarodnim i domaćim izvorima prava; 2. Primjena općih uvjeta poslovanja; 3. Battle of forms; 4. Ponuda i protuponuda; 5. Opozive i neopozive ponude za sklapanje ugovora; 6. Predugovorna odgovornost
- Razrada Konvencije UN o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. – Bečke konvencije
1. Primjena Bečke konvencije; 2. Interpretacija BK; 3. Interpretacija volje stranaka prema BK; 4. Sklapanje ugovora prema BK; 5. Bitna povreda ugovora prema BK; 6. Raskid ugovora prema BK; 7. Predaja robe prema BK; 8. Materijalni nedostaci robe prema BK; 9. Prava kupca u slučaju povrede ugovora od prodavatelja; 10. Prava prodavatelja u slučaju povrede ugovora od kupca; 11. Prijelaz rizika nad robom; 12. Naknada štete; 13. Viša sila i nemogućnost ispunjenja ugovora.

Pametni gradovi
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Studenti se trebaju upoznati sa osnovnim pojmovima vezanim za koncept pametnih gradova te u trans-disciplinarnom kontekstu razumjeti ključne značajke primjene teorije i prakse pametnih gradova na unaprjeđenje djelotvornosti i učinkovitosti gradskog života, ali i nacionalnog gospodarstva u cjelini.

Sadržaj predmeta
- Pojam i koncept pametnih gradova
- Teorijski aspekti
- Učinci globalizacije
- Trans-disciplinarna perspektiva
- Dinamika razvoja pametnih gradova
- Tehno-centrični pristup pametnim gradovima
- Društveno-centrični pristup pametnim gradovima
- Društveni kontekst i potrebe pametnog urbanog razvoja
- Značaj planiranja, dizajna i arhitekture
- Upravljanje i participacija
- Pametni projekti
- Digitalizacija i block-chain tehnologije
- Mobilnost
- Financijske inovacije
- Pametni gradovi i projekti u svjetskoj praksi

Porezna politika EU
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je produbiti znanja iz oporezivanja što se tiče porezne politike EU i to u odnosu na postojeće (stare i nove), kao i buduće članice. Poseban će se naglasak staviti na poreznu harmonizaciju i koordinacija u EU.

Sadržaj predmeta
- Porezno opterećenje i porezna struktura EU
- Klasična porezna struktura EU
- Alternativna porezna struktura EU
- Harmonizacija neizravnih poreza –PDV: osnovica i stope
- Harmonizacija neizravnih poreza – PDV: isporuke i stjecanja na jedinstvenom tržištu
- Harmonizacija neizravnih poreza – PDV: posebni postupci oporezivanja
- Harmonizacija neizravnih poreza – trošarine na energente i ekološki porezi
- Harmonizacija neizravnih poreza – trošarine na duhanske i alkoholne proizvode
- Harmonizacija neizravnih poreza – porez na financijske transakcije
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza - oporezivanje kompanija: štetna porezna konkurencija i kodeks oporezivanja poduzeća
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza - oporezivanje kompanija: supranacionalne direktive na području međunarodnog oporezivanja i arbitražna konvencija
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza – oporezivanje kompanija: Buduća zajednička osnovica poreza na dobit
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza - oporezivanje stanovništva
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza – ostali porezi
- Administrativna suradnja među zemljama članicama i učinak na porezne obveznike

Poslovne politike EU i Unutarnje tržište
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Kolegij promiče dublje razumijevanje načela funkcioniranja i upravljanja Europskom unijom te razumijevanje teorijskih aspekata analize procesa integracije i praktičnog funkcioniranja zajedničkih mikroekonomskih politika, a sve u funkciji boljeg razumijevanja Unutarnjeg europskog tržišta, njegovih temeljnih sloboda i učinaka pratećih politika koje stvaraju uvjete za ostvarivanje zajedničkih interesa i ciljeva u području slobodnog poslovanja na tržištu Europske unije.

Sadržaj predmeta
- Povijesni i institucionalni okviri EU-a
- Specifičnosti donošenja odluka u području zajedničkih politika EU
- Sustav financiranja EU-a
- Mikroekonomska analiza europskih integracija
- Preferencijalna liberalizacija i vanjsko-trgovinski položaj EU-a
- Unutarnje europsko tržište i temeljni koncepti ekonomskih politika u EU
- Evolucija tržišne integracije i „temeljnih sloboda“ u EU
- Europsko tržište usluga i slobodan poslovni nastan
- Specifičnosti financijske integracije u EU
- Zajednička poljoprivredna politika u EU – CAP
- Učinci lokacije, ekonomska geografija i regionalna politika
- Politika tržišnog natjecanja i državnih potpora u EU; zaštita potrošača u EU
- Harmonizacija oporezivanja u EU
- Europska industrija, tehnološki razvoj i inovacije
- Europska transportna, energetska i ribarstvena politika.

Poslovni aspekti sustava za upravljanje bazama podataka
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Poslovni aspekti sustava za upravljanje bazama podataka su podučiti studente kako elaborirati teoriju vezanu uz poslovne aspekte sustava za upravljanje bazama podataka, dijelove sustava za upravljanje bazama podataka primjenjujući modele sustava za upravljanje bazama podataka te kako koristiti Oracle-ov sustav za upravljanje bazama podataka pri razvijanju rješenja za poslovanje.

Sadržaj predmeta
- Uvodna razmatranja vezana uz poslovne aspekte sustava za upravljanje bazama podataka
- Teorija vezana uz poslovne aspekte sustava za upravljanje bazama podataka
- Primjeri tvrtki koje koriste poslovne aspekte sustava za upravljanje bazama podataka
- Teorija napredne normalizacije podataka i tablica te teorija modela sustava za upravljanje bazama podataka
- Odabrana etička pitanja vezana uz poslovne aspekte sustava za upravljanje bazama podataka
- Buduće tendencije napretka sustava za upravljanje bazama podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri konceptualizaciji podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri modeliranju podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri definiranju zahtjeva za baze podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri translatiranju iz dijagrama u baze podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri kreiranju objekata baze podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri uspostavljanju veza među podatcima
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri naprednoj normalizaciji podataka i tablica
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri korištenju SQL-a
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri stvaranju grafičkih korisničkih sučelja za baze podataka

Poslovni i menadžerski informacijski sustavi
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Poslovni i menadžerski informacijski sustavi su podučiti studente sveobuhvatnu i suvremenu teoriju vezanu uz poslovne i menadžerske informacijske sustave te etička pitanja vezana uz poslovne i menadžerske informacijske sustave te kako koristiti Microsoft Excel-ova i/ili Oracle-ova i/ili Odoo-ova i/ili srodna poslovna rješenja pri modeliranju i/ili rješavaju primjera poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava

Sadržaj predmeta
- Uvodna razmatranja vezana uz poslovne i menadžerske informacijske sustave
- Značajke poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Pozicije poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava te analitičkih i upravljačkih obrada unutar organizacije
- Međuodnos poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava te poslovnih procesa
- Postulati razvoja poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Modaliteti organiziranja poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Načini elektroničkog povezivanja poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Pitanja kvalitete te sigurnosti poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Odabrana etička pitanja vezana poslovne i menadžerske informacijske sustave
- Buduće tendencije napretka poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Primjeri modeliranja problema linearnog programiranja u poslovnim i menadžerskim informacijskim sustavima u Microsoft Excelu
- Elementi poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava u Microsoft Excel i/ili Oracle i/ili Odoo i/ili srodnim poslovnim rješenjima
- Primjeri poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava u Microsoft Excel i/ili Oracle i/ili Odoo i/ili srodnim poslovnim rješenjima u menadžmentu i/ili u međunarodnom poslovanju
- Primjeri poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava u Microsoft Excel i/ili Oracle i/ili Odoo i/ili srodnim poslovnim rješenjima u poduzetništvu i/ili u marketingu
- Primjeri poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava u Microsoft Excel i/ili Oracle i/ili Odoo i/ili srodnim poslovnim rješenjima u financijama

Regionalne ekonomske integracije
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Kolegij sveobuhvatno proučava teorijske postavke ekonomskih integracija, njihove uzroke, svrhu i temeljne učinke, kao i empirijske primjere različitih oblika ekonomskih integracija. Na taj se način stvaraju uvjeti za usvajanje temeljne metodologije analiziranja i procjene statičkih i dinamičkih učinaka ekonomskih integracija, čimbenika koji utječu na stvaranje određenih integracija te najvažnijih politika koje prate integracijske procese.

Sadržaj predmeta
- Globalizacija, regionalizam i multilateralizam
- Razvoj i specifičnosti osnovne teorije (Viner) ekonomske integracije
- Oblici ekonomskih integracija – motivi, razlike i učinci
- Moderna teorija ekonomske integracije; Meade i teorija drugog najboljeg rješenja
- Slobodna trgovina nasuprot protekcionizmu i položaj ekonomskih integracija
- Efekti ekonomskih integracija u teoriji carinske unije i zone slobodne trgovine: statički učinci; stvaranje trgovine, skretanje trgovine
- Efekti ekonomskih integracija u teoriji carinske unije i zone slobodne trgovine: dinamički efekti ekonomskih integracija
- WTO načela i položaj ekonomskih integracija
- Teoretski vidici europskih integracija: analiza efekta ekonomije obujma i učinci na tržišno natjecanje
- Teoretski vidici europskih integracija: učinci na lokalizaciju proizvodnje, ekonomski rast i siromaštvo
- Teoretski vidici europskih integracija: učinci na migracije i kretanje kapitala
- Razvoj Europske unije i njenih integracijskih okvira i politika
- Ekonomska i monetarna integracija: razvoj i ekonomsko poslovne implikacije
- Procesi regionalne konvergencije i divergencije; integracije zemalja u razvoju
- Hrvatska u odnosu na ekonomske integracije - članstvo u integracijama i EU perspektive.

Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 64/III
E-mail: alen.host@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 141
Statističke metode za poslovno odlučivanje
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Proširiti i produbiti znanje statističkih metoda. Kolegij potiče primjenu statističkih tehnika kao potporu donošenju odluka i rješavanju problema u poslovnom procesu. Dio kolegija je odnosi se na rješavanje problema iz prakse.

Sadržaj predmeta
Uvod u statističke metode kao potpora odlučivanju. Odabrana programska potpora za statističku analizu: Microsoft Excel, Statistica, STATA ili sl. Odabrane metode parametrijske statistike. Testiranje pretpostavki modela. Mogućnosti rada s narušenim pretpostavkama. Post-hoc analiza. Uvod u neparametrijsku statistiku. Odabrane metode neparametrijske statistike. Uvod u kontrolu kvalitete. Odabrane metode statističke kontrole kvalitete. Implikacije statističke kontrole kvalitete za menadžere. Uvod u statističku analizu odlučivanja. Osnovni elementi analize odlučivanja. Uvjeti odlučivanja. Odabrane metode statističke analize odlučivanja.

Ana Štambuk , PhD, Full Professor
Chair: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Phone: ana.stambuk@efri.uniri.hr
Ema Kelin , Senior Assistant
Chair: 88/IV
E-mail: ema.kelin@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 168
Tržišta energenata
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj ovog kolegija je pružiti studentima znanje i razumijevanje aktualnih i strukturnih promjena na tržištima energenata te regulatorni okvir reformi koje mijenjaju uvjete poslovanja u energetici, kako bi bili u stanju razumjeti specifičnosti energetskih tržišta. Razumijevanje trendova u energetici nužno je za kritičko sagledavanje poslovnih modela koji će osigurati konkurentnost u uvjetima brzih tehnoloških, organizacijskih i financijskih promjena.

Sadržaj predmeta
- Tržište nafte – analiza tržišta (ponuda, potražnja, cijene) u kratkom i dugom roku, rezerve, kraj ere nafte?
- Tržište ugljena – analiza tržišta (ponuda, potražnja, cijene) u EU i globalno, rastuća uloga ugljena u zemljama u razvoju
- Tržište prirodnog plina – analiza tržišta prirodnog plina (ponuda, potražnja, cijene), plin kao tranzicijsko gorivo, plin u sinergiji s vodikom
- Tržište LNG-a – ponuda, potražnja, cijene
- Tržište obnovljivih izvora – analiza tržišta, sustavi poticaja
- Tržište električne energije – analiza tržišta (cijene, modeli tržišta)
- Vodik kao energent – promjena energetske paradigme
- Četiri paketa energetskih zakona i reforme
- Uloga i ciljevi regulatorne energetske agencije
- Restrukturiranje u energetskom sektoru i razdvajanje energetskih djelatnosti
- Privatizacija – modeli i iskustva
- Rezultati reformi u energetskom sektoru – analiza izabranih zemalja
- Tržišta energenata u RH
- Energetska strategija do 2030. s pogledom na 2050. – što nas očekuje?
- Energetsko siromaštvo – situacija u RH i EU, zakonska regulativa

Upravljanje institucionalnim investitorima
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s karakteristikama, poslovanjem, tržišnom pozicijom i razlozima ekspanzije institucionalnih investitora (investicijskih fondova, mirovinskih fondova, osiguravajućih društava, investicijskih banaka, financijskih posrednika). Razumijevanje poslovanja institucionalnih investitora od velike je važnosti za za donošenje financijskih odluka za poduzetnike, menadžere i pojedinačne investitore.

Sadržaj predmeta
- Suvremeni financijski sustavi i uloga financijskih posrednika: transakcijski troškovi, problemi asimetrije informacija.
- Bankocentrični vs tržišnocentrični financijski sustavi.
- Struktura financijskih institucija: ekonomska funkcija i vrste (depozitne institucije, institucije ugovorne štednje, investicijski posrednici, institucije nadzora i kontrole), konkurencija, tržišni trendovi
- Investitori na financijskim tržištima: individualni i institucionalni investitori, različitost ciljeva i strategija ulaganja.
- Institucionalni investitori: vrste, razlozi ekspanzije, prednosti i nedostaci, odnos agent – principal.
- Investicijski fondovi: pojam, otvoreni i zatvoreni investicijski fondovi, NAV vrijednost.
- Vrste investicijskih fondova: UCITS, AIF, ETF, hedge fondovi, indeksni fondovi, fondovi rizičnog kapitala, nekretninski fondovi.
- Strategije ulaganja i alokacija imovine fonda, troškovi i naknade kod ulaganja u investicijske fondove.
- Mirovinski fondovi: privatni mirovinski sustavi (strukovni mirovinski programi, osobni mirovinski programi), javni mirovinski sustavi (PAYG sustav, sustavi kapitalizirane štednje, skandinavski pristup), mirovinske reforme, mirovinski fondovi s definiranim naknadama, mirovinski fondovi definiranih doprinosa.
- Strategije ulaganja mirovinskih fondova (aktivna vs. pasivna, poslovanje mirovinskih fondova).
- Društva za osiguranje: pojam osiguranja, vrste osiguranja, sudionici tržišta osiguranja, važnost životnog osiguranja za razvoj financijskih tržišta, strategije ulaganja.
- Struktura ulaganja institucionalnih investitora, politika plasmana i rizici.
- Investicijsko bankarstvo: anglo-saksonski bankarski sustav i europski bankarski sustav, poslovi investicijskog banakarstva (savjetodavni, distributivni i potpisnički poslovi, M&A poslovi)
- Institucionalni investitori na europskom i hrvatskom financijskom tržištu.
- Strateške opcije razvoja institucionalnih investitora: analiza dugoročne isplativosti ulaganja (odnos dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, životnog osiguranja i investicijskih fondova).

Upravljanje karijerom
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Osnovni cilj kolegija je pružiti studentima podršku u razvoju dubljeg razumijevanja teorija i istraživanja u području upravljanja karijerom i ukazati na važnost takvog znanja za učinkovito upravljanje vlastitom karijerom. Dubinsko razumijevanje različitih mogućnosti i perspektiva u upravljanju karijerom studente će osnažiti u nastojanju da postanu uspješni zaposlenici i / ili vođe, kao i da identificiraju dugoročne ciljeve u karijeri.

Sadržaj predmeta
- Uvod u upravljanje karijerom
- Suvremene teorije razvoja karijere
- Koncepti bezgranične i protejske karijere
- Nove tehnologije i budućnost poslova
- Utjecaj ekonomskih trendova na oblikovanje potražnje
- Zapošljivost, fleksigurnost i koncept cjeloživotnog učenja
- Mobilnost radne snage
- Čimbenici koji određuju očekivanja poslodavaca
- Modeli razvoja karijere
- Kompetencije i kompetencijski okviri
- Transverzalne vještine
- Osobnost i uspjeh u karijeri
- Ravnoteža privatnog i profesionalnog života
- Upravljanje promjenama i karijerni šokovi
- Upravljanje karijerom u međunarodnom okruženju

Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Veliki podaci i poslovna inteligencija
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Najvažnija funkcija sustava poslovne inteligencije je mogućnost izrade poslovnih izvještaja koji pridonose učinkovitom procesu donošenja odluka u poslovanju uz primjenu alata za analizu i prezentaciju multidimenzionalnih podataka. Poslovni izvještaji su integralni dio upravljanja kompanijom, i menadžeri ih koriste kako bi pratili progres, tj. napredak zadanih poslovnih ciljeva, kontrolirali rashode i povećavali prihode u organizaciji, predvidjeli poslovne trendove i time doprinijeli daljnjem razvoju poslovanja. Poslovno izvještavanje vrlo je značajno za sve segmente poslovanja, stoga, glavni cilj ovog predmeta je upoznati studente sa osnovnim pojmovima velikih podataka i poslovne inteligencije te praktičnom primjenom u vidu dizajniranja i pripreme velikih podataka, a zatim i praktičnom izradom izvještaja primjenom alata za poslovno izvještavanje kao što su Power Query, Power Pivot, Power BI Desktop i Visual Basic u Excelu.

Sadržaj predmeta
- Pojmovi, definicije i koncepti velikih podataka i poslovne inteligencije
- Temeljne značajke velikih podataka: volumen, brzina, vjerodostojnost, raznolikost, vrijednost, promjenjivost, vizualizacija, nestalnost te povezivanje strukturiranih i nestrukturiranih podataka
- Arhitektura sustava poslovne inteligencije
- Model velikih podataka i vrste poslovnog izvještavanja
- Aspekti međuodnosa velikih podataka i poslovne inteligencije (Vennov dijagram)
- Metode oblikovanja i razvoja relacijske baze podataka u Accesu
- Relacijske baze podataka i dimenzijske baze podataka.
- Razmjena podataka između baze podataka Accesas i proračunske tablice Excel
- Složene funkcije u analizi podataka.
- Računalni alati u analitičkoj obradi podataka.
- Binarno programiranje i modeli pridružživanja
- Dimenzijske tablice i grafikoni
- Baze podataka i skladišta podataka.
- Business intelegence alati za poslovno izvještavanje (Power Query, Power Pivot, Power BI Desktop)
- Visual Basic za aplikacije (VBA) u analizi podataka u Excelu

Ana Babić , PhD, Assistant Professor
Chair: 46/II
E-mail: ana.babic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 152
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Projektni menadžment
6
30
15
15
Compulsory
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta su osposobiti studente za razumijevanje razvojnih mogućnosti projektnog upravljanja te stjecanje kompetencija i vještina apliciranja metodologije upravljanja projektima.

Sadržaj predmeta
Program sadrži ove tematske jedinice:
- projekti i projektno orijentirano poslovanje,
- životni ciklus projekta,
- koncept projektnog menadžmenta,
- kontekst projektnog menadžmenta,
- strategija razvoja projektnog upravljanja,
- dizajniranje organizacije za projektno upravljanje,
- organizacija i razvoj sustava projektnog menadžmenta;
- iniciranje i aktiviranje realizacije projekata,
- planiranje i organizacija logistike projektne realizacije,
- evaluiranje i zaključivanje realizacije projekata,
- upravljanje projektnom integracijom,
- upravljanje projektnom organizacijom,
- upravljanje realizacijom sustava primarnih projektnih ciljeva,
- projektna upravljačka kontrola i upravljanje projektnim promjenama i
- perspektive razvoja projektnog menadžmenta.
Teorija organizacije
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Osposobiti studente za sagledavanje problematike funkcioniranja organizacije u kontekstu suvremenih ekonomskih (institucionalnih) teorija organizacije.

Sadržaj predmeta
- Teorija poduzeća kao znanstvena i nastavna disciplina
- Teorija organizacije u kontekstu ekonomske i sociološke (biheviorističke) teorije.
- SCP model i Harwardska škola.
- Ekonomska struktura poduzeća. Oblici rasta poduzeća; pravci rasta poduzeća.
- Tehnološka teorija poduzeća i njena ograničenja.
- Teorija transakcijskih troškova. Coase-ova teorija vertikalnog rasta poduzeća.
- Williamsonov model. Elementi specifičnosti transakcija - specifični resursi (razlozi internalizacije transakcija). Ex-ante i ex-post troškovi. Zaštita transakcija i institucionalna okolina.
- Nepotpuni ugovori. Poduzeće kao nadomjestak za ugovorna ograničenja.
- Dvostrani monopol. Troškovi promjene partnera.
- Ekonomska uloga hijerarhija u različitim teorijama poduzeća.
- Vlasničke teorije poduzeća. Vlasništvo kao mehanizam alokacije kontrole.
- Sadržaj vlasničkih prava. Ograničenja vlasničkih prava.
- Menadžerski problem u korporativnom upravljanje
- Agencijska teorija. Agencijski troškovi. Vlasnička struktura i ponašanje menadžera-agenta.
- Razvoj modela organizacije poduzeća u hrvatskom gospodarskom prostoru.
Upravljanje kvalitetom
6
30
30
0
Compulsory
- Pojam kvalitete. Povijesni razvoj sustava upravljanja kvalitetom.
- Različiti pristupi definiranju kvalitete. Transcedentalno tumačenje kvalitete. Strateško upravljanje kvalitetom. Kvaliteta proizvoda, usluga i procesa. Unutrašnji i vanjski glas kvalitete. Garvinove dimenzije kvalitete.
- Spirala kvalitete. PDCA.
- Pregled alata i metoda za praćenje i unapređenje sustava upravljanja kvalitetom.
- Modeli poslovne izvrsnosti: Malcom Baldrige National Quality Award, European Quality Award.
- Sustavi upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 (zahtjevi i načela), ISO 14001:2015, ISO 45001 i dr.
- HACCP,Kosher i Halal.
- Integrirani menadžment sustavi.
- Klasični doprinos kvaliteti: W. Edwards Deming. Philip Crosby. Armand Feigenbaum. Kaoro Ishikawa. Joseph M. Juran. Genichi Taguchi.
- Razvijanje kulture kvalitete.
- Troškovi (ne)kvalitete i koristi kvalitete.
- Implementacija sustava kvalitete. Proces certifikacije poduzeća. Vrste audita: audit prve, druge i treće strane. Pozitivni i negativni utjecaji uvođenja sustava upravljanja kvalitetom.
- Lean pristup, Six Sigma, Hoshin Kanri, metoda 20 ključeva.
- Kvaliteta i Hrvatska
- Uloga kvalitete u sklopu Industrija 4.0
Lara Jelenc , PhD, Full Professor
Chair: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 131
Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Ekonomika obrazovanja
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Predmet pruža uvod u različite aspekte ekonomike obrazovanja. Primjenjuju se alati ekonomske analize obrazovne politike i rješavanje problema. Cilj predmeta je da studenti savladaju osnovne pojmove iz područja ekonomike obrazovanja s osvrtom na razvoj ljudskih potencijala. U predmetu se analiziraju dva aspekta ekonomike obrazovanja: utjecaj na razvoj društva (makro aspekt) i utjecaj na razvoj ljudskih potencijala u poduzeću (mikro aspekt).

Sadržaj predmeta
Sadržaj predmeta obuhvaća:
- Predmet izučavanja ekonomike obrazovanja
- Povijesni pregled ekonomike obrazovanja
- ljudski kapital I ljudski potencijali
- obrazovanje I ekonomski razvoj
- obrazovanje I znanost
- investicije u obrazovanje
- planiranje obrazovanja
- obrazovne politike
- obrazovanje u poduzeću
- strategijski model obrazovanja u poduzeću
- metode I tehnike obrazovanja u poduzeću
- e-obrazovanje
- primjena e-obrazovanja
- razvoj koncepata programa e-obrazovanja
- metode I tehnike e-obrazovanja

Zoran Ježić , PhD, Full Professor
Chair: 43 / II
E-mail: zoran.jezic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 167
Ekonomika racionalnog djelovanja
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Stjecanje temeljnih znanja o različitim aspektima teorije racionalnog odlučivanja te razvijanje vještine analitičkog i kritičkog mišljenja. Poticanje kreativne upotrebe stečenih znanja i sposobnosti u interdisciplinarnom pristupu.

Sadržaj predmeta
- Važnost izbora i struktura odlučivanja
- Vrste racionalnosti i pojam instrumentalne racionalnosti
- Logika preferencija, problem tranzitivnosti i funkcija korisnosti
- Donošenje odluka i problemi u razumijevanju vjerojatnosti
- Kondicionalna vjerojatnost i Bayesovo učenje
- Model subjektivno očekivane korisnosti
- Heuristike i pristranosti u odlučivanju
- Normativni modeli donošenja odluka u konfliktnim (kompetitivnim) situacijama
- Strategije donošenja odluka i ravnotežne točke u teoriji igre
- Granice racionalnosti
- Javni izbor, interesne skupine i paradoksi glasanja
- Kolektivno djelovanje i agregiranje preferencija
- Preskriptivni pristup distributivnom pregovaranju
- Mehanizmi aukcija i razrješavanja sukoba interesa kod distribucije zajedničkog vlasništva
- Institucionalni pristup tumačenju ekonomskih i društvenih odnosa
Menadžersko računovodstvo
3
15
0
15
Elective
• Pojam, obilježja i razvoj menadžerskog računovodstva.
• Utjecaj okruženja na upravljačko računovodstvo
• Ponašanje troškova: analiza ponašanja troškova, klasifikacija troškova i aktivnosti menadžera.
• CVP (Volume-Cost-Profit) analiza.
• Kratkoročno odlučivanje i računovodstvene informacije.
• Budžet, standardi i ljudsko ponašanje. Financijsko budžetiranje.
• Budžet kapitala: značaj, vrste i tehnike donošenja odluka o budžetu kapitala, složene odluke o budžetu kapitala.
• Računovodstvo u funkciji centara odgovornosti.
• Standardni troškovi i budžetiranje.
• Kvantitativne metode u menadžerskom računovodstvu.
• Posebnosti menadžerskog računovodstva u javnom i neproftnom sektoru
Međunarodna financijska tržišta
3
15
15
0
Elective
- Uvod u međunarodna financijska tržišta
- Pojam, funkcije i vrste financijskih tržišta: primarna, sekundarna, tercijarna, kvartarna tržišta; kratkoročna i dugoročna tržišta; tržišta dužničkog i vlasničkog kapitala; burze i izvanburzovna tržišta
- Efikasnost tržišta vrijednosnih papira
- Devizna tržišta: osnovne funkcije i operacije na deviznom tržištu
- Financijski instrumenti: dionice i obveznice
- Financijske inovacije


- Međunarodna financijska tržišta: sudionici i struktura međunarodnih tržišta
- Tržište euronovca, eurodepoziti, eurobanke
- Offshore poslovanje i financijski centri
- Međunarodno tržište kapitala: tržište euroobveznica, eurokredita, inozemnih obveznica
- Institucije međunarodnog financijskog sustava: MMF, Svjetska banka, Europska investicijska banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Razvojna banka Vijeća Europe
- Suvremeni procesi u financijskim sustavima: procesi financijske globalizacije, deregulacije, sekuritizacije i konglomerizacije
- Financijske krize
- Međunarodna tržišta kapitala (Euronext, NASDAQ, Londonska burza, Pariška burza, Tokijska burza)
- Nacionalna financijska tržišta: tržišta kapitala u post-tranzicijskim, tržište kapitala u Republici Hrvatskoj
Elective course 2:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Digitalni kanali poslovne komunikacije
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta

Transformacija tradicionalnih oblika organizacije u digitalne podrazumijeva upotrebu novih tehnologija, osobnih računala, društvenih mreža, mobilnih uređaja, raznih aplikacija, agilnog poslovanja, analize velikih baza podataka (engl. big data analysis) i drugih digitalnih oblika za poslovnu komunikaciju. Opisani oblici komunikacije podrazumijevaju da organizacija ima razvijeni elektronički oblik komuniciranja i da su njezini zaposlenici educirani za takav oblik komuniciranja. Glavni cilj ovog predmeta je usvajanje znanja o važnosti, značaju i vrstama digitalnih kanala komunikacije i prepoznavanje razlika u odnosu na tradicionalne oblike komunikacije. Kroz praktični dio ovog predmeta studenti će samostalno kreirati sadržaje digitalne komunikacije (Canva, Infografika, Piktochart), kreirati sadržaje za poslovanje na mreži (Wordpress, Google site..) izraditi online prisutnost poboljšati rangiranje na tražilicama (ključne riječi, društveni mediji - Facebook, Instagram..)e-mail marketinga (izrada promotivnih materijala u Mailchimpu), videozapisa, oglašavanja na prikazivačkoj mreži, koristiti web analitiku, optimizaciju online marketinga te koristit e-trgovinu.

Sadržaj predmeta
- Pojam poslovnog komuniciranja
- Značaj poslovnog komuniciranja
- Komunikacijski proces i načini digitalni kanali komuniciranja
- Digitalni kanali verbalne komunikacije
- Digitalni kanali neverbalne komunikacije
- Primjena digitalnih tehnologija za komunikacijske vještine: slušanje, govorenje, pisanje
- Sastanci, rasprave, savjetovanja, pregovori u digitalnom okruženju
- Predstavljanje i javno nastupanje primjenom digitalnih tehnologija
- Poslovni razgovor i poslovna korespondencija u digitalnim kanalima poslovne komunikacije
- Sastanci, rasprave, savjetovanja, pregovori primjenom digitalnih tehnologija
- Predstavljanje i javno nastupanje u digitalnom svijetu
- Interno komuniciranje primjenom digitalne tehnologije
- Međukulturalno komuniciranje i digitalni kanali komunicije
- Poslovni bonton u digitalnom svijetu
- Digitalni kanali poslovne komunikacije u budućnosti

Ana Babić , PhD, Assistant Professor
Chair: 46/II
E-mail: ana.babic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 152
Lokalne financije
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Studenti se trebaju upoznati sa pojmovima vezanim za funkcioniranje i financiranje nižih razina javnih vlasti, prvenstveno lokalnih jedinica (gradova i općina) javne vlasti. U tu svrhu moraju se upoznati sa tehnikom izrade i stavkama lokalnih proračuna, vrstama prihoda lokalnih jedinica kao i načinima financiranja lokalnih javnih rashoda. Radi ostvarivanja tih ciljeva studenti moraju steći i znanja o fiskalnoj decentralizaciji i problemima fiskalne nejednakosti jedinica lokalne samouprave.

Sadržaj predmeta
- Fiskalna decentralizacija: trendovi, prednosti, nedostaci
- Tehnike izrade proračuna i vrste proračuna lokalnih jedinica vlasti
- Proračunski proces lokalnih jedinica
- Pojam i temeljna obilježja fiskalnog federalizma
- Hrvatski sustav fiskalnog federalizma i usporedba sa ostalim državama članicama EU
- Ovlasti i odgovornosti lokalnih jedinica javne vlasti
- Komunalno gospodarstvo u RH
- Prihodi lokalnih jedinica javne vlasti
- Lokalni (vlastiti) i zajednički porezi
- Neporezni prihodi lokalnih jedinica javne vlasti
- Fiskalne nejednakosti i neravnoteže lokalnih jedinica
- Decentralizirane funkcije i njihovo financiranje
- Financiranje lokalnih jedinica – dug i zaduživanje
- Financiranje lokalnih jedinica – alternativni modeli financiranja
- Upravljanje imovinom lokalnih jedinica

Pametni gradovi
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Studenti se trebaju upoznati sa osnovnim pojmovima vezanim za koncept pametnih gradova te u trans-disciplinarnom kontekstu razumjeti ključne značajke primjene teorije i prakse pametnih gradova na unaprjeđenje djelotvornosti i učinkovitosti gradskog života, ali i nacionalnog gospodarstva u cjelini.

Sadržaj predmeta
- Pojam i koncept pametnih gradova
- Teorijski aspekti
- Učinci globalizacije
- Trans-disciplinarna perspektiva
- Dinamika razvoja pametnih gradova
- Tehno-centrični pristup pametnim gradovima
- Društveno-centrični pristup pametnim gradovima
- Društveni kontekst i potrebe pametnog urbanog razvoja
- Značaj planiranja, dizajna i arhitekture
- Upravljanje i participacija
- Pametni projekti
- Digitalizacija i block-chain tehnologije
- Mobilnost
- Financijske inovacije
- Pametni gradovi i projekti u svjetskoj praksi

Poslovne politike EU i Unutarnje tržište
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Kolegij promiče dublje razumijevanje načela funkcioniranja i upravljanja Europskom unijom te razumijevanje teorijskih aspekata analize procesa integracije i praktičnog funkcioniranja zajedničkih mikroekonomskih politika, a sve u funkciji boljeg razumijevanja Unutarnjeg europskog tržišta, njegovih temeljnih sloboda i učinaka pratećih politika koje stvaraju uvjete za ostvarivanje zajedničkih interesa i ciljeva u području slobodnog poslovanja na tržištu Europske unije.

Sadržaj predmeta
- Povijesni i institucionalni okviri EU-a
- Specifičnosti donošenja odluka u području zajedničkih politika EU
- Sustav financiranja EU-a
- Mikroekonomska analiza europskih integracija
- Preferencijalna liberalizacija i vanjsko-trgovinski položaj EU-a
- Unutarnje europsko tržište i temeljni koncepti ekonomskih politika u EU
- Evolucija tržišne integracije i „temeljnih sloboda“ u EU
- Europsko tržište usluga i slobodan poslovni nastan
- Specifičnosti financijske integracije u EU
- Zajednička poljoprivredna politika u EU – CAP
- Učinci lokacije, ekonomska geografija i regionalna politika
- Politika tržišnog natjecanja i državnih potpora u EU; zaštita potrošača u EU
- Harmonizacija oporezivanja u EU
- Europska industrija, tehnološki razvoj i inovacije
- Europska transportna, energetska i ribarstvena politika.

Poslovni aspekti sustava za upravljanje bazama podataka
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Poslovni aspekti sustava za upravljanje bazama podataka su podučiti studente kako elaborirati teoriju vezanu uz poslovne aspekte sustava za upravljanje bazama podataka, dijelove sustava za upravljanje bazama podataka primjenjujući modele sustava za upravljanje bazama podataka te kako koristiti Oracle-ov sustav za upravljanje bazama podataka pri razvijanju rješenja za poslovanje.

Sadržaj predmeta
- Uvodna razmatranja vezana uz poslovne aspekte sustava za upravljanje bazama podataka
- Teorija vezana uz poslovne aspekte sustava za upravljanje bazama podataka
- Primjeri tvrtki koje koriste poslovne aspekte sustava za upravljanje bazama podataka
- Teorija napredne normalizacije podataka i tablica te teorija modela sustava za upravljanje bazama podataka
- Odabrana etička pitanja vezana uz poslovne aspekte sustava za upravljanje bazama podataka
- Buduće tendencije napretka sustava za upravljanje bazama podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri konceptualizaciji podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri modeliranju podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri definiranju zahtjeva za baze podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri translatiranju iz dijagrama u baze podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri kreiranju objekata baze podataka
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri uspostavljanju veza među podatcima
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri naprednoj normalizaciji podataka i tablica
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri korištenju SQL-a
- Primjeri poslovnih aspekata Oracle sustava za upravljanje bazama podataka pri stvaranju grafičkih korisničkih sučelja za baze podataka

Tržišta energenata
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj ovog kolegija je pružiti studentima znanje i razumijevanje aktualnih i strukturnih promjena na tržištima energenata te regulatorni okvir reformi koje mijenjaju uvjete poslovanja u energetici, kako bi bili u stanju razumjeti specifičnosti energetskih tržišta. Razumijevanje trendova u energetici nužno je za kritičko sagledavanje poslovnih modela koji će osigurati konkurentnost u uvjetima brzih tehnoloških, organizacijskih i financijskih promjena.

Sadržaj predmeta
- Tržište nafte – analiza tržišta (ponuda, potražnja, cijene) u kratkom i dugom roku, rezerve, kraj ere nafte?
- Tržište ugljena – analiza tržišta (ponuda, potražnja, cijene) u EU i globalno, rastuća uloga ugljena u zemljama u razvoju
- Tržište prirodnog plina – analiza tržišta prirodnog plina (ponuda, potražnja, cijene), plin kao tranzicijsko gorivo, plin u sinergiji s vodikom
- Tržište LNG-a – ponuda, potražnja, cijene
- Tržište obnovljivih izvora – analiza tržišta, sustavi poticaja
- Tržište električne energije – analiza tržišta (cijene, modeli tržišta)
- Vodik kao energent – promjena energetske paradigme
- Četiri paketa energetskih zakona i reforme
- Uloga i ciljevi regulatorne energetske agencije
- Restrukturiranje u energetskom sektoru i razdvajanje energetskih djelatnosti
- Privatizacija – modeli i iskustva
- Rezultati reformi u energetskom sektoru – analiza izabranih zemalja
- Tržišta energenata u RH
- Energetska strategija do 2030. s pogledom na 2050. – što nas očekuje?
- Energetsko siromaštvo – situacija u RH i EU, zakonska regulativa

Upravljanje institucionalnim investitorima
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s karakteristikama, poslovanjem, tržišnom pozicijom i razlozima ekspanzije institucionalnih investitora (investicijskih fondova, mirovinskih fondova, osiguravajućih društava, investicijskih banaka, financijskih posrednika). Razumijevanje poslovanja institucionalnih investitora od velike je važnosti za za donošenje financijskih odluka za poduzetnike, menadžere i pojedinačne investitore.

Sadržaj predmeta
- Suvremeni financijski sustavi i uloga financijskih posrednika: transakcijski troškovi, problemi asimetrije informacija.
- Bankocentrični vs tržišnocentrični financijski sustavi.
- Struktura financijskih institucija: ekonomska funkcija i vrste (depozitne institucije, institucije ugovorne štednje, investicijski posrednici, institucije nadzora i kontrole), konkurencija, tržišni trendovi
- Investitori na financijskim tržištima: individualni i institucionalni investitori, različitost ciljeva i strategija ulaganja.
- Institucionalni investitori: vrste, razlozi ekspanzije, prednosti i nedostaci, odnos agent – principal.
- Investicijski fondovi: pojam, otvoreni i zatvoreni investicijski fondovi, NAV vrijednost.
- Vrste investicijskih fondova: UCITS, AIF, ETF, hedge fondovi, indeksni fondovi, fondovi rizičnog kapitala, nekretninski fondovi.
- Strategije ulaganja i alokacija imovine fonda, troškovi i naknade kod ulaganja u investicijske fondove.
- Mirovinski fondovi: privatni mirovinski sustavi (strukovni mirovinski programi, osobni mirovinski programi), javni mirovinski sustavi (PAYG sustav, sustavi kapitalizirane štednje, skandinavski pristup), mirovinske reforme, mirovinski fondovi s definiranim naknadama, mirovinski fondovi definiranih doprinosa.
- Strategije ulaganja mirovinskih fondova (aktivna vs. pasivna, poslovanje mirovinskih fondova).
- Društva za osiguranje: pojam osiguranja, vrste osiguranja, sudionici tržišta osiguranja, važnost životnog osiguranja za razvoj financijskih tržišta, strategije ulaganja.
- Struktura ulaganja institucionalnih investitora, politika plasmana i rizici.
- Investicijsko bankarstvo: anglo-saksonski bankarski sustav i europski bankarski sustav, poslovi investicijskog banakarstva (savjetodavni, distributivni i potpisnički poslovi, M&A poslovi)
- Institucionalni investitori na europskom i hrvatskom financijskom tržištu.
- Strateške opcije razvoja institucionalnih investitora: analiza dugoročne isplativosti ulaganja (odnos dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, životnog osiguranja i investicijskih fondova).

Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Menadžment opskrbnog lanca
6
30
30
0
Compulsory
Program sadrži ove tematske jedinice:
- kontekstualni pristup razvoju menadžmenta opskrbnog lanca,
- logistički menadžment – upravljanje opskrbnim lancima,
- opskrbni lanci – fokus modeliranja uspješnosti poslovanja,
- razvojni fokusi - dimenzije logističkog menadžmenta,
- holistički pristup dinamičkoj optimalizaciji poslovanja poduzeća,
- implementacija logističkog koncepta menadžmenta,
- koncept upravljanja logističkim lancima – poslovanjem poduzeća,
- logističko modeliranje uspješnosti poslovanja poduzeća,
- menadžment opskrbnog lanca – razvoj kooperativne kompetitivnosti suvremenih poslovnih sustava,
- strategija i ciljevi menadžmenta opskrbnog lanca,
- dizajniranje opskrbnog lanca – strateškog saveza,
- odnos s kupcima i dobavljačima u opskrbnom lancu,
- implementiranje informacijskog sustava menadžmenta opskrbnog lanca,
- mjerenje uspješnosti opskrbnog lanca i
- etika u menadžmentu opskrbnog lanca.
Metodologija istraživanja
3
15
15
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Steći temeljna znanja o metodologiji i tehnologiji znanstvenoga istraživanja te vještini o znanstvenom istraživanju i pisanju znanstvenih i stručnih pisanih djela.

Sadržaj predmeta
Metodologija kao meta znanosti. Specifičnosti ekonomske znanosti. Ciljevi znanosti: objašnjenje i istina. Što je to znanje? Taksonomija znanosti. Mjesto ekonomije u sustavu znanosti. Formiranje znanstvene teorije i znanstvene spoznaje. Teorije, hipoteze i modeli. Modeli u ekonomiji. Zaključivanje u znanostima: indukcija i dedukcija. Jezik znanstvene teorije: uloga matematike i ekonometrije. Konfirmacija, verifikacija i falsifikacija teorije. Indikatori, faktori i determinante. Teorija koja opisuje, teorija koja objašnjava i teorem dokaza. Deduktivno nomološki (DN), induktivno statistički (IS) i kauzalno mehanički (KM) modeli objašnjenja. Korelacija i kauzalnost: „Post hoc ergo propter hoc“ pogreška. Formiranje (utvrđivanje varijabli) i testiranje hipoteze (opažanje, mjerenje i statistički eksperiment). Deskriptivna i inferencijalna statistika. Osnovne grupe metoda inferencijalne statistike: analiza vremenskih nizova, univarijatna, bivarijatna i multivarijatna statistička analiza te analiza panela. Kritički osvrt na korištene istraživačke metode u konkretnim primjerima znanstvenog istraživanja.
Upravljačka ekonomika
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je ukazati na međusobnu interakciju brojnih entiteta i čimbenika internog i eksternog okruženja sa svrhom da se studentima, kao budućim menadžerima, pruži suvremena teorijska i praktična podloga za donošenje upravljačkih odluka koje su često suboptimalnoga karaktera, kako bi se jačala poslovna efikasnost i efektivnost.

Sadržaj predmeta
ODREDNICE UPRAVLJANJA SUVREMENIM POSLOVANJEM (značajke poslovanja suvremenih poduzeća, upravljanje kompleksnošću suvremenog poslovanja, model sustavske kontrole); UPRAVLJAČKI ASPEKTI SUVREMENOG POSLOVANJA (Razlog i ciljevi poslovanja poduzeća, upravljačka ekonomika u funkciji poslovnog odlučivanja, modeli ponašanja poduzeća; analiza interesno-utjecajnih skupina; priroda i teorije profita); OPTIMALIZACIJA PROCESA STVARANJA VRIJEDNOSTI (tehnička i ekonomska proizvodna efikasnost, izvori znanja o tehnološkim mogućnostima, analiza proizvodne funkcije, optimalna kombinacija čimbenika procesa stvaranja vrijednosti, uloga menadžera u procesu stvaranja vrijednosti, utjecaj razvoja tehnologije na proces stvaranja vrijednost)i; UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA SUVREMENOG POSLOVANJA (troškovni koncepti u poslovnom odlučivanju, analiza troškovnih funkcija u kratkom i dugom roku, analiza krivulje učenja, analiza rentabilnosti i poslovna poluga, troškovni aspekt suvremenog poslovanja); UPRAVLJANJE ČIMBENICIMA PROCESA STVARANJA VRIJEDNOSTI (transakcijski troškovi u procesu nabave, metode nabavljanja proizvodnih čimbenika, značajke ugovornih odnosa, vertikalna integracija poduzeća, upravljanje ljudskim kapitalom u procesu stvaranja vrijednosti); ZNAČAJKE INDUSTRIJE I TRŽIŠNOG NATJECANJA (elementi analize tržišne strukture, veličina poduzeća i mjere distribucije njihove veličine, specifičnosti poslovanja poduzeća s obzirom na značajke tržišta, prepreke ulasku i izlasku poduzeća iz industrije, tržišna moć poduzeća, međudjelovanje čimbenika industrijske strukture, ponašanja poduzeća i rezultata poslovanja); PRIMJENA TEORIJE IGARA NA OLIGOPOLISTIČKOM TRŽIŠTU (simultane jednokratne igre i primjena u menadžerskom odlučivanju, igre koje se beskonačno ponavljaju i primjena, igre koje traju određeno vrijeme i primjena, iterirane sekvencijalne igre i primjena); EKONOMIKA INFORMACIJA (odlučivanje u uvjetima nepotpunih informacija, odlučivanje o ulaganju u uvjetima neizvjesnosti i rizika, asimetrija informacija u tržišnom djelovanju, aukcije – trgovanje u uvjetima asimetrije informacija); EKONOMIKA INFORMACIJSKOG SEKTORA (mreže i mrežni učinci, problem izbora standarda, troškovi zamjene i zaključavanje, profitabilnost poduzeća u informacijskom sektoru, implikacije djelovanja informacijskog sektora na društveno blagostanje).
Vodstvo
3
15
15
0
Compulsory
Ciljevi

Studenti stječu uvid u suvremene teorije vodstva i istraživačku metodologiju kako bi mogli razumjeti njihov nastanak te tako oblikovati kritički stav prema pojedinim tumačenjima ishodišta uspjeha vođa.
Ujedno, studenti razvijaju samospoznaju te se upućuju na promišljanje o tome kako koristiti i razvijati vlastite sposobnosti u ophođenju s drugim članovima organizacije.

Sadržaj predmeta

- Uvod u područje organizacijskog ponašanja. Definiranje vodstva.
- Pristup temeljen na osobinama
- Pristup temeljen na vještinama
- Pristup temeljen na stilu
- Situacijski pristup
- Teorija usklađenog vodstva
- Teorija put do cilja
- Teorija razmjene između vođe i člana
- Transakcijsko vodstvo
- Transformacijsko vodstvo
- Timsko vodstvo
- Psihodinamski pristup
- Etika vodstva
- Žene u vodstvu
- Odnos kulture i vodstva

Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Kompenzacijski menadžment
3
15
15
0
Elective

Ciljevi predmeta

Kolegij će obrađuje niz aspekata povezanih s aktivnostima, oblikovanjem, implementiranjem i održavanjem poticajnog sustava nagrađivanja zaposlenika za njihov rad i odanost poduzeću. Obuhvaća različite aspekte upravljanja nagrađivanjem, problematiku vrednovanja poslova, način utvrđivanja stimulativne plaće, naknada i povlastica, problematiku menadžerskog nagrađivanja, kolektivnog pregovaranja te pravne aspekte određivanja i obračuna plaća i nagrada.

Sadržaj predmeta

- Razvoj discipline kompenzacijski menadžment
- Nagrađivanje (poticaji) u ekonomskoj teoriji
- Nagrađivanje u organizacijskom kontekstu - psihosocijalni okvir istraživanja organizacijskog ponašanja
- Upravljanje pomoću poticaja na razini javnih politika – regulacija tržišnog ponašanja
- Polazišta za operacionalizaciju teorija – temeljna obilježja suvremenog institucionalnog okvira
- Oblici nagrada – implikacije na ponašanje i ekonomiku poduzeća
- Oblikovanje poslova/zadataka
- Vrednovanje poslova/zadataka
- Sustavi ocjenjivanja zaposlenika
- Sustavi nagrađivanja
- Oblikovanje kompenzacijske strategije i politika
- Menadžerske kompenzacije
- Ugovori o radu
- Kolektivno pregovaranje
- Novi trendovi u upravljanju kompenzacijama
Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Menadžment zdravstvenih organizacija
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je osposobiti studente za razumijevanje koncepata upravljanja u privatnim i javnim zdravstvenim organizacijama, fokusirajući se na specifičnosti poslovnog odlučivanja unutar sustava zdravstva.

Sadržaj predmeta

- Specifične odrednice ponude i potražnje za zdravstvenim uslugama.
- Različiti pristupi financiranja zdravstvenih usluga.
- Zakonitosti rasta zdravstvenih troškova: utjecaj demografije, teret kroničnih oboljenja, razvoj medicinske tehnologije, kompleksnost upravljanja resursima.
- Temeljni koncepti upravljanja u organizacijama javnog zdravstva.
- Temeljni koncepti upravljanja u organizacijama privatnog zdravstva.
- Uloga menadžmenta u efikasnom pružanju zdravstvenih usluga.
- Strateško planiranje i kontinuirano unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga.
- Organiziranje i umrežavanje različitih pružatelja zdravstvenih usluga.
- Upravljanje ljudskim potencijalima i metode motivacije u zdravstvu.
- Vrednovanje ishoda u pružanju zdravstvenih usluga.
- Profesionalna etika u pružanju zdravstvenih usluga.
- Uloga ICT-a i digitalno zdravstvo.
- Utjecaj eksternog okruženja: zdravstvene politike i reforme u zdravstvu.
- Poduzetničke inicijative u zdravstvu.
Oblikovanje strategije
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa različitim načinima oblikovanja strategije.

Sadržaj predmeta

Razumijevanje strategije, te razloga i ciljeva za oblikovanje strategije. Oblikovanje strategije pri osnutku poduzeća. Periodično preoblikovanje strategije. Iznenadno preoblikovanje strategije. Sudionici u oblikovanju strategije. Konzultantski angažman pri oblikovanju strategije. Oblikovanje strategije od zgora prema dole i odozdola prema gore. Oblikovanje strategije u različitim tipovima organizacija. Varijable koje utječu na odabir načina oblikovanja strategije. Strateško promišljanje. Metodologije oblikovanja strategije; planski pristup, izranjajući pristup, strategija na A4, strategija u akciji. Stilovi oblikovanja strategije. Usmjerenost na proces i na sadržaj strategije.
Proces oblikovanja strategije; analiza trenutne poslovnog okruženja, konkurentnosti, strateške orijentiranosti organizacije, resursi, ciljevi, vrijeme, struktura, rezultati, i praćenje uspješnosti oblikovanja strategije. Oblikovanje strategije kao preduvjet uspješne implementacije strategije.
Lara Jelenc , PhD, Full Professor
Chair: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 131
Porezni menadžment
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta

Ciljevi predmeta su proučavanje teorijskog i praktičnog okvira prvenstveno hrvatskog poreznog sustava u kontekstu oporezivanja poduzeća, metoda računovodstvenog i poreznog planiranja, te stjecanja znanja i kompetencija za procjenu i optimizaciju poreznog opterećenja poduzeća raznim oblicima poreza. Ciljevi uključuju i razvijanje sposobnosti studenata u korištenju stečenih teorijskih i praktičnih znanja prilikom procjene i izračunavanja poreznih obveza raznih oblika poreza koja poduzeća plaćaju u svom poslovanju.


Sadržaj predmeta

- Porez na dobit u RH: osnovica, stope, obveznici
- Poremećaji poreza na dobit
- Olakšice i poticaji u sustavu poreza na dobit
- Prijava poreza na dobit (PD obrazac)
- Privremene i stalne razlike, računovodstvena evidentiranja
- Porez na dohodak od samostalne djelatnosti u RH: oporezivanje obrtnika i slobodnih zanimanja
- Prijava poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrazac DOH)
- Oporezivanje plaća u RH: složenije situacije (godišnja izravnanje poreza na dohodak: rad kod dva poslodavca, neisplata plaća…)
- Oporezivanje drugih dohodaka u RH
- Porez po odbitku u RH
- PDV u RH: razlike obračuna kod obveznika poreza na dobit i obveznika poreza na dohodak
- Posebni porezi i trošarine u RH: izračuni pojedinačnih trošarina
- Trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza
- Porezno savjetništvo u RH
- Neporezna davanja poduzetnika u RH
Revizija
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je kroz predavanja i seminare osigurati studentima razumijevanje uloge i značaja revizije u suvremenom okruženju korporativnog upravljanja. Cilj je objasniti razlike među vrstama revizije i kroz metodološke postupke ukazati na složenost i specifičnost pojedinih postupaka temeljem koji se donosi mišljenje ili zaključci o vjerodostojnosti podataka i informacija o poslovanju poslovnih subjekata.

Sadržaj predmeta

Ishod 1:
- Uloga, svrha i ciljevi revizije u okruženju digitalizacije i održivosti,
- kratak povijesni razvoj, vrste revizije- eksterna, interna, državna.
- Revizija kao profesija: revizijski standardi,
- Kodeks profesionalne etike, institucionalni okvir,
- odgovornost u reviziji, revizijski ciljevi
Ishod 2:
- Metodologija revizije financijskih izvještaja: planiranje revizijskog postupka,
- Značajnost u reviziji i rizici,
- Procjena sustava internih kontrola. I upravljanje rizicima
- Dokazi, vrste testova, metoda uzorka, analitički postupci,radni papiri.
- Revizijski izvještaj i vrste mišljenja
Ishod 3:
- Uvid i povezane usluge s revizijom.
- Due diligence,
- Interna revizija organizacijsko ustrojstvo, zadaci i standardi
- Metodološki postupci i način izvještavanja
- Državna revizija
Teorija odlučivanja
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta

- Razviti sposobnost studenata za analitičko razmišljanje vezano uz probleme odlučivanja ekonomske, financijske ili menadžerske prirode.
- Osposobiti studente za uspješno kombiniranje kvantitativnih metoda sa klasičnim metodama odlučivanja kod donošenja poslovnih odluka u uvjetima rizika i nesigurnosti.
- Upoznavanje studenata sa odgovarajućim softverskim paketima i primjenom na konkretnim problemima.

Sadržaj predmeta

U sklopu kolegija studenti će se upoznati s osnovnim pristupima u okviru normativne, deskriptivne i preskriptivne teorije odlučivanja. Kroz svaki pristup teorije odlučivanja studenti će se detaljnije upoznati s konceptima i metodama koje omogućavaju lakše donošenje odluka.
Tematske cjeline koje će se u sklopu kolegija obraditi su:
1. TEORIJA ODLUČIVANJA
- Osnove teorije odlučivanja
- Definiranje i povijesni razvoj teorija odlučivanja
- Klasifikacija i međuzavisnosti teorija odlučivanja
- Normativne teorije odlučivanja
- Deskriptivne teorije odlučivanja
- Preskriptivne teorije odlučivanja
- Temeljni pojmovi teorije igara
2. MATRIČNE IGRE
- Klasifikacija igara
- Matrične antagonistične igre
- Rješavanje matričnih igara sa sumom nula
- Rješenje igre sa sedlom
- Rješenje i vrijednosti mješovite igre
- Grafičko rješavanje igara
- Rješavanje matričnih igara metodom dominacije
- Igre protiv prirode
3. ODLUČIVANJE U UVJETIMA SIGURNOSTI, NESIGURNOSTI I RIZIKA
- Odlučivanje u uvjetima rizika
- Očekivana novčana vrijednost (EMV)
- Vrijednost perfektne informacije
- Žaljenje-gubitak prilike
4. PSIHOLOŠKI ASPEKTI ODLUČIVANJA
- Osobne vrijednosti i etičko donošenje odluke
- Uloga emocija u donošenju odluka
- Psihološke zamke
5. NEKE METODE ODLUČIVANJA
- Heuristike u odlučivanju i njihova ograničenja
- Osnovno o metodama višekriterijskog i višeatributnog odlučivanja
Ivan Prudky , MEcon, Assistant
Chair: 45/II
E-mail: ivan.prudky@efri.uniri.hr
Phone: 051/ 355 -161
Elective course 2:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
B2B marketing i prodaja
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Transfer znanja o tržišno orijentiranom poslovanju na poslovnom tržištu.

Sadržaj predmeta
Osobitosti poslovnog tržišta. Segmentacija i izbor ciljnog poslovnog tržišta. Istraživanje poslovnog tržišta i predviđanje potražnje. Istraživanje karakteristika sudionika na poslovnom tržištu. Predviđanje prodaje. Izgradnja partnerskih odnosa s sudionicima na poslovnom tržištu. Obrada ponašanja poslovnih kupaca (analiza snaga iz okruženja, organizacijskih snaga, snaga kupovnog centra i osobnih karakteristika). Analiza ponašanja poslovnih kupaca . Oblikovanje i isporuka vrijednosti na poslovnome tržištu. Razvoj novih odnosa na poslovnom tržištu i konceptualizacija odnosa i suradnje na poslovnom tržištu. Upravljanje odnosima s kupcima (CRM). Upravljanje odnosima s dobavljačima (SCM). Strategija prodaje. Prodajni process. Etična prodajna komunikacija.

Ekonomika mediteranskih kultura
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Temeljni cilj kolegija je analizirati stratešku važnost poljoprivrede i integrativne učinke poljoprivrede i ostalih gospodarskih grana Mediterana na uspostavu dugoročno održivog gospodarstva.

Sadržaj predmeta
Teoretski pristup ekonomici poljoprivrede; Povijesni pregled organizacije poljoprivrednog sektora; Specifičnosti poljoprivrednog sektora i poljoprivredne proizvodnje; Osnovna obilježja razvoja pojedinih mediteranskih kultura; Analiza kretanja poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj; Uloga poljoprivrednog sektora u hrvatskom i EU gospodarstvu; Poljoprivredne politike i razvoj (održivost) ruralnih područja u EU („CAP policy“, „Rural development“); Agrarna politika; Utjecaj mediteranskih poljoprivrednih kultura na razvoj ruralnog područja, turizam i prerađivačku industriju; Regionalni razvoj poljoprivrede; Ekonomske mjere agrarne politike; Planiranje, organizacija, rizici i neizvjesnost poljoprivrednog poduzeća; Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj; Ekonomika proizvodnih faktora u poljoprivredi: zemlja, rad, kapital i optimalna razina proizvodnje (troškovi i kalkulacije u poljoprivredi); Važnost inovacija i implementacija novih tehnologija u poljoprivredi; Produktivnost i efikasnost proizvodnog procesa u poljoprivredi.

Globalna sigurnost u poslovanju
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Globalna sigurnost u poslovanju su podučiti studente kako sustavno kategorizirati i elaborirati teme sigurnost, globalna sigurnost, globalna sigurnost u poslovanju i sigurnosne prijetnje te kako diskutirati o primjerima država i tvrtki koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju.

Sadržaj predmeta
- Uvodna razmatranja vezana uz globalnu sigurnost u poslovanju,
- Definiranje i gradiranje osnovnih pojmova: sigurnosti, globalne sigurnosti i globalne sigurnosti u poslovanju
- Sigurnosne prijetnje
- Globalno gospodarstvo
- Sigurnosne prijetnje i internacionalizacija poslovanja
- Društveni identitet kao sigurnosna prijetnja
- Okolišne sigurnosne prijetnje
- Zdravstvene sigurnosne prijetnje
- Prirodne sigurnosne prijetnje
- Iznenadne sigurnosne prijetnje
- Kriminalne sigurnosne prijetnje
- Ostale sigurnosne prijetnje
- Načini za postizanje globalne sigurnosti
- Primjeri država koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju
- Primjeri tvrtki koje prakticiraju globalnu sigurnost u poslovanju

Davorin Balaž , PhD
Chair: 60/III
E-mail: davorin.balaz@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 148
Institucionalni razvoj i konkurentnost
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj ovog kolegija je pružiti studentima znanja neophodna u proučavanju problematike kvalitete institucija i institucionalnih promjena, važnosti poticajne institucionalne klime za privlačenje investicija, povećanje inovacija i pokretanje privatne poduzetničke aktivnosti što sve u konačnici vodi ka povećanju konkurentnosti na međunarodnom tržištu i poboljšanju ekonomskih rezultata nacionalne ekonomije. Posebna pažnja je usmjerena na identificiranje onih institucionalnih čimbenika koji oblikuju inovativnu poduzetničku aktivnost i na analizu odnosa između institucija, poduzetničke aktivnosti i konkurentnosti na primjeru odabranih država. U konačnici, ovaj kolegij će studentima prikazati kako institucije djeluju u različitim sferama gospodarstva i koje su posljedice kada su one slabe i neefikasne.

Sadržaj predmeta
- Uvod u Institucionalni razvoj i konkurentnost
- Obilježja institucija i institucionalnih promjena
- Analiza pokazatelja institucionalnog razvoja i konkurentnosti
- Institucionalni razvoj i tranzicija – iskustva tzv. novih članica EU
- Institucionalna konvergencija u članicama EU
- Međunarodno integriranje i institucionalni razvoj
- Institucionalne determinante investicija
- Institucije i ekonomska učinkovitost
- Poticajno institucionalno okruženje, inovacije i poduzetništvo
- Odnos između institucija, poduzetničke aktivnosti i ekonomskog rasta i razvoja (na primjeru nerazvijenih država)
- Institucije, poduzetništvo, ekonomski rast i razvoj u razvijenim državama
- Uloga države i vladavine prava u investicijskoj i poslovnoj aktivnosti
- Korupcija - primjer Hrvatske i usporedba s ostalim državama
- Efikasnost javnog i poslovnog sektora kao čimbenici institucionalne kvalitete
- 15. Institucionalna razvijenost i konkurentnost gospodarstva

Kolegij drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci
3
Elective 2
Poslovni i menadžerski informacijski sustavi
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta Poslovni i menadžerski informacijski sustavi su podučiti studente sveobuhvatnu i suvremenu teoriju vezanu uz poslovne i menadžerske informacijske sustave te etička pitanja vezana uz poslovne i menadžerske informacijske sustave te kako koristiti Microsoft Excel-ova i/ili Oracle-ova i/ili Odoo-ova i/ili srodna poslovna rješenja pri modeliranju i/ili rješavaju primjera poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava

Sadržaj predmeta
- Uvodna razmatranja vezana uz poslovne i menadžerske informacijske sustave
- Značajke poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Pozicije poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava te analitičkih i upravljačkih obrada unutar organizacije
- Međuodnos poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava te poslovnih procesa
- Postulati razvoja poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Modaliteti organiziranja poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Načini elektroničkog povezivanja poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Pitanja kvalitete te sigurnosti poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Odabrana etička pitanja vezana poslovne i menadžerske informacijske sustave
- Buduće tendencije napretka poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava
- Primjeri modeliranja problema linearnog programiranja u poslovnim i menadžerskim informacijskim sustavima u Microsoft Excelu
- Elementi poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava u Microsoft Excel i/ili Oracle i/ili Odoo i/ili srodnim poslovnim rješenjima
- Primjeri poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava u Microsoft Excel i/ili Oracle i/ili Odoo i/ili srodnim poslovnim rješenjima u menadžmentu i/ili u međunarodnom poslovanju
- Primjeri poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava u Microsoft Excel i/ili Oracle i/ili Odoo i/ili srodnim poslovnim rješenjima u poduzetništvu i/ili u marketingu
- Primjeri poslovnih i menadžerskih informacijskih sustava u Microsoft Excel i/ili Oracle i/ili Odoo i/ili srodnim poslovnim rješenjima u financijama

Statističke metode za poslovno odlučivanje
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Proširiti i produbiti znanje statističkih metoda. Kolegij potiče primjenu statističkih tehnika kao potporu donošenju odluka i rješavanju problema u poslovnom procesu. Dio kolegija je odnosi se na rješavanje problema iz prakse.

Sadržaj predmeta
Uvod u statističke metode kao potpora odlučivanju. Odabrana programska potpora za statističku analizu: Microsoft Excel, Statistica, STATA ili sl. Odabrane metode parametrijske statistike. Testiranje pretpostavki modela. Mogućnosti rada s narušenim pretpostavkama. Post-hoc analiza. Uvod u neparametrijsku statistiku. Odabrane metode neparametrijske statistike. Uvod u kontrolu kvalitete. Odabrane metode statističke kontrole kvalitete. Implikacije statističke kontrole kvalitete za menadžere. Uvod u statističku analizu odlučivanja. Osnovni elementi analize odlučivanja. Uvjeti odlučivanja. Odabrane metode statističke analize odlučivanja.

Ana Štambuk , PhD, Full Professor
Chair: 88/IV
E-mail: (051) 355 132
Phone: ana.stambuk@efri.uniri.hr
Ema Kelin , Senior Assistant
Chair: 88/IV
E-mail: ema.kelin@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 168
Upravljanje karijerom
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Osnovni cilj kolegija je pružiti studentima podršku u razvoju dubljeg razumijevanja teorija i istraživanja u području upravljanja karijerom i ukazati na važnost takvog znanja za učinkovito upravljanje vlastitom karijerom. Dubinsko razumijevanje različitih mogućnosti i perspektiva u upravljanju karijerom studente će osnažiti u nastojanju da postanu uspješni zaposlenici i / ili vođe, kao i da identificiraju dugoročne ciljeve u karijeri.

Sadržaj predmeta
- Uvod u upravljanje karijerom
- Suvremene teorije razvoja karijere
- Koncepti bezgranične i protejske karijere
- Nove tehnologije i budućnost poslova
- Utjecaj ekonomskih trendova na oblikovanje potražnje
- Zapošljivost, fleksigurnost i koncept cjeloživotnog učenja
- Mobilnost radne snage
- Čimbenici koji određuju očekivanja poslodavaca
- Modeli razvoja karijere
- Kompetencije i kompetencijski okviri
- Transverzalne vještine
- Osobnost i uspjeh u karijeri
- Ravnoteža privatnog i profesionalnog života
- Upravljanje promjenama i karijerni šokovi
- Upravljanje karijerom u međunarodnom okruženju

Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Veliki podaci i poslovna inteligencija
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Najvažnija funkcija sustava poslovne inteligencije je mogućnost izrade poslovnih izvještaja koji pridonose učinkovitom procesu donošenja odluka u poslovanju uz primjenu alata za analizu i prezentaciju multidimenzionalnih podataka. Poslovni izvještaji su integralni dio upravljanja kompanijom, i menadžeri ih koriste kako bi pratili progres, tj. napredak zadanih poslovnih ciljeva, kontrolirali rashode i povećavali prihode u organizaciji, predvidjeli poslovne trendove i time doprinijeli daljnjem razvoju poslovanja. Poslovno izvještavanje vrlo je značajno za sve segmente poslovanja, stoga, glavni cilj ovog predmeta je upoznati studente sa osnovnim pojmovima velikih podataka i poslovne inteligencije te praktičnom primjenom u vidu dizajniranja i pripreme velikih podataka, a zatim i praktičnom izradom izvještaja primjenom alata za poslovno izvještavanje kao što su Power Query, Power Pivot, Power BI Desktop i Visual Basic u Excelu.

Sadržaj predmeta
- Pojmovi, definicije i koncepti velikih podataka i poslovne inteligencije
- Temeljne značajke velikih podataka: volumen, brzina, vjerodostojnost, raznolikost, vrijednost, promjenjivost, vizualizacija, nestalnost te povezivanje strukturiranih i nestrukturiranih podataka
- Arhitektura sustava poslovne inteligencije
- Model velikih podataka i vrste poslovnog izvještavanja
- Aspekti međuodnosa velikih podataka i poslovne inteligencije (Vennov dijagram)
- Metode oblikovanja i razvoja relacijske baze podataka u Accesu
- Relacijske baze podataka i dimenzijske baze podataka.
- Razmjena podataka između baze podataka Accesas i proračunske tablice Excel
- Složene funkcije u analizi podataka.
- Računalni alati u analitičkoj obradi podataka.
- Binarno programiranje i modeli pridružživanja
- Dimenzijske tablice i grafikoni
- Baze podataka i skladišta podataka.
- Business intelegence alati za poslovno izvještavanje (Power Query, Power Pivot, Power BI Desktop)
- Visual Basic za aplikacije (VBA) u analizi podataka u Excelu

Ana Babić , PhD, Assistant Professor
Chair: 46/II
E-mail: ana.babic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 152
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Kontroling
6
30
30
0
Compulsory
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je temeljem dobivenih osnovnih znanja o kontrolingu kao analitičko planskoj i informativnoj funkciji u poduzeću koja podupire poslovno odlučivanje, omogućiti studentima razumijevanje i primjenu njegova sadržaja. Cilj je osposobiti studente da korištenjem instrumenata operativnog i strateškog kontrolinga samostalno analiziraju i ocjenjuju učinkovitost izvršenja planova i poslovnu uspješnost poduzeća, te poremećaje u poslovanju i njihov mogući utjecaj na izvršavanje planova i ciljeva poduzeća.

Sadržaj predmeta

Digitalno i održivo poslovanje i uloga kontrolinga: razumijevanje ciljeva i načina upravljanja poduzeća, pojam, značaj i uloga kontrolinga u upravljanju, razvoj kontrolinga, načela, njemački i američki pristup.
Područja kontrolinga i osnovni zadaci kontrolera: planiranje, kontrola, analiza, informiranje. Odnos kontrolinga i ostalih funkcija u poduzeću.
Strateški i operativni kontroling. Instrumenti strateškog i operativnog kontrolinga: Instrumenti za ocjenu strateške pozicije poduzeća, Instrumenti operativnog kontrolinga,
Tradicionalni i suvremeni način mjerenja uspješnosti, BSC, benchmarking, Ostali modeli mjerenja rezultata poslovanja i uspješnosti, Ocjena boniteta.
Korporativno upravljanje
6
30
30
0
Compulsory

Ciljevi predmeta

Upravljanje složenim organizacijama predstavlja niz politika, procesa i običaja kojima se institucija usmjerava. Korporativno upravljanje utječe na prava i odnose između interesnih skupina. Ovaj kolegij analizira aspekte korporativnog upravljanja iz različitih perspektiva te se usredotočuje na procjenu učinkovitosti i izvršavanja upravljačkih mehanizama.

Sadržaj predmeta

- KONCEPCIJE, SUSTAVI I TEORIJE KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
- Uvod u korporativno upravljanje
- Razvoj složenih organizacijskih oblika i korporativno upravljanje
- Institucije korporativnog upravljanja
- Teorijska polazišta korporativnog upravljanja
- KONTEKST I VANJSKI MEHANIZMI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
- Međunarodni kontekst korporativnog upravljanja
- Kodeksi i načela korporativnog upravljanja
- Zakonodavni i regulatorni okvir korporativnog upravljanja u Republici Hrvatskoj
- Regulacija tržišta kapitala i korporativno upravljanje u Hrvatskoj
- Tržište za korporativnu kontrolu
- Povezana poduzeća
- Sukob interesa
- INTERNI MEHANIZMI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
- Organi upravljanja
- Modeli nagrađivanja vrhovnog menadžmenta
- Informacijska podloga u odlučivanju i korporativno izvještavanje
- Etika i korporativno upravljanje

Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje
6
30
0
30
Compulsory
Ciljevi predmeta

Kroz aplikacije na konkretne ekonomske sustave studenti će upoznati mogućnosti primjene izabranih analitičkih metoda i modeliranja kao osnovu za optimalno i efikasno odlučivanje u poslovanju.

Sadržaj predmeta

Modeliranje u poslovnom odlučivanju: Model – analitički, deterministički, stohastički, simulacijski. Modeliranje i optimizacija poslovnih odluka.
Analitičke metode. Determinističke – linearno programiranje. Problem linearnog programiranja i njegov dual. Standardni problem maksimuma i minimuma. Osnovni teoremi linearnog programiranja. Kanonski i opći problem linearnog programiranja. Grafička metoda rješavanja problema linearnog programiranja. Linearno programiranje u programskim alatima. Analiza osjetljivosti rješenja. Mogućnosti i ograničenja primjene linearnog programiranja na praktičnim problemima.
Analiza omeđivanja podataka. Osnovni modeli CCR i BCC. Analiza prozora.
Stohastičke – ekonometrijski model: osnovni pojmovi. Model jednostavne linearne regresije. Ocjenjivanje modela. Metoda najmanjih kvadrata. RFU, RFP. Testiranje statističke značajnosti regresijskih parametara. Testiranje statističke značajnosti regresijskog modela. Model višestruke regresije. Transformacija nelinearnih regresijskih modela. Primjena regresijskih modela. Prognoza regresijskim modelima, analiza. Narušavanje pretpostavki modela - multikolinearnost, heteroskedastičnost i autokorelacijske pogreške.
Ivan Prudky , MEcon, Assistant
Chair: 45/II
E-mail: ivan.prudky@efri.uniri.hr
Phone: 051/ 355 -161
Elective course 1:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Javni menadžment
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta

Uputiti studente u posebnosti menadžmenta u javnom sektoru, osobito institucionalno-povijesni okvir unutar kojeg evoluiraju suvremeni menadžerski pristupi upravi.

Sadržaj predmeta

- Uvod u javni menadžment – usporedna obilježja privatnog i javnog sektora
- Povijesni okvir – propitivanje uloge javnih vlasti na prijelazu stoljeća
- Razvoj upravne teorije (upravno-pravni, tehno-menadžerski, bihevioralni, institucionalni pristup)
- Značaj institucionalnog nasljeđa u oblikovanju suvremenog ustroja javne uprave: kontinentalno-europski (pravna država), anglo-saksonski (javni interes); posebne inačice: skandinavski model, istočno-europski model
- Političko-upravne klasifikacije sustava uprave: konzervativni, socijalno-demokratski, liberalni; federalni, unitarni-centralizirani, unitarni-decentralizirani
- Uloga autoriteta i kontrole; obilježja birokratskog ustroja organizacije
- Ishodišta i principi novog javnog menadžmenta – NPM (profesionalizacija, efikasnost, transparentnost)
- Reforme ustroja javnih službi
- Reforme sustava javnih službenika i namještenika
- Reforme upravno-poslovnih procesa (procesna i projektna organizacija)
- Reforme u financijskom upravljanju
- Ekonomsko-poslovne reforme (privatizacija, PJP, postupci javne nabave)
- Teritorijalne reforme javne uprave (teritorijalni preustroj; decentralizacija/federalizacija)
- Regulatorne agencije – pojam, uloga i načela djelovanja
- Savjetničke usluge u javnom menadžmentu
Organizacijsko ponašanje
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je detaljnije razraditi sociološku problematiku organizacijskog ponašanja kako bi studente pripremili za samostalno kompleksno sagledavanje organizacijskih problema u uvjetima promjenjive okoline i poduzimanje napora za razvojem istovremeno fleksibilnih i pouzdanih (efikasnih) organizacijskih sustava.


Sadržaj predmeta
- Razvoj Organizacijskog ponašanja kao znanstvene i nastavne discipline
- Elementi organizacijskog ponašanja; istraživačka metodologija
- Osnove ponašanja pojedinca; izvori individualnih razlika
- Teorije osobnosti
- Individualno odlučivanje – ograničenja percepcije
- Teorije motivacije
- Osjećaji i raspoloženja; stavovi i vrijednosti - utjecaj na ponašanje
- Osnove grupnog ponašanja; formalne i neformalne skupine; razumijevanje grupnih interakcija.
- Timski rad; grupno odlučivanje
- Komuniciranje u organizacijskom kontekstu; prepreke u komunikaciji
- Političko ponašanje u organizaciji; etika političkog ponašanja u organizacijski
- Sukobi u organizaciji; pregovaranje
- Organizacijska kultura kao mehanizam djelovanja na ponašanje. Elementi organizacijske kulture. Razvoj i održavanje organizacijske kulture.
- Organizacijska dinamika i razvoj organizacije.
- Upravljanje promjenama i upravljanje stresom
Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Poslovno spajanje i preuzimanje
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta
Upoznati studente dominantnim načinom međunarodnog širenja poduzeća i često korištenim načinom poslovnog i financijskog restrukturiranja poduzeća. Objasniti motive, izazove i zamke vlasničkog povezivanje i njegovih alternativnih oblika.

Sadržaj predmeta
- Pojmovna određenja i teorijska tumačenja poslovnih spajanja u organizacijskoj teoriji
- Vlasničke integracije i ekonomski kontekst (valovi integracija)
- Motivi i razlozi pojave vlasničkih integracija
- Spajanja i preuzimanja kao vid operativnog i financijskog restrukturiranja
- Valuacija transakcije
- Tržišna regulacija i procesi vlasničkih integracija
- Strategije preuzimanja i strategije obrane od neprijateljskih preuzimanja
- Financijski instrumenti poslovnih preuzimanja
- Faze procesa preuzimanja i provođenje Due Dilligence-a
- Integracija i koordinacija sustava nakon preuzimanja
- Uspješnost vlasničkih integracija u kreiranju vrijednosti
- Alternativni oblici rasta: Zajednička ulaganja, strateške alijanse i manjinska ulaganja
- Alternativni oblici rasta: licence i franšize
- Preuzimanja i spajanja kod malih i srednjih poduzeća
- Pregled i analiza vlasničkih integracija u Republici Hrvatskoj
Upravljanje poslovnim procesima
3
15
15
0
Elective
Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa načinima praćenja, intervencija i unapređenja poslovnih procesa.

Sadržaj predmeta

- Definiranje poslovnih procesa.
- Povijest BPM-a (Business Process Management).
- Poveznica upravljanja poslovnim procesima sa strategijom i kvalitetom.
- Analiza, dizajn i ključne karakteristike poslovnih procesa.
- Razine promatranja - perspektive proslovnih procesa (organizacijska, tehnološka, menadžerska).
- Procesi i podprocesi.
- Standardi i alati za dizajn i prikaz poslovnih procesa.
- Dokumentiranje, praćenje i statistička obrada.
- Tehnološka potpora za praćenje poslovnih procesa.
- Automatizacija.
- Metode unapređenja.
- Intervencije u poslovnim procesima: menadžment promjene, reinženjerstvo poslovnih procesa.
- “As-Is” i “To-Be”
- Metode i alati u lean menadžmentu
- Mjerenje učinkovitosti unapređenja poslovnih procesa.
Lara Jelenc , PhD, Full Professor
Chair: 57/III
E-mail: lara.jelenc@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 131
Elective course 2:
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Analiza vremenskih nizova
3
15
0
15
Elective 2
Kratak pregled tema iz statistike i ekonometrije. Osnovni pojmovi i primjeri vremenskih nizova. Stacionarnost.
Trend i sezonalnost. Korelacija u vremenskim nizovima. AR(p), MA(q,) i ARMA(p,q) procesi. Odabir modela. Prognoziranje stacionarnim vremenskim nizovima. Nestacionarni vremenski nizovi. Test postojanja jediničnog korijena. ARIMA proces. Box – Jenkinsov pristup odabiru modela. Volatilnost u vremenskim nizovima. Vektorski modeli vremenskih nizova. Kointegriranost u vektorskim modelima.
Društveno odgovorno poslovanje
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Upoznati studente sa naprednim pojmovima koncepta društveno odgovornog poslovanja, primjene njegovih modela u poduzećima, udrugama i organizacijama sa ciljem osiguranja dugoročne održivosti vitalnih aspekata poslovanja

Sadržaj predmeta
- Razvoj i teorijske osnove društvene odgovornosti poduzeća (Corporate Social Responsibility).
- Društvena održivost i etika u poslovanju.
- Koncept trostrukog poslovnog rezultata (Triple Bottom Line – TBL).
- Stakeholderski pristup.
- Upravljanje dionicima.
- Socijalno poduzetništvo.
- Integracija financijskih, okolišnih i društvenih aspekata poslovnog rezultata.
- Važnost izvještavanja o društvenoj odgovornosti.
- Modeli izvještavanja o integriranom poslovnom rezultatu.
- Izvori podataka o integriranom učinku poduzeća.
- Odnos između financijskih rezultata i nefinancijskih rizika poslovanja.
- Aspekti održive dodane vrijednosti (Sustainable Value Added – SVA).
- Analiza održive dodane vrijednosti.
- Raspodjela održive vrijednosti na dionike.
- Upravljačka paradigma integriranog vrednovanja poduzeća.
Ekonomija roda
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je istražiti i razumjeti sličnosti i razlike između muškaraca i žena iz ekonomske perspektive te ispitati, na temelju osnovne ekonomske teorije i empirijske analize, kako razlike u spolovima dovode do različitih ekonomskih ishoda za spolove mjerene u vidu ekonomske aktivnosti, visine dohotka, stope siromaštva, radnog vremena i drugih standarda koje ekonomisti koriste za utvrđivanje ekonomskog blagostanja pojedinca.
Konačni cilj kolegija je zajedno sa studentima razviti sustavnu percepciju kako rodni čimbenici mogu utjecati na ekonomski i demografski razvoj neke zemlje.

Sadržaj predmeta
- Uvod u kolegij: pojam roda i spola, koncept rodne jednakosti, rodna ravnopravnosti;
- Rodne uloge, rodne razlike i trenutne rodne nejednakosti.
- Mjere rodne jednakosti/rodne nejednakosti;
- Rodna jednakost i gospodarski rast i razvoj;
- Obrazovanje i rodna segregacija zanimanja;
- Položaj žena i muškaraca na tržištu rada;
- Teorija i praksa rodne (ne)jednakosti na tržištu rada;
- Neplaćeni rad;
- Raspodjela resursa kućanstva i pregovaračka moć;
- Feminizacija siromaštva;
- Menstrualno siromaštvo;
- Rodni čimbenik demografskih promjena i demografskog razvoja;
- Rodno odgovorne politike na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini;
- Rodno odgovorni proračun;
- Rodna analiza;

Ekonomika prometa i pomorstva
3
15
15
0
Elective 2
Teorijske odrednice transporta i prometa; Prometni sustavi; Vrste transporta i prometa; Prometna infrastruktura, Prometna suprastruktura, Prometna politika; Suvremene transportne tehnologije, Prometni troškovi, Povezanost prometnog sustava s okruženjem, Pomorstvo, Posebnosti pomorskog tržišta, Pomorski transport i globalna ekonomija, Uloga i važnost luka u gospodarskom i prometnom sustavu, Pomorska trgovina, Prometni koridori.
Ekonomika rada
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je usvojiti osnovne teorije koje pomažu u razumijevanju na koji način se donose praktične poslovne odluke koje uključuju rad. Kolegij je usmjeren na proučavanje tržišta rada, institucija tržišta rada (npr. sindikati), javnih politika vezanih uz tržišta rada (npr. imigracija ili minimalna plaća), struktura plaća (npr. nejednakost dohotka) i ekonomija upravljanja ljudskim resursima (npr. poticajne plaće).

Sadržaj predmeta
- Uvod u ekonomiku rada
- Ponuda rada
- Potražnja za radom
- Ravnoteža na tržištu rada
- Čimbenici koji utječu na strukturu i dinamiku tržišta rada
- Uloga obrazovanja i usavršavanja na tržištu rada
- Struktura plaća
- Mobilnost na tržištu rada
- Diskriminacija na tržištu rada
- Regulacija tržišta rada
- Problem nezaposlenosti: razina, strukture i dinamika razvoja.
- Uloga sindikata i kolektivnog pregovaranja
- Utjecaj države na tržište rada kroz zakonodavstvo, regulaciju i politiku zapošljavanja.
- Fleksibilnost tržišta rada
- Europska tržišta rada

Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Ekonomika sporta
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je pružiti studentima razumijevanje primjene ekonomskih teorija, koncepata i empirijskih metoda u području istraživanja ekonomike sporta kao specifične znanstvene discipline. Također, cilj predmeta je objasniti studentima društveno-ekonomsku ulogu i važnost djelatnosti sporta te ih upoznati s ključnim čimbenicima i akterima njegova razvoja.

Sadržaj predmeta
- Osnovne definicije i kategorije u području istraživanja ekonomike sporta;
- Teorijski okvir ekonomike sporta;
- Istraživačke metode u ekonomici sporta;
- izvori i obilježja ponude na tržištu sportskih usluga;
- Izvori i obilježja potražnje na tržištu sportskih usluga;
- Čimbenici razvoja djelatnosti sporta;
- Izvori financiranja sporta;
- Investicije u sportske objekte i infrastrukturu;
- Tržište rada u sportu;
- Društveno-ekonomski učinci djelatnosti sporta;
- Sport u Republici Hrvatskoj;
- Klasifikacija sportskih organizacija;
- Specifičnosti poslovanja sportskih organizacija;
- Faktori konkurentnosti sportskih organizacija;
- Mjerenje uspješnosti poslovanja sportskih organizacija;

Ekonomika turizma
3
15
15
0
Elective 2
- ekonomska teorija i ekonomika turizma
- povijesni razvoj turizma
- turistički proizvod
- osnovna obilježja ponude i potražnje na turističkom tržištu
- mjerenje turističke potražnje i njenih obilježja
- predviđanje turističke potražnje i ponašanje turista
- ekonomski učinci turizma
- turistička satelitska bilanca
- koncept multiplikatora, slabosti i ograničenja primjene metode multiplikatora
- turistički razvojni čimbenici
- cost benefit analiza investicija u turizmu
- analiza kapitalnog koeficijenta
- ljudski resursi u turizmu
- značenje prirodnih resursa u razvoju turizma
- ocjena uspješnosti osnovnih elementa turističke ponude
Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 64/III
E-mail: alen.host@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 141
Elektroničko poslovanje
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Ciljevi ovog kolegija vezani su uz svladavanje metoda i tehnika elektroničkog poslovanja te na spremnost studenata da se na svojem budućem radnom mjestu suoče s izazovima digitalne ekonomije. Ovaj ih kolegij priprema za suočavanje s najnovijim metodama elektroničkog poslovanja u bliskoj budućnosti i čini ih konkurentnijima i samopouzdanijima u obavljanju budućeg posla. Još tijekom studija studenti su otvoreniji prema modernijem shvaćanju ekonomije te uloge suvremene informatičke tehnologije u njoj.

Sadržaj predmeta
- Uvod u e-poslovanje. Što je Internet? Značaj Interneta kao medija.
- World Wide Web. Način rada. Pretraživanje Weba. Publiciranje na Webu.
- Vrste e-poslovanja. Poslovni modeli na Webu. Vrste elektroničkog poslovanja. Vrste poslovnih modela.
- Vrednovanje poslovnih modela. Poslovni modeli i poslovni procesi.
- Prednosti i nedostaci e-poslovanja. Pretpostavke razvoja e-poslovanja
- Problemi sigurnosti e-poslovanja. Sigurnosne tehnologije. Elektronički sustavi plaćanja. Sigurnost mreže. Digitalni potpis.
- E-marketing. E-marketing i upravljanje odnosima sa kupcima. Digitalna isporuka dobara i usluga. Potpora odlučivanju korisnika.
- E-tržišta. Elektronička tržišta u širem smislu. Elektronička tržišta u užem smislu. Elektroničke dražbe. Vrste dražbi. Oblici, obilježja, prednosti i nedostaci elektroničkih dražbi. Primjeri elektroničkih dražbi.
- M-poslovanje. Poslovanje u pokretu. Vrste mobilnih komunikacija. Arhitektura mobilne mreže. Modeli poslovanja u pokretu. Mobilno tržište: pretpostavke, razvoj i trendovi. Uloga društvenih mreža u elektroničkom poslovanju.
- Elektronička razmjena podataka
- Problemi privatnosti korisnika. Privatnost na Internetu, intelektualno vlasništvo i etika na Webu. Zaštita privatnosti. Državni propisi. Patentni zakoni i poslovne tajne.
- Digitalna ekonomija i informacijsko društvo. Internet i ekonomija znanja. Informacijsko društvo - vizija i stvarnost.
- Izrada interaktivnih digitalnih sadržaja za nove medije
- Društvene mreže u poslovanju
- Industrija 4.0 i njen utjecaj na poslovanje

Farmakoekonomika
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je studentima dati uvid u područje farmakoekonomike, njezine osnovne odrednice i alate kojima se koristi. Predmet obrađuje procjene troškovne-učinkovitosti zdravstvene tehnologije koristeći ekonomske evaluacije – od mjerenja i vrednovanja ishoda intervencije, do mjerenja i izračunavanja troškova intervencije i interpretacije rezultata evaluacije.

Sadržaj predmeta
- Zašto farmakoekonomika?
- Politika lijekova, regulatorni okvir i organizacija tržišta lijekova
- Ekonomske evaluacije zdravstvenih tehnologija i ekonomska teorija. Osnove odlučivanja temeljem rezultata ekonomskih evaluacija
- Vrste ekonomskih evaluacija
- Budget impact analiza
- Analiza osjetljivosti i interpretacija rezultata
- Distributivna pravednost u zdravstvu ili kako modificirati odlučivanje temeljeno na troškovnoj-učinkovitosti
- HTA – health technology assessement
- Primjena HTA i ekonomskih evaluacija u odlučivanju u zdravstvu - EU iskustva i primjena u RH
- Mjerenje i procjena direktnih troškova zdravstvenih tehnologija
- Mjerenje i procjena indirektnih troškova zdravstvenih tehnologija
- Mjerenje ishoda u zdravstvu
- Vrednovanje ishoda u zdravstvu
- Ishodi zdravstvenih tehnologija, klinička ispitivanja i stvarna učinkovitost lijekova
- Kako unaprijediti politiku lijekova, regulatorni okvir i organizacija tržišta lijekova u Hrvatskoj i EU?

Industrijska organizacija
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Kolegij Industrijska organizacija omogućit će studentima dublje razumijevanje struktura tržišta, efikasnosti tržišta i interakcija između različitih igrača koji interveniraju na tim tržištima (poduzeća, potrošači, regulator, tijela nadležna za zaštitu tržišnog natjecanja, itd.).

Sadržaj predmeta
- Uvod u industrijsku organizaciju
- Suvremene ekonomske teorije poduzeća
- Značaj strukture tržišta kao čimbenika odabira poslovne strategije i strukture poduzeća
- Tržišna ponuda i društvena dobrobit (društveni učinci ograničavanja mogućnosti izbora)
- Oligopoli kao model tržišta; mjerenje koncentracija tržišta
- Suparništvo u oligopolskim uvjetima; povezano djelovanje
- Vladajući položaj – pojam i odrednice
- Ograničenja vladajućeg položaja
- Doktrine vezane uz javni odgovor na vladajući položaj poduzetnika
- Vertikalna i horizontalna diferencijacija proizvoda i usluga
- Cjenovna konkurencija (politika cijena)
- Prodajni napori (promidžbene aktivnosti)
- Diferencijacija nabavnih i prodajnih kanala
- Istraživanje i razvoj kao model diferencijacije; tehnološki zasnovane strategije
- Zaštićene informacije (poslovna i društvena strana zaštite intelektualnog vlasništva)

Danijela Sokolić , PhD, Full Professor
Chair: 36/II ili 68/III
E-mail: danijela.sokolic@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 196
Informacijski sustavi za potporu odlučivanju
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je upoznati studente s mogućnostima i funkcioniranjem informacijskog sustava u funkciji potpore odlučivanju i u skladu s tim razmotriti, objasniti i primijeniti metode i koncepte uporabe informacijskog sustava u poslovnom odlučivanju.i računalno podržanim modelima upravljanja i odlučivanja.

Sadržaj predmeta
- Informacijski sustavi i odlučivanje.
- Definicija, struktura, međuodnos i povezivanje informacijskih sustava i odlučivanja.
- Poslovno odlučivanje.
- Faze procesa odlučivanja i potpora informacijskih sustava.
- Metode, koncepti i primjeri uporabe informacijskih sustava za potporu odlučivanju
- Vrste informacijskih sustava u poslovnom odlučivanju. Inteligentni i međuorganizacijski informacijski sustavi.
- Analitičko modeliranje i oblikovanje aplikativnih modela odlučivanja.
- Uporaba i povezivanje formula, funkcija i alata u analitičkom modeliranju.
- Računalni alat Solver i matematičko programiranje u sučelju proračunske tablice Excel
- Računalni alat Solver kao razvojni alat u oblikovanju i rješavanju poslovnih modela odlučivanja.
- Računalni alat Solver i binarno programiranje u oblikovanju dimenzijskog modela pridruživanja
- Model pridruživanja u rješavanju problema izbora projekata
- Studije slučajeva (Case Study). Primjena sustava za potporu odlučivanju u analizi problema, modeliranju i generiranju riješenja.
- Visual Basic za aplikacije (VBA) u modeliranju i programiranju rješavanja problema odlučivanja
- Tematske rasprave u diskusijskim skupinama
Integrirani poslovni procesi
3
15
0
15
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj je studentima prikazati i naučiti ih primijeniti najnovija postignuća u informacijskim rješenjima koja razvija SAP (SAP S/4HANA ) kako bi sa stečenim znanjem mogli iskoristiti svoj puni potencijal na način da optimiziraju poslovne procese i tako budu konkurentni na tržištu rada.
Cilj je prikazati tokove dokumentacije i evidentiranje pojedinih transakcija od procesa upita i nabave materijala, preko proizvodnje i prodaje do računovodstvenog evidentiranja. Pretpostavka razumijevanja SAP-.a je poznavanje ekonomike poslovanja te analize pojedinih procesa. Softverskim rješenjima SAP-a omogućava se baza podataka od važnosti za praćenje cjelokupnog poslovnog procesa, a koji se koriste za potrebe analiziranja i izvještavanja o rezultatima poslovanja poduzeća.

Sadržaj predmeta
- Uvod u SAP S / 4HANA, “Global Bike” sveučilišni koncept, SAP FIORI i SAP GUI
- Predavanja, slučaj iz prakse i vježbe prema sljedećim cjelinama:
- Upravljanje materijalom: organizacijske jedinice i osnovni podaci,
- Planiranje proizvodnje: Organizacijske jedinice, osnovni podaci,
- Proces proizvodnje: Planiranje prodaje, Raspored glavnih proizvoda, Planiranje potrebnog materijala, Narudžba
- Izvršenje proizvodnog procesa,
- Prodaja i distribucija: Organizacijske jedinice, Osnovni podaci, Proces narudžbe
- Financijsko računovodstvo: Organization structure, Master Data record, Processes, Reporting
- Menadžersko računovodstvo/Kontroling: organizacijska struktura, Osnovni podaci, Postupci i izvještavanje

Kolegij drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci
3
Elective 2
Međunarodno trgovačko pravo
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Stjecanje znanja o specifičnim institutima međunarodnih trgovačkih ugovora, posebice ugovora o kupoprodaji robe. Uz to se obrađuju i obveznopravni elementi trgovačkog ugovora o kupoprodaji. Pri tome se stavlja naglasak na međunarodne pravne izvore koji se primjenjuju u konkretnom slučaju, kao i odnos tih međunarodnih pravnih izvora prema nacionalnom pravu. Obrađuje se i razvoj prava Europske Unije i njegov utjecaj na razvoj trgovačkog ugovora o kupoprodaji. Cilj je studentu pružiti cjelokupnu sliku jedne međunarodne trgovačke transakcije u čijem se središtu nalazi međunarodni ugovor o kupoprodaji.

Sadržaj predmeta
Predmet se sastoji od 4 glavne cjeline:
- Izvori međunarodnog trgovačkog prava ili lex mercatoria,
1. Međunarodno trgovačko pravo ili lex mercatoria; 2. Izvori međunarodnog trgovačkog prava, 3. Organizacije koje imaju važnu ulogu u stvaranju / harmonizaciji međunarodnog trgovačkog prava; 4. Pojam i značenje tzv. lex mercatorie, 5. UNIDROIT Načela međunarodnih trgovačkih ugovora;
- Utjecaj prava Europske unije na razvoj trgovačkog ugovora o kupoprodaji
1. Načela europskog ugovornog prava (PECL); 2. Izvori prava EU koji utječu na trgovački ugovor o kupoprodaji
- Sklapanje ugovora o kupoprodaji
1. Pregovori prema međunarodnim i domaćim izvorima prava; 2. Primjena općih uvjeta poslovanja; 3. Battle of forms; 4. Ponuda i protuponuda; 5. Opozive i neopozive ponude za sklapanje ugovora; 6. Predugovorna odgovornost
- Razrada Konvencije UN o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. – Bečke konvencije
1. Primjena Bečke konvencije; 2. Interpretacija BK; 3. Interpretacija volje stranaka prema BK; 4. Sklapanje ugovora prema BK; 5. Bitna povreda ugovora prema BK; 6. Raskid ugovora prema BK; 7. Predaja robe prema BK; 8. Materijalni nedostaci robe prema BK; 9. Prava kupca u slučaju povrede ugovora od prodavatelja; 10. Prava prodavatelja u slučaju povrede ugovora od kupca; 11. Prijelaz rizika nad robom; 12. Naknada štete; 13. Viša sila i nemogućnost ispunjenja ugovora.

Porezna politika EU
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je produbiti znanja iz oporezivanja što se tiče porezne politike EU i to u odnosu na postojeće (stare i nove), kao i buduće članice. Poseban će se naglasak staviti na poreznu harmonizaciju i koordinacija u EU.

Sadržaj predmeta
- Porezno opterećenje i porezna struktura EU
- Klasična porezna struktura EU
- Alternativna porezna struktura EU
- Harmonizacija neizravnih poreza –PDV: osnovica i stope
- Harmonizacija neizravnih poreza – PDV: isporuke i stjecanja na jedinstvenom tržištu
- Harmonizacija neizravnih poreza – PDV: posebni postupci oporezivanja
- Harmonizacija neizravnih poreza – trošarine na energente i ekološki porezi
- Harmonizacija neizravnih poreza – trošarine na duhanske i alkoholne proizvode
- Harmonizacija neizravnih poreza – porez na financijske transakcije
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza - oporezivanje kompanija: štetna porezna konkurencija i kodeks oporezivanja poduzeća
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza - oporezivanje kompanija: supranacionalne direktive na području međunarodnog oporezivanja i arbitražna konvencija
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza – oporezivanje kompanija: Buduća zajednička osnovica poreza na dobit
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza - oporezivanje stanovništva
- Harmonizacija/koordinacija EU na području izravnih poreza – ostali porezi
- Administrativna suradnja među zemljama članicama i učinak na porezne obveznike

Regionalne ekonomske integracije
3
15
15
0
Elective 2
Ciljevi predmeta
Kolegij sveobuhvatno proučava teorijske postavke ekonomskih integracija, njihove uzroke, svrhu i temeljne učinke, kao i empirijske primjere različitih oblika ekonomskih integracija. Na taj se način stvaraju uvjeti za usvajanje temeljne metodologije analiziranja i procjene statičkih i dinamičkih učinaka ekonomskih integracija, čimbenika koji utječu na stvaranje određenih integracija te najvažnijih politika koje prate integracijske procese.

Sadržaj predmeta
- Globalizacija, regionalizam i multilateralizam
- Razvoj i specifičnosti osnovne teorije (Viner) ekonomske integracije
- Oblici ekonomskih integracija – motivi, razlike i učinci
- Moderna teorija ekonomske integracije; Meade i teorija drugog najboljeg rješenja
- Slobodna trgovina nasuprot protekcionizmu i položaj ekonomskih integracija
- Efekti ekonomskih integracija u teoriji carinske unije i zone slobodne trgovine: statički učinci; stvaranje trgovine, skretanje trgovine
- Efekti ekonomskih integracija u teoriji carinske unije i zone slobodne trgovine: dinamički efekti ekonomskih integracija
- WTO načela i položaj ekonomskih integracija
- Teoretski vidici europskih integracija: analiza efekta ekonomije obujma i učinci na tržišno natjecanje
- Teoretski vidici europskih integracija: učinci na lokalizaciju proizvodnje, ekonomski rast i siromaštvo
- Teoretski vidici europskih integracija: učinci na migracije i kretanje kapitala
- Razvoj Europske unije i njenih integracijskih okvira i politika
- Ekonomska i monetarna integracija: razvoj i ekonomsko poslovne implikacije
- Procesi regionalne konvergencije i divergencije; integracije zemalja u razvoju
- Hrvatska u odnosu na ekonomske integracije - članstvo u integracijama i EU perspektive.

Alen Host , PhD, Full Professor
Chair: 64/III
E-mail: alen.host@efri.uniri.hr
Phone: (051) 355 141
Compulsory courses::
ECTS
Lectures
Seminares
Practice
Type
Diplomski rad
15
0
0
0
Compulsory
Stručna praksa
15
0
0
0
Compulsory
Ciljevi predmeta

Cilj je stručne prakse omogućiti studentima neposredan uvid u sadržaj poslova na određenom radnom mjestu i/ili odjelu, stjecanje praktičnih spoznaja koje će im omogućiti bolje razumijevanje teorijske nastave te pripremu diplomskog rada kroz iskustvo rada u struci.
Radom na konkretnim zadacima koje mu povjeri mentor u organizaciji u kojoj se izvodi stručna praksa student će uz savladavanje tehničkih aspekta posla razvijati osjećaja profesionalne odgovornosti i etike te se kvalitetnije pripremiti za budući profesionalni rad.
Sudjelovanjem na radionicama u organizaciji Centra za karijere Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci student će nadograditi svoje komunikacijske, poduzetničke i digitalne vještine te kritičko promišljanje.

Sadržaj predmeta

Stručna praska obavlja se u partnerskoj organizaciji i podrazumijeva rad na stručnim zadacima dodijeljenim od strane mentora te upoznavanje s radom poduzeća ili ustanove u kojoj se praksa izvodi.
Undergraduate studies Graduate studies Postgraduate studies Study Programs in English

Calendar

This website uses cookies to provide a better user experience and functionality. Find out more