Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 Rijeka, 4. studenog 2019. godine

 


 

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet raspisuje

                                                          

N A T J E Č A J

 

Za primanje polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, i to za

 

-       stručnog suradnika/ stručnu suradnicu u Referadi za cjeloživotno učenje

 

Pristupnici moraju ispunjavati opće uvjete prema Zakonu o poticanju zapošljavanja (Narodne novine br. 57/12, 120/12, 16/17 i 118/18) i dodatne uvjete:

 

-       diplomski sveučilišni studij ekonomije - VSS; magistar/ra ekonomije (mag. oec.),

-       nezaposlena osoba do navršenih 30 godina koja nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala te je prijavljena u evidenciju Zavoda 30 dana.

 

Potrebna znanja i vještine:

- poznavanje engleskog jezika;

- poznavanje rada na računalu.

 

Prijavi na natječaj prilaže se životopis, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu i dokaz o zadovoljavanju općih i posebnih uvjeta natječaja. Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O održavanju testiranja i/ili intervjua pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor niti jednog pristupnika na natječaj.

 

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, u skladu s europskim i nacionalnim propisima i internim aktima o zaštiti osobnih podataka, osiguravajući pravilnost postupanja s tim podacima na strani svih osoba kojima će na zakonitoj osnovi biti omogućen pristup podacima, što uključuje njihovo korištenje isključivo u zakonite svrhe i ni na koji način koji bi se mogao smatrati suprotnim interesima pristupnika.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te dokazima o ispunjavanju uvjeta, šalju se ili predaju na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: „Prijava na natječaj - stručno osposobljavanje za rad"


Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree