Natječaj 1/2020

Natječaj 1/2020

U Rijeci, 23. siječnja 2020. godine

 

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet raspisuje

 

NATJEČAJ 01/2020

 

Za provođenje postupka izbora jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, na projektu HRZZ-a „Vrijednosti  u zdravstvu: empirijska istraživanja i aplikacije" s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od 4 godine.

 

Više o projektu:

https://www.efri.uniri.hr/hr/vrijednost_u_zdravstvu_empirijska_istrazivanja_i_aplikacija_voditeljica_projekta_doc_dr_sc_ana_bobinac/1702/109 

 

 

Pristupnici natječaja moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i  131/17).

 

Uvjeti za zapošljavanje:

-          završen diplomski sveučilišni studij ekonomije/poslovne ekonomije;

-          pristupnik iz redova najuspješnijih studenata;

-          izvrsno poznavanje engleskog jezika;

-          izvrsno poznavanje rada na računalu, (programa Microsoft Excel).

 

 

 

Dodatni uvjeti koji pristupnicima donose prednost na natječaju:

-          poznavanje statističkih programa SPSS i STATA;

-          educiranost u području kvantitativnih analiza ili posjedovanje izražene sklonosti kvantitativnim istraživanjima (statistika i ekonometrija);

-          sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom i stručnom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama;

-          visoki radni standardi, motiviranost, organiziranost, pouzdanost, odgovornost, samostalnost;

-          radno iskustvo.

Uz navedene uvjete pristupnici trebaju ispunjavati i uvjete za upis na sveučilišni poslijediplomski studij (doktorski studij) Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

https://www.efri.uniri.hr/hr/otvoren_je_natjecaj_za_doktorski_studij/636/164

 

Vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj potrebno je priložiti životopis i druge dokaze iz kojih je razvidno da pristupnici ispunjavaju tražene uvjete i dodatne uvjete za obavljanje poslova i zadataka.

 

Pristupnici moraju priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države.

Pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.

 

Pristupnici koji na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te odredbi drugih posebnih propisa, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom te Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na slijedećoj internetskoj stranici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O održavanju testiranja i/ili intervjua pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor niti jednog pristupnika na natječaj.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, u skladu s europskim i nacionalnim propisima i internim aktima o zaštiti osobnih podataka, osiguravajući pravilnost postupanja s tim podacima na strani svih osoba kojima će na zakonitoj osnovi biti omogućen pristup podacima, što uključuje njihovo korištenje isključivo u zakonite svrhe i ni na koji način koji bi se mogao smatrati suprotnim interesima pristupnika.

 

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te dokazima o ispunjavanju uvjeta, šalju se na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj br. 01/2020«.

Nepravovremene, nepotpune i prijave poslane elektroničkom poštom neće se razmatrati.

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree