O studiju

O studiju

Zašto doktorski studij na EFRI-u?
 
Fokusiranost na disertaciju od samog početka bez suvišnih procedura.

Mogućnost vlastitog izbora mentora ne samo s EFRI, već bilo kojeg fakulteta u zemlji i inozemstvu (ili u dogovoru s kandidatom dodjeljivanje mentora od strane Fakulteta s EFRI ili izvan njega odmah nakon upisa.

EFRI je jedan od 2 fakulteta u Hrvatskoj član prestižnog udruženja European Doctoral Association in Management and Business Administration (EDAMBA) i jedan od 3 koji je član doktorske mreže Central and South-East European PhD Network (CESEENet).

Mogućnost (nije obaveza) boravka cijelog semestra ili slušanja i polaganja pojedinačnih kolegija na prestižnim inozemnim sveučilištima (besplatno), kao i prisustvovanja EDAMBA, CESEENet te ostalim radionicama i seminarima.
 
Ukoliko niste u mogućnosti odvojiti vrijeme na odlazak na inozemna sveučilišta, EFRI dovodi svijet k Vama:

Organiziranje brojnih seminara, predavanja i radionica vrhunskih inozemnih predavača na samom EFRI (ili on-line)
 • Velik broj inozemnih sunositelja kolegija doktorskog studija na EFRI
 • Individualizirani step-by-step proces pomaganja u prijavi i izradi disertacije koji osim mentora uključuje i strane nositelje radionica, znanstvene kolokvije s ostalim profesorima s fakulteta i inozemstva, te jedinstvenu doktorsku konferenciju
Kreirajte sami svoj studij prema Vašim specifičnim potrebama:
 • Iznimno mali broj predmeta (svega 6)
 • Iznimno mali broj obaveznih predmeta (svega 3)
 • Priznavanje ECTS bodova sa završenih magisterija (mr.sc. i univ.spec.)
 • Čak 3 izborna predmeta koja se biraju iz izuzetno velike ponude izbornih predmeta (uključuje i inozemne fakultete, hrvatske fakultete iz CESEENet mreže, kao i ostale fakultete Sveučilišta u Rijeci)
 • Umjesto klasičnog polaganja ispita, usmjeravanje na samostalne istraživačke zadatke i projekte usko povezane s tematikom disertacije sukladno izboru kandidata
 • Poticanje interdisciplinarnost
 • Velik broj aktivnosti i fleksibilnost kod stjecanja dodatnih ECTS bodova
         
EFRI financijski pomaže odlaske na međunarodne konferencije u zemlji i inozemstvu, objave radova u časopisima, kompletne semestralne boravke u inozemstvu, pojedine kraće boravke u inozemstvu (radionice, seminare).

EFRI besplatno nudi sve osnovne i dodatne radionice, seminare, te edukaciju dodatnih nedostajućih vještina za izradu disertacije (matematika, statistika, ekonometrija, engleski jezik).

Uvjeti upisa
 
Doktorski studij mogu upisati osobe
1. Osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni diplomski studij ekonomije ili poslovne ekonomije;
2. Osobe koje su završile odgovarajući četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij ekonomije ili poslovne ekonomije, prema propisima koji su bili na snazi prije ustrojavanja ovog doktorskog studija.
3. Osobe koje nisu završile odgovarajući studij iz točke 1. i 2., mogu upisati studij ako su završile jedan od sljedećih studija iz područja društvenih znanosti polja ekonomije:
3.1. znanstveni magistarski studij prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona,
3.2.poslijediplomski stručni studij ekonomije ili poslovne ekonomije prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona, uz uvjet polaganja razlikovnih ispita iz predmeta mikroekonomija i makroekonomija,
3.3. poslijediplomski specijalistički studij ekonomije ili poslovne ekonomije prema odredbama Zakona, uz uvjet položenih razlikovnih ispita iz predmeta mikroekonomija i makroekonomija.
Nakon što se polože razlikovni ispiti, može se pristupiti polaganju ispita doktorskog studija. Nastava i ispiti izvode se i polažu u okviru redovite nastave/ispita na preddiplomskoj odnosno diplomskoj razini sveučilišnog studija.
Doktorandi koji imaju obvezu polaganja razlikovnih ispita a u skladu s člankom 5. stavka 1. točka 3.2. Pravilnika, razlikovne ispite moraju položiti prije predaje prijave teme doktorske disertacije.
 
Uvjet za upis studija je znanje poslovnog engleskog jezika.
 
Više informacija možete potražiti ovdje.
 
Priznavanje ECTS bodova prethodnog obrazovanja
 • osobama koje su završile odgovarajući poslijediplomski znanstveni studij (predbolonjski) priznaje se 80 ECTS bodova;
 • osobama koje su završile odgovarajući poslijediplomski stručni studij (predbolonjski) priznaje je 60 ECTS bodova;
 • osobama koje su završile odgovarajući poslijediplomski specijalistički studij (bolonjski) priznaje je 60 ECTS bodova.
Organizacija studija
Doktorski studij izvodi se u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena.
 
Trajanje studija
Studij traje 3 godine, a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova. Završetkom doktorskog studija stječe se titula doktora znanosti (dr. sc.). Za studente s punim radnim vremenom maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studija je šest godina, a za studente s dijelom radnog vremena deset godina.
 
Mobilnost i internacionalizacija
Doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije pruža brojne mogućnosti za mobilnost i internacionalizaciju.
 
Osim inozemnih sunositelja kolegija, te stranih predavače na različitim radionicama organiziranim i na samome Fakultetu (ili izvan njega), student može imati i inozemnog mentora odnosno komentora (kao i mentora izvan redova nastavnika Ekonomskog fakulteta, ali pod uvjetom da zadovoljava kriterije za mentora
UNIRI i članak 13. Pravilnika doktorskog studija

Ekonomski fakultet u Rijeci član je mnogih renomiranih međunarodnih udruženja i organizacija  te potpisnik niza bilateralnih sporazuma s renomiranim inozemnim visokoškolskim institucijama. Mobilnost je posebno omogućena kroz ERASMUS i CEEPUS programe. Za studente doktorskog studija posebno je važno članstvo u Central and South-Eastern European PhD Network - CESEENET  i European Doctoral Association in Management and Business Administration - EDAMBA, jer im navedeno omogućuje dodatnu međunarodnu mobilnost (kraći boravci u odnosu na Erasmus i CEEPUS), te sudjelovanje na ljetnim školama i radionicama, čime se stječu ECTS bodovi unutar doktorskog studija.
Doktorski studij boduje i financijski potiče različite oblike mobilnosti, od dužeg boravka u na inozemnim sveučilištima i institucijama (minimalno 3 mjeseca) do kratkoročnih boravaka u svrhu slušanja i polaganja pojedinog kolegija odnosno radionica.
 
ČLANSTVA

Ekonomski fakultet u Rijeci član je mnogih renomiranih međunarodnih udruženja, te potpisnik niza bilateralnih sporazuma  s renomiranim inozemnim visokoškolskim institucijama. Mobilnost je posebno omogućena kroz ERASMUS  i CEEPUS  programe.
 
Za studente doktorskog studija posebno je važno članstvo u Central and South-Eastern European PhD Network i European Doctoral Association in Management and Business Administration (EDAMBA) jer im navedeno omogućuje dodatnu međunarodnu mobilnost te sudjelovanje na ljetnim školama i radionicama. Doktorski studij boduje (Pravilnik) i financijski potiče (dodatna financiranja) različite oblike mobilnosti, od dužeg boravka na inozemnim sveučilištima i institucijama (minimalno 3 mjeseca) do kratkoročnih boravaka u svrhu slušanja i polaganja pojedinog kolegija odnosno pohađanja radionica.

 
 
EDAMBA
 
 
 

EDAMBA (European Doctoral Programs Association in Management & Business Administration) u svoje članstvo prima fakultete koji izvode poslijediplomski doktorski studij poslovne ekonomije s visokom razinom kvalitete nastavnog procesa, te znanstvenom izvrsnosti mentora. 
 
Obuhvaća 60-tak sveučilišta iz 30 država kako iz Europe tako i iz drugih kontinenata. Naš je Fakultet, uz Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, jedina članica iz Hrvatske. EDAMBA razvija razmjenu dobrog iskustva i suradnje, kako u nastavnom tako i u istraživačkom (znanstvenom) procesu i unapređenje kvalitete doktorskih studija. 
 
EDAMBA  pruža mogućnost usavršavanja doktorskih studenata na prestižnim ljetnim školama tj. istraživačkim akademijama u inozemstvu, gdje studenti uz sudjelovanje eminentnih inozemnih profesora  prezentiraju svoje ideje i istraživanje na doktorskoj disertaciji, te sudjeluju na radionicama, predavanjima i konzultacijama u vezi teme svoje disertacije. Navedeno se boduje s 5 ECTS bodova.
 
Više o ljetnim istraživačkim akademijama možete naći OVDJE.
 
EDAMBA dodjeljuje i vrijedne novčane nagrade za tri najbolje disertacije, te odaje i priznanje za 10 najboljih disertacija godišnje, koje u skraćenom obliku i objavljuje. Više o navedenome možete naći OVDJE.
 
Isto tako, EDAMBA organizira i kontinuirana metodološka usavršavanja profesora – mentora, uz razmjenu iskustava. Sudjelovanje u aktivnostima EDAMBE; posebice njenim godišnjim sastancima/konferencijama omogućava kontinuirano usavršavanja nastavnih planova i organizacije samog doktorskog studija. 
 
Tekst o članstvu EFRIa možete pročitati OVDJE.
 

 
 
 CESEENet MREŽA
 


 
 
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci je članica CESEENet mreže (Central and South-East European PhD Network) od samog njenog osnivanja. Prvi koordinator (i inicijator osnivanja) bio je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, dok je sadašnji dugogodišnji koordinator Ekonomski fakultet Sveučilišta u Beču. U mrežu je uključeno 30 fakulteta iz 14 zemalja, te se konstantno širi. Iz Hrvatske su članice još i Ekonomski fakultet u Splitu i Ekonomski fakultet u Zagrebu.Misija mreže je promicanje i olakšavanje suradnje u okviru fakulteta iz srednje i jugoistočne Europe, koji nude doktorsku izobrazbu u polju ekonomije i poslovne ekonomije u cilju povećanja kvalitete njihovih doktorskih programa. Mreža omogućava fakultetima da organiziraju zajedničke tečajeve u specifičnim područjima studija, istraživačke seminare, radionice, razmjenu doktorskih studenata i surađuju na intenziviranju istraživačke suradnje. U okviru mreže izvode se predmeti koje studenti mogu slušati na fakultetima partnerima i biti međusobno i međunarodno priznati. Mreža omogućava Fakultetu da kontinuirano uspoređuje svoj program doktorskog obrazovanja sa srodnim programima inozemnih visokih učilišta i na temelju toga unaprijedi postupke zadovoljavanja standarda doktorskog obrazovanja na međunarodnoj razini.Za studente su trenutno u okviru mreže najznačajnije mogućnosti polaganja pojedinačnih predmeta doktorskog studija u drugoj članici, radionice za pisanje članaka, te za rad na disertaciji.  Sve se navedene aktivnosti boduju i financijski potiču. U tijeku je uključenju mreže u CEEPUS  kako bi se studentima financijski olakšala mobilnost.
ERASMUS 
 
Erasmus je program mobilnosti u okviru kojeg studenti mogu provesti jedan dio studija na inozemnom visokom učilištu (uključujući i pisanje disertacije), odnosno u inozemstvu obavljati stručnu praksu. Mobilnost se temelji na potpisanim Erasmus ugovorima o suradnji našega Sveučilišta.   Tijekom studija u inozemstvu, student je oslobođen plaćanja školarine na inozemnoj instituciji, dok troškove svog boravka i putovanja podmiruje uz pripomoć Erasmus-stipendije. Više o Erasmus programu možete saznati OVDJE

 
 
CEEPUS 

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies - Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) regionalni je program mobilnosti u visokom školstvu  u okviru pojedinih fakultetskih mreža. Naš je Fakultet članica dviju mreža, a upravo se formira treća mreža koja će obuhvatiti članice CESEENet mreže. Studenti su izuzeti plaćanja školarine na inozemnoj instituciji, a visina Ceepus-stipendija ovisi o pojedinoj zemlji.Više o CEEPUS programu možete saznati OVDJE.

 
Svi pravilnici i ostali propisi, te propisani obrasci mogu se pronaći ovdje.
Predlošci koji se odnose na različite zamolbe mogu se naći ovdje.
Etičkom kodeksu možete pristupiti ovdje.
 
Jedan od primjera informiranja međunarodne javnosti o doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, možete vidjeti ovdje.

Evaluaciji nastavnika na doktorskom studiju Ekonomija i poslovna ekonomija, možete pristupiti ovdje.
Evaluacija Poslijediplomskog doktorskog studija Ekonomija i poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, možete pristupiti ovdje.
   
 
Kontakt
Voditelj studija:
Doc. dr. sc. Vinko Zaninović
e-mail: vinko.zaninovic@efri.hr

Tajništvo
Referade za poslijediplomske studije
Telefon: 051 /355-102
e-mail: doktorski@efri.hr
 
 

Kalendar

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se